aºvagandh¢dika¾¢yaª
ap¢m¢rg¢di Varti
aºvakar´y¢di Gh¨tam (02)
ul¦k¢di C¦r´am
aºvakar´y¢di K¾¤ra¼
aºvakar´y¢di Gh¨tam (01)
(mandagni) Ajirna Cikitsa
(kursa) Kahrava Vati Anupana Evam Upayoga
¡mr¢diph¢¼°a (Hima)
¡malakasvarasaª
¡ran¢latailam
¡mb¢divarttiª (a)
¡ragvadhapatr¢dyudvarttanam
¡malak¢dyavalehaª (01)
¡mrapathy¢pralepaª
¡mrarasagu´a¢ª
¡malaky¢diga´aª
¡jyap¢nam - 2
¡rogyava°ik¢ (c¦r´am)
¡dityarasaª (yogaratn¢karaª)
¡²hak¤y¦¾aª
¡m¢ºayagatavi¾acikits¢ - 2
¡s¤tak¢dic¦r´am
¡mav¢tegugguluprayogam
¡mlaky¢dika¾¢yaª
¡nd¢pasm¢raharayogaª - D
¡m¢tis¢raharayogaª - I
¡n¦pam¢¼sautk¢rik¢
¡ragvadh¢ditailam
¡nandabhairavarasaª
¡mr¢dipey¢m
¡ropadravaharayogaª - D
¡rdrakayogaª (2)
¡ta¬k¢ntakarasaª
¡malak¤ras¢yanam (01)
¡mlaky¢dikv¢thaª
¡khuka´a¢ª 1
¡tmagupt¢ ( B¤ja )
¡ran¢laª
¡ntraºo¾¢ntakarasaª
¡m¢tis¢ran¢ºakayogaª H
¡malak¤ras¢yanam
¡mav¢tapram¢than¤va°ik¢
¡m¢tis¢raharayogaª - B
¡rad¢haº¢makayogaª - C
¡m¢j¤r´aharayogaª
¡rdrakam¢tulu¼g¢valehaª
¡²hak¤gu´a¢ª (H¢r¤tasa¼hit¢)
¡nnadorasaª (02)
¡jak¾¤ragu´a¢ª
¡nandabhairav¢rasaª (Mahad¢diª) (02)
¡malak¤ ( ¡rdra )
¡malaky¢dic¦r´am
¡malaky¢dilepaª
¡mlaky¢diyogaª
¡khupur¤¾¢dic¦r´am
¡tmagupt¢dyavaleham
¡mr¢takaª (Patra)
¡j®¢siddharas¢yanam
¡rttavado¾apathyam
¡mr¢ta ( K¢´²atvak )
¡mr¢diyav¢g¦m
¡makery¢dika¾¢yaª (N¢likerapatr¢dika¾¢yaª)
¡m¢tis¢raharayogaª - F
¡madh¢ro¾´agu´a¢ª
¡nandabhairavarasaª - 03
¡malaky¢digh¨tam
¡m¢j¤r´acikits¢yogaª (02)
¡tmagupt¢svarasaª (bal¢dikv¢th¢dayaºca) (cakradattaª)
¡°ar¦¾¢dilehaª
¡°alo°ak¢di(V¢s¢di)Ka¾¢yaª
¡rdrakasvarasa Prayoga
¡rdrakavidhiª-01
¡dityapar´¤tailam
¡m¢tis¢rep¢°h¢dic¦r´am
¡nandodayarasaª
¡ragvadh¢dinasyam
¡mav¢taghnagu°ik¢
¡mrad¢ÿtanagu´aª
¡rdrakatailaprayogaª
¡rdrak¢dinasyam
¡malakayogaª-02
¡rtavaºodhanaka¾¢yaª (02)
¡dityagu°ik¢
¡kul¤c¦r´am
¡mlaky¢diga´aª
¡m¢tis¢raharayogaª - O
¡malakac¦r´am
¡mrasthy¢diyogaª
¡rdicikits¢yogaª - 02 (b)
¡°aru¾¢dikv¢thaª
¡rdrak¢dinasyaª
¡ragvadham¦lalepaprayogaª
¡malaky¢dika¾¢yaª
¡malakagu´aª
¡n¢haharak¾¤raª
¡rogyar¢g¤rasaª
¡gantukavidradhiharalepaª
¡ragvadh¢direcanaª
¡mrarasagh¨tap¦raª (2)
¡rdrakaprayogaª (1)
¡mrap¢kam
¡mraphala (amiy¢) Gu´¢
¡mr¢sthy¢dika¾¢yaª
¡rdrakasai¼dhavayogaª
¡rdrak¢disvarasaª
¡rttavaºodhanayogaª (1)
¡ragvadhayogaª (khadirayogaª)
¡khuvi°ukalkam
¡mr¢ta ( ¹¢kh¢ )
¡mravalkalakalkalepaª
¡dityamavat¢gu´a¢ª 1
¡mr¢diyav¢gu
¡hmy¢disvarasaku¾°haunm¢daharayogaª (3a)
¡mav¢tagajakesar¤rasaª (01)
¡mrapuºpagu´a¢ª
¡g¢radh¦m¢dya¼tailam
¡bh¢dikv¢thaª
¡°aru¾¢dyarkaª - 5
¡mav¢t¢riª
¡m¢tis¢raharayogaª - T
¡mrab¤j¢dilepaª
¡khupar´¤c¦r´am
¡na¼dabhairav¤rasaª
¡mraphalagu´aª (01)
¡viltol¢di (P¦t¤katvag¢di) Ka¾¢yaª (01)
¡rdrakayogaª (4)
¡ragvadha
¡malakagh¨tam
¡nandabhairavagh¨tam
¡yuvardhaka (Vac¢di) Yoga
¡m¢tis¢raharayogaª - L
¡vik¾¤ragu´a¢ª
¡²hak¤sekaª
¡ntraªº¦laharayav¢g¦
¡rdrakakalpaª
¡dityamavat¢gu´a¢ª 2
¡ravadh¢divarti - 01
¡ragvadh¢diga´aª
¡rdrak¤yasvarasaª
¡nandabhairavarasaª - 08
¡m¢tis¢rek¾¤rap¢kaª
¡kulyabd¢dika¾¢yaª
¡°ar¦¾¢dika¾¢yaª (01)
¡ragvadh¢ditailam - 01
¡m¢j¤r´ekv¢thaª
¡ragvadham¦lasyanasyaprayogaª
¡ragvadh¢dikv¢thaª - 01
¡yurvarddhakaprayogaª (02)
¡rdrakayogaª-03
¡mratvac¢k¢svarasaª
¡mr¢dihima (raktapittapara)
¡r¦k¢l¢di / Bh¨¼gar¢j¢ditailam
¡malak¤kv¢thaª
¡vartak¤gh¨tam
¡bh¢gugguluª
¡rttavaºodhanayogaª (4)
¡mr¢di¾¢²avaª
¡n¢harogesnuh¤m¦lac¦r´am
¡khup¢¾¢´agu´a¢ª
¡malak¢digh¨tam
¡n¢hanetrarogecikits¢yogaª
¡rdrakaprayogaª (2)
¡m¢tis¢raharayogaª - G
¡malakagu´a¢ª
¡ragvadh¢dilepaª
¡j®¢siddharasaª
¡sthapanopagamah¢ka¾¢yaª
¡mr¢takaª (Phala )
¡m¢tis¢ran¢ºakayogaª E
¡²hakyannam
¡nandabhairavagu°ik¢
¡khupar´¤
¡°ar¦¾¢dika¾¢yaª (02)
¡malaky¢dip¢kaª
¡°aru¾¢dyarkaª - 3
¡ganturaktajaºothaghnalepaª
¡²hak¤gu´aª
¡mrar¢gakh¢¼²avaª
¡malak¤gh¨taª
¡malakaleham
¡malak¤svarasaprayogam
¡n¢hepathyam
¡mb¢diprayogaª (d)
¡ragvadh¢digh¨tam
¡mr¢takaapakvaphalagu´a¢ª
¡rdrak¢divartiª
¡n¦papak¾¤m¢¼saª
¡malak¤p¢yasaª
¡nandabhairavorasaª
¡bh¢dyac¦r´am
¡ragvadh¢dyatailam
¡bhara´aprayuktavi¾asyaviºe¾acikits¢
¡mr¢tiyogado¾aniv¨ttyup¢yaª - 2
¡malaky¢dilohaª
¡yurvarddhakaprayogaª (01)
¡ragvadh¢dika¾¢yaª (03)
¡mav¢tagajasi¼homodakaª
¡rdrak¢dikavalaª
¡rttavado¾apathyabhojanam
¡malak¤svarasap¢na
¡mlavetas¢dic¦r´am
¡ragvadhagu´aª
¡tmagupt¢diºukralabastiª
¡r¦¾karaºothaghnalepam
¡malak¤ Svarasa
¡malaky¢diyogaª
¡maca´akagu´a¢ª (R¢janigha´°auª)
¡dhimanthaharayogaª C
¡tmagupt¢kv¢thaª (bal¢dikv¢th¢dayaºca) (cakradattaª)
¡nandabhairavarasaª - 05
¡nandarasaª(01)
¡kul¤katak¢dic¦r´am
¡ra´yatulas¤lepaª
¡k¢ºavall¤gu´a¢ª
¡mralehaª
¡dityapatr¢gu´a¢ª
¡m¢tis¢raharayogaª - D
¡n¢hehi¬gv¢dic¦r´am (cakradattaª)
¡nd¢pasm¢raharayogaª - C
¡mav¢t¢rigu°ik¢
¡nandabhairav¤va°ik¢
¡mav¢tagajakesar¤rasaª (02)
¡malak¤ ( ¹u¾ka )
¡mrapeº¤lepaª
¡ragvadh¢dikv¢thaª - 02
¡mraphalagu´aª (02)
¡ragvadh¢dika¾¢yaª (04)
¡ragvadh¢dis¦travarttiª
¡bh¢ditrayodaº¢¬gagugguluª
¡luk¢j¤r´acikits¢
¡malaky¢dilehaª
¡malakamadhuprayogaª
¡malek¤¢lav¢laª
¡m¢tis¢raharayogaª - C
¡mr¢dikv¢thaª (rasendras¢rasa¼grahaª)
¡mraphalagu´a¢ª (Pakva)
¡ropadravaharayogaª - B
¡mranavapallavagu´a¢ª
¡m¢tis¢ran¢ºakayogaª K
¡khuvi¾¢ntakarasaª
¡ntraku°h¢r¤gu°ik¢
¡m¢tis¢ran¢ºakayogaª D
¡viltol¢di (P¦t¤katvag¢di) Ka¾¢yaª (02)
¡nandabhairavarasaª - 07
¡°ar¦¾arasaª
¡malak¢dyavalehaª (02)
¡mav¢t¢rirasaª
¡mr¢dic¦r´am
¡jyap¢nam
¡mr¢diyogaª
¡malaky¢digu°ik¢
¡malak¢diagadaª
¡rdrapippal¤gu´aª
¡malak¤b¤jamajj¢gu´aª
¡majat¨¾´¢haravyo¾¢didravyaª
¡mav¢teera´²atailaprayogaª
¡bh¢dic¦r´am
¡rogyapa®cakam (01)
¡mr¢tiyogado¾aniv¨ttyup¢yaª - 1
¡kall¢dic¦r´am
¡malak¢dic¦r´am
¡m¢j¤r´acikits¢yogaª (01)
¡mb¢divarttiª (b)
¡rdrakayogaª (1)
¡malaky¢dic¦r´am - 01
¡ragvadhapatraprayogam
¡malak¤gu´a¢ª
¡nandabhairav¤va°ik¢ (03)
¡mrahar¤tak¤yogaª
¡vikamk¾¤ragu´a¢ª
¡rdrakaprayogaª
¡mav¢teºvarorasaª
¡malak¤pralepaª
¡r¾abhakagh¨tam
¡ragvadh¢m¨t¢dika¾¢yaª
¡m¢tis¢raharayogaª - A
¡²hak¤d¢lik¢gu´a¢ª
¡ru¾karagh¨tam
¡rdrak¢valehaª
¡dityarasaª
¡malak¢dic¦r´am - 02
¡malakaphalagu´aª
¡nandabhairavarasaª - 02
¡nnadorasaª (Pramad¢nandaª) (03)
¡mr¢disvarasaª
¡rdrakasaindhavaprayogaª
¡mrapatraprayogaª
¡m¢tis¢raharayogaª - R
¡nandabhairav¢rasaª (Mahad¢diª) (01)
¡nupam¢¼saª
¡rttavapravartak¢yogaª (4)
¡nd¢pasm¢raharayogaª - E
¡malak¢dy¢ºcyotanam
¡malakayogaª-01
¡°aru¾¢dyarkaª
¡lukaª
¡nnadorasaª (01)
¡hak¢rinasyam
¡rad¢haº¢makayogaª - A
¡mr¢ditailam
¡vikadugdha
¡rdrakasvarasaª
¡m¢tis¢raharayogaª - J
¡mram¦lagu´a¢ª
¡k¾epaharayogaª (3)
¡malakayogaª-03
¡mav¢tepathyaª (pa®cakolasiddhajala)
¡ragvadh¢dikv¢thaª - 03
¡n¢haº¦lacikits¢
¡rdrakagh¨tam
¡mav¢teºvararasa
¡rttavapravartak¢yogaª (1)
¡maku°h¢rarasaª
¡rdrakayogaª-01
¡rdrak¢dikavalagraha
¡mr¢dika¾¢yaª
¡m¢tis¢ran¢ºakayogaª I
¡mra ( B¤ja )
¡m¢tis¢raharayogaª - P
¡gantujvaraharaª
¡°ar¦¾ak¢didh¦pam
¡mr¢tak¢diphalagu´aª
¡mr¢sthirasanasyam
¡malak¤svarasaprayogaª
¡j®¢ca´²eºvarorasaª
¡nandarasaª-aparaª(02)
¡mrakha´²agu´a¢ª
¡mr¢dikv¢thaª
¡ropadravaharayogaª - A
¡ragvadhapallavaprayogaª
¡mav¢tepathyaª
¡magajasi¼homodakaª
¡dityap¢katailam
¡mrarasagh¨tap¦raª (1)
¡m¢tis¢repathy¢dikv¢thaª
¡lukagu´¢ª
¡mr¢sthy¢dic¦r´am
¡°aru¾¢dyarkaª - 4
¡mragandh¢digh¨tam
¡mav¢t¢riva°¤
¡rogyavarddhin¤gu°ik¢
¡mrapallav¢dika¾¢yaª
¡khukar´y¢diyogaª
¡rdicikits¢yogaª - 02 (a)
¡rad¢haº¢makayogaª - D
¡malakyavalehaª (yogaratn¢karaª)
¡v¤rvac¢dika¾¢yaª (K¢samardavac¢di)
¡nandabhairavarasaª - 04
¡ragvadh¢divartiª
¡rdrakap¢kaª
¡rdrapippal¤gu´a¢ª
¡rdrakagu´aª
¡rdrakayogaª (3)
¡ragvadh¢ditailam - 02
¡rttavaºodhanayogaª (1B)
¡malak¤rasaª
¡²hak¤ ( M¦la )
¡map¢canayogaª - B
¡nandabhairavarasaª - 09
¡mav¢teapathyaª
¡nandava°ik¢
¡dityap¢kagu²¦c¤tailam
¡rttavapravartak¢yogaª (2)
¡k¢ºam¢¼s¤gu´a¢ª
¡rdrabharjitaca´akagu´aª
¡mav¢taira´²atailam
¡g¢radh¦m¢divarttiª - 1
¡malaky¢dikv¢thaª
¡rdrakayogaª-02
¡nandabhairav¢rasaª (Mahad¢diª) (03)
¡rdrakatrika°uyogaª
¡ropadravaharayogaª - E
¡rdraka ( Prakanda )
¡²hak¤lep¢ª
¡ndagrahaharayogaª - D
¡m¢tis¢raharayogaª - H
¡rttavaºodhanayogaª (3)
¡kuly¢digh¨tam
¡lukagu´a¢ª (apakvaphala) - 1
¡m¢tis¢raharayogaª - N
¡ragvadh¢dikv¢tham
¡navibhramaharayogaª - C
¡g¢radh¦matailam
¡mr¢takapakvaphalagu´a¢ª
¡hak¢rirasaª (N¢s¢jvare)
¡g¢radh¦m¢dyatailam
¡n¢h¢dihar¢´¢magryasa¼grahaªdravyam
¡m¢tis¢raharayogaª - M
¡ragvadh¢dika¾¢yaª
¡mapram¢thin¤va°ik¢
¡navibhramaharayogaª - B
¡mb¢diprayogaª (c)
¡rdraca´akagu´aª
¡kallak¢dikv¢thaª
¡nandabhairavarasaª - 06
¡ragvadhapatragu´a¢ª
¡malak¢yasa¼br¢hmaras¢yanam
¡mrapu¾pagu´a¢ª
¡malaky¢dipey¢
¡khupar´y¢dic¦r´am
¡mav¢t¢drivajrarasaª
¡mrab¢lagu´a¢ª
¡ragvadh¢dyudvartanam
¡ragvadh¢dikv¢thaª
¡rogyavardhin¤gu°ik¢
¡nandabhairavarasaª - 10
¡rad¢haº¢makayogaª - B
¡mraphalagu´aª (03)
¡malaky¢dic¦r´am - 02
¡malakayogaª
¡s¢raktastr¢vaharayogaª - A
¡mrapallavagu´a¢ª
¡m¢tis¢ran¢ºakayogaª B
¡malaky¢diy¦¾aª
¡mraniry¦haª
¡s¢raktastr¢vaharayogaª - B
¡mav¢t¢riva°ik¢
¡rtavaºodhanaka¾¢yaª (03)
¡man¢ºin¤va°ik¢
¡m¢tis¢ran¢ºakayogaª C
¡malakasn¢nam
¡mlasnigdh¢di
¡drarkasiddhatailam
¡drap¦gaphalagu´a¢ª
¡r¦kamaphalagu´aª
¡mrag¢ndhiharidr¢gu´a¢ª
¡mr¢dihimaª
¡rogyavardhakadravyaª
¡ragvadh¢dilehaª
¡²hak¤gu´a¢ª (1)
¡m¢tis¢ran¢ºakayogaª J
¡ragvadh¢dika¾¢yaª (02)
¡rdramaricagu´aª
¡°ar¦¾¢dika¾¢yaª (03)
¡n¢hevac¢dic¦r´am (cakradattaª)
¡²hak¤gu´a¢ª (Soåhalanigha´°auª)
¡dityap¢kagugguluª
¡naddhodarepralepaª
¡°ar¦¾ak¢dika¾¢yaª
¡nandabhairavorasaª (04)
¡m¢tis¢ran¢ºakayav¢g¦
¡ragvadhapu¾pagu´a¢ª
¡mr¢varttaªgu´a¢ª
¡bh¢c¦r´am
¡rdrakabhak¾a´am
¡g¢radh¦m¢divarttiª - 2
¡rdraku°aj¢valehaª
¡mr¢diph¢´°aª
¡ragvadh¢dic¦r´akriy¢
¡lamo°°¢di (Va°¢¬kur¢di)
¡m¢tis¢ran¢ºakayogaª L
¡mra ( K¢´²atvak )
¡rdrakasvarasaªª
¡rdrak¢dikalkaª
¡rogyapa®cakam (02)
¡khukar´a¤ª 2
¡m¢tis¢ran¢ºakayogaª - A
¡rdrakakha´²¢valehaª
¡mrkha´²agu´a¢ª
¡ran¢lac¦r´am
¡mav¢tavidhva¼sanorasaª
¡n¢harogetriv¨d¢dic¦r´am
¡mrasvarasaª
¡rdrakakha´²am
¡mrab¤jagu´a¢ª
¡mratvacadigu´a¢ª
¡rdrak¢dinasyam (02)
¡nandabhairavorasaª (11)
¡mrarasaprayogam
¡map¢canayogaª - A
¡ra´yatulas¤m¦l¢dika¾¢yaª
¡mav¢taharolepaª
¡rdrak¢dic¦r´am
¡ran¢l¢ditailam
¡mr¢sthitailagu´a¢ª
¡rdrak¢dini¾°h¤vanam
¡k¾epaharayogaª (1)
¡k¾ik¤phalagu´aª
¡°ar¦¾akakv¢thaª (cakradattaª)
¡mav¢tek¢®jikaprayogam
¡mraphalagu´a¢ª
¡rdrakagh¨tam (1)
¡malaky¢dia®janam
¡mr¢tak¢dilepam
¡nandabhairavorasaª (tantr¢ntar¤yaª)
¡viltol¢di (P¦t¤katvag¢di) Bhasmapey¢
¡ntran¢ºin¤gu°ik¢
¡malaky¢dic¦r´aª
¡t¨pyagu´a¢ª / S¤taphalagu´a¢ª
¡y¢mak¢®jikam
¡malak¤majj¢gu´a¢ª
¡k¾epaharayogaª (2)
¡ragvadhaphalagu´aª
¡malaky¢disn¢nam
¡°ar¦¾aª (A²¦s¢)
¡rdrakakalkam
¡malakaprayogaª
¡nandayogaª
¡gantukaraktajavra´aºothepa®cavalkalalepaª
¡mal¢sn¢nam
¡ragvadh¢dipari¾ekaª
¡rdrak¢di Nasya And Anjana
¡rogy¢mbu
¡m¢v¨tesnehabastivy¢padayogaª - 2
¡ragvadh¢disa¼gr¢h¤bastiª
¡nandabhairavarasaª - 01
¡mb¢diprayogaª (b)
¡mrapakvaphalarasayog¢ª
¡m¢tis¢raharayogaª - Q
¡yuvardhakayoga (Br¢hy¢di)
¡ndagrahaharayogaª - E
¡nandabhairavarasa
¡malak¢dic¦r´am - 01
¡ragvadh¢dibasti (Kv¢thaª)
¡m¢tis¢ran¢ºakayogaª F
¡k¢rakaragu´a¢ª
¡nandabhairav¤va°ik¢ (02)
¡rogyalava´am - 01
¡°aru¾¢dyarkaª - 2
¡rttavapravartak¢yogaª (3)
¡hav¢rirasaª
¡mr¢takaphalagu´aª
¡sth¢panopagamah¢ka¾¢yaª
¡²hak¤d¢lik¢gu´a¢ª (1)
¡m¢tis¢ran¢ºakayogaª M
¡mrataru´aphalagu´a¢ª
¡ropadravaharayogaª - C
¡ragvadh¢dikv¢thaª (M¦¾akavi¾e)
¡maraktecikits¢yogaª
¡rdr¢rºasiªka¾¢yaª (01)
¡nandabhairav¤va°¤
¡rak¦°am (Pittala) Gu´aª
¡ragvadh¢dika¾¢yaª (01)
¡yasap¢trek¾¤rap¢kagu´a¢ª
¡rdrapippal¤gu´a
¡t¨pyagu´a¢ª (Nigha´°uratn¢karaª)
¡°ar¦¾¢dikv¢thaª
¡°ar¦¾¢disvarasaª (¡°ar¦¾¢dika¾¢yaª) (02)
¡m¢tis¢raharayogaª - E
¡mr¢dibasti
¡rigu´¢ª
¡mr¢ntastvakagu´a¢ª
¡m¢tis¢raharayogaª - K
¡nandabhairavaª
¡malakakalpam
¡malak¤ras¢yanam (02)
¡dhimanthaharayogaª B
¡malak¢diva°¤
¡rdrakagh¨tam (2)
¡²hak¤gu´a¢ª
¡rdrakasvarasaª (Kar´aº¦la)
¡lukagu´a¢ª (Pakvaphala) - 2
¡mr¢disvarasayogaª
¡k¢ºaja°¢m¢¼s¤gu´a¢ª
¡rdrakagu´a¢ª
¡nandabhairavorasaª (12)
¡rdrak¢dinasyam (01)
¡rtavaºodhanaka¾¢yaª (01)
¡nd¢pasm¢raharayogaª - A
¡rdrakavidhiª-02
¡rttavaºodhanayogaª (6)
¡rttavaºodhanayogaª (2)
¡ragvadhagu´a¢ª
¡mratvakpu°ap¢kaª
¡m¢tis¢ran¢ºakayogaª G
¡malak¢valehoparaª
¡rogyas¢garorasaª
¡malak¢valehaª
¡rttavaºodhanayogaª (5)
¡k¢rakarabh¢diva°¤
¡rogyalava´am - 02
¡m¢v¨tesnehabastivy¢padayogaª - 1
¡åhaky¢divarti (Viddhek¾´ia®jan¢ni)
¡°ar¦¾¢dipu°apakvasvarasaª (¡°ar¦¾¢dika¾¢yaª) (02)
¡dityapakvatailam
¡rdradh¢nyakagu´aª
¡rdrak¢digh¨tam
¡malaky¢dikha´²aª
¡mratvac¢k¢ Svarasaª
¡n¢heapathyam
¡mraphalagu´a¢ª (Apakva)
¡m¢ºayagatavi¾acikits¢ - 1
¡m¢tis¢raharayogaª - S
¡n¦pam¢¼sarasap¢naª (Netre¢ºcyotanam)
¡navibhramaharayogaª - A
¡ragvadh¢dyamtailam
¢mr¢dilehagu´a
¢n¦pajala
¢ºcyotanam
¢g¢radh¦m¢di Vartiª
£tap¦tan¢grahab¢dh¢harayogaª - A
£tap¦tan¢grahab¢dh¢harayogaª - C
£ºvarorasaª
£k¾v¢dihimam
£k¾u'j¤r´e-¢rdrakaprayogam
£ndr¢ºanic¦r´am
£tap¦tan¢grahab¢dh¢harayogaª - D
£°avi¾an¢ºakayogaª - 7 A
£°avi¾an¢ºakayogaª - 7 B
£sabagolayogaª
¥t¢vi¾an¢kayogaª C
¥¾ak¢diga´aª (cakradattaª)
¥tan¢prati¾edhakayogaª - E
¥¾ivi¾an¢ºakayogaª - E
¥t¢vi¾an¢kayogaª B
¥tan¢prati¾edhakayogaª - D
¥¾ak¢diga´aª
¥t¢vi¾an¢kayogaª A
¥rcch¢harayogaª - A
¥¾ivi¾an¢ºakayogaª - F
¥rdhvagaraktapittetarpa´ayogaª (cakradattaª)
¥t¢vi¾an¢kayogaª G
¥t¢vi¾an¢kayogaª D
¥¾ivi¾an¢ºakayogaª - D
¥¾ivi¾an¢ºakayogaª - B
¥rdhvav¢tacikits¢
¥t¢vi¾an¢kayogaª F
¥tan¢prati¾edhakayogaª - B
¥¾alat¨´agu´a¢ª
¥tan¢prati¾edhakayogaª - C
¥rcch¢harayogaª - B
¥¾ivi¾an¢ºakayogaª - C
¥tan¢prati¾edhakayogaª - A
¥t¢vi¾an¢kayogaª E
¥¾ivi¾an¢ºakayogaª - A
¥¾´¢dic¦r´am
§tuhar¤tak¤ras¢yanam (6)
§ºcikada¼ºan¢kayogaª D
§tuhar¤tak¤ (f)
§tuhar¤tak¤ras¢yanam (5)
§¾abhaª (Vi¾aghnayogaª)
§tuhar¤tak¤
§tuhar¤tak¤ras¢yanam (2)
§ddhigu´a¢ª
§ºcikada¼ºan¢kayogaª F
§tuhar¤tak¤ (e)
§ºcikada¼ºan¢kayogaª B
§¾ik¢dim¦lalepaª
§tuhar¤tak¤ (c)
§¾yam¢¼saª
§tuhar¤tak¤ras¢yanam (1)
§tubhedakara / Var¾¢k¢levirecanayogaª
§ºcikada¼ºan¢kayogaª E
§tupatvedan¢nup¢nagu´a¢ª
§tuhar¤tak¤ (a)
§¾abhakagu´a¢ª
§tuhar¤tak¤ras¢yanam (4)
§tuhar¤tak¤ (d)
§ºcikada¼ºan¢kayogaª C
§tuhar¤tak¤ (b)
§tuhar¤tak¤ras¢yanam (3)
§ddhigu´aª
¯a¼ka´aºodhanavidhiª (02)
¯a¼ka´aºodhanam
¯a¬ka´aºodhanam (02)
¯a¬ka´aºodhanam
¯a¬kaphalagu´aª
¯a¬k¢r¤
¯a¼ka´agu´a¢ª (04)
¯a¬ga´¢diva°¤
¯a¼ka´agu´a¢ª (05)
¯a¼ka´agu´a¢ª
¯i´²uk¢dipu°ap¢kaª
¯a¼ka´¢di / Ve°°um¢rangu°ik¢
¯a¼ka´ayogaª
¯a¬ka´¢diva°¤
¯a¬ka´aºodhanam (01)
¯a¬ka´agu´a
¯a¬ka´¢dic¦r´am
¯a¬ka´ak¾¢raª
¯a¼ka´agu´a¢ª (06)
¯a¼ka´agu´a¢ª (02)
¯a¼ka´agu´a¢ª (01)
¯a¬ka´ak¾¢ragu´aª
¯a¬ka´¢dya®janam
¯a¼ka´aºodhanavidhiª (01)
¯a¬ka´aprayogaª
¯a¼ka´agu´a¢ª (03)
±e²ik¢
±i´²iºª
±o²¤ Gu´a¢ª
±¢mareºvar¢bhram
±¢k¾¢gh¨tam
¹othaharav¢s¢dikv¢thaª
¹ir¤¾am¦l¢dikalkaª
¹igrukv¢thaª (02)
¹amb¦kayogaª
¹re¾°h¢dika¾¢yaª
¹othaharaprayogaª (01)
¹ukrajananamah¢ka¾¢yaª
¹il¢jatuprayogaª
¹ophap¢canayogaª
¹amb¦karas¢ºcyotanam
¹atapad¤ Damsaja Vi¾ahara Lepah
¹u¾k¢rºaharapralepayoga (06)
¹a¬karava°¤ 01
¹il¢gandhakava°¤
¹le¾majavisarpan¢ºakayogaª (1)
¹othan¢ºakayogaª - 19
¹uddhakara®jab¤jaª (2)
¹vetapunarnav¢
¹¦lagajakesar¤rasaª (06)
¹at¢var¤kv¢thaª
¹vitraharalepaª (7)
¹¢l¢dikalkaª
¹¨¬gy¢dic¦r´am (04)
¹¤t¢panayanapralepan¢n¢magryasa¼grahaªdravyam
¹at¢vary¢diyamakam
¹¦larogesvedanayogaª - 2
¹u¾k¢k¾ip¢ka Cikits¢ 1
¹¢lmaligu´aª
¹¢r¬ge¾°¢dikv¢thaª
¹at¢var¤svarasaª
¹¢lamal¤pu¾pam
¹uddhatikt¢ko¾¢tak¤b¤jaª
¹am¢dic¦r´a
¹a´agha´°¢ (Vanaºana)
¹u¾kapippal¤gu´aª
¹othan¢ºakayogaª - 01
¹vyathuharayogaª (07)
¹¤tapittaharacikits¢
¹le¾majavisarpan¢ºakayogaª (19)
¹u¾kak¢sacikits¢ 3
¹ir¤¾¢dib¤japrayokagaª
¹uddhap¢radaª
¹ir¤¾am¦l¢dikavalagrahaª (cakradatta)
¹a°hy¢dic¦r´am (05)
¹arkar¢dilehaª
¹igrupatrarasaprayogaª (sahadev¤m¦labandhanam)
¹uddhabal¢tailam (1)
¹r¤madan¢nandamodaka
¹o¾e¾uuts¢danasn¢naprayogaª
¹at¢vary¢dikalkaª
¹il¢baddharasaª
¹akal¤yogaª
¹¤tajalaprayogaª
¹¤tajvaragajasi¼hagu°ik¢
¹¦lad¢v¢nalarasa
¹lai¾mik¢´²av¨ddhicikits¢yogaª - 2
¹¤tan¢m¢¼kuºª
¹v¢santakarasaª
¹le¾majavra´aºotheajagandh¢dilepaª (cakradattaª)
¹odhanabastiª
¹¢lamaliniruhabastiª
¹avada¼°¢digh¨tam
¹o¾e¾umadyam¢¼sayogaª -4
¹¦l¢dic¦r´am
¹ayy¢m¦trarogecikits¢yogaª (3)
¹¨¼gaver¢dilehaª
¹il¢jit¢diyogaª
¹vetapradaraka¾¢y¢divartiª
¹il¢jatuyogaª - 6
¹a¬kh¢dic¦r´am - 01
¹¢lipar´y¢diy¦¾aª
¹othaghnalepam
¹aiºukasnehaª
¹le¾majavisarpan¢ºakayogaª (5)
¹y¢m¢di Tail
¹irotp¢taharayogaª - 4
¹vitran¢ºakalepaª
¹vetaku¾°hahararasaª
¹ukramehadhnaªkv¢thaª 2
¹a¬khan¢bhy¢dy¢varti
¹u´°hy¢dikv¢thaª (12)
¹le¾m¢takaagadaª
¹¦lad¢v¢nalaª
¹u´°hy¢dikalkam
¹allakam¢¼sagu´aª
¹vitraharapa®c¢nanatailam
¹atadhautasarpilepaª
¹itikukku°ik¢´²ajal¢®j¢nam
¹r¤sannip¢tam¨tyu®jayorasaª
¹a°hy¢dikv¢thaª (02)
¹¢lipi¾°¢digh¨tap¦raª
¹le¾majavisarpan¢ºakayogaª (8)
¹y¢m¢dic¦r´am
¹vetagokar´ik¢gu´a¢ª
¹at¢vary¢dikv¢thaª (04)
¹arapu¬kh¢m¦layogaª
¹r¤kari´¤yogaª
¹veta-K¨¾´atulas¤gu´¢ª
¹am¢digh¨ta
¹¨¬gag¢r¢bhram (v¨hat) (02)
¹ir¤¾ab¤j¢dyamlepatrayam
¹u´°h¤payasy¢prayogaª
¹y¢matriv¨tgu´a¢ª
¹u¾karevat¤grahacikits¢ 2
¹uddhaka¬ku¾°haª (1)
¹v¢seyavadh¦ma
¹il¢jatv¢diprayogaª - 5
¹¢k¢j¤r´ehit¢º¢kam
¹iraªº¦l¢divajrarasaª
¹u´°h¤sama¬g¢dika¾¢yaª
¹othaharamah¢ka¾¢yaª
¹vetaº¼khapu¾p¤gu´a¢ª
¹ukran¢ºakayogaª - 4
¹vetapunarnav¢patra
¹vitrej¢ty¢dilepaª
¹¤t¢rirasaª (07)
¹arkar¢dyalauham
¹othaº¢rd¦latailam
¹¤tapittarogecikits¢yogaª (6)
¹vada¼¾°r¢dyagh¨tam
¹vetaºi¼ºap¢gu´a¢ª
¹il¢jatv¢diyogaª 1
¹irobhya¼gaprayuktavi¾acikits¢ - 1
¹iºira¨tupathyam (2)
¹at¢var¤gh¨tam (Ras¢yana)
¹¤takaly¢´akamgh¨tam
¹uddhavi¾aª
¹vitrepal¢ºayogaª
¹ak¨drasaprayogaª
¹u¾k¢rºaharapralepayoga (09)
¹imb¤ª - Pustaºimb¤ª
¹il¢gandhakava°ik¢
¹u´°hy¢dikv¢thaª (09)
¹uddhavaikr¢ntaª
¹amb¦kabhasmaprayogaª
¹uddhaºa¬khaª (2)
¹r¤r¢marasaª
¹v¢sagaj¢¬kuºarasaª
¹¢lmal¤pu¾payogaª
¹atapu¾p¢gu´aª
¹v¢navi¾acikits¢ - 6
¹¨¬khal¢v¢tan¢ºanarasaª
¹ophadhna ¡ºcyotana 2
¹¤tal¢haraprayogaª (03)
¹le¾majavisarpan¢ºakayogaª (2)
¹¤tal¢har¢yogaª (2)
¹¨¬gy¢dic¦r´am (01)
¹le¾m¢bhi¾yandaharaa®janavarttiª 1
¹¼khagu´a¢ª (1)
¹v¢sarogeapathyam
¹y¢m¢kakodogu´aª
¹ukraºodhanayogaª (2)
¹iºuhitaniruhabasti
¹¦lagajakesar¤rasaª (05)
¹ukramehadhnaªkv¢thaª 4
¹u´°hy¢dip¢canam
¹igrav¢dic¦r´am (Netr¢vac¦r´an¢ni)
¹uddhagandhakagu´a¢ª (Pra.Bh¨.)
¹aºakam¢¼sagu´aª
¹othan¢ºakayogaª (14)
¹arkar¢dy¢ºcyotanam
¹a°hy¢dikv¢thaª
¹u´°hy¢diyogaª (02)
¹aiºuka¼gh¨tam
¹uddhaharit¢laª
¹ir¤¾ab¤j¢di Lepa Patrayam (01)
¹ukrastambhanagu´adravyaª
¹ukraºodhanamah¢ka¾¢yaª
¹¨¬gy¢dikv¢thaª (01)
¹othodar¢lauha
¹¤t¢rirasaª (01)
¹vyathuharayogaª (08)
¹u´°h¤
¹r¤b¢huº¢logu²aª
¹am¢dikv¢tha
¹¤tapittaharayogaª (08)
¹¢lmal¤gh¨tam (01)
¹ukramehaharacikits¢yogaª 5
¹a¬khava°¤ (4)
¹atapad¤vi¾aharalepaª
¹arkar¢lauham
¹¢lipi¾°ayogaª
¹¢lmal¤ve¾°ak¢dic¦r´am
¹¨tadh¢ro¾´agu´a¢ª
¹¢rd¦lak¢¼jika
¹atadhautanirv¢pa´aª
¹othaharayogaª - 01
¹vada¼¾°r¢digh¨tam (01)
¹at¢vary¢dic¦r´am (01)
¹u´°hy¢dika¾¢yaª(02)
¹i¼ºap¢gu´a¢ª
¹a´ab¤j¢diyogaª
¹a¬khayogaª
¹il¢sind¦ram (¹il¢candrodayaª)- 1
¹u¾°h¤gu´a
¹uktik¢rogecikits¢yogaª (1)
¹¤tajalakumbhadh¢ra´am
¹vagrahecikits¢ 5
¹at¢vary¢dileham
¹ramaharamah¢ka¾¢yaª
¹at¢var¤svarasaprayogaª
¹uddharajataª (1)
¹¢kho°aka ( K¢´²atvak )
¹a¬khadr¢va (02)
¹¢l¦kamodakaª
¹a¬khapu¾p¤svarasaª
¹¤tabha®j¤rasaª (05)
¹a¬kh¢dya®janam
¹vetakarav¤r¢dyamtailam (02)
¹oth¢rirasa
¹¢lmal¤svarasaª
¹vyathuharayogaª (15)
¹ukravarddhanayogaª
¹u´°hy¢digu°¤ (01)
¹yon¢ka ( M¦la )
¹vyathuharayogaª (01)
¹ambaracandanagu´a¢ª
¹¨¬gaverasvarasaª
¹¢kav¨k¾am¦layogaª
¹ophe Apathya
¹a¬kh¢dilepaª (02)
¹¦lahararasaª (01)
¹a¾kul¤matsyam¢¼saª
¹¢lmal¤lepaª
¹a´ab¤jagu´a¢ª
¹ir¤¾a ( K¢´²atvak )
¹y¢m¢triv¨t
¹am¢dikalka
¹¨¬gaber¢diyogaª
¹ivap¢lapi´²¤
¹v¢sah¢r¤rasaª
¹u´°h¤ Gu´a
¹l¤padarogaharak¾¢rayogaª - 02
¹ikhar¤taila
¹v¢na Damsaja Vi¾a Cikits¢
¹r¤ve¾°akac¦r´am
¹il¢j¤taºodhana (02)
¹at¢var¤ Gh¨ta
¹¢li Samanya Gu´aª
¹amb¦k¢diva°¤ - 02
¹yon¢ka (¯i´°uka) Gu´a¢ª (02)
¹vetakarav¤r¢dyamtailam (01)
¹vitredal¤yogaª
¹yon¢ka Komalaphala Gu´a¢ª
¹r¤vilvatailam
¹otheapathyam (01)
¹uktagu´a¢ª
¹il¢jatuva°ik¢
¹¢lmal¤vastiª
¹uddhama´²¦raª
¹r¨¼gaberarasaª
¹othaharaprayogaª (02)
¹¤t¢rirasaª (05) (sparºav¢t¢rirasaª)
¹uddhadhatt¦raª
¹uddhasauv¤r¢®janaª
¹akunigrahacikits¢ 11
¹ir¤¾¢dilepaª (03)
¹¨g¢lavinn¢rasap¢naª
¹v¢saharamudgay¦¾aª
¹irotp¢taharayogaª - 2
¹atapu¾p¢dilepaª (03)
¹il¢jatuyogaª (06)
¹¢rdulamc¦r´am (02)
¹imb¤dh¢nyasyagu´aª
¹¢lipar´y¢dilepaª
¹uddhadhust¦rab¤jaª (1)
¹a¬khakarogecikits¢yogaª (2)
¹¤ghraprabh¢varasaª
¹vetakhadiragu´aª
¹r¤bilvatailam
¹ir¤¾¢dyudvartanam
¹¼kharasagu²ik¢
¹¢k¢j¤r´eg¢yatr¤prayogam
¹¤t¢j¤r´acikits¢
¹ir¢har¾anetrarogecikits¢yogaª (3)
¹uktiºodhanam
¹arkar¢rbudaharayogaª - 02
¹aiv¢l¢dipradehaª
¹u´°h¤ka¾¢yaª
¹u´°hy¢dikalkaª
¹r¤k¢meºvaramodakaª
¹uddham¢k¾ikaª
¹a¬khac¦r´¢dilepaª
¹amb¦karasaª 02
¹uddhagugguluª
¹irobhit¢peyog¢ª 1
¹ikhari´¤ / Ras¢l¢
¹obh¢®janagu´a¢ª
¹l¤pad¢ntakagu°ik¢
¹arkar¢p¢lik¢
¹ukramehaharacikits¢yogaª 4
¹r¤vaidyan¢thava°ik¢
¹uddhak¢¼syaª
¹r¤siddhamodakaª
¹¦laharadh¦paª
¹a¬kh¢¢dilepaª
¹vetapradarapal¢º¢divartiª
¹v¢navi¾aharolepaª
¹¦lagajakesar¤
¹o¾e¾umadyam¢¼sayogaª -2
¹o¾aharaprayogaª - B
¹at¢var¤kalkaª (01)
¹atapatr¤k¢ ( Pu¾pa )
¹igruphalagu´a¢ª
¹¤tabha®janarasaª - 2
¹v¢saghnak¨¾´¢dic¦r´am
¹at¢vary¢dika¾¢yaª (03)
¹astrachinna¢mrarasaª
¹alyaja N¢å¤ Cikits¢yogaª
¹ikhilehaª
¹vitrah¢r¤lepaª (03)
¹le¾majavisarpan¢ºakayogaª (12)
¹at¢vary¢didv¢daº¢¬gaka¾¢yaª
¹il¢jatuºodhanam
¹¤r¾¢mbucikits¢yogaª
¹u´°h¤gu´a¢ª
¹u´°hy¢dikv¢thaª
¹ir¤¾¢dipradehaª
¹vitrahar¤va°¤
¹r¤phal¢dikalkaª
¹uddhagairikaª (2)
¹imbidh¢nyavargaª
¹ukrav¨ddhikarayogaª
¹u¾k¢rºedh¦panadravyaª - 1
¹u´°hy¢dyamc¦r´am (03)
¹arapu¬kh¢kalkaª
¹igrav¢ditailam
¹¤tal¢har¢candan¢dika¾¢yaª
¹¤talajaladh¢r¢yogaª
¹¦lavin¢ºnarasaª
¹u´°hy¢dikalkaª (04)
¹l¤padarogaharasvarasaª
¹il¢jatv¢diyogaª - 2
¹¢kaudanam
¹vetakarav¤ragu´a¢ª
¹¢´²¢k¤gu´a¢ª
¹ir¤¾¢dic¦r´am (02)
¹le¾mak¢l¢nalorasaª
¹ir¤¾¢diyogaª
¹y¢m¢dic¦r´am (¹y¢m¢diga´aª)
¹akunigrahacikits¢ 14
¹¢lagu´aª
¹ramaharodaºakomah¢ka¾¢yaª
¹il¢jatv¢dyudvartanam
¹le¾majan¢å¤vra´ecikits¢yogaª
¹o¾aharayogaª - 2
¹u´°hy¢dinasyam (Saindhav¢dinasyam) (01)
¹igrupu¾pagu´a¢ª
¹u´°h¤daºam¦lakv¢thaª
¹vet¢par¢jit¢m¦layogaª
¹v¢s¢ntakarasaª
¹¤tajalap¢nayogaª
¹uddhahi¬gulaª
¹u´°hy¢dikalkaª (01)
¹a´apu¾p¤
¹vetaketak¤gu´¢ª
¹othahitadravyam
¹irorogahararasaª - 1
¹¨¬gaver¢dyamgh¨tam (02)
¹¢lapar´y¢dipu°ap¢kaª
¹ukrasyak¾ayak¢rakadravyaª
¹a°hy¢diga´aª
¹le¾m¢bhi¾yandaharaa®janam
¹ar¢dika¾¢yaª
¹vitran¢ºakalepaª 3
¹igrav¢ditaila Godh¢ditela
¹vitraharalepaª (3)
¹a¬khapu¾p¤
¹othan¢ºakayogaª (5)
¹arkar¢sahitadadhiª
¹ir¤¾¢dikv¢thaª
¹¢kho°akakv¢thaª
¹ir¤¾¢di Anjanah ( Sarpadamse )
¹le¾majavisarpan¢ºakayogaª (15)
¹u´°h¤nimbapi´²ik¢
¹v¢saku°h¢rarasaª
¹v¢saharayogaª - B
¹at¢var¤modakaª
¹r¤par´y¢dika¾¢yaª
¹othadhnaºcatv¢raprayog¢ª (04)
¹u¾k¢rºeavag¢hanaprayogaª - 3
¹u´°hy¢dyamc¦r´am (04)
¹r¤gop¢latailam
¹u´°h¤nasyam
¹le¾majavisarpan¢ºakayogaª (20)
¹iraªº¦l¢disvedanaª -1
¹igrv¢dilepaª (01)
¹vyathuharayogaª (13)
¹le¾maku°h¢rarasaª
¹ophedaºam¦l¢dika¾¢yaª
¹¼khagu´a¢ª (Ratn¢karaª)
¹un¢sthy¢dilepaª
¹atam¦ly¢dilauha
¹¤tap¦tan¢grahacikits¢ 6
¹igrub¤jac¦r´anasyam
¹at¢var¤
¹ukrajam¦trak¨cchraharacikits¢
¹v¢saharautk¢rik¢
¹a¬khadr¢varasaª 06
¹r¤kha´²ava°¤ (rogebhasi¼harasaª)
¹v¢sahem¢drirasaª
¹amb¦k¢dya®janam (02)
¹a¬khava°¤ (1)
¹¤tapittaharayogaª (03)
¹odhanavargaª
¹vada¼¾°r¢dya Gh¨ta
¹irorogaharayogaª - 4
¹¦lavajri´¤va°¤
¹le¾maºailendrarasaª
¹ukrarodhajoud¢varttepathyam
¹re¾°h¢khadir¢dika¾¢yaª
¹¦kadh¢nyavarga (¹¢libhedaªs¢m¢nyagu´a¢ª)
¹y¢m¢k¢dik¾¤rap¢kam
¹¦lagajendratailam
¹akunigrahacikits¢ 6
¹u´°h¤bal¢dika¾¢yaª
¹u¾kam¦lak¢ditailam
¹r¤prat¢pala¬keºarasaª
¹at¢var¤gh¨ta(rasayana)
¹u´°hy¢dilehaª
¹¨¬gy¢dilehaª (02)
¹u´°hy¢dilepaª (02)
¹¤ghugu´a¢ª
¹lopadarogaharalepaª
¹obh¢®jan¢dikalkaª
¹atadhautagh¨tam
¹u¾°h¤gh¨tam
¹igrupallav¢didh¦paª
¹vitrebhasi¼horasaª
¹irod¢hecikits¢yogaª (1)
¹at¢var¤pey¢
¹at¢vary¢dik¾¤rap¢kam
¹amb¦k¢dyatailam
¹ukramehaharakv¢thaª
¹u¾karevat¤grahacikits¢ 1
¹r¤par´y¢divamanayogaª
¹obh¢®janakaka¾¢yaª
¹ukran¢ºakayogaª - 3
¹u¾°h¤c¦r´am
¹atapu¾p¢dilepaª (04)
¹u´°h¤p¢kaª (01)
¹arkar¢ma´²¦ram - 01
¹vitraharayogaª
¹il¢jatuyogaª (02)
¹¦kado¾aharapari¾ekaª
¹¢lmal¤kandagu´a¢ª
¹uddhadevad¢l¤b¤jaª
¹u¾k¢k¾ip¢ka Cikits¢ 7
¹atap¢kamadhukatailam
¹¤tabha®j¤rasaª - 6
¹¢kho°¢diyogaª
¹amp¢k¢dikv¢thaª
¹i¼ºap¢ Gu´a
¹ikhar¤gh¨tam
¹¢lika¼²anac¦r´am
¹u¾kap¢kaharayogaª 1
¹a¬khakalpaª
¹yon¢kapu°ap¢kasvarasaª
¹arada¨tupathyam (5)
¹u´°hy¢dipu°ap¢kaª (01)
¹¤t¢rirasaª (02)
¹vayathun¢ºanas¦tabhasmayogaª (6)
¹othap¢canadravyaª
¹u¾k¢k¾ip¢ka Cikits¢ 6
¹uddhav¨ddhad¢rakab¤jaª
¹a¬karalauham
¹obh¢®jan¢dic¦r´am
¹a¬khadr¢vaª - 02 (Am¨t¢r´avorasaª)
¹¨¬gy¢dic¦r´am (b)
¹i¼ºip¢tvag¢diyogaª
¹atap¢kamadhupar´¤tailam
¹irorogaharayogaª (03)
¹a°hy¢dika¾¢yaª (01)
¹vagrahecikits¢ 2
¹a¬khapo°al¤rasaª - 02
¹¦ra´ava°akaª
¹othan¢ºakayogaª - 15
¹u¬g¢dyagh¨tam
¹v¢saharam¢¼saprayogaª
¹at¢vary¢disvarasaª (01)
¹¼khaj¤rakagu´a¢ª
¹il¢didh¦mrap¢naª - A
¹arapu¬kh¢dikalkaª
¹il¢jatudugdhaprayogaª
¹a°hy¢dikv¢thaª (04)
¹iraªº¦l¢disvedanaª -4
¹at¢var¤gh¨tam (06)
¹irastodagu°ik¢
¹o¾aghn¢dipraºaman¢n¢magryasa¼grahaªdravyam
¹v¢sak¢sakarikesar¤rasaª
¹othan¢ºakayogaª (10)
¹akunigrahacikits¢ 3
¹a¬khodararasaª 02
¹ir¤¾¢dikalkaª (M¦¾akavi¾e)
¹¤tap¦tan¢grahacikits¢ 1
¹ophadhna ¡ºcyotana 4
¹¦leap¢m¢rgagh¨tam
¹uktagu´a
¹iv¢gh¨tam
¹¦karada¼¾°rakarogecikits¢yogaª (1)
¹¦l¤t¨´agu´a¢ª
¹u´°hy¢dilepaª (04)
¹at¢hv¢digh¨tampratimarºª
¹¤tamehin¢mka¾¢yaª
¹at¢vary¢dic¦r´am (06)
¹at¢var¤gh¨tam (09)
¹ophaghnaga´aª
¹othan¢ºakayogaª (3B)
¹at¢var¤chinnaruh¢dika¾¢yaª
¹akr¢hv¢dikv¢thaª
¹u´°h¤p¢kaª (02)
¹il¢dilehaª
¹¦laharayoga
¹oth¢rirasaª (02)
¹il¢jatuyogaª (09)
¹r¤kha´²¢dic¦r´am
¹¢lapatrac¦r´am
¹v¢sahitapey¢ - 2
¹v¢sak¢san¢ºakamas¤yogaª - 01
¹¢l¦kam
¹irorogepathyam
¹a°y¢dikalkaª
¹arkar¢lauham - 01 (¹arkar¢ma´²¦ram)
¹il¢sind¦ram (¹il¢candrodayaª) - 2
¹a¬khabhasmaª
¹igrutailam (01)
¹il¢jatv¢diprayogaª - 3
¹irovirecan¤yodaºakomah¢ka¾¢yaª
¹uddhaºil¢j¤taª
¹ukrak¾ayagu´adravyaª
¹¢li Yav¢g¦ª
¹allak¤phalagu´a¢ª
¹at¢var¤tailam (04)
¹aºav¢s¢digh¨tam
¹iraªº¦leyatnaª
¹r¤par´ik¢dikv¢thaª
¹a¬khava°¤ - 06
¹igruvalkalapatrasvarasaª
¹oth¢rima´²¦ram
¹am¤gu´aª
¹¢lmalika¾¢yaª
¹ukramehadhnaªkv¢thaª 3
¹v¢saharodaºakomah¢ka¾¢yaª
¹v¢saharapamak¢dyadh¦ma (Padmak¢dya)
¹at¢var¤ma´²¦ram - 02
¹ukravallabha Rasaª
¹u¾kak¢sacikits¢ 5
¹irovirecan¢n¢magryasa¼grahaªdravyam
¹u¾k¢rºeavag¢hanaprayogaª - 2
¹arada¨tupathyam (1)
¹atapu¾p¢dilepaª (02)
¹at¢vary¢dikv¢thaª (01)
¹vetaj¤rakagu´a¢ª
¹ivagulik¢
¹ukrastambhakar¤va°ak¢ª
¹vetakamala Gunah
¹atapu¾p¢gu´a¢ª
¹irod¢hecikits¢yogaª (4)
¹¢li ( M¦la )
¹a¾kul¤ / Pue²¤
¹u´°h¤gu²akalkaª
¹a´ab¤japrayogaª
¹¢riv¢dyavalehaª
¹at¢var¤tailam (03)
¹u´°hy¢dic¦r´am (06)
¹r¤par´y¢dya®janam
¹il¤ndhram¢¼saª
¹¢lapar´y¢diy¦¾am
¹¦l¢ntakarasaª (04)
¹¼khapu¾p¤gu´a¢ª 3
¹irorogaharatvag¢dipradhamananasyac¦r´am
¹atapad¤ Damsajavi¾ahara Lepah
¹lesmantakadi Kvathah
¹aiv¢laª
¹vitraharakv¢thaª (2)
¹v¢navi¾acikits¢ - 1
¹¤ghrajvar¢rirasaª
¹iv¢varti
¹igrupatrasekaª (Kaphajatimiracikits¢)
¹¤tapittaharayogaª
¹veta°a¼ka´agu´a¢ª
¹othan¢ºakayogaª - 10
¹iror¦j¢harayogaª (2)
¹uktic¦r´agu°ik¢
¹vayathugh¢t¤rasaª
¹¢lmal¤ka´°ak¢dilepaª
¹ukrastambhakaramc¦r´am
¹il¢jatuyogaª (10)
¹amb¦katailam
¹¤tabha®j¤rasaª (2)
¹akunigrahacikits¢ 9
¹il¢sind¦ram - 4
¹v¢sahitaprayogaª
¹othaharayogaª - 02
¹oth¢¬kuºo
¹a¬khac¦r´am - 01
¹¤tamehin¢mka¾¢yaª - 2
¹vitraharalepaª
¹¤tajalagu´a¢ª
¹oth¢¬ku ¹arasaª
¹u´°hy¢dic¦r´am (08)
¹vetas¢riv¢
¹u¾k¢k¾ip¢ka Cikits¢ 3
¹aºiºekhararasaª
¹eph¢l¤svarasaª
¹a¬kham¢ra´am
¹uddhasvar´¢didh¢tuª
¹irotp¢terasakriy¢
¹vitraharalepaª (1)
¹obh¢®janayogaª
¹igrur¢jik¢lepaª
¹u¾k¢rºasvedanaprayogaª - 2
¹le¾majavisarpan¢ºakayogaª (13)
¹ilodbhid¢ditailam
¹a¬karava°¤ 02
¹vada¼¾°r¢dic¦r´am
¹ikhiv¢²avorasaª
¹at¢var¤gh¨tam (13) (v¨had)
¹u´°hy¢dic¦r´am (2)
¹uddhak¢ntap¢¾¢´aª
¹othaharayogaª
¹vetapunarnav¢ - 01
¹irorogaharayogaª - 2
¹¤tapittaharayogaª (04)
¹igrub¤jaª
¹allak¤pu¾pagu´a¢ª
¹aktikaum¢rarasaª
¹vetacampakagu´¢ª
¹u´°hy¢dicar´am
¹l¤padarogeapathyam
¹v¢sagaj¢¬kuºarasaª (Mahad¢diª)
¹ir¤¾¢dipratis¢ra´am
¹o¾e¾um¢¼sasarpiprayogaª -2
¹vada¼¾°r¢digh¨tam
¹l¤padajakeºar¤rasaª
¹le¾majavisarpan¢ºakayogaª (16)
¹o¾e¾um¢¼saprayogaª
¹¤tabha®j¤rasaª (1)
¹¤tabha®j¤rasaª (04)
¹irod¢hecikits¢yogaª (5)
¹¢kho°akatvakkv¢thaª
¹uddhakharparaª
¹¦ra´¢j¤r´acikits¢
¹vyathuharayogaª (14)
¹aº¢¬karasaª (02)
¹ir¤¾¢dilepaª (04)
¹¨¬gy¢di C¦r´ah
¹ophacikits¢ - 01
¹a¬khadr¢va (03)
¹¦lad¢v¢nalarasa (02)
¹¤taladugdhaprayogaª
¹¢katvakagu´a¢ª
¹u´°hy¢dyamc¦r´am (01)
¹¤tapitabha®janarasaª
¹iraªº¦l¢disvedanaª -7
¹a¬kh¢dilepaª
¹aka°¢k¾aki°°ava°¤
¹at¢var¤/ Mah¢ºat¢var¤ A¬kura
¹uddhalohagu´a¢ª
¹¦lar¢jaloham
¹vitremanaªºil¢dilepaª
¹u´°hy¢dikalkaª (02)
¹u´°hy¢dic¦r´am (05)
¹uddhaa®janaª
¹vetapunarnav¢m¦layogaª (02)
¹u´°hy¢dika¾¢yaª(01)
¹a¬khac¦r´am - 02 (¹amb¦kac¦r´am)
¹ukran¢ºakayogaª - 5
¹y¢m¢dikv¢thaª (¹y¢m¢diga´aª)
¹vitr¢rirasaª (01)
¹ir¤¾¢dipraghar¾aª
¹vyathuharalepaprayogaª
¹irotp¢tarogecikits¢yogaª (2)
¹vet¢ditailam
¹vetaparpa°¤(K¾¢raparpa°¤)
¹¢li ( Phala )
¹u´°hy¢dikv¢thaª (05)
¹¢lipar´y¢dikv¢thaª (02)
¹ukraºodhanayogaª (1)
¹v¢saharayogaª - D
¹vetapradarasaral¢didh¦panam
¹at¢var¤kalkaª
¹am¤gu´a¢ª
¹u´°hy¢dikv¢tham
¹il¢jatuºodhanam (1)
¹ukraºodhanayogaª (2B)
¹vetapradaraplak¾avartiª
¹ukrastambhakar¤va°¤
¹¤tad¢hayogaª - 02
¹¤rav¢sava
¹le¾maharaark¢dibastiª
¹¦lanirm¦lanarasaª
¹am¤dh¢nyagu´a¢ª (R¢janigha´°auuª)
¹igrum¦l¢diyogaª
¹uddhakarav¤raª
¹yon¢katailam
¹a¬khadr¢va
¹le¾m¢tis¢repathy¢dikv¢thaª
¹at¢var¤ma´²¦ram
¹othan¢ºakayogaª (15) (Ka°ukabinduª)
¹¨¬gy¢dikv¢thaª (02)
¹¤t¢rirasaª (10)
¹odhitavi¾asyagu´aª
¹arkar¢disecanam
¹vetakarav¤rarasayogaª
¹othan¢ºakayogaª - 13
¹a¬khadr¢vaª - 05
¹a°¤pu¾kar¢ditailam
¹at¢var¤gh¨taª (¹at¢var¤kalkaª) (02)
¹i¼ºap¢dik¾¤rap¢kaª
¹¤tajvar¢rirasaª - 2
¹ukramehaharacikits¢yogaª 3
¹¤tabha®j¤rasaª
¹¦l¢rirasaª (02)
¹ukran¢ºakayogaª - 6
¹vagrahecikits¢ 3
¹arapu¬kh¢k¾¢ra
¹at¢var¤tailam (02)
¹am¢ditaila
¹at¢var¤gopakany¢dika¾¢yaª
¹¢lmal¤phalagu´a¢ª
¹vetakhadiras¢ragu´a¢ª
¹ophadhna ¡ºcyotana 3
¹il¢jatv¢diyogatrayam
¹¤tabha®j¤rasaª (08)
¹aºilekh¢va°¤ (¹aºilekhakarasaª)
¹amanadravyaª
¹¤ghrukv¢thaª
¹othan¢ºakayogaª - 18
¹¼khadr¢vaª
¹vada¼¾°r¢diloham
¹¤tapittaharas¦tabhasmayogaª (9)
¹¦l¢rirasaª (01)
¹u´°hy¢diyogaª (¹u´°hy¢dipu°ap¢kaª) (02)
¹u¼°h¤kv¢thaª
¹¦larogepathya
¹vetaj¤raka
¹y¢m¢dikalkaª (¹y¢m¢diga´aª)
¹¨¬g¤gu²agh¨tam
¹ir¢¾¢dya®janam 2
¹irorogaharayogaª (02)
¹irobhya¼gaprayuktavi¾acikits¢ - 2
¹igrum¦l¢dilepaª (02)
¹amb¦k¢diva°¤ (rasendras¢rasa¼grahaª)
¹vitran¢ºakalepaª 2
¹il¢bha®j¤rasaª (¹¢¬kar¤jvar¢¬kuºª)- 8
¹arada¨tupathyam (2)
¹a¬khakarogecikits¢yogaª (4)
¹vetak¢®can¢ragu´a¢ª
¹vyathuharayogaª (12)
¹u´°hy¢dic¦r´am (01)
¹r¨¬g¢°akagu´aª
¹v¢saku°h¢rarasaªnasyam
¹othan¢ºakayogaª (3A)
¹vetad¦rv¢
¹irovirecanayogaª (M¦¾akavi¾aª)
¹le¾m¢takalepaª (¹ir¤¾¢dilepaª) (02)
¹igrum¦l¢dyamnasyam
¹uddhamanaªºil¢
¹le¾maharaanuv¢sanabasti
¹re¾°hacandanam
¹uddhak¢katu´²¤b¤jaª
¹uddhan¤l¢®janaª
¹a°hy¢dika¾¢yaª (02)
¹¨¬g¢r¢bhram (02)
¹irovirecanadh¦maª
¹u´°h¤lepaª
¹am¤dh¢nyagu´a¢ª
¹r¤b¢huº¢laguåa
¹il¢jatuyogaª (13)
¹igrupatrayogaª
¹atap¢kabal¢tailam
¹¢lmal¤tvakgu´a¢ª
¹uktaª
¹at¢var¤gh¨tam (05)
¹uddhanimbub¤jaª
¹vetaku¾°h¢rirasaª
¹vetaketak¤pu¾pagu´¢ª
¹ir¤¾¢dya®janam 1
¹othan¢ºakayogaª - 05
¹¨¬g¢din¢vanayogaª
¹iror¦j¢harayogaª (4)
¹¤t¢rirasaª (2)
¹veta P¢°al¢ Gu´a¢ª (02)
¹¦karada¼¾°rakarogecikits¢yogaª (2)
¹ir¤¾¢di A®jana
¹¤t¢dilepaª (Kapitthapatr¢dilepaª)
¹u¾kam¦l¢dyagh¨tam
¹y¢m¢di Gh¨ta
¹v¢sadhnodh¦maª
¹ramaharaªagryasa¼grahaªdravyam
¹vajihv¢c¦r´alepaª
¹igrum¦l¢dilepam
¹ukragrahapratik¢r¢´iratna
¹r¤v¢s¢didh¦paª
¹r¤phalakusumava°ik¢
¹iv¢dyamc¦r´am
¹ir¤¾apu¾p¢dinasyam
¹y¢m¢gh¨tam (01)
¹igrutailam (02)
¹¦lagajakesar¤rasaª (03)
¹at¢var¤gugguluª
¹¤tal¢hara Prayoga
¹u´°hy¢di Kvatha
¹iraªº¦l¢disvedanaª -3
¹u¾kab¢d¢magu´a¢ª
¹il¢®janam
¹¢kh¢k¢mal¢yogatrayam
¹¤tajvarahararasaª
¹ulvasundararasa
¹othan¢ºakayogaª (13)
¹¼khaºodhanam
¹irokampaam¨t¢disnehayogaª
¹lai¾mik¢´²av¨ddhicikits¢yogaª - 1
¹o¾aharaprayogaª - C
¹a°hy¢dic¦r´am (03)
¹othan¢ºakayogaª - 17
¹¤tapittarogecikits¢yogaª (3)
¹a¬khan¢bhirasaª 01
¹il¢jatuyogaª (05)
¹ukram¢t¨k¢va°¤
¹akr¢hv¢dikv¢thaª (02)
¹a°hy¢dikv¢thaª (03)
¹odhanarasaª
¹a¬khava°¤
¹u´°hy¢dilepaª (03)
¹ir¤¾ab¤j¢dilepaª
¹ukrastambhakar¤va°ik¢
¹irotp¢taharayogaª - 3
¹u´°h¢¢dikalkaª
¹u¾kak¢sacikits¢ 2
¹¢lapar´y¢dik¾¤rap¢kaª
¹obh¢®janaphalam
¹ramaghnaga´aª
¹¢kho°akabilvatailam
¹at¢vary¢disvarasaª (02)
¹igrupatr¢dipi´²¤
¹le¾majavisarpan¢ºakayogaª (21)
¹amanabastidravya
¹¢lidh¢nyagu´a¢ª
¹a¬khac¦r´am
¹¢kagu´a¢ª
¹vada¼¾°r¢dilepaª
¹vet¢rirasaª
¹le¾m¢ntakarasaª
¹u¾kam¦lak¢dyamtailam (02)
¹¤talajalaprayogaª
¹vet¢rirasaª (02)
¹¢lmal¤pu¾pagu´a¢ª
¹at¢hv¢disnehabasti
¹aºikal¢vart¤
¹¦lavajri´¤va°ik¢
¹vitragajasi¼hatailam
¹irod¢hecikits¢yogaª (2)
¹¢l¦rapar´y¢dyavalehaª
¹il¢jatu Gu´aª
¹le¾m¢ntak¢ditailam
¹iror¦j¢harayogaª (3)
¹vetonmattap¢yasaª
¹u´°h¤gu²amavap¤²a (Li¬gan¢ºaupac¢raºca)
¹amb¦k¢dya®janam (01)
¹u´°hy¢dic¦r´a
¹at¢vary¢dic¦r´am (04)
¹¨¬gaver¢ditailam
¹y¢m¢kabhaktagu´a¢ª
¹vada¼¾°r¢diva°¤ (¹vada¼¾°r¢dilauham) (¹vada¼¾°r¢dic¦r´am)
¹u´°hy¢diutk¢rik¢
¹le¾majavisarpan¢ºakayogaª (24)
¹at¢var¤gu²aª (3)
¹¤tajvar¢rirasaª (04)
¹¦kado¾ecikits¢kriy¢kramaª
¹igrutvac¢diva°ik¢
¹ophacikits¢ - 02
¹ir¤¾¢dyamn¢van¢®janam
¹r¤v¢sas¢ragu´a¢ª
¹arkar¢loham 01
¹amb¦k¢dilauham
¹vetaku¾°h¢rirasaª (01)
¹iva Gutik¢
¹atapu¾p¢dyamc¦r´am
¹irovirecanadravy¢ª
¹uddhaabhrakaª
¹uddhak¢º¤ºª (1)
¹¦ligh¨tam
¹ukran¢ºakayogaª - 8
¹iraº¦laharar¢sn¢k¢kaul¤tailam
¹vada¼¾°r¢digh¨tam (02)
¹iraªº¦laharapradeha ©- 02
¹uddhakhulvak¢
¹v¢navi¾acikits¢ - 2
¹¨¬khal¢rasaª
¹u¾karevat¤grahacikits¢ 3
¹r¤phal¢diº¤taka¾¢yaª
¹at¢var¤tailam
¹u¾k¢k¾ip¢ka Cikits¢ 4
¹vyathuharasvedanam
¹o´itamehin¢mka¾¢yaª
¹iraº¦laharar¢sn¢ditailam
¹¢l¦kagu´¢ª
¹iraªº¦layatnaª
¹v¢san¢ºakayogaª
¹vayathv¢dipraºaman¢n¢magryasa¼grahaªdravyam
¹vet¢par¢jit¢m¦lakalkam
¹uddhaºa¬khan¢bhiª
¹a¬khapu¾py¢dyamgh¨tam
¹r¤ve¾°¢dic¦r´am (uddh¦lanam)
¹¢mbhara¼lava´a¼gu´a¢ª
¹at¢var¤c¦r´am
¹a¬khan¢bhibhasma
¹o´itamehagu²¦cy¢dika¾¢yam
¹il¢jatum¢ra´am
¹a¬khasundararasaª
¹il¢jatuyogaª - 8
¹¢las¢r¢dilehaª
¹vada¼¾°r¢dika¾¢yaª(02)
¹othan¢ºakayogaª - 07
¹u¾kam¦l¢dyamtailam (04) (V¨had)
¹¤t¢¼ºurasaª
¹igrutvag¢dika¾¢yaª
¹iºiravasa¼tak¢levirecanayogaª
¹y¢m¢gh¨tam (03)
¹at¢var¤n¢r¢ya´atailam
¹¤t¢rirasaª (09)
¹il¢gandhakava°¤ (¹il¢jatuva°¤) - 1
¹a°hy¢digu°ik¢
¹a¬khadr¢vaª - 07
¹¢lapar´¤ Gu´a¢ª (02)
¹u´°h¤gh¨tam (1)
¹elv¢di¢ºcyotanam
¹le¾majavisarpan¢ºakayogaª (14)
¹¤tapraºamanamah¢ka¾¢yaª
¹a¬karava°¤
¹ir¤¾ab¤j¢di Lepa Patrayam (02)
¹othan¢ºakayogaª (4)
¹v¢sak¢saharac¦r´am
¹o¾e¾uuts¢danayogaª
¹alabh¢diva°¤ (Ark¢digu°ik¢)
¹y¢m¢dyudvartanam
¹arkar¢samamc¦r´am
¹am¤phalagu´aª
¹at¢hv¢ditailam (02)
¹le¾mavidagdhad¨¾°icikits¢
¹¤tabha®j¤rasaª (01)
¹¤tamehin¢mka¾¢yaª - 1
¹vitren¤lotp¢dilepaª
¹imb¤gu´aª
¹il¢digu°ik¢
¹ulvasundararasaª
¹a¬khodararasaª - 01
¹r¤par´¤tailam
¹¤t¢¬gaharamudvarttanaª
¹irotp¢taharayogaª - 1
¹v¢saghnadaºam¦l¤kv¢thaª
¹u´°hy¢dika¾¢yaª (01)
¹arapu¬kha
¹odhanakeºar¤lepaª
¹a¬khadr¢varasaª
¹r¤ve¾°agu´a¢ª
¹a¬khadr¢vaª - 08
¹¦laghn¤va°¤
¹¦lahararasaª (02)
¹il¢pu¾p¢dilepaª
¹a¬kh¢dilepaª (01)
¹ukramehaghnad¦rv¢dikv¢thaª
¹ir¤¾apu¾p¢diyogaª
¹arkar¢dinasyam (02)
¹amb¦k¢dy¢gu°ik¢
¹v¢navi¾acikits¢ - 8
¹r¤ V¢°¤par´a Gu´a¢ª
¹irorogaharayogaª - 1
¹¢riv¢dilauham
¹y¢m¢diyogaª
¹othaghny¢dikv¢thaª
¹uktik¾¢r¢diyogaª (01)
¹oth¢riloham (01)
¹oph¢rirasaª
¹vyathuharayogaª (09)
¹o¾e¾um¢¼sasarpiprayogaª -1
¹ir¤¾¢dilepaª (05)
¹vetapunarnav¢m¦laa¼jana (01)
¹¦lapraºamanodaºakomah¢ka¾¢yaª
¹ir¤¾¢ri¾°aª
¹a´a ( B¤ja )
¹¦kado¾aharalepaª
¹a¬khan¢bhirasaª 02
¹at¢var¤gh¨tam (02)
¹at¢rky¢dikv¢thaª
¹¨¬gy¢dic¦r´am (1)
¹v¢sabhairavorasaª
¹othak¢l¢nalarasaª
¹ukrarodhajoud¢varttecikits¢yogaª (cakradattaª)
¹il¢rasagu´aª
¹le¾maº¦laharadravyaª - B
¹¨¬gy¢dic¦r´am (02)
¹oth¢rilauham
¹at¢var¤ma´²¦ram 02
¹u´°hy¢dikv¢thaª (01)
¹a¬khava°¤ - 05
¹u´°h¤tailam
¹il¢jatuyogaª (07)
¹iv¢gugguluª
¹¢rdulamc¦r´am (01)
¹ophadhna ¡ºcyotana 1
¹at¢var¤gh¨tam (01)
¹¤tad¢hayogaª - 01
¹il¢jatuprayogam
¹le¾mak¢l¢nalorasaª (02)
¹a°hy¢dikv¢thaª (01)
¹vitr¢riyogaª (02)
¹amanabastiª
¹igrub¤jagu´a¢ª
¹v¢sarogepathyam
¹iºira¨tupathyam (1)
¹at¢hv¢digu´a¢ª
¹itiv¢rakab¤jac¦r´a
¹y¢m¢digh¨tam (¹y¢m¢diga´aª)
¹il¢jatugu´a¢ª (suºrutasa¼hit¢)
¹atapatrik¢pu¾pagu´aª
¹il¢jatugu´aª
¹y¢varogetailacikits¢ (c)
¹othan¢ºakayogaª - 02
¹at¢var¤apatkaragh¨tam
¹u¾k¢k¾ip¢karogecikits¢yogaª (cakradattaª)
¹ukraºodhanayogaª (3)
¹ir¤¾¢dinasyam
¹y¢m¢diga´aª
¹u´°h¤kalkaª
¹¤tapittaharalepam
¹¦laharak¾¢raª
¹¤t¢rirasaª (06)
¹yon¢kaª B¢laphala
¹u´°h¤pu°ap¢kaª
¹u¾k¢rºaharapralepayoga (01)
¹a°hy¢dikalkaª
¹a¬khava°¤ - 08
¹r¤kha´²¢dika¾¢yaª (01)
¹igrv¢dilepaª (02)
¹¼khabhasmaª
¹ukran¢ºakayogaª - 1
¹¤tap¦tan¢grahacikits¢ 7
¹a¬kh¢dic¦r´am - 02
¹a¬khac¦larasaª
¹le¾majavisarpan¢ºakayogaª (18)
¹¤tapittarogecikits¢yogaª (7)
¹ailey¢dilepaª
¹uddhar¢jav¨k¾ab¤jaª
¹at¢vary¢dipayaª
¹vet¢rkam¦lalepaª
¹¦larogapathya
¹¤tap¦tan¢grahacikits¢ 2
¹¤tal¢haraprayogaª (02)
¹imb¤dh¢nyasya Saka Gu´aª
¹at¢var¤ma´²¦ramb¨hat - 2
¹¤tapraºamanodaºakomah¢ka¾¢yaª
¹atam¦l¤kv¢thaª
¹a´am¦l¢dilepaª
¹othodar¢ri Lauha
¹il¢sind¦ram (¹il¢candrodayaª) - 3
¹¤talaparpa°¤
¹u¾k¢rºasvedanaprayogaª - 1
¹le¾mak¢l¢nalarasaª
¹¤t¢rirasaª (rasendras¢rasa¼graha)
¹iºir¢dika¾¢yaª
¹ayy¢m¦trarogecikits¢yogaª (2)
¹u´°hy¢dic¦r´am (02b)
¹a¬khabh¢skararasaª
¹il¢dip¢nakam
¹othan¢ºakayogaª (3C)
¹le¾majavisarpan¢ºakayogaª (4)
¹uddha°a¬ka´aª (1)
¹akunigrahacikits¢ 12
¹ubdaºuklacikits¢ 1
¹¤tapittapathyaª
¹¢r¬gi¾°h¢diarkaª
¹vyathuharayogaª (04)
¹o´itasth¢panaga´aª
¹r¤vidy¢dhar¢bhram
¹atapatr¤gu´¢ª
¹iºirajalayogaª
¹¤t¢ryuddh¦lanam
¹vitraharalepa (01)
¹u´°hy¢dika¾¢yaª(03)
¹u¾k¢rºaharapralepayoga (07)
¹¤tal¢har¢yogaª (1)
¹igrukv¢thaª (03)
¹il¢dyavalehaª
¹¼kh¢dinetravartiª
¹u¾k¢k¾ip¢ka Cikits¢ 11
¹iraªº¦l¢disvedanaª -5
¹a¬kh¢dya®janam Dvit¤yam
¹a°hy¢dip¢canam
¹v¢sak¢sacint¢ma´irasaª
¹ata¼pippal¤n¢myogaª (01)
¹vitraharalepaª (6)
¹at¢var¤lauham
¹¢labheda (Sarjaka) Gu´aª
¹il¢dip¢nam
¹¼khap¢laª / M¤°hesakalap¢reª
¹v¢s¢rirasaª
¹¨¬g¢r¢bhram (01) (V¨had)
¹v¢saghnadaºam¦lakv¢thaª
¹othan¢ºakayogaª - 11
¹othaºmard¦larasaª
¹a°y¢dic¦r´am
¹¤tajvar¢¬kuºarasaª
¹uddhabal¢tailam (2)
¹u¾k¢rºeavag¢hanaprayogaª - 4
¹¦lagajakesar¤rasaª (07)
¹¢kho°agu´aª
¹o¾aharaprayogaª - A
¹¢mbhav¤rasaª
¹vitrepitt¢dilepaª
¹vetaparpa°¤
¹ata¼pippal¤n¢myogaª (02)
¹¢lmal¤ ( K¢´²atvak )
¹igruka¾¢yaª(02)
¹vetavar¾¢bhv¢dikv¢thaª
¹le¾maºailendrarasaª (kaphajvare)/rasendragu°ik¢
¹r¤jayama¬galorasaª
¹¦larogesvedanayogaª - 3
¹¼khap¢´irasaª
¹irorogaharaºigruphal¢diavap¤åanasyam
¹igruka¾¢yaª(01)
¹ukrasyarecakamdravyaª
¹uddhagu®j¢
¹r¤ Vaidyan¢th¢deºava°ik¢ (Siddhagu²¤)
¹vada¼¾°r¢dilauham (¹vada¼¾°r¢dic¦r´am)
¹a¬karasvedaª
¹v¢saku°h¢rarasaª (01)
¹othadhnaºcatv¢raprayog¢ª (03)
¹¤tam¢ta¬gakeºar¤rasaª
¹irorogaharayogaª - 5
¹v¢saharayogaª - C
¹amp¢k¢diga´aª
¹othaghnalepaª
¹re¾°hakarp¦ram
¹¦kadh¢nyay¦¾aª
¹¦ra´¢di Lepaª
¹¦laharayogaª
¹u¾kap¦gagu´¢ª
¹a¬khan¢bhic¦r´am
¹u¾k¢rºaharapralepayoga (08)
¹a´°h¤bh¢r¬g¤prayogaª
¹arapu¬kh¢yogaª (02)
¹iri¾ab¤j¢dia®janaª
¹aºam¢¼saª
¹u´°hy¢dikv¢thaª (08)
¹¢var¢disekaª
¹at¢var¤svarasayogaª
¹ukl¢rmaraktar¢jyan¢ºakavart¤
¹arkar¢dibhak¾´am
¹arkar¢madhuprayogam
¹a°hy¢di C¦r´a
¹u´°h¤r¢sn¢dika¾¢yaª
¹v¢navi¾acikits¢ - 5
¹¼khapu¾p¤gu´a¢ª 2
¹atapu¾p¢dya¼gh¨tam
¹ir¤¾¢didh¦paª
¹v¢sak¢leºvararasaª
¹¦lagajakeºar¤
¹atapu¾p¢dilepaª (01)
¹uddha°a¬ka´aª (3)
¹¢lapar´y¢dikv¢thaª
¹a¬khava°¤ - 01 (v¨had)
¹¤tapittarogecikits¢yogaª (5)
¹odhanabastividhi
¹iv¢modakam
¹vitraharalepaª (8)
¹obh¢®jan¢dilepaª
¹uddhagairikaª (1)
¹¤tabha®j¤rasaª (03)
¹¤tabha®j¤rasaª (07)
¹r¤par´y¢diyoga
¹¢las¢r¢dic¦r´akriy¢
¹ukramehaapathyaª
¹¦lahar¤va°¤
¹yon¢ka Tar¦´aphala Gu´a¢ª
¹¼khagarbhapo°al¤rasaª
¹le¾mak¢l¢nalorasaª (01)
¹am¤phalagu´a¢ª
¹u¾k¢k¾ip¢ka Cikits¢ 9
¹vet¢rkagu´a¢ª (R¢j¢rka)
¹uddhakara®jab¤jaª (1)
¹ivarasaª
¹aºak¢digh¨tam
¹aº¢¬karasaª - 01
¹u´°hy¢dinasyam
¹vetatak¢ry¢dipr¢ºª
¹arapu¬kh¢yogaª (01)
¹le¾maharaharidr¢dibastiª
¹¨¬gy¢digh¨tam
¹¤t¢rirasaª (04)
¹igrupatraº¢kagu´a¢ª
¹y¢m¢gh¨tam (va¼gasenaª)
¹vitraharalepaª (4)
¹uddhaºa¬khaª (1)
¹il¢jatv¢diyogaª - 3
¹a¬khadr¢vakorasaª
¹¦l¢ntakarasaª
¹le¾majvaraghnayog¢ª 1
¹u¾k¢rºaharapralepayoga (03)
¹¼khadr¢vaª (Mahad¢diª) 2
¹a¬khava°¤ (3)
¹vitrahar¢ragvadh¢dyatailam
¹othan¢ºakayogaª - 14
¹¤tap¦tan¢grahacikits¢ 5
¹¦lar¢jalauham
¹at¢vary¢dic¦r´am (02)
¹u¾k¢rºaharapralepayoga (05)
¹uddhapittalaª
¹¢riv¢dyamtailam
¹at¢vary¢dika¾¢yaª(04)
¹il¢jatuva°akaª
¹iraªº¦l¢dyapralepanaª -1
¹¤tajvar¢rirasaª (03)
¹a¬khadr¢varasaª 03
¹othan¢ºakayogaª (2)
¹¤tajvare bh¦tabhairavac¦r´am
¹othan¢ºakayogaª (6)
¹¤tapraºamanaga´aª
¹ir¤¾apu¾pagu´a¢ª
¹uktik¢rogecikits¢yogaª (2)
¹¢rd¦lak¢®jikam
¹¤tajvar¢ra´yakuº¢numeghaª (Trailokyak¤rtiª)
¹vetaketak¤phalagu´¢ª
¹il¢jatuc¦r´am
¹vetakarav¤r¢dyamtailam (03)
¹u¾kap¢kaharayogaª 3
¹y¢m¢di Curna
¹v¢sa¬kuºarasaª
¹arkar¢dinasyam (01)
¹reyasy¢dyagh¨tam
¹iraªº¦l¢di¢lepanayogaª
¹u¼°h¤pu°ap¢kaª
¹irorogeapathyam
¹le¾maºaman¢nidravy¢´aiª
¹a¬kh¢dilepaª (03)
¹vitr¢rirasa
¹y¢m¢ditailam (¹y¢m¢diga´aª)
¹le¾mikaku¾°haharagh¨tam (02)
¹at¢var¤m¦layogaª
¹¤tak¢lepralepaª
¹u´°hay¢dikalkaª
¹ophaharakalkaª
¹¨¬gaverarasayogaª
¹aºakarasaª
¹¦l¢ntakorasaª
¹le¾m¢bhi¾yandaharaa®janavarttiª 5
¹igrum¦lakv¢tham
¹a¬khagarbhapo°al¤rasaª (01)
¹amb¦karasaª 01
¹il¢jatv¢diprayogaª - 4
¹¢riv¢dilepaª (02)
¹ukramehadhnaªkv¢thaª 5
¹¼khapu¾p¤gu´a¢ª
¹ir¢vedhanaprayogaª
¹irobhya¼gaprayuktavi¾acikits¢ - 3
¹¤tajvar¢rirasa
¹amb¦k¢digu°ik¢
¹y¢m¢dyatailam
¹atam¦ly¢dilauham
¹u¾k¢rºedh¦panadravyaª - 4
¹ir¤¾¢dya®janam
¹ukralagu´adravyaª
¹a¬khodararasaª 06
¹atapu¾p¢patraº¢kagu´a¢ª
¹at¢va°¤modaka (B¨hat)
¹a¬kh¢dya®janam (02)
¹atakapras¢ri´¤tailam
¹¤t¢rirasaª (03)
¹at¢var¤kalkaª (02)
¹a¬khava°¤ - 07
¹u´°hy¢dinasyaª
¹¢lapar´¤lepaª
¹ikhari´¤
¹vetatriv¨t
¹u¾ka¢malakalepaª
¹at¢var¤punarnavadya Gh¨ta
¹il¢jatugu´a¢ª
¹¤tap¦tan¢grahacikits¢ 4
¹le¾majavisarpan¢ºakayogaª (3)
¹irotp¢taharayogaª - 5
¹vetapunarnav¢m¦laa¼jana (03)
¹¢libhaktaª
¹vetacandan¢diyogaª
¹il¢t¢larasaª
¹il¢j¤taºodhana (01)
¹o¾e¾umadyam¢¼sayogaª -1
¹at¢hv¢ ( Phala )
¹il¢dyavalehaª (01)
¹a¬khava°¤ 04
¹vetamalahamaª
¹arkar¢dyalauham (rasendras¢rasa¼grahaª)
¹a´apu¾p¢
¹¢lmal¤pu¾pam
¹u´°h¤gu´aª
¹l¤padagajakeºar¤rasaª
¹¢las¢r¢dic¦r´aª
¹vitrakhadiraprayogaª
¹¤tam¢ta¼gasi¼haª
¹arapu¬kh¢gu´a¢ª
¹ata¼pippal¤n¢myogaª (03)
¹ubdaºuklacikits¢ 3
¹y¢m¢gh¨tam
¹ukram¢t¨k¢va°ik¢
¹at¢vary¢dika¾¢yaª (02b)
¹akunigrahacikits¢ 2
¹vitraku¾°h¢rirasaª
¹u´°h¤gh¨tam (01)
¹¨¬g¢r¢bhram (v¨hat)
¹u¾kak¢sacikits¢ 8
¹ikhiv¢²avarasaª
¹uddhaºuktiª
¹allaky¢ditvacakv¢thaª
¹igrusar¾apalepam
¹¢lapar´¤ P¨ºnipar´¤ Gu´a¢ª
¹¦lekapotava¬ Kagh¨tama
¹¨¬gaber¢dyamgh¨tam
¹a°hy¢dyamgh¨tam
¹u´°hy¢dikv¢thaª(v¢taºothe)
¹¼khagu´a¢ª (2)
¹il¢jatv¢diprayogaª - 2
¹le¾majavisarpan¢ºakayogaª (6)
¹a¬kh¢pu¾p¤ ( Pa®c¢¬ga )
¹ir¤¾avalkal¢dilepaª
¹il¢jatv¢diva°¤
¹il¢jatv¢diyogaª - 4
¹¤tal¢har¢yogaª (3)
¹othan¢ºakayogaª - 12
¹irovajrarasaª (¹iraªº¦l¢drivajrarasaª)
¹ailajaºuddhiª
¹¨¬gaver¢dyamgh¨tam (01)
¹akunigrahacikits¢ 10
¹a¬khakarogecikits¢yogaª (1)
¹y¢m¢divartiª
¹u¾k¢rºªpraºaman¢n¢magryasa¼grahaªdravyam
¹vetacandananasyam (¹u¾kagomay¢diyogaª)
¹igrukv¢thaª (01)
¹u´°hy¢dimah¢ka¾¢yaª
¹at¢var¤gh¨tam (12) (laghu)
¹u¾kabharjitaca´akagu´aª
¹u¾kap¢kaharayogaª 4
¹il¢jatuyogaª (01)
¹uktigu´a¢ª (r¢janigha´°auª)
¹a¬khodararasaª - 03
¹u´°hy¢dikv¢thaª (03)
¹uddhal¢¬gal¤
¹r¤kha´²¢savaª
¹v¢saku°h¢rorasaª (2)
¹vyathuharatailaprayogaª
¹r¤phalaºal¢°ukalkaª
¹il¢sind¦ram - 5
¹eph¢lik¢kv¢thaª
¹il¢jatuyogaª (08)
¹re¾°haku²kumam
¹u´°hy¢dikv¢thaª (11)
¹irorogahararasaª - 2
¹¤tal¢haraprayogaª (04)
¹at¢var¤gh¨ta
¹¤todak¢diyogaª
¹¨¬gaver¢dyanasyam
¹vetaºigrugu´a¢ª
¹ikhipicchalehaª
¹uddhaka¬ku¾°haª (2)
¹u´°h¤kha´²aª
¹¦lagajakesar¤rasaª (01) (¹r¤º¦lagajakeºari)
¹il¢t¢lorasaª (¹v¢sak¢s¢rirasaª)
¹r¤par´y¢dip¢canam
¹o¾e¾usarpiprayogaª -1
¹yon¢k¢diyogaª
¹¦larogeapathyaª
¹av¢saharay¦¾aª
¹v¢saku°h¢rarasaª (02)
¹uddhava¬gaª
¹¦lahara´ayogaª
¹vetapunarnav¢m¦laa¼jana (05)
¹ikhipicchabhasmayogaª
¹vetakhadiragu´a¢ª
¹othaº¢rdulatailam
¹il¢rasaºuddhiª
¹le¾majavisarpan¢ºakayogaª (9)
¹l¤padarogaharak¾¢rayogaª - 01
¹at¢var¤gu´a¢ª
¹u¾kap¢kaharayogaª 2
¹vetaketak¤keºaragu´¢ª
¹uddhajalauk¢
¹u¾kagomay¢diyogaª
¹u¾°hy¢dikv¢thaª
¹ambaracandana Gu´a
¹vet¢y¢gok¾¤ragu´a¢ª
¹¦lagajakesar¤rasaª (04)
¹r¤ve¾°ak¢dikavalaª
¹¢kho°agu´a¢ª
¹ir¢har¾anetrarogecikits¢yogaª (1)
¹akr¢hv¢dikv¢thaª (01)
¹ar¢dipa®cam¦l¢dyagh¨tam
¹le¾m¢tis¢repippaly¢dikv¢thaª
¹v¢sacint¢ma´irasaª
¹ir¤¾ab¤j¢dya®janam
¹¤tarasikagu´aª
¹r¤²¢mar¢nand¢bhram
¹ubdaºuklacikits¢ 2
¹at¢var¤yogaª
¹a¬kh¢dilehaª
¹u¾kapippal¤gu´a¢ª
¹¤t¢rirasaª
¹u¾kam¦l¢dyamtailam (02)
¹atapu¾p¢dika¾¢yaª
¹vitraharatailam
¹irorogaharayogaª - 3
¹akunigrahacikits¢ 13
¹vyathuharagh¨tam (02)
¹¤tajalap¢na
¹othan¢ºakayogaª - 08
¹vetakamala
¹¢lmal¤puspayoga
¹atapatr¤
¹arkar¢dic¦r´aª
¹a¬khodararasaª 05
¹irortihararasaª (nasyam)
¹u´°hy¢dic¦r´am
¹vetacandana ( K¢¾°hamajj¢ )
¹vet¢rirasaª (01)
¹allaky¢ditvacac¦r´am
¹le¾majavisarpan¢ºakayogaª (22)
¹irorogaharayogaª (04)
¹u¼°hy¢dikv¢thaª
¹il¢jatuc¦r´am - 2
¹uddhaindrav¢r¦´¤b¤jaª
¹le¾m¢takakv¢thaª (¹ir¤¾¢dilepaª) (02)
¹y¢m¢di Ghrt
¹u¾kap¦gaphalagu´a¢ª
¹vetab¨hat¤ Gu´a¢ª
¹arada¨tupathyam (3)
¹¦lagaj¢¬kuºarasaª
¹vetapunarnav¢ - 02
¹¤tad¢haharalepaª (1)
¹ar¢dik¾¤ram
¹vitr¢rirasaª
¹¼khapu¾p¤gu´a¢ª 1
¹vetas¢riv¢gu´a¢ª
¹ir¤¾agu´a¢ª
¹v¢navi¾acikits¢ - 4
¹vet¢rkagu´a¢ª
¹iº¼p¢ ( K¢´²atvak )
¹aºak¢dyamgh¨tam
¹vetata¼²ulama´²aª
¹¤ºaºal¢k¢®janam
¹ukam¢¼sagu´aª
¹il¢jaturas¢yanam
¹othan¢ºakayogaª (12)
¹¦lapraºamanamah¢ka¾¢yaª
¹¤tapittodardako°he¾urogepathyam
¹uklacikits¢
¹ir¤¾¢dia®jana
¹u´°hy¢diyogaª
¹at¢vary¢dikv¢tham
¹re¾°hakha°°¢saª
¹akunigrahacikits¢ 8
¹iri¾akalkaª
¹at¢vary¢diyogaª
¹vetapar´¢sam¦layogaª
¹aktirasaª (Mah¢)
¹¢raday¢van¢lagu´a¢ª (Nigha´°uratn¢karaª)
¹il¢jatv¢dic¦r´am
¹igrupatraras¢ºcayotanam
¹at¢vary¢ditailam
¹il¢jatuyogaª (04)
¹v¢saritailam
¹vetapunarnav¢ - 03
¹atapu¾p¢dilepaª
¹uddhamah¢k¢lab¤jaª
¹arapu¬kham¦lakalkam
¹a°hy¢dic¦r´am (02)
¹r¤kha´²¢diyogaª
¹u¾kak¢sacikits¢ 7
¹at¢vary¢dikv¢thaª (03)
¹uddhadant¤b¤jaª
¹atadhautagh¨talepaª
¹¨¬giverasvarasaª
¹u¾k¢k¾ip¢ka Cikits¢ 5
¹ir¤¾atailam
¹uddhabhall¢takaª
¹arapu¬kh¢didh¦paª
¹at¢var¤tailam (01)
¹¼khin¤
¹a¬khagu´aª
¹u´°hy¢dipi´²¤
¹v¢saghnav¢s¢dikv¢thaª (Yogaratn¢karaª)
¹ukraladravya
¹le¾m¢v¨teka¾¢y¢dibasti
¹le¾mikavra´etil¢dilepaª
¹ukraºodhanodaºakomah¢ka¾¢yaª
¹vitremal¢p¦prayogaª
¹v¢saharaºir¤¾¢diyogaª
¹¢katvag¢dic¦r´am
¹u´°hy¢dic¦r´am (04)
¹a¬kh¢diva°¤
¹akunicikits¢yogaª
¹r¨¼g¢°akamodakaª
¹le¾mikavisarpaharatagar¢diprayogaª
¹a¬khadr¢varasaª 08
¹il¢jit¢dic¦r´am
¹at¢var¤gh¨tam (08)
¹¢lmal¤gh¨tam
¹vyathuharayogaª (11)
¹¦lavidhva¼sin¤va°¤
¹vitrev¢kucy¢dilepaª
¹amb¦kasvarasaª
¹alyajan¢å¤cikits¢yogaª
¹u´°h¤kv¢thaª
¹v¢saharaºyon¢kadh¦ma
¹a¬khac¦r´agu´¢ª
¹ir¤¾ab¤j¢di Lepa Patrayam (03)
¹a¬khapu¾p¤tailam
¹a¬khadr¢vakaª - 01
¹atapu¾py¢dyamgh¨tam
¹¤t¢rirasaª (3)
¹elv¢diprok¾a´amvi¾aghnam
¹at¢hv¢dic¦r´am
¹alyakam¢¼saª
¹veta P¢°al¢ Gu´a¢ª (01)
¹at¢var¤gh¨tam (04)
¹ir¤¾¢dikavalagrahaª
¹at¢var¤gh¨tam (11)
¹at¢var¤ma´²¦ram - 01 (V¨had)
¹¢lmal¤m¦lakalkaª
¹ikharilepaª
¹¦laharayav¢g¦ª
¹uddhavi¾atindukaª
¹a¬kha-Ud¢dh¤malayorgu´a¢ª
¹at¢vary¢dilepaª
¹u¾k¢rºedh¦panadravyaª - 2
¹irovirecanopayog¤nidravy¢´aiª
¹at¢var¤tailam (05)
¹u¾kap¢kaharayogaª 6
¹¦lagajakesar¤ (¹¦ladvipaghn¤)(05)
¹arkar¢diyogaª
¹iºorhitaanuv¢sanabasti
¹a¬khava°¤ (2)
¹iv¢m¨tarasaª
¹igrum¦l¢dilepaª (01)
¹aºaraktalepaª
¹u´°h¤c¦r´am
¹le¾majavisarpan¢ºakayogaª (25)
¹re¾°haku¾°ham
¹ar¢dik¾¤rap¢kaª
¹aradk¢levirecanayogaª
¹u¾kapippal¤gu´a
¹atapu¾p¢dic¦r´am
¹igrupu¾pam
¹a°hy¢dikv¢thaª (05)
¹¢lva´asvedaª
¹le¾maº¦laharadravyaª - A
¹¨¬gy¢dic¦r´a
¹il¢jatuyogaª (12)
¹akt¦pan¢haª
¹itikukku°ik¢´²ajalanasyam
¹uddhalauhaª (2)
¹o¾e¾usarpiprayogaª -2
¹odhanarasaª (01)
¹vyathuharagh¨tam (01)
¹iraªº¦laº¨¼gaprayogaª
¹vada¼¾°r¢ditailam
¹ir¤¾ampey¢m
¹uddhabhall¢takab¤jaª
¹uktibhasmaprayogam
¹oth¢ric¦r´am
¹at¢vary¢dika¾¢yaª
¹¦lan¢ºakayav¢g¦
¹irorogaharayogaª (01)
¹at¢vary¢dika¾¢yaª (01)
¹uddhasvar´am¢k¾ikegu´a: (Aºuddhasvar´am¢k¾ikedo¾a:)
¹vitrah¢r¤lepaª (01)
¹le¾majavisarpan¢ºakayogaª (10)
¹at¢vary¢digh¨tam
¹uddhajayap¢laª (1)
¹u¾ka¢mraphalagu´a¢ª
¹obh¢®janaª (¹veta)
¹a¬kh¢m¨tarasaª
¹a¬kavi¾aharayogaª
¹¢riv¢dilepaª (01)
¹v¢seharidr¢didh¦ma
¹vyathuharayogaª (03)
¹¤tap¦tan¢grahacikits¢ 3
¹le¾mav¢tap¤²¢rogev¢makayogaª
¹eph¢l¤patrakv¢thaª
¹othah¢rasaª (02)
¹ukramehin¢mka¾¢yaª
¹at¢var¤gu²aª (1)
¹aileyam (bh¦richar¤l¢)
¹at¢hv¢dibastiª
¹othan¢ºakayogaª - 03
¹vetagirikar´y¢diyogaª
¹at¢hv¢ditailam (01)
¹a°hy¢dikvatha
¹vetapunarnav¢ - 04
¹a°hy¢dyamc¦r´am
¹¨¬gaver¢dilepaª
¹aileyagu´a¢ª
¹iraªº¦l¢disvedanaª -2
¹u¾kam¦lakay¦¾am
¹v¢segu²aprayogaª
¹ailendrarasaª
¹othan¢ºakayogaª (7)
¹a¬khodararasaª - 02
¹u¾kan¢rikelagu´a¢ª
¹ir¤¾¢®janam
¹vada¼¾°r¢dikv¢thaª (cakradattaª)
¹¤t¢mbuyogaª
¹ilpik¢t¨´agu´a¢ª
¹o´itaºodhanabasti
¹u¾kak¢sacikits¢ 4
¹atapad¤ Damsaja Vi¾ahara Cikitsa
¹vetaloghr¢disekaª
¹at¢vary¢disvarasaª
¹allak¤tvac¢diyogaª
¹ukrasa®j¤van¤yomodakaª
¹atadhautagh¨tadh¢ra´am
¹atapatrik¢p¢kaª
¹¨¬gaber¢divartiª
¹u´°hy¢dikv¢thaª (10)
¹uddharecakaª
¹v¢saharayogaª
¹le¾mikaku¾°haharagh¨tam (01)
¹uddhaap¢m¢rgab¤jaª
¹u´°hy¢ditailam
¹¤tajvar¢®janam
¹u´°hy¢dika¾¢yaª (02)
¹ilodbhav¢ditailam
¹¢lipar´y¢dipey¢
¹vada¼¾°r¢dikv¢thaª
¹ukrasyastambhakamdravyaª
¹a¬khadr¢varasaª 01
¹il¢jatv¢diprayogaª - 1
¹vetapunarnav¢m¦layogaª (01)
¹u¾k¢rºaharadh¦panadravya (04)
¹othak¢l¢nalorasaª
¹u´°hy¢dikalkaª (03)
¹anairmehaharayogaª
¹akunigrahacikits¢ 4
¹othan¢ºakayogaª - 16
¹ir¤¾apu¾panasyam
¹u´°hy¢dipu°ap¢kaª
¹¨¬g¤vi¾ayatnaª
¹¢rkaragu´aª
¹il¢jatuyogaª - 3
¹¨¬gaber¢dikalkaª
¹r¤kha´²acandanam
¹¦larogesvedanayogaª - 5
¹igru ( Patra )
¹ubdaºuklacikits¢ 4
¹a¬kh¢dic¦r´am - 03
¹¢lmal¤pu¾paº¢kagu´a¢ª
¹igrutvag¢dilepaª
¹u¾k¢rºaharapralepayoga (04)
¹¢lipar´y¢dikv¢thaª (01)
¹vitrem¦lak¢diyogaª
¹y¢madika¾¢yaª
¹u´°hay¢dic¦r´am
¹vetaira´²a Gu´a¢ª
¹u´°hy¢diyogaª (01)
¹ukramehad¦rv¢dika¾¢yam
¹othaharodaºakomah¢ka¾¢yaª
¹at¢var¤gu²aª (2)
¹ir¤¾¢dilepaª (01)
¹r¤v¢sa(Saralaniry¢sa)Gu´aª
¹a¬kh¢dya®janam (01)
¹ilpik¢b¤jagu´a¢ª
¹akunigrahacikits¢ 5
¹a¬kheºvararasaª
¹¨¬gy¢dic¦r´am (03)
¹y¢m¢gh¨tam (02)
¹a¬khava°¤ - 04 (Ci®c¢ºa²khava°¤)
¹at¢var¤kalkaª (03)
¹at¢var¤gh¨tam (03)
¹ukramehaharacikits¢yogaª 2
¹r¤v¢sagh¨tam
¹r¤t¢lagu´a¢ª
¹¤tal¢haraprayogaª (05)
¹¤tal¢haraprayogaª (01)
¹v¢saku°h¢rorasaª (1)
¹v¢saghnabh¢rg¤n¢garakv¢thaª (Vaidyaj¤vanam)
¹¤t¢rirasaª (08)
¹othan¢ºakayogaª - 09
¹u´°h¤gh¨tam (02)
¹at¢vary¢dika¾¢yaª (02a)
¹iraªº¦laharapradehaª - 01
¹¤rav¢dy¢savaª
¹arapu¬kh¢rasayogaª
¹othaharayogaª - 03
¹le¾mapit¢ntakarasaª
¹othan¢ºakayogaª (8)
¹othe Apathya
¹¢katvakgu´a¢ª
¹vitrek¢kodumbar¢diprayogaª
¹at¢vary¢dic¦r´am
¹l¤padaharayogaª
¹¤tajv¢l¢rasaª
¹¨¬gy¢dic¦r´am (2)
¹¨¬gaverakv¢thaª
¹l¤pad¢ric¦r´am
¹ukran¢ºakayogaª - 7
¹ubhakar¤va°¤
¹a¬khoedararasaª - 04
¹ukramehaharayogaª
¹¨¬g¢rabhram (rasendras¢rasa¼grahaª)
¹¨¬gy¢dyamgh¨tam
¹othaharayogaª - 04
¹u´°h¤dh¢nyakagh¨tam
¹arkar¢dyamc¦r´am
¹a¬khadr¢varasaª 04
¹a¬khadr¢vaª - 03
¹u¾k¢k¾ip¢ka Cikits¢ 8
¹vetad¦rv¢gu´a¢ª
¹uktigu´a¢ª
¹iv¢gu°ik¢
¹¢rabhendrarasaª
¹¤t¢rirasaª (05)
¹u´°hy¢dip¢yasaª
¹u´°hy¢dikv¢thaª (04)
¹akravallabhorasaª
¹ukrasyajanakamrecakam
¹igruv¢dika¾¢yaª
¹vitraharalepaª (5)
¹il¢dyavalehaª (02)
¹vitraharalepaª (9)
¹ikhipicch¢didh¦paªvi¾aghnaª
¹u´°hy¢dic¦r´am (02a)
¹le¾majavisarpan¢ºakayogaª (17)
¹¤tapittarogecikits¢yogaª (4)
¹othah¢rasaª (01)
¹¨¬gaveraprayogaª
¹¦lahara´ayogaª (¹¦lan¢ºin¤va°¤)
¹le¾m¢bhi¾yandaharaa®janavarttiª 4
¹u¾kam¦l¢dyamtailam (03) (V¨had)
¹u¾kap¢kaharayogaª 5
¹v¢navi¾acikits¢ - 3
¹u´°hy¢digh¨tam
¹u¾kap¦gaphalagu´¢ª
¹uktavidhiª
¹o´it¢pitt¢tiyogapraºaman¢n¢magryasa¼grahaªdravyam
¹v¢saku°h¢rarasa
¹uddhaharit¢lagu´a¢ª
¹vetapunarnav¢m¦laa¼jana (04)
¹a¬khapu¾p¤rasayogaª
¹l¤pad¢rilauhaª
¹othabhasmalauham
¹arkar¢rbudaharayogaª - 01
¹¤tabha®j¤rasaª (02)
¹¤tabha®j¤rasaª (06)
¹igruc¦r´am
¹irovirecanayogaª
¹iraªº¦laharatailam
¹ukramehaharoyogaª
¹¦ra´api´²¤
¹vitraharalepa (02)
¹¦lagajakesar¤gu°ik¢
¹le¾majvaraghnayog¢ª 3
¹y¢m¢dilehaª (kolamajj¢dilehaª)
¹at¢var¤gh¨tam
¹ukl¢rivarti
¹a¬khodar¤gu´¢ª
¹v¢segandhaprayogaª (1)
¹¢¬kar¤jvar¢¬kuºª
¹anairmehin¢mka¾¢yaª
¹alip¦pak¨tiª / Aÿdarasegu´a¢ª
¹¤tapittaharayogaª (05)
¹a¬kara Va°¤ka
¹o¾aharaprayogaª - D
¹u¾k¢k¾ip¢ka Cikits¢ 2
¹¢lapar´ay¢dibasti
¹uktik¾¢r¢diyogaª (02)
¹u´°hy¢dikv¢thaª (07)
¹v¢sahitapey¢ - 1
¹ar¢dikv¢thaª
¹vagrahecikits¢ 6
¹v¢sak¢san¢ºakamas¤yogaª - 02
¹uddhat¢mraª
¹anigrahapratik¢r¢´iratna
¹v¢saharava°akaª
¹a¬khava°¤ - 02
¹at¢var¤c¦r´a
¹u¾°hay¢dik¢åh¢ (vats¢dany¢dik¢åh¢)
¹¤tamehaharayogaª
¹¦l¢ntakarasaª (03)
¹arapu¬kh¢ap¦pa
¹v¢saharayogaª - E
¹¤tabha®janarasaª - 1
¹¤tap¦tan¢grahacikits¢ 8
¹othan¢ºakarasaª
¹otheapathyam (02)
¹a¬khadr¢varasaª 05
¹y¢m¢di Kvatha
¹o¾e¾umadyaprayogaª
¹r¤par´¤kiºukatailagu´a¢ª
¹¦larogesvedanayogaª - 4
¹at¢vary¢dik¾¤ram
¹r¤r¢mab¢norasaª
¹igrukv¢thaª
¹at¢vary¢dic¦r´am (03)
¹othan¢ºakayogaª - 04
¹le¾m¢bhi¾yandaharaa®janavarttiª 3
¹ulvat¢leºvaraª
¹akunigrahacikits¢ 1
¹uddhaºigrub¤jaª
¹aktuprayogaª
¹¨¬gamatsyam¢¼saª
¹u¾k¢rºeavag¢hanaprayogaª - 1
¹¼khaj¤rakalep¢ª
¹irotp¢tarogecikits¢yogaª (1)
¹ir¤¾¢dilepaª
¹u¾kagarbhaharaº¤t¢dipey¢ª
¹ailadya Taila
¹¤tabha®j¤rasa
¹o´itasth¢panamah¢ka¾¢yaª
¹¢lapar´¤ Gu´a¢ª (01)
¹uddhapa°olab¤jaª
¹¨¬gy¢dikv¢thaª (03)
¹¼khapu¾p¤rasaprayogaª
¹a°hy¢dilehaª
¹eph¢lik¢dikv¢thaª
¹atapad¤ Damsajavi¾ahara Dhupah
¹atapu¾p¢bastiª
¹u´°h¤gh¨tam
¹uddhan¢gaª
¹¤tapittodardako°he¾urogeapathyam
¹at¢vary¢dikv¢thaª
¹¦laghnaga´aª
¹ar¢dipa®cam¦lagh¨tam
¹¢lipar´y¢diyogaª
¹il¢jatuyogam
¹le¾m¢bhi¾ya¼darogepi¼²¤yogaª
¹¼khagu´a¢ª
¹¤tajvar¢rirasaª (02)
¹u¾k¢k¾ip¢ka Cikits¢ 10
¹u´°hy¢dikv¢thaª (02)
¹u¾k¢rºaharapralepayoga (02)
¹at¢vary¢dipeyaª
¹v¢saghnadaºam¦ly¢diyav¢g¦ (Yogaratn¢karaª)
¹le¾maharapippaly¢dibastiª
¹ukrameheka¾¢yaª
¹¤tapittarogecikits¢yogaª (2)
¹iraªº¦l¢dyapralepanaª -2
¹uddhagandhakagu´a¢ª (Nidha´°uratn¢karaª)
¹iraªº¦l¢disvedanaª -6
¹vitrebhasi¼harasaª
¹y¢m¢kagu´aª
¹akunigrahacikits¢ 7
¹vet¢rkapu¾pagu´a¢ª
¹arkar¢loham 02
¹u¾karevat¤harayogaª
¹igrupatr¢dilepaª
¹ir¤¾¢¾°akaª
¹yon¢ka Gu´a¢ª (01)
¹uddhavar¢°ik¢
¹l¤pad¢rilauham
¹itikukku°ik¢´²ajalap¢nam
¹¢kapu¾pagu´a¢ª
¹othaharaprayogaª (03)
¹¢kapallav¢dika¾¢yaª
¹v¢saharamah¢ka¾¢yaª
¹vetapradaranyagrodh¢diyogaª
¹arkar¢dya®janam
¹aºiprabharasaª
¹iv¢tailam
¹¨¬gaver¢dikv¢thaª
¹¦larogepathyaª
¹iraªº¦l¢disvedanaª -8
¹¤tad¢hayogaª - 03
¹¤tal¢har¢yogaª (4)
¹¦lagajakesar¤rasaª (02)
¹¤tapittabha®janarasaª
¹le¾m¢tis¢reku¾°h¢dikv¢thaª
¹ukraºodhanayogaª (4)
¹allak¤gu´aª
¹¼khadr¢vaª (Mahad¢diª) 1
¹le¾majavisarpan¢ºakayogaª (7)
¹vada¼¾°r¢dilepaª (Yogaratn¢karaª)
¹igrum¦l¢dilepaª
¹u´°h¤kv¢thaprayogaª
¹a°hy¢dic¦r´am (04)
¹vetapradaralodhr¢divartiª
¹le¾m¢tis¢repathy¢dikalkaª
¹u¾k¢rºedh¦panadravyaª - 3
¹¤t¢deraktasr¢vaharakv¢thaª
¹u¾k¢rºeavag¢hanaprayogaª - 5
¹¢kho°akatailam (ga´²am¢l¢y¢m)
¹le¾m¢pitt¢ntakorasaª (Rasakalpadrumaª)
¹ayy¢m¦trarogecikits¢yogaª (1)
¹¦laku°h¢rarasaª
¹¦l¢rikagh¨tam
¹allaky¢diyav¢g¦ª
¹¢lipar´y¢dinasyam
¹igrv¢dilepaª (03)
¹u¾ka¢malakagu´a¢ª
¹l¤pad¢rirasaª
¹¢ligu´aª
¹vitr¢riyogaª (01)
¹arapu¬kh¢ka¾¢yaª
¹ir¤¾¢divi¾aghnayogaª
¹othadhnaºcatv¢raprayog¢ª (02)
¹uktilepaª
¹vetaraktakarav¤raª
¹¤tak¢ledh¢ra´¤yapu¾pam
¹vyathuharayogaª (05)
¹arabheºvararasaª
¹ukramehaharacikits¢yogaª 7
¹a°¤
¹v¢saghnadaºam¦ly¢dikv¢thaª (Yogaratn¢karaª)
¹uddhat¢ram¢k¾ikagu´a¢ª
¹anairmehakhadiraka¾¢yam
¹¨¬gy¢dikv¢thaª
¹atapu¾p¢dikv¢thaª
¹vyathuharayogaª (06)
¹yon¢kaª
¹vagrahecikits¢ 7
¹vada¼¾°r¢dik¾¤rap¢kaª
¹uddha°a¬ka´aª (2)
¹vitran¢ºakalepaª 1
¹othaharakalkaª
¹a¬khadr¢vaª - 04
¹¢rkaramadyagu´a¢ª
¹i¼ºap¢gu´aª
¹vetapunarnav¢m¦laa¼jana (02)
¹vetaarkapu¾pam
¹irobhit¢peyog¢ª 2
¹v¢sak¢sacint¢ma´irasaª (rasendras¢rasa¼grahaª)
¹allak¤gu´a¢ª
¹¦laharak¾¢ra
¹ukrajananaga´aª
¹vetaka¼°ak¢r¤yogaª
¹arkar¢savaª
¹¤tat¢pahara´arasaª
¹le¾m¢takaphalagu´aª
¹vagrahecikits¢ 1
¹u´°h¤p¢kaª
¹imb¤dh¢nyasya Chemi Gu´aª
¹il¢jatv¢dilauham
¹vetaira´²¢dic¦r´am
¹uddhavar¢°ik¢ (1)
¹a°y¢ditailam
¹itiv¢ragu´a¢ª
¹at¢var¤ma´²¦ramb¨hat
¹u´°h¤kv¢tham
¹uddhasnuh¤k¾¤raª
¹a´agu´a¢ª
¹arapu¬kh¢k¾¢raprayogam
¹ikharigh¨tam
¹¤taudanagu´a¢ª
¹igruvalkalasvarasaª
¹igrum¦lakv¢thaª
¹¦kal¢º¢lidh¢nyagu´a¢ª (H¢r¤tasa¼hit¢)
¹at¢var¤gh¨tam (10)
¹a°hy¢dikv¢thaª (06)
¹a¬khadr¢varasaª 10
¹vitrevibh¤tak¢dikv¢thaª (bh¢vaprak¢ºª)
¹yon¢ka Purap¢ka Svarasaª
¹v¢sak¢saghn¤va°¤
¹u¼°hy¢digh¨tam
¹uddhak¢rp¢sab¤jaª
¹v¢saku°h¢rorasaª
¹a´apu¾p¤gu´a¢ª
¹ukramehaharacikits¢yogaª 6
¹irovirecanopagamah¢ka¾¢yaª
¹¦l¢rirasaª (03)
¹ubhrapar´a Gu´a¢ª
¹¨¬gaarjun¢dic¦r´am
¹a¬kh¢diva°ik¢
¹u´°hy¢dilepaª (01)
¹¦larogesvedanayogaª - 1
¹at¢var¤ma´²¦ra
¹r¤kha´²ayogaª
¹uddhavajraª
¹ukramehadhnaªkv¢thaª 1
¹a´¢dipu¾paº¢kagu´aª
¹il¢p¦tarasaª
¹il¢j¤tadh¦maª
¹ir¤¾¢diutk¢rik¢
¹ir¤¾agu´aª
¹aºapi¼jalagu´a¢ª
¹l¤padarogepathyam
¹irorogaharatvag¢dinasyatailam
¹igruku¾°h¢dic¦r´am
¹ukrajananodaºakomah¢ka¾¢yaª
¹ir¤¾¢dikv¢thaª (¹ir¤¾¢dilepaª) (02)
¹uddhasvar´aª
¹le¾m¢bhi¾yandaharaa®janavarttiª 2
¹vetaka¾°ak¢r¤ Gu´a¢ª
¹igrutailam
¹othadhnaºcatv¢raprayog¢ª (01)
¹uddhaka°utumb¤b¤jaª
¹ara ( M¦la )
¹¢lmal¤p¢kaª
¹irod¢hecikits¢yogaª (3)
¹arapu¬kh¢diyogaª
¹ophacikits¢ - 03
¹u´°hy¢dic¦r´am (07)
¹at¢vary¢dikv¢thaª (02)
¹v¢saghnaga´aª
¹le¾m¢rºaharasuras¢digh¨tam
¹¦karaºimb¤m¦layogaª
¹ukraºodhanayogaª (3B)
¹uddharajataª
¹vitraharakv¢thaª (1)
¹u¾kap¢kaharayogaª 7
¹ir¢har¾anetrarogecikits¢yogaª (2)
¹othan¢ºakayogaª - 20
¹il¢jatuyogaª (11)
¹vet¢diyogaª (M¦¾akavi¾e)
¹u¾kam¦l¢dyamtailam (01)
¹ir¤¾¢dikalkaª (¹ir¤¾¢dilepaª) (03)
¹eph¢lik¢m¦layogaª
¹a¬khava°¤ 11
¹uddhak¢º¤ºª
¹a¬khakarogecikits¢yogaª (5)
¹u¾kam¦lakasyayogaª (k¢samard¢diyogaª)
¹¨¬gaber¢dyagh¨tam
¹a²akar¢v¢sakarp¦ragu´a¢ª
¹u´°hy¢dic¦r´am (03)
¹¦lagajakesar¤rasaª (01)
¹uddhaprav¢laª
¹v¢saharamadh¦k¢diyogaª
¹r¤kha´²¢dika¾¢yaª (02)
¹a¬khadr¢varasaª 07
¹elutailanasyam
¹a¬khapu¾p¢diva°¤
¹¢ka ( K¢¾°hamajj¢ )
¹vitremudg¢malakaprayogaª
¹aº¢¬kalekh¢dilehaª
¹amb¦k¢diva°¤ - 01
¹¢riv¢dy¢savaª
¹uddhagandhakaª
¹u´°hy¢dika¾¢yam
¹ukramehaharacikits¢yogaª 1
¹arkar¢rbudaharayogaª - 03
¹¨¬gy¢dilehaª (01)
¹¨¬gy¢di Lehaª
¹vitrelakuc¢diyogaª
¹¤t¢¬kuºarasaª
¹at¢vary¢dilehaª
¹a¬khadr¢vaª - 06
¹a¬khakarogecikits¢yogaª (6)
¹uddhavimalaª
¹lai¾mik¢´²av¨ddhicikits¢yogaª - 3
¹at¢hv¢dikalkaª
¹le¾amavidradhausvedaª
¹v¢sak¢sakarikesar¤rasaª (¹v¢sagajakeºar¤rasaª)
¹il¢jatulehaª
¹iº¼p¢ ( K¢¾°hamajj¢ )
¹¤tapittaharayogaª (01)
¹o¾a´¤y¢n¢magryasa¼grahaªdravyam
¹at¢vary¢dic¦r´am (05)
¹ambh¦rasaª
¹vitrah¢r¤lepaª (02)
¹¦lagajakesar¤rasa
¹vada¼¾°r¢dipeyaª
¹u´°hy¢digu°¤ (02)
¹vyathuharayogaª (02)
¹i¼ºap¢yogaª (khadirayogaª)
¹a¬khapo°al¤rasaª - 01
¹irorog¢rirasaª
¹igrupatrasvarasaª
¹aiv¢lagu´¢ª
¹le¾m¢tis¢revac¢dikv¢thaª
¹l¤padagajakesar¤rasaª
¹le¾majavisarpan¢ºakayogaª (11)
¹othan¢ºakayogaª (9)
¹r¤ve¾°akayogaª
¹u´°hy¢dikv¢thaª (06)
¹¤tapittaharayogaª (02)
¹y¢m¢kagu´a¢ª (r¢janigha´°auª)
¹re¾°h¢dikv¢thaª
¹¢lmal¤gu´a¢ª
¹u´°hy¢dyamc¦r´am (02)
¹ukran¢ºakayogaª - 2
¹at¢var¤gu²¦cy¢digh¨tam
¹le¾mapittapraºaman¢n¢magryasa¼grahaªdravyam
¹u¾kaaºvapur¤¾ayogaª
¹ir¤¾¢dic¦r´am (01)
¹le¾m¢bhi¾yandaharaa®janavarttiª 6
¹r¤rasar¢jaª
¹o¾aharayogaª - 1
¹¨¬gy¢dic¦r´am
¹uktigu´a¢ª (1) (R¢janigha´°auª)
¹v¢segandhaprayogaª (2)
¹r¤par´y¢dikv¢thaª
¹le¾mikavisarpaharaajagandh¢dilepaª
¹¦lebhasi¼hin¤gu°ik¢
¹¢lapar´¤ ( M¦la )
¹aileyatailam
¹u¾kak¢sacikits¢ 6
¹¼khava°¤
¹uklavac¢gu´¢
¹¢lmal¤gh¨tam (02)
¹at¢vary¢dirasaª
¹¢lmal¤yogaª
¹obh¢®janakv¢thaª
¹vitraharalepaª (2)
¹u¾kak¢sacikits¢ 1
¹¢riv¢dilauha
¹at¢hv¢ditailam
¹othan¢ºakayogaª - 06
¹ukraºodhanayogaª (1B)
¹il¢jatuyogaª
¹othepathyam
¹uddhagu®j¢b¤jaª (1)
¹¢r¬ga¾°h¢niry¦haª
¹r¤phalagu²¦cy¢dikv¢thaª
¹obh¢®janaª (Rakta)
¹ir¤¾¢dilepaª (02)
¹a¬khodararasaª 03
¹y¢m¢dilepaª
¹arkar¢lauham - 02
¹il¢garbhapo°°al¤
¹aºakagh¨tam - Ajak¢paham
¹o´it¢rºaharama®ji¾°h¢digh¨tam
¹othodar¢rilauham
¹at¢var¤k¾¤rap¢kaª
¹a¬khadr¢va (01)
¹v¢navi¾acikits¢ - 7
¹u´°hy¢dya®janam
¹¤tad¢haharalepaª (2)
¹ukraºodhanaga´aª
¹atapad¤ Vi¾ahara Lepaª
¹arapu¬khau¾adh¢dika¾¢yaª
¹at¢hv¢dilepaª (¹u´°hy¢dilepaª) (03)
¹l¤padaroge Apathyam
¹at¢hv¢dilepaª
¹arada¨tupathyam (4)
¹iraªº¦l¢ghnanasyam
¹a¬karaloham 02
¹a¬khamukharasaª (¹a¬khan¢bhirasaª)
¹uktiy¢dilepaª
¹vyathuharayogaª (10)
¹¤takesar¤rasaª
¹il¢jatugu´a¢ª (1)
¹¢lmaly¢dipari¾ekaª
¹eva¼t¤p¢kaª
¹¤takaly¢´akagh¨tam
¹le¾majavisarpan¢ºakayogaª (23)
¹u´°h¤gh¨tam (2)
¹¤tal¢vra´aprak¾¢lanakv¢thaª
¹r¤n¨pativallabharasaª
¹y¢m¢di Kalka
¹vagrahecikits¢ 4
¹igrum¦l¢dik¾¢raª
¹r¤ka´°harasaª
¹a¬khapu¾p¤gh¨tam
¹¨¬gy¢dic¦r´am (a)
¹a°y¢digu°ik¢
¹u¾°hay¢diyogaª ( Sai¼dhav¢diyogaª)
¹u¾kam¦l¢dyamgh¨tam
¹iraªº¦l¢dyapralepanaª -3
¹othan¢ºakayogaª (11)
¹irobastividhaupathyam
¹atapu¾p¢divartiª
¹amb¦k¢dicurnam
¹u¾kamatsyam¢¼sa
¹v¢saharayogaª - A
¹vetakamalagu´¢ª
¹a°hy¢dic¦r´am (01)
¹y¢m¢dikv¢thaª
¹a¬khakarogecikits¢yogaª (3)
¹a¬kh¢dya®janam (03) ¹y¢m¢varti
¹a¬khadr¢varasaª 02
¹¤tal¢nandarasaª
¹u´°hy¢di¢ºcayottanam
¹il¢jatuyogaª - 2
¹¨¬gy¢diyogaª
¹ir¤¾ad¢ÿtanagu´aª
¹o¾e¾umadyam¢¼sayogaª -3
¹vetakhadiraniry¢sagu´a¢ª
¹at¢var¤gh¨tam (07)
¹il¢jatuyogaª (03)
¹il¢yogaª
¹a°y¢dikv¢thaª
¹iror¦j¢harayogaª (1)
¹¢ladalasyalepaª
¹¢lapar´¤
¹le¾majvaraghnayog¢ª 2
¹le¾mav¢taghnarasaª
¹¢lisaktugu´a
¹vada¼¾°r¢dika¾¢yaª(01)
¹¦lasi¼harasaª
¹r¤k¢madevarasaª
¹¤tapittarogecikits¢yogaª (1)
¹aileya ( Pa®c¢¬ga )
¹uddhajaip¢lab¤jaª (2)
¹ikhar¤tailam
¹u¾karevat¤grahacikits¢ 4
¹iror¦j¢harayogaª (5)
¹igrum¦l¢dic¦r´am
¹uddhalauhaª (1)
¹uddhamukt¢
¹il¢v¤rarasaª
¹iv¢dic¦r´am
¹igrum¦l¢dilepa
½a²a².Gagh¨tam
½a´mukhorasaª (02)
½a²¦¾a´agu´aª
½a´mukhaloham
½a²bindutaila
½a°pramehe¾u¾a°ka¾¢y¢ª (D)
½a²a¬gagh¨tam (01)
½o²aº¢¬gac¦r´am (02)
½a²vargaka¾¢yaª
½a´mukharasa
½a²vindutailam (03)
½a²a¬gajalam (D)
½a²a¬g¤vartiª
½o²aº¢¬gaª
½a²a¬gap¢n¤ya (Saktuyogaª)
½a°takrataila
½a°takratailaª
½a¬bindutailam
½o²aºakalaras¢yanam
½a²a¬gajalam (H)
½arva´¤cikits¢
½a°pala¼gh¨tam
½a²a¬gap¢n¤yaª (2)
½a¾°ikaº¢lidh¢nyagu´a¢ª (H¢r¤tasa¼hit¢)
½a²aº¤tigugguluª
½a²dhara´aanup¢nam (v¢tavy¢dhyadhik¢r¢t)
½a²granthy¢dinasyam
½a²¢nanarasaª (01)
½a²vindugh¨tam (02)
½a²a¬gay¦¾am
½a´mukharasaª (03)
½a¾°ikagu´aª
½a²a¬gap¢n¤yaª (1)
½a´mukhorasaª (01)
½a°palagh¨tam (01)
½o²aº¢¬gac¦r´am (01)
½a°palagh¨tam
½a°pramehe¾u¾a°ka¾¢y¢ª (E)
½a²¦¾a´agugguluª
½a²a¬gagugguluª (02)
½a°cara´atailam
½a²a¬gap¢n¤yam
½a²a¬gajalam (C)
½a²a¬gap¢n¤yaª
½a²dhara´ayogaª (½a°cara´ayogaª)
½¢²avamc¦r´am (01)
½a°palagh¨tam (02)
½¢²avamc¦r´am (02)
½o²aºakalarasaª
½a²vindutailam (02)
½a²a¬gajalam (E)
½a²a¬gajalam (I)
½a°ka°varatailam
½a²a¬gakv¢thaª
½a²¦¾a´¢m
½a°pramehe¾u¾a°ka¾¢y¢ª (C)
½a¾°ikadh¢nyagu´a¢ª
½a²a¬gagh¨tam (02)
½a²a¬gagh¨tam (cakradattaª)
½a²¢nanorasaª
½a²gu´atakratailam (½a°takratailam) (½a°ka°varatailam)
½a°pramehe¾u¾a°ka¾¢y¢ª (B)
½a²a¬galoham
½a²vindugh¨tam (01)
½a°ka°varagh¨tam
½a²a¬gajalam (A)
½a²a¬gap¢n¤yam (01)
½a²dhara´ayogaª (cakradattaª)
½a²a¬gagh¨tagugguluª (½a²a¬gagugguluª) (02)
½a²a¬garasaª
½a°apaladh¨ta
½a²bindu Tailam
½a²a¬gap¢nam (A)
½a²¢nanagu°ik¢
½a²vindutailam (01)
½a°pramehe¾u¾a°ka¾¢y¢ª (F)
½a²a¬gagugguluª (01)
½a°pr¢s¨tikabastiª
½a²a¬gajalam (J)
½a²a¬gajalam (F)
½a¾°hikagu´a¢ª
½a²a¬gajalam (B)
½a´mukharasaª (02)
½a²a¬gajalam (G)
½a°sak¢rac¦r´am
½a²y¦¾a´am
½a²dhara´ac¦r´am
½a²a¬gap¢nam (B)
½a²¢nanarasaª (02)
½a´mukharasaª (01)
½a²vidhaup¢yaª (netraroga)
½a²dhara´ayogaª
½mi°animb¦phalagu´aª
½a°pramehe¾u¾a°ka¾¢y¢ª (A)
½a°apalakagh¨tam
¿cas¢ra
100 Puti Abhraka Guna
1 Varsa Purana Ghrta
18 Puti Abhraka Guna
36 Puti Abhraka Guna
54 Puti Abhraka Guna
Arjunatvag¢dilepaª
Aardhya Madhu
Avasyaya Jala Gunah
Adityabhakta
Arsohara Dhupana
Ajirnahara Yoga-3
Agnirohinihara Yogah
Abhrakaºodhanam
Amarasundarorasaª
Ardraka Sevana Vidhi-03
Arºoharaguåahar¤tak¤prayogaª
Abhraka Dravana-3
Abhrakasatvadi Jirna Parada Matra
Abhyadya Modaka
Amra Gunah
Avapatika Cikitsa
Arocaka Cikitsa-03
Arocakan¢ºakayogaª (03)
Apar¢patanayogaª (03)
Abhraka Ekacatvarinsata Puti Bhasma
Apakva Svarna Dosa
Ajmoda Svedan
Abhay¢diprayogaª
Apasm¢raharanasyam (2B¤)
Apasm¢ran¢ºava Rasaª
Abhayadi Curna
Ahiphenavisahara Agada
Ari¾°akajalagu´a¢ª
Aksiki Guna
Abhrakasatva P¢tanam
Apat¢nakemaric¢dic¦r´am
Aj¢gh¨tam
Aºvatthavallakal¢dilauham
Abhraka Maranam-9
Antravrddhisu Pathyam
Ankolatailapatanavidhi-03
Apasm¢raharatailam
Asuddha Gunja Bija Dosha
Abhyadi Yoga
Asvamutra Gunah
Alarj¤cikits¢ 6
Abhrayogaª - 02
Abhrakabhasmasya Anupanah-1
Angara Mandaka Guna
Abhraka Druti-01
Ayoraj¢dic¦r´am
Am¨t¢digugguluª
Ankota Guna
Ativi¾¢digh¨taª
Apasmara Pathya
Ardraka Kanji Prayoga
Asmantaka Phala
Aragvadha Puspa Guna
Agastyaharitakyavaleha
Am¨t¢n¢magu°ik¢
Apakva Granthihara Lepa
Annadravaº¦laharayoga
A¬kollak¢diyogaª
Anjana Sodhanam
Ara Suddhih
Apacyam Lepa Yoga
Arumsikahara Lepah
Amra Puspa Guna
Amrapuspa Guna
A´²¢dh¢rarogepathyam
Asvangandhadya Curna
Ap¢m¢rgad¢ÿtanagu´aª
Ark¢dikv¢thaª (2)
Apakva Snehabastivyapata Cikitsa
Atiºay¢mrabhak¾a´agu´a¢ª
Ardhan¢r¤ºvararasaª (02)
Amlapittaharayogaª (1)
Asthibhagne Laksadipralepa
Abhraka Abhiseka Samskara-8 Samskarita Dhanyabhra
Agnikum¢rorasaª - 30
Arkamuladikvathah
Aºok¢dic¦r´am (Aºokagh¨tam)
Abhrakaºodhanam (05)
Aºvacol¤ras¢nup¢nam (20)
Ak¾irogaharayogaª - 3
Ardhan¢r¤na°eºvararasaª - 01
Arsasam Caturtha Sadhanavidhanam
Abhraka Bhasma Anupana-6
Agastya Puspa Guna
Abhraka Bhasma Anupana-18
Alasakaharayogaª - 03
Anya Bidah
Am¨tarasendrarasaª
Abhrakadrutih-05
Aru¾kar¢diyogaª (Karp¦r¢ditailam)
Aja Mamsa Guna
Atis¢rejalaª (1)
Abhya¬g¢rthatailam
Asmari Nasaka Yoga
Arºaku°h¢rarasaª
Abhi¾yandarogecikits¢yogaª (10)
Agnidagdhahara Yogah
Aragvadhadi Kasaya
Ankola Kalka
Asodhita Manahsila Dosah
Arsakuthara Rasa
Amradi Kvatha
Aºoka
A¼dhap¦tan¢grahacikits¢ 2
Anyatov¢tam¢r¦taparyayayoºcikits¢yogaª (3)
Anupanartha Kutajtvaka Prayoga
Aristasya Svaras
Anyadravyamiºritabhaktagu´a¢ª
Ankola Gu´¢
Acara´¢yonivy¢padaharayogaª (2)
Amladadima Guna
Ativi¾¢
Alluka Guna
Ahitu´²ik¢rogecikits¢yogaª (2)
Aru¼¾ik¢rogecikits¢yogaª (2)
Aºvaga¼dh¢di Taila
Arocakahara Yoga
Arocakacikitsa
Aparar¢mab¢´aª
Ashtangadi Agada
A¾°¢¬gavalehaª
A¾°am¦rt¤rasaª - 03
A®janavi¾an¢ºakayogaª (02)
Abhraka Bhasma Prayoga-3
Abhay¢dy¢va°ak¢ª 01
Ajirna Nasak Arka Gunah
Apakva Takra Guna
Avamyesu Madhuka Ambu Prayoga
Amlkyadi Prayoga
Ardita Vyadhi Anupana
Amarsundari Rasa
Amla Dravya Gunah
Abhrak Maha Prayoga
Agnikum¢rorasaª (t¨t¤yaª)
A®jana 6
Am¨t¢diva°¤
Aºvagandh¢valehaª
Agnikum¢rorasaª - 12
Aºokakalkadi Yogah
Abhraka Bhasma-03
Ardrakasadhitamatsya Guna
Am¨t¢daºam¦l¢dika¾¢yaª
Akhuparnyadi Yoga
Apasm¢r¢rirasa
Abhrakabhiseka-9
Anjana Prayoga
Asabhyagalikhite Atilekhaneupac¢raª 2
Abharaka Satva Guna
Am¨t¢ditailam
Avalehaª
Amlakyadi Kwatha
Anantavatadisirorogacikitsa
Ardhavabhedaharayogah
Ankusaksatahara Yoga
Alasaka Cikitsa
A¾°¢¬gavaleham
Ajaghrta Gunah
Abhraka Jaranam
Anandbhairavrasa Anupana
Apasmaragajankusa
Agastyamodakaª
Abhiseka-02
Agnikum¢rarasaª (05)
Aºvagandh¢
Arjaka
Abhraka Bhasmadi Anupana
A¾°ama¬galagh¨tam
Aj¤r´emastuprayogam
Apakva Panasa Gunah
Alajihara Anjana
Amra Pakvaphala Guna
Apasm¢rahara Nasya Yoga
Asragdarahara Yoga-03
Anantaguna Manduram (navayasam)
Agnigarbhorasaª (Prathamaª)
Am¨tapr¢º¢valehaª
Abhisyanda Prayoga
A¾°¢¬galava´am
Agni Kumara Rasa
Ayoraj¢dilepaª (2)
Aj¤r´enimbukaprayogam
Asva Dugdha Guna
Abhraka Sodhanam
Arse Pathya
Apar¢p¢tanayogaª - 3
Agnidagdha Vrana Cikitsa
Apasmare Nasya Yoga
Asuddha Manahsila Dosah
Ahiphenasava
Agnimukhorasaª - 2
Agnidagdhaharalepaª 1
A¬ko°am¦layogaª
Agnikum¢rorasaª - 27
Aºvacol¤ras¢nup¢nam (12)
Agnitundi Vati
Abhraka Bhasma Amayika Prayoga-7
Abhraka Bhasma Prayoga-8
Agastyasara Guna
Atis¢ren¢bhipralepaª
Artavaprada Yoga-02
Aralu Guna
Al¢b¦º¢kagu´aª
Am¨tapr¢ºaghatam
Ayaºc¦r´¢di Yogaª (02)
Arºarogeraktasa¼gr¢hakayogaª (04)
A®janaprayogaª - 01 (Sannip¢tajatimiracikits¢)
Arocaghn¢yogaª (2)
Asthibhagnetrapu¾¢ditailam
Agnikum¢rorasaª - 11
A®jana 13
Atis¢re¾a²a¬gap¢n¤yayav¢g¦ (1)
Atisarahara Yoga
Arumsikahara Taila
Abhraka Satva Sindoor Vidhi-1
Amladadhisyagunah
Ajamod¢dikv¢thaª
Abhrak Maran-1
Al¢buprayogaª
Apakvab¢d¢magu´a¢ª
Arjunan¢ºakayogaª - 5
A²¦s¢yoga - 1
Arºaku°h¢rarasaª Prayoga
Alasaket¤k¾´¢nivaman¢ni - 1
Anaha Roge Pipplyadi Yoga
Abhrak¢nup¢n¢ni (06)
Agnikum¢rarasaª (Svayam¢diª) (02)
Asmantaka Phala Guna
Anna
Avalguj¢dilepaª
Am¨t¢dikalkaª
Annakalpan¢ (1)
Apastanyasyamodak¢ª 2
A¾°¢¬g¢valehik¢
Abhraka Bhasma Prayoga-15
A¬ko°ava°akaª 02
Amrataka Amaphala Guna
Asuddha Tamrsindura Prayoga Hani
A¾°am¦rtirasaª
Abhijitam (cakradatta)
Ativi¾¢dikalkaª
Ana¬gasundarorasaª (1)
Ashuddha Lauha Bhasma Dosa
Abhraka Marana-1
Astamangal Ghrta
Arkadi Dhumah ( Upadamse )
Adhor¢strorasaª
Abhayadi Kadha
Aºvagandh¢diga´aª
Abhrakabhasma Amayika Prayoga-8
Asthibhange Mrttika Lepah
Aittika¢m¢tis¢raharayogaª I
Arºoharayogaª
Amatisare Haridradivacadigana Upayoga
Arsoghna Kvatha
Anya Maha Bidah
Asvagandha Prayoga
Agastya Phala Guna
A¾°agu´ama´²aª
Ap¢m¢rg¢dipu°asvedaª
Arºarogehitakara Anup¢na (02)
Aj¢jy¢diyogaª
Aºvagandh¢ras¢yanam
Abhrakadigutika
Apatyakar¤¾a¾°ik¢digu°ik¢
Avransuklahara Yogah
Ahiphenasava Amyika Prayoga-1
Ajavayana Arka
Ajagallika Cikitsa
Aragvadhadigana Kvatha
Arkadugdhadi Taila
Arºoharacitrak¢dik¾¤rap¢kaª
Amlika Kolaphala Guna
Aurabhra Dadhi Guna
Apakva Dhatujarana
Anupana For Dasamula Kvatha (at/55)
Amra Amlaka Leha
Asuddha Roupyamaksika Dosha
Abhrakabhasma-5
A¼ko°am¦lapey¢
Apacyam Visakalpa(61)
Astavarga
Al¤kamatsy¢ª / P¢nava²¤
Apasmarhara Yoga
Atis¢reapathyam
Ajara Karana Yoga
Arºoharak¨¾´atilac¦r´am
Aj¢jy¢dilepaª
Abharak Bhasma-1
Antravrddhi Dahavidhanam
Abhraka Bhasma
Akarakar¢dic¦r´a
Abhay¢diyogaª
Amlapittavara Apathya
Asta Varg
Aranya Mahisa Mamsa Guna
Agantu Vrana Cikitsa
Atya Agani Chikitsa
Avipattikara Curna
Ark¢dikv¢thac¦r´am
Amlik¢p¢naka
Asthibhange Pancavalkaladi Svedanam
Akhumaladi Yoga
Audabhida Guna
Arddh¢vabhedakarogecikits¢yogaª (3)
Agastya Guna
Avapatikahara Upaya
Asuddha Amarita Rajata Dosa
Abhraka Jirna Rasabhasma - D
Amlavetas¢divartiª
Atis¢re¾a²a¬gap¢n¤yavilep¤ (2)
Arsohara Malahar Vidhi(3)
Audd¢lakamadhuª
Ahiphenayogaª
Agniprabh¢vah¤
Amla Anna Bhukte Godugdha Guna
Asuddha Abhraka Dosah
Ardrakadyam Tailam
Amavate Sunthi Yoga
Anu Taila Guna
Anant¢dikv¢thaª
Amapacana Curna-1
Anya Bidah
Annadrava Sula Cikitsa-02
Amavataja Vidradhi Cikitsa
Aºvaka¼cuk¤rasaª
Abhraka Suddhi
Atmaguptadiyogah
Aruciharakavala
A®janaprayuktavi¾ecikits¢ - 2
Arkak¾¢ralepaª
Amlapittarogepathyaª
Amkola Bija Taila
Agaraºuddhiª
Atibal¢dikv¢thaª
Am¨t¢dima´²¦ram
Ardrakapaka-3
Andavrddhihara Yogah
Ark¢rasadi Taila
Apar¢r¢mab¢´agu°ik¢ (2)
Apasm¢raharayoga
Amalkyadi Lepa
Aj¤r´arogev¢makayogaª
Agastyadi Yogah
Asthibhagnekuº¢rthadravyaª
Amaruda Phala
Abhrakadrutibandha
Ajagandhadi Lepa
Asvathphala Gu´¢
Agantuja Vrana Cikitsa-4
Ap¢m¢rg¢ditailam
Antaravidradhihara Yoga-06
Aºohiralepaª
Am¨tapr¢ºª
Abhayadi Nasya Prayogah
Arocaghn¢yogaª (5)
Agnikum¢rorasaª - 44
Atinidr¢haraa®janam
Abhrakabhasma Amayika Prayoga-16
Asuddha Svarna Dosah
Abhraka Shodhan-3
Adhapatana Vidhi
Abhraka Samajirna Parada
Aupasargikamehacikits¢yogaª 1
Ardrakadi Yoga
Aºvatthavalk¢ditailam (2)
Asanadi Gutika
Aºvagandh¢dilepaª (01)
Apasm¢re-Uts¢danayogaª (b)
Ardhan¢r¤na°eºvararasaª - 15
Arkadi Udvartana
Asuddha Yasada Bhasma Dosa
Asva Mutra Guna
Arka Revatacini
Arsa Roge Ausadhi-01
Abhrakabhasmikarana Visisthasamsakara
Asthyadi Anjana
Am¨t¢¬kurava°¤
Apakvavidradhi Chikista
Abhayapippal¤m¦la Kv¢thaª
Aºvagandh¢dilepaª (02)
Arsahara Upadeha
Apara Arºªaku°h¢raka Rasa
Amritadi Kadha
Akanileºvaraª
Amra Phalarasa Guna
Armaºastrakamauttaraupadravapratik¢raª
Amlapittarogeapathyaª
Air¢vat¤patrayogaª
Arºoharabhall¢takakalpaª
Aºoghnac¦r´am
Ardra Pippali Gunah
Anil¢rirasaª - 01
Apar¢r¢mab¢´agu°ik¢ (1)
Aparajitamula Kalka
Apasm¢rahara Yoga
Abhraka Satva Bhasma
Abhya Vataka
Ardita Cikitsa
Arman¢ºakalepa:
Ayaªsind¦ram (03)
A´utailam
Akhuvisa Sodhana
Amla Brhati Phala
Amra Svarasa Guna
Alasakarogecikits¢yogaª (2)
Abhrak¢nup¢n¢ni (14)
Abhraka Drutiª (04)
Arºªku°h¢rorasaª (02)
Amrta Bhallataka Paka
Agnimukha Ksara
Asvattha Ksara
Adhimansa Hara Lepa
Arºoharapippaly¢didadhik¨tiprayogaª
Asoka Guna
Aranya Haridra Arka Gunah
Anulomanagu´adravyaª
Ajagallik¢rogecikits¢yogaª (3)
Agurv¢ditailam
Aparakarp¦r¢dic¦r´am
Am¨t¢digugguluª (01)
Am¨t¢prayogama (a)
Aºvatth¢dibhasma
Arºarogeanulomanayogaª (03)
Arjunan¢ºakayogaª - 2
Agnipaka Lauha Bhasma
Ark¢diga´aª
Amra Phalavleha
Asvatthatvakadi Lepah ( Gudapake)
Ahiphena Shodhana
Apsamara Cikista
Arsohara Lepa
Acintya Sakti Rasa
Agni Guna
Abhraka Satvapatanam-2
Arkapatrasvarasayogaª
Apatantraka Vallabhakam Ghrtam
Anilari Yoga
Amrtaphaladi Yoga
Ajamod¢dika¾¢yaª (b)
Antravrddhihara Yoga
Abhrakabhasma-9
Ap¢m¢rg¢diyogaª
Aittika¢m¢tis¢raharayogaª F
Asuddha Gandhaka Dosa
Atis¢regudabhra¼ºaharayogaª (03)
Aigame¾agrahaharayogaª - D
Abhrak¢nup¢n¢ni (18)
Abhrakadravana-5
Amrasthyadi Lepa
Ahiphen¢savaª
Amaslesmatisara Cikitsa-04
Amatisare Sunthyadi Kvatha
Agnikum¢loham
Abhraka Nischandrikaran Vidhi
Arkesvara Rasa
Anu Taila
Am¨t¢¬kurasaª
Amrita Vati
Amalki Svaras Prayoga
Agastis¦tar¢jaª (2)
Atas¤gu´a¢ª (r¢janigha´°auª)
Abhraka M¢ra´am (20)
Arsa Roga Hara Pradhanaausadha-01
Arkadi Danta Dhavana
Anulepanam Gunah
Aºvagandh¢diyogaª (k¨¾´¢diyogaª)
Agnimanthaª
Asecana Yogah
Abhraka Maranam-6
Aj¤r´ahar¤va°¤
Abhrak¢nup¢n¢ni (13)
Ardhavabhedakahara Nasya-05
Atisara Apathya Pathya
Abhrakabhiseka Samsakara-7
Ashudha Abhraka Dosha
Ak¾irogaharapi´²¤ (01)
Amlatakra Gunah
Arºoghn¤va°¤
Aarma Cikitsa
Abhrakasatva
An¢makarogecikits¢yogaª (3)
Amlapita Patola Pryoga
Alpa Drava Yukta Anna
Am¨tas¢ragu°ik¢
Astamrta Bhasma
A¾°avargagu´aª
Alasakaharayogaª - 04
Abhay¢dikv¢thaª
Ak¾irogaharayogaª - 9
Apasm¢remedhyaras¢yanaprayogaª (a)
Atisarahara Vasti
Avikadugdha Guna
Akale Phalopayah-02
Arkak¾¤r¢dilepaª (03)
Ajamod¢dika¾¢yaª
Agnitundivati Upayoga-03
Arkeºvaraª
Agnisa¼d¤panorasaª - 1
Amragandhi Haridra Guna
Antradhum Tryaguna Gandhaka Jirana Parada Guna
Ashudha Gandhak Dosha
Apasmarahara Nasya-01
Abhay¢yogaª 01
Ankolamuladi Yogah
Ardraka Saimdhava Prayoga
Aºvacol¤ras¢nup¢nam (27)
Amavate Samanya Cikitsa
Abhraka Satvasya Bhasma Gunah
Atmaguptadi Kvatha
Artavaprada Yoga-04
Aj¢dugdhagu´a¢ª
Abhrakadrutih-12
Anaha Roge Srngveradi Yoga
Ankolatailapatanavidhi-06
Anjana Yoga
Amrtavallyadyam Tailam
Arocakahara Gutika
Apasm¢raharayogaª (1)
Asuddha Parada Dosa
Am¨t¢r´avarasaª - 03
Amavrana Pacana Upaya
Amratvak Yoga
Abhraka Bhasma Amritikarana-01
Arka Lavanam ( Plihodare )
Arka Patra Prayoga
Abhrak¢nup¢n¢ni (17)
Agnidagdhavra´ecikits¢yogaª (5)
Adusa Ksara
A®janam (10) (Bodhaka)
Ajamodadi Churnam
Abhraka Parada Yoga
Asuddha Haritala Sevanedosah
Atisarahara Khal
Aparamhikk¢ghnan¢vanam (2)
Abhrakasatva Dvitya Grass
Ayorajadi Curnam
Anjana Satvap¢tanam
Aj¤r´arogejalaª
Abhraka Drutiª (03)
Arjuna ( K¢´²atvak )
Asvattha Curna Lepah
Amalatasa Arka Gunah
Asudha Dosa Santi
Asuddha Svarnamaksika Dosa
Agnikumararasa Prayoga-01
Ati Amla Dadhi Gunah
Abhraka Suta Bandha Vidhana
Agaru Taila Guna
Aranyakarpasi
Abhraka Prayoga
Atisthaulye¢h¢rau¾adh¢di - 5
Ardh¢vartitakv¢thaª
Apachinasaka Cikitsa
A¾°aka°varatailam
Asthibhagne Pathyah
Asparºari Rasa
Asvatthadi Putapuka Swarasa
Asuddha Amaritasya Vangasya Dosah
Amladyamlauham
Asvatthadi Modaka
Agastyadi Lepa
Apara Talakam-02
Ajirnanashan
Am¨taprabh¢gu°ik¢
Arkam¦rt¤rasaª
Amlikasadhitamatsya Guna
Amalakicurnah
Arjunaroga Cikitsa
Am¨t¢ditailam (02)
Abhraka Satvasya Maranam-1
Apasm¢re-Abhya¬gayogaª (c)
Aj¤r´ahararasaª - 2
Ama Vidhvansani Vati
Abhraka Bhasma Vidhi-2
Apasm¢ra Hara Yoga
Anandasutarasah
A®janarthah ºal¢k¢ Nirmana
Asavagandha Prayoga
Arkeºvarorasaª - 02
Ap¢m¢rgam¦labandhanam
Avakpuspayadyam Ghrtam
Asva Sakrtarasa Prayogah
Abhraka Bhasm
Apasm¢re Nasya Yoga
Am¨tarasaª
Apasmarahara Yogah
Arka Tail Patan Vidhi
Alasakarogecikits¢yogaª (5)
Ativi¾¢dikv¢thaª
Arkadilepa
Amalaki Dadhi
Abhraksatva Saptam Grass
Aj¤r´eveºav¢raprayogam
Arddh¢vabhedakarogecikits¢yogaª (5)
Ardhan¢r¤ºvararasaª
Am¨tama´²¦rarasaª
Ajirnahara Ausadhi Sevana Purva Upakrama
Ardhan¢r¤na°eºvararasaª - 10
Aileyasarpiª
Asudha Loha Avaguna
Arka Lavana
Abhraka Bhasma Anupana-21
Abrabeej Phal
Arunsikahara Taila
A®janaprayuktavi¾ecikits¢ - 1
Agni Bandh
Alvagujadi Guna
Arºªku°h¢rarasaª - 06
A¬kolapatradh¦paª
Arjun¢dik¾¤ram
Amavata Hara Kvatha
Arogyavardhini Vati Upayoga-phuphphus Sotha
Arogyavardhinivati Upayoga-01
Amarasundararasaª
Aºvaka®cuk¤ - 04
Apakva Naga Dosa
Adahpuspi Guna
Aruka Guna
Asthibhagna Nashaka Yoga
Arogyavardhinivati Upayoga-06
Abhyantara Vidradhi Cikitsa
Aittika¢m¢tis¢raharayogaª E
Arkamula Yoga
Abhrakadi Carana
Amalkyadi Kv¢thaª
Abhraka Dravana
Amrtamanjari Gutika Anupana Evam Upayoga
Asvagandhadi Taila
Abhraka Bhasma Anupana-20
Am¨tabal¢dika¾¢yaª (b)
Aparapi´²atailam
Aragvadhadi Yogah
Asvagoladi Yogah ( Mallavise )
Amlavetasa Phala
Aºvacol¤ras¢nup¢nam (14)
Ajagandhadi Curna
Ayusya Ausadhi
Ayask¨ti
Apastanyasyamodak¢ª 3
Ajya Vara
Amrta Ghrtam
Amaslesmatisara Cikitsa-02
Arocaked¢²imasvarasaª
Abhrak Bhasma Gunah
Ajaji Yoga
Am¨t¢dika¾¢yaª (01)
Arth¢vabhedaka-S¦ry¢vartaharayogaª - 7
Arºaharayogaª (04)
Am¨t¢dyavalehik¢
Amatisarahara Kwath-1
An¢makarogecikits¢yogaª (4)
Aranya Cataka Mamsa Guna
Aj¢jy¢dilepam
Ardita Cikitsa-05
Arditacikits¢ (5)
Ar¦¼¾ik¢haralepaª 1
Arusikahara Yoga
Apamarga Ksara Prayoga-5
Apasmarahara Yoga
Al¢bugu´a¢ª
Arogaya Sagar Rasa
Anjananamikevara Upacara
Arka (Rakta Aura ¹veta)
Agnikumara Rasa
Am¨t¢dilepaª
Aºmar¤harayogaª
Asokadi Kasaya
Am¨ta¾a°palagh¨tam
Arocakahara¢rdrakakavalagr¢h¢
Abhraka Druti
Alabuadisadhitamatsya Guna
Arogyavardhini Gutika Prayoga-06
Atis¢raharorasaª - 01
A®janarasaª (01)
Amrtadi Kasaya(pittkaphaja Masurika)
Aja Dadhi Guna
Asuddha Mrta Sisaka Sevana Vikrto Chikista
Apam¢rgaºiph¢yogaª - 3
Agnisand¤panorasaª
Arsa Hara Citrakadi Tailam
A¾°amehe¾va¾°aka¾¢y¢ª (f)
Amlapittavin¢ºak¢yog¢ª (9)
Am¨tama®jar¤
Agnikum¢rarasaª (03)
Adityapaka Taila
Aºvagandh¢k¾¤ram
Abhraka Satvapatanam
Arkadi Lepa
Apasm¢r¢rirasaª
Anjananamikahara Cikitsa
Am¨t¢digh¨ta
Akhuparni Kanda Yogah ( Musakavise )
Arºoharalepaª (06)
Agnisahorasah
Apar¢p¢taneku¾°h¢dikalkaª
Ajamodaya Vataka
Arsaroge Ksara Karma
A¬ko°autk¢rik¢
Anirutthalauhasya Maranam
Ang¢ratailam
Agnimandha Gu´a¢ª (02)
Asuddha Tuttha Dosah
Agantuja Vranahara Cikitsa
Ak¾ip¢kaharaa®janam - 4
Adhimantha Cikitsa
Abhraka Prayoga-3
Abhrakasatva Garbha Druti
Arka Modaka
Amlavetasa
Agantuja Jvara Cikitsa
Ativi¾¢dic¦r´am
Ayorajadi Anjana
Aksetrikrt Parada Avaguna
Apakvavidradhiharapunarnav¢dikv¢thaª
Astanga Leha
Abhrakadi Yoga Sevana
Arlakavi¾ahara Gu°ik¢
Amlapittae Virecana-1
Asvatthadi Ksirapaka
Agnisa¼d¤panorasaª - 4
Atisarahara Vati
Aganipradipaka Sukta
Apamarga Ksara Guna
Aºvagandh¢p¢kaª (01)
Ak¾irogaharaa®janam - 2
Atmagupta Tailam Gu´a
Arsahara Gudavarti
Arunsikahara Yoga
Asuddha Samudraphena Dosa
Abhighataja Aksi Sula Cikitsa-02
A¬ko°ava°akaª 01
Am¨t¢¬kuralohaª
Arsohara Gutika-02
Abhisyandahara Cikitsa
Ahiphenadi Curna
Atis¢re¾a²a¬gap¢n¤yapey¢ (1)
Amarasundarava°¤
Amlapittavin¢ºak¢yog¢ª (6)
Ayorajaprabh¨tic¦r´am - 03
A®jan¢diga´aª
Abhay¢digh¨tam 01
Amlapittavin¢ºak¢yog¢ª (2)
Agnidagdha Varna Cikitsa
Arbudahara Lepa-01
Am¨t¢khyatailam
Aparajita Prayoga
Aruka Gu´¢
Asokarista
Abhraka Bhasma -5
Atisnigdha Cikitsa
Amlik¢dikavaladh¢ra´am
Amira Rasa
Amadyapanam Anupanah
Atisaradisu Apathyam
Amlapittavin¢ºak¢yog¢ª (10)
Agnimandya Agryam
Asvakancuki Rasa
Aºvatth¢dihitabasti
Annadrava Sula Cikitsa-01
Arjunahara Sankha Curnam
A¬gal¤ve¾°akarogecikits¢yogaª
Aºvagandh¢digh¨tam
Andhyata Hara Yoga-2
Arkaprabhavati Gutika
Aittika¢m¢tis¢raharayogaª H
A®janaprayogaª - 03 (Sannip¢tajatimiracikits¢)
Anjana Yoga-02
Au¾adhipa¼c¢m¨tamgu´¢ª
Arºaku°h¢rorasaª (03)
Apasmarahara Anjana-02
Amrataka Phala Guna
Arjunahara Cikitsa
A®jana 14
A¬kolam¦lakalkaª
Apac¤n¢ºakalepaª
Avidugdhaviºe¾agu´a¢ª (3)
Am¨tapr¢ºy¢valehaª
Abraka Dravana-01
Alarka Pushpa
Adhahpatan Samskar
Aswatara Mamsa
Abhaya Kvatha
Abhrakabhasma Amayika Prayoga-23
Ajirnari Rasa Prayoga
Abhraka Bhasma Amayika Prayoga-12
Amra Taila
Arsa Hara Aralukadhya Tailam
Abhraka Satvabhasma Bhakshanavidhi
Asvagandhadikvathah
Agnirohini Cikitsa
Am¨tahar¤tak¤
Abhrak Sodhana
Ativi¾¢dic¦r´am (1)
Arbude Svedana Cikitsa
Aluka Guna
Abhigh¢tajanetrarogecikits¢yogaª (3)
Aºvagandh¢di Yoga
Amarsundari Vati Vidhi(2)
Ana¬ga Sundararasaª
Alarkavisa Hara Yoga
Arimedadibhasmalepa
Atiklinna Bhakta Guna
Apasmaradau Rasakalpa(45)
Abhrakadrutih-01
Amkotamula Curna
Asit Palaladi Yoga
Aj¢k¾¤raprayogaª
Arkapu¾p¢diva°ik¢
Atis¢raharayogaª - 1
Abhraka M¢ra´am (12)
Agnimanth¢dikv¢thaª
Akika Pisti
Abhraka Satva Vidhi
Apar¢patanayogaª (06)
Aºvin¤kum¢rorasaª
Asvagandha Ghrtam
Agnirohinihara Lepah-4
Andavrddhihara Vestanah
Asutam
A¼janava°a¤ª
Atidagdhelepam (a)
Antarvidradhi Cikitsa
Annadravaº¦la Pathya
Amasula Cikitsa
Aºan¢diyogaª
Akhuparni
Avipattikara C¦r´am
Adhah Patana Sanskara
Asokarista Roganusara Anupana-01
Aranyatrapusa Guna
Arºaharalepaª
Andhalji Evam Yavaprakhya Cikitsa
Abhyanga Prayoga
Asthibhanga Cikitsa
Amlatakra Guna
Arka Dugdha Prayoga
Amradi Curna
Asudha Haritala Dosa Santi
Arºarogeraktasa¼gr¢hakayogaª (01)
Asuddha Manasila Sevanajanya Dosa
Audbhida Jala Gunah
Armarogecikits¢yogaª (1)
Aswa Payah Gu´a
Aºvaka®cuk¤ - 03
Anuv¢sanopagamah¢ka¾¢yadaºakaª
Abhrakabhasmana Amrtikaranam-3
Anupana For Dasamula Kvatha(at/55)
Ahiputana Cikitsa
Agastis¦tar¢jaª (dvit¤ya)
Aileyak¢ditailam (2)
Agarucurna Prayoga
Aºvaga¼dh¢dic¦r´am (05)
Apatantrakek¾¤ratailam
Anushayihara Yoga
Asmantaka Guna
Aindri Phala Nasya
Arka Ksara Prayoga-1
Arºoharalepaª (05)
Ar¦¼¾ik¢harayogaª - 04
Amladadhi Gunah
Amratadi Yavagu
Ap¦rvam¢lin¤vasanta
Abhraka Satva Jarana
Aittika¢m¢tis¢raharayogaª A
Ausadhi Dharana
Aragvadhadi Modak
Agnikum¢rorasaª - 21
Agnikum¢raloham
Antaravidradhihara Yoga-01
Aragvadhadi Vartti
Atis¢r¢din¢ºanayogaª 1
Abhyacurna Prayoga
Asvagandha Kvatha
Arºarogehitakaraº¢ka (01)
Abhrakabhasma Amayika Prayoga-1
Asodhita Talaka Dosa
Ahiphena Guna
Amlapitte Ghrtaprayoga
Anvasanam Tailam
Abhraka Marana-c
Amritphala Nasapati Guna
Agnis¦nurasaª/ Vahvisutarasaª (yogaratn¢karaª)
Am¨t¢dikv¢thaª (8)
Aavikaghrta Guna
Atya Agani Pathya
Aparajita Agada Vati
Asvathika Gu´¢
Am¨t¢diyogaª
Asvagandha Rasayana Yoga
Amalkadi Payas
Astangavaleha Anupana Evam Upayoga
Asthivarddhanayogaª
Atis¢redeyam Jalam (02)
Arka Ksara
Alarj¤cikits¢ 1
Am¨teºvararasaª - 1
Aj¤r´abalak¢l¢nalorasaª
Abhinyasahara Anjana
Agnikum¢rorasaª (caturth)
Agastis¦tar¢jaª (1)
Apasm¢ra Cikitsa
Abhraka Jarana
Antra Vrddhihara Ghrta
Aºvacol¤ras¢nup¢nam (19)
Arogyavardhini Vati Upayoga
Amlapitte Anna
Atis¢raharayav¢g¦
Amlapittantaka Curna-02
Ayasa Sodhana
Apac¤haramas¤prayogaª
A®jana (4)
Amlapitta Cikitsa( Vamana Yoga)
Aºvatth¢diyogaª
Agnimantha Arka Gunah
Amrita Satva
Akik Guna
Abhrakasatva Druti-02
Arsa Pandu Ksayahara Abraka Bhasma Anupana
Ajadugdha Gunah
Aºvagandh¢p¢kaª - 03
Amrta Ghrta
Aragvadha Ghrta
Asudha Hiraka Dosa
Aksabijadya Varti
Arkava°¤
Apar¢p¢tanesehu´²ak¾¤rapari¾ekaª
Abhraka Satva Patana
Abhraka Maranam-5
Am¨t¢pippaly¢dic¦r´am
Asuddha Vaikranta Bhasma Dosa
Abhraka Bhasma Guna
A¼j¤ragu´a¢ª (1)
Adrakadi Taila
Abhas Bandh
Agnikum¢rorasaª (½a¾°haª)
Aparajita Agada Kvatha
Arkeºvarorasaª (01)
Arkeºvarorasaª - 04
Apasm¢rahar¢lepaª (2)
Arkanalesvararasah
Amavate Apathya
Asthisa¼h¢raªva°ik¢vidhiª
Atisrta Ksira Guna
Anandabhairava Rasa Prayoga
Amaladi Yoga
Apamargadiyogah
Ak¾akavalaª
Apakva Dhatu Maranartha Yogah
Adra Pippali Guna
Anjanadi Ganah
Apasm¢rarogeºvapittasy¢®janaprayogaª
Abhraka Dosa
Asit¢¬gabhairavorasaª
Abhay¢ri¾°aª (01)
Amajasulacikitsa
Ashokadi Ghrt
Arº¤ghnamah¢ka¾¢yaª
Avartaki Ghrtam
Agantuka Ksatahara Yoga-06
Ardrakutajavaleha
Aragvadhadi Gana Kvatha
Amlika Puspa
Asuddha Vajra Dosa
Amlapittahara Ghrt
Agnirasaª
Ahiphena P¢kaª
Avidugdha Gunah
Astavarga Guna
Arjunarogecikits¢yogaª (2)
Asokarista Roganusara Anupana
Asuddha Hingula Dosa
Anjanadi Gana
Agurv¢didh¦paª
Anjanartha Salaka
Anagneya Sveda
Alarka Visahara Yoga
Apasm¢rahar¢lepaª (1)
Arjunagu´a¢ª
Asmarya Visakalpa(14)
Am¨taras¢yanam
Annaj¢t¨¾´¢haracikits¢ª
Aºvagandh¢ditailam (Unmaprani¾edha)
Ajamod¢dic¦r´am (6)
Ajmodadi Curna
Abhi¾yandarogecikits¢yogaª (7)
Atasy¢dilepaª
Arth¢vabhedaka-S¦ry¢vartaharayogaª - 2
Am¨t¢ri¾°¢dika¾¢yaª
Aºvagandh¢yogaª
Afukadi Vati
Apasm¢raharagh¨tam (b)
Arditaharoyogaª (01a)
Ajitatailam
Astangacurna Ksirapaka
Avi Dugdha Guna
Asmarinasaka Yoga=01
Am¨t¢dikv¢thaª (04)
Alasakehi¬gv¢dic¦r´am
Apasmara Nasya
Atis¢raharayogaª
Asvambheda Kalka
Asuddha Sila Dosa
Ardrapippal¤gu´aª
Asabhyagalikhite Atilekhaneupac¢raª 4
Abhayadi Kvatha
Amlapittahara Prayogantar
Asvagandha Kalpah
Agniprad¤ptaªyogaª
Abhraka Marana-b
Asvagandhadi Dhum
Adhim¢¼saharayogaª
Ahiphen Mada Hara Yoga-2
Arsa Svedana Dravya
Arnaladi Tail
Abhaya Lavana
Aranyakulatthika Saka Gu´aª
Arºaharayogaª (03)
Arimed¢ditailam
Anant¢dikalkaª
Apasmarahara Sarvanga Lepah
Alambusa Gunah
Apar¢p¢tanesar¾ap¢divastiprayogaª
Abhrak¢diva°¤
Aj¤r´ayogaª
Abhraka M¢ra´am (19)
Aupasargikamehacikits¢yogaª 4
Adhoreºagu°ik¢
Agnitu´²¤va°¤rasa
Abhraka Bhasma Vidhi-02
Abhrakabhasma Amayika Prayoga-19
Asokadi Ghrta
A¾°amehe¾va¾°aka¾¢y¢ª (g)
Ap¢m¢rga ( M¦la )
Atis¢re¾a²a¬gap¢n¤yavilep¤(1)
Asvadadhi Guna
Abhraras¢yanam - 01
Abhrakaºodhanam (01)
Arkamurtirasa Prayogavidhi
Anjana(sandhava) Yoga
Abhrakadi Satvapatana Vidhi-1
Ankota Arka Gunah
Ap¢m¢rg¢dilepaª
Andavrdhi Chikitsa-01
Asur¢®janam
Aºvagandh¢ P¢kaª (01)
Amlak¢dic¦r´am
Aparajitadi Patra Yoga
Amlapitt¢ntakomodakaª
Ayoraj¢diyogaª
Am¨t¢khyalauharas¢yanam
Arnaliya Sisaka Nirmana
Atas¤gu´a¢ª (Nigha´°uratn¢karaª)
Agni Stambhana Vidhi-3
Arsahara Lepa Prathama
Andhasudarsaka Anjana
Arkapatradi Taila
Agnidagdhavrana Cikitsa
Antardh¦maª
Atyamladadhi Gunah
Aºvagandh¢k¾¤rap¢kaª
Arkadi Kadha
Arkamuladi Lepa
Abhraka Dasaputi Bhasma
Anantavata Cikitsa(anna)
Atijatam Takra
Abhrakabhasmagu´aª
Amba¾°hak¤ ( M¦la )
Arimeda ( K¢´²atvak )
Amavatari Curna
Anandbhairava Rasa Amayika Prayoga
A¾°apallavatailam
Antravrddhisu Apathyam
Arucighnaªkha²aª
Asara Dadhi Guna
Ankola Guna
Ajirnakantaka Rasa
Apasm¢resn¢nots¢danaprayogaª
Asuddha Vanga Dosa
Abhraka M¢ra´am (14)
Apasm¢repippaly¢didh¦panam
Agantuja Vrana Cikitsa-3
Aºmar¤rogemuºal¤ndrav¢ru´¤yogaª (2)
Aj¤r´agaj¢ ¹arasaª
Ankoladi Yogah
Atyanta Usna Bhakta Guna
Avik¢gh¨tam
Arka Mula Bhandhan ( Jvare)
Amlika Rasa Guna
Asthisa¼h¢ra ( K¢´²a )
Anuv¢sanopagamah¢ka¾¢yaª
Anil¢rirasaª (Rasendras¢rasa¼graha)
Abhraka Satva Mrdukaranam-5
Arbudagandhaadi Lepa
Am¨t¢r´avalauhaª
Arºaharayogaª
Atis¢revarjy¢niª
Ama Takra Guna
Artava Dosa Cikitsa
Astamangal Ghrt
Asaragvadh¢di Nir¦havasti - 1
Abhi¾yandarogecikits¢yogaª (8)
Agni Bandha Lakshanam
Apasm¢re Nasyam
Apasm¢raharagh¨tam (c)
Aragvadha Lepa
Aºvacol¤ras¢nup¢nam (07)
Atidrava Yukta Anna
Anjanabhairavarasah
Aºvagandh¢dic¦r´am
Arkamula Curna
Ajagandh¢
Ardhyamadhuª
Abhraka Satva Seva Kramah
Aºvagandh¢yogaª 02
Ardita Cikitsa-03
Arse Dhupana Yogah
Ajamod¢dic¦r´am (01)
Ajajyadi Guti
Ajirnahara Upaya
Asrahar¢ri¾°a
Am¨t¢dikv¢thaª (1)
Abhrakadrutih-06
Aºmar¤n¢ºakaº¨¬gaver¢diyogaª
Agastyapu¾pagu´¢ª
Aragvadha Kvatha
Avamanthahara Yoga
Audbhida(Khanija)Lava´agu´aª
Ativrddha Kaphaghna Arka
Arºarogeraktasa¼gr¢hakayogaª (02)
Astadasanga Kadha
Amra Ropana Vidhi
Arditaharoyogaª (01d)
Avidadhi Guna
Ajagandh¢gu´¢ª
Agnisand¤panayogaª
Amratailam
Abrakasatvadrutih-05
Aksa Taila Gu´a
Aksoda Guna
Amradi Panaka
Arditari Rasa
Aswini Ghrta Gunah
Ardhamatrikaniruha Vasti
Arkamulatvagadi Curna
Aºvatth¢dikalkaª
Abhraka Satva Sodhana
Aragvadhadi Kvatha
Agnitu´²¤va°¤ Prayoga
A¼dhap¦tan¢grahacikits¢ 4
Abhrakadi Satvpatana
Abhrakabhiseka-11
Arucighna Arka
Arkadi Varti
Arkadi Vati
Apara Sanga Cikista-01
Auddhidajala
Arjun¢dic¦r´am
Arjunagh¨tam
Am¤rarasaª
Atimurcchahara Arka-2
Ajayap¢latailam
Ana¬ganiga²orasaª
Amlapittevamanayogaª (4)
Arkadi Kvatha
Abhraka Bhasma Anupana-15
Anilarasaª
Apasmarahara Anjana Yogah
Aviksiraguna
Abhraka Dravana-15
Annadravasulahara Pathya-1
Aupasargika Mehahara Yoga-03
Aºvagandh¢dyac¦r´am
Abhraka M¢ra´am (07)
Atyagni Cikista-01
Ajamod¢dic¦r´a
Astadasanga
Amalkyadi Taila
Ardhavabhedakahara Yogah
Acalav¢tacikits¢yogaª 05
Am¨teºvararasaª - 2
Akika Sodhana-01
Ari¾°akagu´aª
Avabahuka Cikitsa
Agni Tundi Vati Prayoga
Amkolabija Taila Patnam (03)
Asvagandhacurnah
Asudha Maksika Avaguna
Arºoghnodh¦maª
Am¨t¢¬kurava°a¤ª
Atasy¢dikalkaª
Andavrddhaye Apathyah
Antardhuma Kakabhasmayoga In Apaci
Am¨t¢r´avarasaª - 6
Anup¢k¤phalagu´aª
Alasacikits¢-3
Atasi Taila Gu´a
Am¨tagarbharasaª
Abhi¾yandarogecikits¢yogaª (1)
Aamraadi Tailam
Am¨t¢¾°akaª
Alambu¾¢gu´a¢ª
Aºvatth¢dilepaª (01)
Abhraka Marane Putasankhya Niyamah-2
Agnigh¨tam (02)
Apakvakarka°aphalagu´¢ª
Am¨t¢diguggulum
Amanse Anupana
Aºvagandh¢ri¾°aª
Akarniya After Anupana
Arºoharakulam¢¾¢diprayogaª
Ara´yanirgu´²¤pu¾pagu´a¢ª
A¬g¢rakatailam
Aºvatthakv¢thaª
Abhraka Bhasma(20 Puti)- 4
Asthisamhara Arka Gunah
Agantuja Vrana Cikitsa-1
Ayorajaprabh¨tic¦r´am - 04
Ativi¾¢valeham
Arºoharaku°aj¢dikalkaª
Abhrakadravana-14
Atisarhara Sunthiputapaka
Abhrakabhasmasya Anupanah-2
Aºvacol¤ras¢nup¢nam (16)
Ardita Agryam
Ajirnarirasa
Amlapitte Apathyah
Abhrak Satva Maran-2
Ardita Cikitsa-04
Asudha Haritala Dosa
Aj¢ras¢yanam (01)
Abhrak Druti-2
Aparajita Dugdha Yoga
Arºarogeanulomanagu²a (04)
Asthibhagna Cikitsa
Aºvagandh¢dya Gh¨ta
Arºan¢ºakayogaª
Ajamoda Guna
Aparapatana Yoga
Apasm¢remedhyaras¢yanaprayogaª (b)
Amatisare Pathya
Apasm¢re ¹odhana Cikits¢ 4
Atinidrahara Yoga
Arjak¢diva°¤
Aºmar¤rogemuºal¤ndrav¢r¦´¤yogaª (1)
Abhraka Marana-d
Agnivisarpahara Lepah
Arista
Amlapittahara Yoga
Am¨t¢digh¨tam
Ajitaprasarini Taila
Arunsikaharalepa
Amavate Pathya
Arotarasa Sevakramah
Agur¦k¨¾´¢gur¦tailagu´aª
Ardhavabhedaka Cikitsa
Astagunamanda Guna
Agnikarorasaª
Argavadha Patra Guna
Abhrak Satva Maran-1
Ardraka Kalpa
Ajanayogaª
Ahiphenadi Yogaª
Ajagandha Guna
Arsahara Surana Yoga
Apar¢p¢tanayogaª - 4
Agnitu´²¤rasaª
Abhraka Satva Sindoor Guna
Amrtadi Vatika Guggulu
Apamarga Kalka
Asthikarka°asvarasaª
Alasakemust¢dikv¢thaª
Abhay¢va°¤
Arsoghna Pathya
Ardra Kustumbari Guna
An¢makarogecikits¢yogaª (7)
Abhrakabhasma Amayika Prayoga-17
Asabhyagalikhite Atilekhaneupac¢raª 5
Arsapatanarth Suvarcikadilepa
Apasmarhara Nasya Yogah
Anjana(sandhava) Prayoga
Agnipradipankara Abhraka Bhasma Anupana
Apasmare Pathya
Arºaharayogaª (07)
Ak¾ik¤gu´a¢ª
Arºoharavarti:
Ak¾irogaharapi´²¤ (02)
Ara´yatulas¤b¤jagu´¢ª
Abhraka Bhasma Anupana-9
Agnikum¢rorasaª (17)
Abhay¢dikv¢thaª (1)
Arkaksiradi Lepa
Arsa Roge Ausadhi-02
Ashvattha Vataka
Atis¢raharayogaª - 3
Asuddha Tuttha Dosha
Ardhamatrika Vasti
Aºvagandh¢c¦r´a
Ajamod¢dic¦r´ava°akam
Agantuka Ksatahara Yoga-07
Aºvattha
Arsa Chikitsa
Arditacikits¢ (4)
Amlik¢apakvaphalagu´aª
Ashtacatavarimshatsajna Guggulu Gutika
Aittika¢m¢tis¢raharayogaª B
Agnikum¢rorasaª - 33
Arsahara Taila
Arkadi Dhuma
Abhrak Satva Dvand-1
Alabu Guna
Am¨t¢dihima
Asuddha Kharpara Dosah
Agnikum¢rarasaª (04)
Amlapittaharayogaª (5)
Aditaybhakta Guna
Amjanadi Yoga
Ajeyagh¨tam
Apasm¢raharayogaª (b)
Arºoharahi¬gv¢dic¦r´am
Amlapittahara Virecana Yogah
Arºetakraprayogaª
Ankolabija Taila Patanam
Atasi Tailam
Asthapana Gana Kvatha
Amrataka Pakvaphala Guna
Adityapaka Guggulu
Asthisamharaka Putapakvasvarasa Yogah
Artavaprada Yoga-06
Ayoraj¢dilepaª (3)
Agni Kumara Rasa Sevana
Akula Guna
Apatantrakamaric¢dipradhamananasyam
Amalki Ka Murabba
Adhimanthahara Yoga-06
Abhraka Bhasma Amrutikaranam-02
Apar¢jitavalehaª
Aml¢°anaª
Am¨t¢gh¨ta
Asmarisulahara Yoga
Agastya Svarasa Yoga
Arsoghna Dhupa Vidhi(1)
Am¨t¢ka¾¢yaª
Asvagandhadi Kvath
Ajirna Rasa
Aupasargikamehacikits¢yogaª 5
Amlapittavin¢ºak¢yog¢ª (13)
Alimatsya Guna
A®janayogaª (M¦¾akavi¾aª)
Ap¦rvam¢lin¤vasanta - 2
Agnisannibh¢va°¤
Amira Ras
Asthi Bhagnahar Lepa
Ak¢rakarabha ( M¦la )
Ankoladi Tailam
Abhraka Abhiseka Samskara-10 Step-1
Abhraka Maranam-7
Asvagandhadi Yoga
Asodhita Abhraka Dosah
Aºvacol¤ras¢nup¢nam (08)
Akikabhasma Prayoga
Ardhavabhedakahara Nasya-06
Arnaliya Sisaka Drava Nirmana
Alaktak Guna
Aragvadhadi Udavartana
Ahiphen Sodhana
Annadrava Sula Cikitsa-07
Ap¦rvam¢lin¤vasantaª
Ahiphena Sodhana
Arucinasakopaya
Anupdesajata Sali Gu´a¢ª
Atis¢ravid¢ra´arasaª
Amapacana Curna-6
Arogyadayaka Yoga
Abhisyandgaja Kesari Varti
Asanadi Ghrta
Apar¢jitalehaª
Agnid¤pakatakra
Aksyamayesu Agryam
Arkadi Curnam
Asmantakadi Yogah
Annadrava Sula Pathya-08
Amlapittahar Kvatha
Abhraka Jarana
Astavarga Arka Gunah
Astadasanga Lauha
Amritadi Hima
Apamarga Ksara
Asacyotana
Arºarogeanulomanagu²a (03)
Alasaket¤k¾´¢nivaman¢ni - 3
Agnikum¢rorasaª - 26
Ankoladi Yoga
Agaru Katalika
Arajask¢m¨g¢j¢diyogaª
Amgasekah
Ajamod¢rkaª
Argavadhadi Kvatha
A®janaprayogaª - 04 (Sannip¢tajatimiracikits¢)
Ak¾irogaharayogaª - 8
Arocaka Cikitsa-02
Abrakasatvadrutih-04
Aparahnakala Dugdhapan Guna
Arddh¢vabhedakarogecikits¢yogaª (6)
Antravrddhihara Curna
Ativisa Curna
Abhrakadravana-9
Agnijananava°¤
Asrgdarahara Yoga
Alas Cikitsa
Ashudhavanga Naga Sevane Dosha
Am¨t¢digh¨tam (03)
A¼ºugh¢tacikits¢yogaª
Arkamuladi Yoga
Amlikaphala Guna
Asuddha Silajatu Guna
Aj¤r´¢rirasaª
Abhraka Sodhanam-3
Atis¢raharorasaª - 04
Abhrakabhasmasya Anupanah-3
Agur¦k¨¾´¢gur¦ Gu´aª
Am¨t¢r´avaª
Amalaki Majja Guna
Arocaka Cikitsa
Atis¢radalanorasaª - 02
Arºoharaº¨¬gaver¢dik¾¤rap¢kaª
Apasm¢reau¾adhadh¢ra´am
Agnimukhac¦r´am
Amritadi Kvath
Aparajita Agada Taila
Aaksik Sidhu Guna
Aºv¢divi²yogaª
Ardhan¢r¤na°eºvararasaª - 17
Arkadi Ganah
Amlapittarogecikits¢yogaª (2)
Aºvam¢¼saª
Akika Bhasma
Arbudahara Lepa-02
Amlavetasa Guna
Asvagandha Rasayana
Ap¢m¢rgarasayogaª
Abhraka Bhasma Anupana-3
Amkota Guna
Arkamulakrta Nasyam
Abhrak Bhasma-5
Aºvatthagu´a¢ª (2) (Nigha´°uratn¢karaª)
Amlik¢sattv¢dic¦r´am
Anupana For Candraprabha Vati(at/260)
Amlika Suska Guna
Astadastanga Kvatha
Agnimandha Gu´a¢ª (01)
Anuvasan Sanskarit Parad
Agnigarbh¢va°¤
Ankola Taila Prayoga-01
Arkanlesvara Rasa
Abhraka Bhasma Prayoga-9
Abdhisosadi Yoga
Aparapatana Yoga-02
Asru Vega Dharana Janya Udavrata Cikitsa
Arsa Roge Ausadhi-04
Apacayam Siroviracana
Ark¢dikv¢thaª (1)
Anjana Sodhana
Amlapita Katuki Pryoga
Abhraka Sodhana
Abhay¢dikv¢thaª (2)
Assudha Gandaka Dosah
Agaruadi Kvatha
Aml¢dhu¾yitaharayogaª 3
Abhraka Bheda Tulanatmaka Gunah
Amlik¢s¢raª
Abhraka Gunah
Aralutvak
Ahiphenasya Gunah
Arditacikits¢ (3)
Amlapittavin¢ºak¢yog¢ª (7)
Agnigarbhorasaª (Dvit¤yaª)
Arogyavardhinivati Upayoga-03
Ara´yaj¤rakagu´a¢ª
Agnipradoerasaª
Aileyak¢ditailam (1)
Asuddha Rajata Bhasma Dosa
Arun Resmi Vastra Dharan Guna
A¬ko°¢dikv¢thaª
Abhrajirna Parada Guna
Abhraka Bhasma Amrutikarana
Amrabhaksana Vidhi
Amlav¢°¤par´a Gu´a¢ª
Abhista Anna
Amlapitt¢ntakamodakaª
Amlavargaª
Acara´¢yonivy¢padaharayogaª (3)
Am¨tabhall¢tak¢valehaª
Agnijara Guna
Agnimantha Gu´a
Apamarg Mula Yoga
Aºvagandh¢bhrakaª - 02
Atisarahara Surana Yogah
Am¨t¢dya¾°akv¢thaª
Ankolataila Prayoga-02
Apamarga Patra Prayoga
Abhraka Bhasma Sevana Guna
Asvagandhadicurnah
Aruskaravrnta Guna
Amrta Guggulu
Apamarga Prayoga
Aragvadhadigana Kvatha
Arºªku°h¢rarasaª - 01
Ardhagandhakajirna Rasasinduram
Atis¢rejalaª (2)
Al¢b¦phalam
Arºaharayogaª (02)
Apatantrakaharatumbaray¢diyogaª
Abhraka M¢ra´am (13)
Anand Bhairav Rasa 2
Amkotadi Curna
A¬kol¢dik¾¢ram
Ativi¾¢dic¦r´am (3)
Agastimodakaª
Asvatthadi Kvatha
Agantujavranahara Yogah
A®jana 9
Abhraka Bhasma Prayoga-13
Am¨t¢gh¨tam
Amla Takradi Yogah
Amalaki Guna
Am¨t¢ri¾°aª
Ark¢didh¦maª (cakradattaª)
Asmarya Pascata Cikitsa
Abhraka Bhasma-02
Ahiphena Nisheda
Avidadhiguna
Alambu¾¢dic¦r´ama-Dvit¤yam
Aja Dugdha Guna
Abhraka M¢ra´am (04)
Aºvagandh¢ P¢kaª (02)
Ardha Pakva Mudgadi Guna
Amlaki Svarasa
Astamangal Udvartana
Asuddha Naga Bhasma Dosa
Atisarhara Yoga-1
Asvatarah Mamsa Guna
Arsarogahar Yoga
Apamarga Ksara Prayoga-4
Arbudaroge Pathya
Arjuna Cikitsa
Agnidagdha Taru Cikitsa-04
Agnisa¼d¤panorasaª - 5
Am¨t¢dyamgh¨tam
Agnikum¢rorasaª - 9
Atisthaulye¢h¢rau¾adh¢di - 1
Arbudaharalepaª (01)
Agantujasotha Cikitsa
Ardhan¢r¤ºvara Rasa
Arbuda Roga Nasaka Arka-2
Ananda Rasa
Abhrakalpa
Arkapana Vidhi
Annadravasulahara Pathya-2
Amalakyadi Lepah
Ahiphenagu´a¢ª
Arumsika Cikitsa
Arsaghana Dhupana Yoga-03
Abhrakabhasma Amayika Prayoga-2
Arogyavardhini Vati Upayoga-lekhana
Aºvaka®cuk¤ - 02
Abhay¢ri¾°aª (04)
Auddalaka Madhu Guna
Amasule Rasakalpa(25)
Ardraka Svarasa
Aºvatthak¾¢raª
Arjuna Prayoga
Apar¢p¢tanayogaª - 2
Aºvagandh¢patralepaª
Abhrakadipralepa
Arsa Cikitsa
Amalika Apakvaphala Guna
Arkapatra Ahar Guna
Ardhan¢r¤na°eºvararasaª - 14
Arºoharalepaª (01)
Anjana Nisedha
Atisara Dalano Rasa
Arsa Hara Sirisabijadilepa
Antra Vrddhihara Taila
Abhrak Bhasma
Anjira Guna
Arsohara Gutika-03
Abhraparpa°¤ - 01
Amarendrarasaª
Asuddha Vajra Sevana Hani
Apasmarahara Yoga-01
Am¨t¢dikv¢thaª (7)
Astamasikarasayanam
Amra Guna
Amalaphala Gu´a
Ajirnahara Yoga-2
Amlapitt¢ntakolauham (1)
Agurv¢dilepaª (Agurv¢ditailam)
Aj¢jy¢dic¦r´am
Apasm¢rarogepathy¢niª
Abhraka Bhasma Anupana-4
Atisukma Matsya Guna
Aja Navanita Guna
Asudha Abhraka Sevana Dosa
Apurva Tila Vidhi(1)
Ahiphen Phalavalkal Guna
Aurbhram Mamsa Guna
Arjak¢di Va°¤
Anant¢dika¾¢yaª
Agnimukhalauham
Ar¦¼¾ik¢harayogaª - 01
Abhraka Satva Druti-4
A¬ko°am¦lakalkaª
Aruc Amlikadikavala Graha
Aj¢m¢¼saª
Am¨t¢ditailam (1)
Aparapatana Yoga-01
Anahe Apathyah
Ayavukupambina (Viml¢panalepaª)
Am¨t¢digh¨tam (04)
Agardhumadi
Arka Visahara Lepah
Asuddha Malla Gunah
Apakva Dugdha Guna
Apurva Tila Vidhi(2)
Am¨t¢®janam (8)
Amaslesmatisara Cikitsa-03
Arka Ksira
Arbuda Hara Vati
Arjunavara Samanyacikitsa
Arnyavastuka Guna
Antra Vrddhihara Mansa Rasa
Arocaka Cikitsa-05
Akika Bhasma Guna
Abhadyam Curnam
Amalaka Curnam
Asvagandhadi Kvathah
Abhay¢prayogaª
Amlapittavin¢ºak¢yog¢ª (16)
Ardra Puga
Amalakyadi Raskriya
Amla Takra Guna
Abharak Yoga-02
Ativamanaupadravaharayogaª (3)
Ak¾irogaharaprayogaª (02)
Ahitakara Jala
Aj¢dugdhaviºe¾agu´a¢ª (2)
Ak¾irogaharayogaª - 5
Acalav¢tacikits¢yogaª 02
Arocakekavalagraham (4)
Aragvadhadi Nasya
Anjannamika Cikitsa
Amra Taila Guna
Aj¤r´ehar¤tak¤prayogam
Ajagallik¢rogecikits¢yogaª (4)
Agnikum¢rorasaª - 29
Apacya Visakalpa(63)
Anangasundarivatika
Arkak¾¤radi Lepaª
Aºvatthavalkal¢dilauhaª
Aik¢hikajvaretilakaª
Abhraka Marana Vidhi
Aj¢jy¢di Mukhadh¢vanam
Arºªku°h¢rarasaª - 07
Abhraka Guna
Amrapatradi Yoga
Abhadi Curna
Ajakajatahara Cikitsa
Antaravidradhihara Yoga-04
Agantuja Vranahara Pariseka
Ajirna Rogesu Apathyam
Abhrabhasyayogaª
Arkeºvarorasaª (02)
Amlapitt¢ntakorasaª
Asan¢diga´aª
Arkeºvarorasaª - 03
Amlik¢dipeyaª
Abhrakadi Rasayana
Agnikum¢rorasaª (6)
Am¨t¢dyagh¨tam
Adhasisisulahar Cikitsa
Anjanadi Mantha
Abhraka Satvapatana Vidhi
Abhay¢ri¾°aª (02)
Arka Ka Lepa
Arkadugdhaª
Andavrdhi Chikitsa-02
Arsasu Ksarapatana Vidhi
Apakva Puga Phala Guna
Ajaksiradi Yoga
Arjakasit¢rjaka - K¨¾´¢rjakagu´¢ª
Amlika Pakva Phala Guna
A¾°¢²orasaª
Ahiputana Hara Panaka
Arºoharabhall¢takamanthaprayogaª
Abhraka Sastikaputi Bhasma
Asvakarna Gu´¢
Ahi¼sr¢dilepa
Abhraka Satva Ekikarana
Abhraka M¢ra´am (01)
Arjuna Kvatha
Am¨teºvarorasaª
Aristakadi Nasya Yogah ( Apasmarahara )
Ayastil¢dimodakaª
Aj¤r´ahararasaª - 1
Abhraka Abhiseka Sanskara-4
Astalauha Samanya Nirutthikarana
Ardrakadi Ksira
Ausa Lavana Guna
Agnivisarpe Mahatikta Ghrta
Aºvaga¼dh¢dic¦r´am (03)
Ashudh Haritala Doshah
Arimedadi Tail
Adraka Guna
Amalki Ghrta
Abhay¢kalkam
Ak¾irogaharayogaª - 2
Asuddhasya Amaritasya Yasadasya Dosah
Aj¤r´aharalepaª
Amavate Apathyah
Arocaghn¢yogaª (3)
Abhrak Satvpatan
Arka Murti Rasa Prayoga
Ashudhtamra Doshah
Arsa Roga Hara Pradhanaausadha-02
Agantuka Ksatahara Yoga-08
Alarka Kusumanjali Yoga
Ajamod¢dic¦r´am (3)
Arogyavardhini Gutika Prayoga-01
Aralv¢dikv¢thaª
Ap¢m¢rgagu´a¢ª 3
Ardr¢rºasiªka¾¢yaª (02)
Atisare Virecanam
Arsahara Dhupa
Arºoharap¢°al¢dik¾¢raprayogaª
Artagala Guna
Agnivardhaka Vati
Amalki Kalka
A®jana 12
Abhraka Maranam(02)
Abhrakadrutih-09
Am¨t¢dikv¢thaª (4)
Ajamod¢dic¦r´am (5)
Aºuddhaºil¢jatudo¾a¢ª (Ratn¢karaª)
Asvagandhadi Yoga
Ahiphena Sodhana-01
Abhi¾yandarogecikits¢yogaª (2)
Ardhya Madhu Guna
Amlapittasya Bhedani Cikitsa
Amareºvarorasaª
Agnikum¢rorasaª (9)
Amlamehanyagrodh¢dika¾¢yam
Arkalava´am
Abhraka Sodhana Vidhi
Ap¢m¢rgam¦lik¢ba¼dhanaª
Asmarinasaka Yoga=07
Abhrak Shodhan-2
Amradi Phalavarga
Agnic¦r´am (V¨hat)
A¾°¢daº¢¬galauham
Ardrakavaleha
Atyamlaparni Guna
A´°¢¼gagh¨tam
Atis¢re¾a²a¬gap¢n¤yayav¢g¦ (2)
Amlapittevamanayogaª (5)
Arimedadi Taila
Amalaki Rasayana
Abharaka Swedana
Alpa Jala Prayoga
Ahiphenap¢kaª
Abhraka Carana
Anjana Vati
Amtaravidradhi Cikitsa
Abhrak Bhasma Guna
Apan¢harogecikits¢yogaª
Alambusha Arka Gunah
Abhrak Sevanarth Varjya Padarth
Aranyakulatthikagu´aª
Apratisara Anjana
Abhraka M¢ra´am (16)
Amarakalanidhi Rasaª
Abhraka Mridu Satvam
Atis¢ret¨¾¢harajalam (04)
A¾°agandhadh¦paª
Agantuka Ksatahara Yoga-03
Agnitundivati Upayoga-02
Amalakyadi Yoga (svarnayukta)
Adhautabhakta Guna
Abhay¢m¦traprayogaª
Anandada Vati
Abhrakagrasayukta Parada Guna
Apasm¢redh¦panayogaª
Ajaksira Prayoga
Anuvasana Basti
Adusa ( Vasa ) Sarbata
Alasi Guna
Amapatana Yoga
Agnid¤panarasaª
Arjunan¢ºakayogaª - 4
Abhi¾yandarogecikits¢yogaª (4)
Aºvacol¤ras¢nup¢nam (01)
Anghradeºodravapo°akul¤par´a Gu´a¢ª
Abhrakadrutih-11
Agni Visarpahara Lepa
Abhrak Maran-4
Ayorajadi Yoga
Agantuja Vranahara Sveda
Anandabhairavarasah
Ativisacurnah
A®janabhairavarasaª
Abhraka Drtih
Artavaprada Yoga-07
Annamandadi Yoga
Atis¢ran¢ºakayav¢g¦
Abhraka M¢ra´am (08)
Agnidagdhavrana Cikitsa
Akharo°agu´a¢ª
Atis¢rebhasi¼horasaª - 02
A¼ºumat¤k¾¤rap¢kaª (h¨dgatav¢tacikits¢)
Ark¢ditailam
Agnidagdhvranahara Malahar Vidhi(2)
Am¨t¢dikv¢thaª (03)
Arsahara Yoga
Abhrakabhasma Amayika Prayoga-9
Abhay¢digu°ik¢
Ajeyagh¨t¢m¨tagh¨t¢disevanopadeºaºcaª
Ajamod¢dic¦r´am (02)
Agnidagdha Taru Cikitsa-01
Abhi¾yandarogecikits¢yogaª (9)
Arkad¢ÿtanagu´aª
Aparat¢lakeºvarorasaª
Apar¢p¢tanesar¾ap¢diuttaravastiprayogaª
Abhrak¢nup¢n¢ni (09)
Arºoghnaga´aª
Am¨t¢gu´a¢ª
Apasm¢raharagh¨tam (d)
Apatra Prayoga
Atasi Guna
Ativi¾¢c¦r´am
Ak¾irogaharaprayogaª (01)
Ankotadi Kalka
Abhay¢dilepaª
Arditaharoyogaª (01c)
Agnigh¨tam (01)
Ajirne Pathyah
Atis¢ret¨¾¢harajalam (01)
Abharaka Marana Vidhi-1
Atarusa Kvatha
Agnirohinihara Lepah-5
Ardhan¢r¤na°eºvararasaª - 13
A¾°am¦rt¤rasaª - 02
Abhraka Satva Jarana Prakara-01
Abhraka Jaranartha Vida
Arsanasaka Dhuni
Asmarinasaka Yoga=06
Agnimukhamc¦r´am (2)
Agnisandipanarasa Upayoga-01
Arjunarogecikits¢yogaª (3)
Abhraka Bhasma Amritikarana-02
Aparajita Dhupa
Amaran¢lik¢prayogaª
Am¨tapr¢ºy¢valeha/
Alambusadi Yoga
A®janabhairavaª Rasaª
Arimeda Guna
Abhraka Kitta Satva Harnam
Abhayadi Virecana
Apasm¢renasyaprayogaª (c)
Astanga Lavanam
Andavrddhaye Pathyah
Apacayam Sirovirechana
Adusadi Kvatha
Amlahara Arka
Arddh¢¬gav¢t¢rirasaª
Aparamhikk¢ghnan¢vanam (3)
Aralutvakpu°ap¢kaª
Atisthaulye¢h¢rau¾adh¢di - 10
Abhraka Marana-f
Arnaladi Malahara
Austharoga Svedana
A®janarasaª
Atisare Srta Jala
Asvavita Prayoga
Abhraka Dravanam
A¬ko°aª
Alasakegudavartiª
Am¨t¢r´avo Rasaª
Asvini Kalpa
Atis¢rebhasi¼horasaª
Ari¾°¢dic¦r´am
Amlika Ama Guna
Agnisahosutah
Aºvacol¤ras¢nup¢nam (26)
Andhyata Hara Yoga-1
Aºmar¤bhedakorasaª
Ahiphenasava Amyika Prayoga-3
Agur¦k¨¾´¢gur¦gu´aª
Agnikaramc¦r´am
Apakvabadar¤phalagu´a¢ª
Aºokaka¾¢yaª
Atisare Ghrt Prayoga
Abhraka Bhasma Prayoga-17
Asaragvadh¢di Nir¦havasti - 2
Arlakavi¾ahara Yogaª
Ajja²¢ditailam (1)
Abhraka Satvapatanam-3
Abhraka Bhasma Gunah
Ara´yakadal¤phalagu´a¢ª(Pakva)
Agantuka Ksatahara Yoga-12
Arsoghna Lepa-04
Apakva Dugdha Dosa
Arºoghnamah¢ka¾¢yadaºakaª
Ativi¾¢c¦r´aprayogaª
Abhrak¢nup¢n¢ni (15)
Ahi´²ik¢rogecikits¢yogaª (1) (cakradattaª)
A¼dhap¦tan¢grahacikits¢ 3
Ambika Guna
Anahe Pathyah
Apatantraka Nasak Dhadhyadi Yoga
Agni Stambhana Vidhi-2
Arºodhn¢diy¢n¢magryasa¼grahaªdravyam
Adhmana Hara Arka
Ajirnari Rasa
Apamargadi Nasya
Abhrakadrutih-02
Aj¤r´enimbab¤japrayogam (02)
Antard¢haghnak¾¤raprayogaª (cakradattaª)
Amrataka Apakvaphala Guna
Agnimukha Yoga
Abhraka Drutiª (02)
Avi Dadhi Guna
Amritsrava
Asthi Bhagnahara Lepa
Aºmar¤bhidrasaª
Amogh¢strarasaª - 2
Ahiphen Mada Hara Yoga-3
Angarakarkati Guna
A¬ko°am¦lakalkaª (¹ir¤¾¢dilepaª) (03)
Asmarihara Uttara Vasti
Amla Dadhi Guna
Asuddha Tamra Bhasma Dosa
Akika Pisti Gunah-03
Apakvavidradhauelepaª
Asvagandhadi Ghrta
Asvattha
Atisare Jala -4
Apakva Amra Phala Guna
Aºmar¤rogen¢r¤kelakusumaprayogaª
Arbudepratisarana
Anubhut Laksadi Taila
Apasm¢raharanasyam (1)
Aºvaka¼cuk¤rasaprayogaª (02)
Aj¤r´edhatt¦rab¤japrayogam
Anda Arka Guna
Abhrak¢nup¢n¢ni (19)
Apasm¢re ¹odhana Cikits¢ 2
Antarmrtagarbha Cikitsa
Abhrahar¤tak¤
Arsa Upadrava Cikitsa
Apacihara Lepa
Amlapittantaka Curna-04
Arth¢vabhedaka-S¦ry¢vartaharayogaª - 6
Akasa Valli Guna
Avab¢hukacikits¢ (03)
Abhraka Bhasma Anupana-19
Agastya Haritaki
Aºvagandh¢dyamudvartanam
Aragvadhadi Kv¢thaª
Abhraka Maranam-3
Abhraka Prayoga-2
Agnitu´²¤va°¤
Arsahara Agryam
Ajirnahara Nimbukadi Yogah
Ascyotana Prayoga
Amradi Nasya
Amarsundari Vati(kasturi Yukta)
Ap¢m¢rgam¦lik¢ba¼dhaª
Auddalaka Madhu Gunah
Aruco Vidalavana Yoga
Agnimandya Cikitsa( Garbhini)
Ana¬ga Kusuma
Asodhita Manahsila Dosa Santi
Asara Dadhi Gunah
Agnimantha Guna
Aupasargikamehaghnovastiª
Arkadvaya Guna
Arimedadi Ghana
Arjunan¢ºakayogaª - 3
Abhragrasi Rasa
Amapacana Curna-2
Apatantrakaharasauvaracal¢dighatam
Agnikum¢rorasaª - 22
Annadrava Sula Cikitsa-03
Alasakarogecikits¢yogaª (3)
Arºªku°h¢rorasaª (01)
Atis¢rarogedugdhaprayogaª
A¼gamardapraºamanaga´aª
Angulipakhara Lepa
Antradhum Catuguna Gandhaka Jirana Parada Guna
Asvatthadi Prayogah
Alambu¾¢dyamc¦r´am 2
Abhyadi Curna
Abhraka Bhasma Vidhi-03
Am¨tarasonapi´²aª
Apamvakharjj¦r¢digu´a¢ª
Ap¢m¢rga ( Pa®c¢¬ga )
Ardhangvatari Rasa
Aragvadha Taila Patana
A®janam - 02
Ashuddh Hiraka-vaikrant Dosha
Agnikum¢rorasaª (Agnis¦taª) - 25
Agnimukhorasaª - 4
Abrakasatvadrutih-01
Asthibhagnaroha´ep¤tavar¢°ik¢bhasmaprayogaª
Agnimantha ( M¦la )
Arºorima´²¦ram
Aragavadhapatra Lepa
Arsahara Lepa Trtiya
Astanga Ghrta
Am¨tava°¤ - 02
Amritadi Curna
Arota Bandh
Abhrakabhasma Amayika Prayoga-15
Apakva Abhraka Bhaksane Dosa Santi
Arddh¢vabhedakarogecikits¢yogaª (4)
Aragvadha Prayoga
Amari Kalpa Guna Evam Prayoga
Aphukam Gu´aª
Abhraka Marana Gana
Agastyaharitaky¢valehaª
Amber Gunah
Ardrakapaka-2
Ajadadhi Guna
Avasadana Dravya
Ardraka Kvatha
Arkeºvararasaª
Atisara Pathya
Aupasargika Mehahara Yoga-02
Agnidagdhavra´ecikits¢yogaª (4)
Aluki Guna
Abhrakabhasma Amayika Prayoga-6
Apetar¢k¾asy¢dyaddhartanam
Aj¤r´epippal¤m¦laprayogam
Amrtadi Yoga
Arºan¢ºakaniruhavastiª
Aralupu°ap¢kaª
Anjana Gunah
Angarakarkati Yoga
Apakva Draksa Gunah
Apasm¢raharayogaª (2)
Abhrakasya Gunah
Apac¤haramah¢nimb¢diºirovirecanam
Aik¢hikajvarem¦lik¢dh¢ra´am (1)
Arocaghn¢yogaª (4)
Abhraka Vikara Nasaka Yoga
Anidra Pathya
A®janaºal¢k¢
A¾°amehe¾va¾°aka¾¢y¢ª (a)
Akika Sodhana
Asvagandha Paka
Am¨t¢svarasaª
Abhrakabhasmana Amrtikaranam-1
Abhrak Shodhan-1
Atisara Nasaka Yoga
Ak¢ºavall¤
Aj¤r´avis¦cikecikits¢
Arºoharak¢s¤s¢ditailam
Apasm¢re ¹odhana Cikits¢ 1
Arkeºvarorasaª - 01
Ardhavabhedaka Samaka Lepa
Ap¦rvorasaª (karp¦rarasaª)
Atis¢rav¢ra´arasaª
Asabhyagalikhite Atilekhaneupac¢raª 1
Aºvatthavalk¢ditailam (1)
Apasm¢rayogaª - 2
A¾°ay¢mikava°¤
Arºod¢v¢nalorasaª
Anjana Shodhan
Atasy¢dikv¢thaª
Antarvidradhihara Yogaª
Arºªku°h¢rarasaª - 05
Agnisuta Rasa
Annaj¢t¨¾´¢harayogaª
Ardhavabhedakahara Nasya-03
Ajamod¢dic¦r´ah
Agantuja Vranahara Lepa-1
Asvatthadi Yoga
Ajajyadi Lepa
Am¨ta¼gh¨tam
Amritvallija Saka Guna
Aurabhra Payah Gu´a
Annakalpan¢ (2)
Aranala Prayoga
Agnim¢ndy¢dirogepathyam (2)
Aºvacol¤ras¢nup¢nam (05)
Abhraka Melapaka Yoga
Apasmarahara Nasya Yogah
Aundrakusumarasa Nasya
Ap¢m¢rg¢diyav¢g¦
Amavataroge Pathya
Agnim¢ndy¢dirogepathyam (1)
Ak¾irogaharayogaª - 7
Aj¤r´ak¢l¢nalorasaª
Abhraka M¢ra´am (11)
Arsa Hara Yoga-01
Amradi Leha
Ahi¼sr¢diyogaª
Andha Putana Graha Cikitsa
Amritadi Kvatha
Abhigh¢tajanetrarogecikits¢yogaª (4)
Ayorajiyam
Ankolamulavaleha
Abhraka Marana Vidhi-2
Apasmara Laksnam Evam Upacara
Arkapuspi Arka Gunah
A¼dhap¦tan¢grahacikits¢ 9
Apasm¢ragaj¢¬kuºarasaª
Anaha Pathya
Asphu°ado¾evirecanam
Ardite Masendariyogaª
Abhraka Maranam-8
Ath¢bhra¢nup¢n¢niª (3)
Am¨t¢dika¾¢yaª (04)
Asodhita Manahsila Dosa
Arºarogehitakaray¦¾aª (02)
Aºval¢l¢dya®janam
Apasmarahara Yoga-04
Ativi¾¢vyo¾akv¢thaª
Abhrak Marana
Amalat¢sakalpaª (01)
Amba¾°h¢diga´aª
Asuddha Maksika Dosa
Amalk¤ Phalamajja
Am¨tottaraka¾¢yaª
Am¨t¢digugguluª (03)
Adityaputra
Ansudaka Guna
Apar¢jit¢dh¦paª
Atisare Pathyah
Arbudelepaª
Ativi¾¢divi¾aghnayogaª
Abharakabhasma-2
Ara²¦s¤svarasaª
Arsahara Kalyanaka Lavana
Abhaya Haritaki Guna
Abhay¢dic¦r´am
A¾°¢¬g¢valehaª
Arjun¢dyatailam
Amrataka Pakvaphala Guna
Anant¢dyagh¨tam
Apamarga Svaras Prayoga
Atisarahara Yoga
Arjun¢divamanaka¾¢yaª (kara®j¢divamanaka¾¢yaª) (01)
Aparaºvetakarav¤r¢dyatailam
Arsovinasartha Vartiprayoga
Anjana Yoga-01
Angar Taila
Argavadhadi Gana
Agnisaharasah
Arama Gholika Gu´¢
Apamarga Ksara Prayoga-1
Asvattha Bijadi Yoga
Aj¤r´aharayogaª
Avikamutra Guna
Abhraka Marana-i
Asmarinasaka Yoga=04
Amritadiyogah
Ardra Marica Guna
Aruciharayogaª
Atis¢regudabhra¼ºaharayogaª (02)
Asuddha Silajit Dosa
Abhraka Marana-a
Ahiphenagu´aª
A¾°am¦tratailam
Amatisare Pippalyadi Yavagu Prayoga
Abhrak Shodhan
Ankolatailapatanavidhi-05
Agnikumar Rasa
Akhuparni Svarasah ( Musakavise )
Ajirnahara Satva
Arkadi Yogah
Arddh¢vabhedakarogecikits¢yogaª (2)
Abhayapippal¤bh¦lac¦´arrm
Arka Curna ( Cuna ) Guna
Abhraka Bheda Upayogah
Arka-lavana
Alimatsya Mamsa Gunah
Ankotadi Nasya
Asuddha Haritala Dosa
Atis¢repey¢ (2)
Ahiphenasava Amyika Prayoga-2
Amladhyushita Cikitsa
Amla Varga Guna
Arse Vranasodhana Yoga
Abhraka Bija Paka
Abhrakabhasmasya Anupanah-7
Aswagandha Guna
Anuvasana Vasti
Adhmana Cikitsa
Abhrakadrutih-07
Abhraka Satva Sindoor Vidhi-4
Akika Gunah
Aºvacol¤ras¢nup¢nam (11)
Anantavatahara Odana
Agnikum¢rorasaª - 14
Amalakyadi Ghrta
Adhahpatana Vidhi
Arka Shabab Aavara
Alasaker¢sn¢didh¦panam
A®jana 10
Anand Gutika
Arkapatr¢dic¦r´am
Amlapitta Nasaka Abhraka Bhasma Anupana
Ap¢m¢rg¢dikv¢thaª
Asuddha Tamra Sevanjanya Roga
Amkotavisahara Agada
Anulepana
Agnimantha Curna
Atisare-peya
Avab¢hukacikits¢
Aristakadi Yogah
Am¨tendrarasaª
Am¨t¢r´avarasaª - 02
Abhay¢diprayoga
Abhay¢lava´am
Am¨taprabh¢va°¤
Atisarahara Vilepi
Abhraka Bhasma Prayoga-4
Asuddha Talaka Dosa
Atisare Madhupakvaharitaki
Atis¢raharorasaª
Adhisisihar Yoga
Abhraka Satva-4
Arkadalac¦r´am
Amlavetas Sandhan Krama-1
Apatantrakaharahi¬guv¢diyogaª
Aragvadhadi Varti
Atisarahara Tail
Asthibhagne Apathyah
Aj¢pur¢¾¢diyogaª
Abhayadi Yoga
Ankola Taila
Agantukaksatantaka Lepa
Abhrakabhasma Amayika Prayoga-18
Aakasa Jala Guna
Aºokatvakgu´¢ª
Amrapakvaphala Guna
Amladi Rasa Anusara Takra Guna
Abhrakadika Satvapatana
Aragvadhapuspa Guna
Ausasa Dugdha
Artavaprada Yoga-03
Asanapu¾pagu´a¢ª
Ap¢m¢rg¢dya®janam
Agnikum¢rorasaª (10)
Apakvabhagandaranam Cikitsa
Abhraka Abhiseka Samskara-10 Step-3
Apakva Dugdha
Aaroyavardhani Vati Prayoga-01
Arºo²ararasaª -01
Agnidagdha Vrana Rohana Arka
Anjanadi Gana
Am¨tap¢lorasaª
Ahiphenadi Curnam
Am¨tabhall¢takam
Apamarga Svarasah ( Upadamse )
Abhay¢dicatussamava°¤
Amlapittaharayogaª (4)
Aigame¾agrahaharayogaª - C
Amalakyadiyogah
Ardhan¢r¤ºvararasaª (03)
Asmarinasaka Yoga=03
Amlapancakam
Armarogecikits¢yogaª (2)
Am¨talat¢digh¨tam
Arjunadicurnah
Avika Ghrta Guna
Atisaradi Apathya
Abhraka Kalpah-1
Amalkyadi Kalka
Anupa Paksi Mamsa Guna
Audbhida Lavana Guna
Arºoharalepaª (04)
Aja Paya Pathyadi Yoga
Abhraka Maranam-4
Agaradhumadi Lepa
Apamargadi Lepa
Apasmara Anupana
Apara Varatika Maranam
Aj¤r´emudgay¦¾aprayogam
Ap¦rvam¢lin¤vasantarasaª
Asudha Parada Bhaksane Dosa Samanaya Upaya
A¾°apalagh¨tam (cakradattaª)
Abhrak Satvapatana-2
A¬ko°aphalaª
A®janavi¾an¢ºakayogaª (01)
A®janavi¾an¢ºakayogaª (05)
Aja Mundagarbh Rasa
Aparapatan Yoga
Apasm¢raharaa®janam - 1
Apar¢p¢tanepippaly¢dikalkaª
Amla Arka Gunah
Am¨t¢dic¦r´am (02)
Aru¼¾ik¢rogecikits¢yogaª (1)
Anupana For Rajapravartani Vati/kasisadi Vati
Abhra Parpati
Adhakyadi Vartti
Anupa Desa Jala Guna
Am¨t¢digh¨tam (02)
Adhoge Raktpitta Cikitsa
Ajadugdha Guna
Asuddha Vanga Bhasma Dosa
Alpakusthesu Pracchanadi
Atankantaka Rasa-5
Amkoladicurnah
Amalakighrta
Atasyadi Yogah
Agnikum¢rorasaª (Siddh¢dyaª) - 35
Apar¢patanayogaª (02)
Agnikum¢rorasaª - 18
Agnidagdha Taru Cikitsa-02
Agnidagdhavra´ecikits¢yogaª (2)
Asan¢digana
Astamutraprayogaª
Arºaku°h¢rorasaª (02)
Abhrakajirna Parada Bhakshana Ka Phala
Anjana Shodhana
Aganipradipaka Phanita
Amladadima Gu´¢
Arsa Hara Ajasringijata Yoga
Avamantha Cikitsa
Akkalakadi Vatika
Apasmarahara Nasya-04
Arsa Vyadhi Anupana
Amra Tvak
Ayoraj¢dilepaª (1)
Akalladi Kada
Amratadi Sophara Yoga
Arsoghna Lepa-05
Apasm¢re-Abhya¬gayogaª (a)
Ap¢m¢rg¢dikalkaª
Arka Lavana Guna
Am¨t¢r´avarasaª - 01
Ayariza Fenkara
Abhraka Svarna Jarita Parada Guna
Atidrava Bhakta Guna
Arsaghana Dhupana Yoga-01
Amlika Pakva Guna
Ayaskanta Bhasma Gunah
As¨gdaraharata´²ul¤yakam¦laprayogaª
Aru¼¾ik¢rogecikits¢yogaª (4)
Arsa Hara Yoga
Avab¢hukacikits¢ (04)
Abhrakayoga
Asvatthadi Yogah
Agnirasaª (2)
Ara´yanirgu´²¤gu´a¢ª
Amlapittavin¢ºak¢yog¢ª (11)
Atimurcchahara Arka-1
Abhraka Bhasma-04
Abhraka Kalpa
Ak¾ip¢kacikits¢
Aºvatth¢di-prak¾¢lanam
Apasm¢raharanasyam (2S¤)
Abhra Satva Ekikaran
Amavatahara Arka
Asuddha Hingula Dosah
Asuddha Naga Evam Vanga Dosa
Arsahara Yogah
Apamarga Ksara Prayoga-6
Agnikum¢rorasaª (3)
Arditaharoyogaª (01b)
Atis¢redeyam Jalam (03)
Atisadi Curn
Amalkyadi Gana
Ardraka Sirka
Ananda Bhairavi Gutika
Apdisvaram
Ajirna Cikitsa Krama
Arsa Arbudacikitsa
Am¨t¢¬kuralauham
Amaslesmatisara Cikitsa-01
Ag¢stipu¾panavan¤ta
Amasayaksata Cikitsa
Arºª Ku°h¢ro Rasaª (02)
Asuddha Lauha Bhasma Sevana Dosa
Amlika Phala
Ankola Kasaya
Apakva Madhu Dosa
Arka ( M¦la )
Ativisadi Kvatha
Arocaghn¢yogaª (1)
Aºvacol¤ras¢nup¢nam (18)
Ajirne Apathyah
Apathya After Visa Intake
Arunsika Nasaka Yoga
Abhraka Abhiseka Samskara-8
Abhraka Druti-02
Agnikumararasa Prayoga-02
Abrakasatvadrutih-06
Ajagallikadi Cikitsa
Abhyanjana
Atis¢rasetuª
Abhighataja Jvara Cikitsa
Astam Mase Garbha Cikitsa
Alpajalap¢na
A¼dhap¦tan¢grahacikits¢ 5
Abhraka Vedhi Kirya(01)
Ardhavabhedaka Samaka Arka
Au¾adhidh¢ra´am
Agnimukhorasaª (v¨hat) - 5
Am¨t¢ditailam (01)
Ajirne Rasakalpa(17)
Aj¤r´aka´°akarasaª (Vis¦c¤dh¢ra´a)
Ajanan¢mik¢rogepratis¢ra´am
Ahiphena Va°ik¢
Abhraka Marana
Anidra Roga Pathya
Ar¦¼¾ik¢harayogaª - 03
Apamargabijadi Yoga
Agnibhadra Rasa
Agnimuk¾a Rasaª (02)
Agnikum¢rorasaª - 48
Arjuna Curna ( Cuna ) Guna
Amashayagata Vata Cikitsa
Arkadi Gana
Amlavetasasya Gunah
Angaarak Tailam
Akhuvisasirisaprayoga
Arsaroge Samanya Cikitsa
Asmarinasaka Yoga=02
Avamanthakacikits¢lepam
Antard¢haghnak¾¤rikv¢thaprayogaª (cakradattaª)
Abhraka Satva Bhasma ( Ksaya)
Abhrakadravana-12
Apasm¢raharanasyam/a®janam
Amatisare Pippalyadi Yusa Prayoga
Arsoghna Pariseka
Atyusna Anna Guna
Astangamangala Ghrta
Am¨am¨t¢dic¦r´am
Abhay¢dy¢gu°ik¢
Artava Rakta Nivarko Yoga-01
Amatisaresamgrahi Aushada Nisedha
Abhay¢bhak¾a´am
A®jana 7
Amlapittavin¢ºak¢yog¢ª (8)
Apakva Maksika Dosa
Arsa Haritaki Yoga
A¾°amehe¾va¾°aka¾¢y¢ª (c)
Amrita Rasayana
Agnimukha Lauha Anupana Evam Upayoga
Aja Dadhi Guna
Aparajita Agada
Audbhidajala
Asuddha Loha Dosa
Amira Ras-2
Apasmarahara Dhupa
Artavaprada Yoga-05
Adhmanahara Arka
Abhraka Sevana Apathya
Ardraka Ankura Gunah
Abhraka Jirna Rasabhasma - C
Aja Payah Gu´a
Asudha Svarnamaksika Dosa Santi
Aira´²atailagu´a¢ª
Aragvadhaphalamajja Guna
Aendri Guna
Agandharavarparaparpa°¤
Astamutra Samanya Gunah
Ausaddiyogah
Arkavisahara Agada
Agnima¼th¢dik¾¢ratailam
Ardhn¢r¤ºvararasaª
Apac¤harolepaª
Ativi¾¢diyogaª
Ardhan¢r¤na°eºvararasaª - 02
Ambathadi Kvatha
A¼dhap¦tan¢grahacikits¢ 8
Aksota Guna
Abhracharne Srestha
Alaktakarasaiªyogaª
Abhrakasatvapatanatpurvam Samsodhanam
A®janan¢mik¢rogecikits¢yogaª (1)
Asan¢dya¼tailam
Asuddha Hingula Dosah
Apasmare Parpatirasaprayoga
Analarasaª
Arjunahara Katakadi Anjanah
Amavatari Vati
Agnirohinihara Lepah-1
Asthisa¼dh¢nakalepaª
A¬kolab¤jatailam
Abhralohayogaª
Am¨t¢digh¨tam (01)
Aj¤r´ahararasaª - 3
Abhayadi Vati
Ajirnahara Yogah
Abhraka Bhasma Anupana-12
Ayasadi Rasayana
Abhraras¢yanam - 02
Abhraka Bhasma Anupana-1
Ashudha Abhrak Dosa
Ahitkara Ahara
Abhraka Marana-6
Ajamodadi Vatika
Agastya Ghrta
Asthiladiyogah
Atis¢ret¨¾¢harajalam (03)
Arunsikayam Triphaladya Tailam
Amra Dohada
Amlapittarogecikits¢yogaª (1)
A¾°¢daº¢¬galauham (Bh¢vaprak¢ºª)
Arkadihata Anjanam
Ankoladi Lepa
Anant¢digh¨tam
A®janaprayuktavi¾ecikits¢ - 3
Arºoharaºat¢var¤kalkaª
Akhopurisa Yoga
Arsaghana Dhupana Yoga-05
Ayutvedhi Parada
Atisarhar Yoga
Arjunahara Ascyotanah
Asthibhagnegandhatailam
Akhuvisa Cikitsa
Agnidagdhavra´ecikits¢yogaª (3)
Ap¢m¢rgaªphala
Apacihara Yoga
Amrabalaphala(asthiyukta) Guna
Asvatara Mamsa Guna
Apasmara Nasyam
Abhighataja Svayathu Cikitsa
Ashudh Manahsila Doshah
Amra Panaka
Anantadi Yoga
Amarasundar¤gu°¤ - 02
Avantjayanti Ksara
Akale Phalopayah-01
Arsa Pathya
Amlavetasa Phala Guna
Asuddha Naga Dosa
Am¨t¢prayogama (c)
Arka Ksira Bahya Prayoga-1
Alasaker¢sn¢dilepodvartanam
Antra Vrddhi Taila Prayoga
Aditya Gutika Anupana Evam Upayoga
Ardrakadikalpa Yoga
Ahitu´²ik¢rogecikits¢yogaª (1)
Asthisa¼dh¢nerason¢diyogaª
Asuddha Visa Dosa
Abhrapisti
Agastiva°¤
Aru¼¾ik¢rogecikits¢yogaª (3)
Adhovataharo Yoga
Agnikum¢rorasaª - 50
Abhraka Marana-g
Arjunan¢ºakayogaª - 1
Am¨t¢r´avorasaª (01)
Agnikum¢rorasaª - 10
Anupmams Guna
Agnikum¢rarasaª (02)
Aj¤r´¢rirasaª (yogaratn¢karaª)
A¾°amehe¾va¾°aka¾¢y¢ª (e)
Akrtayusa Guna
Aparajita Mula Yoga
Aj¤r´aka´°akarasaª
Amba¾°h¢diyogaª
Ajamod¢dyomodakaª
Apatantrake Pippalayadi Nasyam
Asthilapratyasthila Cikitsa
Arkeºvarorasaª - 05
Amaslesmatisara Cikitsa-05
Apakvamra Gu´¢
Ark¢dikv¢thaª (4)
Arma Cikitsa
Abhrak Shodhan-3
Arkamuladi Dhupa
Antaravidradhihara Yoga-07
Asthibhange Bandha Yogah
Atinidra Cikitsa
Abhayadi Leha
Amrta Sanjivani Rasa
Asvatthadi Lepa
Ajavitapralepa
Amlapittaghna Arka
Atipakvaksu Rasa Dosa
Angarmandaka Vati
Ajirna Anupana
Ark¢dilepaª (2)
Amadi Curnah
Arsorogahar Dhupa
Aºvaga¼dh¢k¾¢raª
Amavata Cikitsa
Ashudh Tamkana Doshah
Am¨takal¢nidhirasaª
Aºvaga¼dh¢yogaª
Arocaka Cikitsa-04
Ativi¾¢vyo¾ac¦´arrm
A¼dhat¢hararasakriy¢
Atimukta Guna
Ankolaphala Guna
Ajirne Haritaki Yoga
Amrtadi Kvatha
Abhraka Yogaª
Aºvagandh¢p¢kaª (02)
Abhrakabhasma-8
Agnikum¢rorasaª
Arukam Phala
Am¨teºarasaª
Agnic¦r´am
Agnidagdhaharalepaª
Agnikumara Rasa-2
Aurabhradugdha Gunah
Ajirnahara Kalpa-1
Am¨t¢dyogugguluª
Abhya®janam Eva¼ Sekaª
Ankola Taila Guna
Atis¢re¾a²a¬gap¢n¤yapey¢ (2)
Ajak¢j¢tacikits¢
Asvagandhadi Nasya
Apacihara Malahama
Amlakanjikadi Yoga
Ankola Mula Kvathah
Ambastadi Gana
Amalkyadi Yoga
Abhyanga Nisedha
Ap¢m¢rgaª
Abhi¾yandarogecikits¢yogaª (11)
Ardhan¢r¤na°eºvararasaª - 12
Abhrakabhasma Amayika Prayoga-4
Aj¤r´ek¢®jik¢prayogam
Aºvaga¼dh¢dic¦r´am (04)
Ahika Jvare Nasyam
Ana¬gasundarorasaª - 02
Aarota Rasa Bandhana
Ahiphena Bhasma Yoga
Amlapittaharayogaª (2)
Agnidagdhaharalepaª 2
Ajadugdhadi Yoga
Abhraka Mrdu Satvam
Apakvap¦gaphalagu´¢ª
Abhraka Bhasma Vidhi-9
Arsahara Lepa Dvitiya
Abhraka Satva
Agnikum¢rorasaª - 20
Apamarga Yoga
Amlapitta Cikitsa( Virecana Yoga)
Alambu¾¢dic¦r´am
Amalaki Yoga
Am¨t¢dika¾¢yaª
Ardhavabhedahara Yogah
Am¨t¢r´avorasaª (02)
Ardhan¢r¤ºvararasaª (01)
A¾°apatratailam
Atisara Hara Yoga
Abhraka Bheda Gunah
Amraphalavisahara Agada
Aºvagandh¢yogaª 03
Ahip¦tanelepam
Aºvaka®cuk¤ (Ko²¢sur¤m¢tr¢)
Agastipatrarasanasyaª
Arddhan¢r¤ºvararasaª
Abhrakabhasma Amayika Prayoga-10
Aittika¢m¢tis¢raharayogaª J
Apac¤haraj¢ty¢dic¦r´am
Anjana Satvapatanam
Ayask¨tiª - 1
Abhraka Satva Druti-2
Arkapatrasveda
Ardraka Ghrta
Ark¢dikv¢thaª
Abhay¢ºu´°h¤prayogaª
Asvagandhadi Yogah
Ardhavabhedakahara Nasya-07
Adhimamsa Cikitsa
Ark¢dilepaª (1)
Ahiphenavaleha
Abhraka Bhasma Prayoga-14
A¾°apr¢s¨tikabastiª
Arsohara Vati Prathama
Am¨tan¢gar¢dika¾¢yaª (02)
Ajitaagadaª
Arth¢vabhedaka-S¦ry¢vartaharayogaª - 4
Alasakaharayogaª - 02
A¬ko°aphalagu´aª
Am¨t¢r´avarasaª - 7
Arºoharabh¢rgy¢didadhik¨tiprayogaª
Antravrddi Hara Lepa
Agantuja Vrana Cikitsa-5
Alasaket¤k¾´¢nivaman¢ni - 2
Amalki Ksira Paka
Aswadi Dadhi Guna
Arkapatr¢dilava´am
Avddalaka Madhu Guna
Abhay¢malak¤gh¨tam
Abhrakahar¤tak¤
A¼ko°ab¤jagu´a¢ª
Agnimukhorasaª
Amatisarhar Yoga
Atiºaya¢mrabhak¾a´agu´a¢ª -1
Abhraka Marana
Amradi Dhuma
Amlapittantaka Curna-01
Ananta Prasa
Alabuadi Lepa
Anupa Desa Jantu Mamsa Guna
Apasm¢re-uts¢danayogaª (a)
Arka Guna
A®jana 3
Am¨teºa Rasaª
Abhraka Satvapatanam-1
Agnitundivati Upayoga-04
A¾°¢¬gadh¦paª
Aragvadhadi Sutra Varti
Atis¢regudabhra¼ºaharayogaª (04)
Aaroyavardhani Vati Prayoga-05
Apac¤haramadh¦kanasyam
A¬ko°ava°akaª
Agantuka Ksatahara Yoga-10
Ajasrngi Guna
Arsohara Yoga
Abhrava°¤
A®jan¢mik¢cikits¢
A®janaª
Ardrakadi Curnam
Aj¢m¦tr¢ditailam
Amlapittavin¢ºak¢yog¢ª (3)
Acalav¢tacikits¢yogaª 03
A¬kolam¦l¢dinasyam
Al¢butailam
Aºvacol¤ras¢nup¢nam (15)
Arocake Dadima Prayogah
Apasmarahara Palandu Yogah
Abhraka Bhasma-07
A²¦s¢yoga - 2
Avartaki Guna
Abhraka Prayoga-1
Aranyakulatthika Guna
Arista Guna
Arka Taila
Alasacikits¢-2
A¾°avargaª
Agastipatra-Nasyam
Atisarahara Maharasa
Abhraksatva Sashtam Grass
Abhi¾yandakara´¢magryasa¼grahaªdravyam
Asvagandhadi Guggulu
Ahiputana Hara Yoga
Atis¢r¢dihar¢´¢magryasa¼grahaªdravyam
Anjananamika Cikitsa
Amlapatri
Apar¢p¢tanel¢¬gal¤m¦lalepaª
Adrika Guna
Akika Pisti Gunah-01
Atisare Jala -1
Arka ( Patra )
Atyagni Cikista-02
Abhrakabhasma-4
Agastya Nasya Yoga
Ap¢m¢rg¢dinasyam
Apakvasvarna Savena
Apasmara Cikitsa
Asuddha Asmayak Maritasya Rajatasya Dosah
Ajagallik¢rogecikits¢yogaª (2)
Avipattikarac¦r´a Matra Evam Anupana
Asanadi Gana
Alambusadya Ghrta
Apatantrahar¤va°¤
Apasmara Agryam
Ahiphena Shodhan
Amlapittae Virecana-2
Atis¢r¢din¢ºanayogaª 2
Abhraka Abhiseka Samskara-6
Atis¢redeyam Jalam (01)
Am¨t¢prayogama (b)
Arbuda Hara Gutika
Assudhasya Asamyak Maritasya Ca Ayaso Dosah
Am¨t¢guggulaª
Asanah Guna
Ajirna Pathya
Ap¢m¢rgakalkaª
Ayaºc¦r´¢di Yogaª (01)
Asuddha Svarnamaksika Dosha
Abhraksatva Ashtam Grass
Abhrakasatva Jarana
Ardhavabhede Girikarniprayoga
Arkaharabhara
Asthisrave Rasakalpa(55)
Asva Sakrtadi Yogah ( Svana Damse )
Ahara Guna
Abhrasatvajirna Parada Guna
Asmari Rogesu Apathyam
Asmavalka Guna
Atasi Curnah ( Udavarte )
Angarika Guna
Asuddhaahata Abhraka Dosa
Anandabhairava Rasa
Antarika Vidradhihara Yoga
Apara Sanga Cikista-02
Armaºastrakamauttaracikits¢ 1
Abhraparpa°¤ - 02
Ajanjadh¢di P¢nakam
Agnivardhaka Yoga
Abhraka Satva Prayoga
Asvagandhadi Lepa
Abhinyasa Sannipate Dahana Karma
Abhya¼gaprayuktavi¾acikits¢ - 3
Ayam Kanjika
A®jana (1) (M¦rch¢ntaka)
Avikaghrta Gunah
Amra Rasa
Ayorajaprabh¨tic¦r´am - 01
Amra Phalatvaka Guna
Ardhanarinatesvara Rasa ( Anjana)
Andavrdhi Chikitsa-04
Avartakyadyasava
Ajirnambu Cikitsa
Apakvakapitthaphalagu´a¢ª
Apatantrakepu¾kary¢dic¦r´am
Am¨tava°¤
Abhraka Katina Satva
Ardhavabheda Cikitsa-01
Arddhan¢r¤ºvarorasaª (nasyam)
Amlapittevamanayogaª (1)
Abhraka Bhasma Anupana-14
Arogya Panchaka
A¬kolab¤j¢dilepaª
Ahiphena Visesadalam Gutika
Anya Jarana Prakarah
Ahip¦tanakarogecikits¢yogaª (1)
A¾°¢¬gorasaª
Amalaki Guna
Amrtadikvath
Arkadi Yoga
Abhrak Maran-2
Atas¤kusum¢dika¾¢yaª
Atrusadi Kadha
Abhrakabhasmasya Anupanah-4
Agnidagdhavra´ecikits¢yogaª (6)
Ahitkara Jala Pana
Asuddha Talaka Dosah
Asragdarahara Yoga-02
A®janagu²ik¢
Agnidagdhelepam
Arkaharidr¢dilepaª
Arsoghna Lepa-01
Avika Mamsa Prayoga
Apamargadi Anjanam
Abhraka Bhasma(sataputi) -2
Ardhavabhedakahara Yoga
Abhrakadrutih-04
Asuddha Bhallataka Dosa
Agnisahakhotah- Rajata Ranjanartham
Agnidagdha Cikitsa
Apac¤haraºigrunasyam
Arkam¦rtirasaª - 03
Agni Vranahara Yoga
Aml¢dhyu¾itanetrarogecikits¢yogaª
Ajakajata Cikitsa
Anjananamikahara Lepa
Abhraka Satva Maranam
Asudha Rajata Dosa
Abhighatajvare Ghrta Prayoga
Amlika(samanya)
Abala Sanjivana Arka
Akasavalli Guna
Arota Bandha
Am¨t¢r´avarasaª
Abhrakakalpaª - 02
Acaleºvara Rasaª
A¾°¢¬gama¬galagh¨tam (a¾°¢¬gagh¨tam)
Ambasthaki Guna
Aºvacol¤ras¢nup¢nam (04)
Alasakarogecikits¢yogaª (1)
Arse Ksaraprayoga
Avalgurje²agajab¤jayorgu´a¢ª
Abhraka Satva Druti
Abhay¢di C¦r´am
Abhraka Bhasma Anupana-11
Asphotadi Kvatha
Atisara Chikitsa
Artavaprada Yoga-01
Aºvatth¢dibhasmalepaª
Abhraka Bhasma Prayoga-6
Agnirohinihara Lepah-2
Amrataka Guna
Arghya Madhu Gunah
Aj¢vik¢na¼hitabasti
Akhuvisahara Yoga
Amraphalarasa Guna
Aroochinasarthkaval Prayoga
Arºarogehitakara Anup¢na (01)
Amalki Kvatha
Ak¾o°agu´aª
Apar¢p¢tanayogaª - 5
Aºvatthapatrayogaª
Arogyavardhini Gutika Prayoga-07
Asvattha Patradi Lepa
Abhraka Bhasma Gu´aª
A¼dhap¦tan¢grahacikits¢ 1
Ativi¾¢lehaª (¹¨¬gy¢dilehaª) (01)
Apasmararoghar Yoga
Atisare Rasakalpa(13)
Abhraka Satva(carana Yogya)
Abhraka Bhsma Vidhi
Abhyadyo Modakah
Ana¬gamekhal¢gu°ik¢
Aºvacol¤ras¢nup¢nam (24)
Anupana Gunah
A®janaprayogaª - 06 (Sannip¢tajatimiracikits¢)
Amra
Akhupasana Gunah
Arkapuºp¤
Anupanartha Vidanga Prayoga
Aºvagolagu´¢ª
Aj¢j¤guåayogaª
Apatantraka Cikitsa
Atisara Cikitsa
Aºvacol¤ras¢nup¢nam (28)
Apasm¢rarogeapathy¢niª
Aºokagu´¢ª
Aj¤r´eparyu¾itajalaprayogam
Aanadi Gunah
Abhrak¢nup¢n¢ni (12)
Apar¢jit¢ ( M¦la )
Abhrakasatva M¢ra´am
Abhraka M¢ra´am (15)
Am¨tasundarorasaª
Aj¤r´aka´°ak Rasaª
Ardrakasadhitamamsa Guna
Ath¢bhra¢nup¢n¢niª (1)
Abhyadi Vatika
Avipattikarac¦r´am
Akrta Mamsarasa
Ankoladi Curnam
Ardita Cikitsa-02
Atas¤tailagu´a¢ª
Aswa Mutra Guna
Adrsya Karana Vidhi-1
Aºvatth¢di Yogaª
Ari¾°agu´aª
Abhay¢c¦r´am
Akhu Visa Hara Yoga
Arsaroge Agnikarma
Asta Lauha Bhaksaka Vida
Ak¤k¢pi¾°¤
Aºvacol¤ras¢nup¢nam (13)
Abhrava°ik¢
Atisarahari Vati Prayoga
Asvatthadala Yoga
Avipattic¦r´am
Asvagandhadi Prayogah
Amalaki Svarasa
Austra Dugdha Guna
Aj¤r´aka´°akorasaª
Apat¢nakem¦lak¢ditailam
Abhrasind¦ram
Abhay¢dikalkaª
Abhrakakalpaª
Amapacana Kvatha-1
Apasm¢renasyaprayogaª (a)
Arkapatradi Yoga
Abhayalauham
Aj¤r´an¢ºaka Ga´aª
Abhay¢dy¢va°ak¢ª 02
Anjana Prayogantara
Ak¾ip¢kaharaa®janam - 3
Apamarga Pancanga Bhasma Yogah
Agnijar Gunah
Asitotpladi Curna
Alpa Matra Ascyotana
Arsoghni Vati
Ajaurabhradi Mamsa Gunah
Agnikum¢rarasaª (07)
Asuddha Haritala Gunah
A¾°¢daº¢¬gagu°ik¢
Asvagandhadi Kvatha
Apamargaprayoga
Amlapittahara Curna
Ardhan¢å¤n¢°akeºvaraª
Ajaka Cikitsa
Aragvadha Guna
Adhakyadi Masi
Aºvagandh¢dy¢valehaª
Asabhyagalikhite Atilekhaneupac¢raª 3
Asvathadi Lepa
Amrataka Bija Taila Patana
Annad¢hitak¢r¤gh¨tam
Agniprabha Vati
Aja Dugdha Guna
Ativisa Gu´a
Aparamhikk¢ghnan¢vanam (1)
Arkamanaªºil¢tailam (2) (cakradattaª)
Agnimukhorasaª - 3
Abhraka Bhasma Anupana-5
Abh¤rutikt¢dika¾¢yaª
Amalakabijamajja Guna
Atis¢r¢ntakorasaª
Amrapatra Gunah
Ajirnahara Yoga (1)
Avi Mutra Guna
Am¨t¢digugguluª (02)
Atyadhwasramadijanya Jvare Pathya
Abhrakasa
Arocakaharalodhr¢dikavalagr¢h¢
Amalakirasa Prayoga
Aksadi Taila Guna
Arsohara Malahar Vidhi(2)
Ajirnajvarahara Yogah
Amatisare Pippalyadi Manda Prayoga
A®janarthah ¹¤ºa ºal¢k¢ Nirmana
Asudha Gandhaka Sevanasya Hani
Ankola Kalp
Arsa Roga Hara Pradhanaausadha-04
Aswagandhadighrtam
Atisthaulye¢h¢rau¾adh¢di - 6
Abhrakaras¢yanam
Arsahara Lavana
Asvakarna Phala Guna
Asaara Dadhi Guna
Atik¢rºyebhe¾ajam
Ayutavedhi Rasa
Arbuda Hara Lepa-02
Agastya Patra Guna
Ajamod¢di Va°i
Amlapitta Cikitsa
Abhisyendahara Kvathah
Agnivardhan Vati
Agantuja Netraroga Cikitsa
Aj¤r´am¢ndyava°¤
Abhay¢yogaª 02
Ardhan¢r¤na°eºvararasaª - 05
Abhi¾yandidravyaª
A¼ko°asvarasaª
Arogyavardhinivati Upayoga-09
Ayaªsind¦ram (02)
Apamarg
Alambu¾¢dic¦r´ama-t¨t¤yam
Atisa Arka Gunah
Agnirasasya Anupanam
Am¨tava°¤ (01)
Asuddha Tala Dosa
Amladadhimaricaprayogam
Alasa Cikitsa
Am¨takalpava°¤
Apakvastridugdha Guna
Asthigatavrana Evam Galatakustha Cikitsa
Arsa Roge Ausadhi-03
Amalakadi Avaleha
Arjunah Guna
Amaparusaka Guna
Adhaki Siddha Bhakta
Arocaka Anupana-03
Alktakagu´a
Amrabijamajjavisahara Agada
Abhrak Mrdu Satvam
Abhraka M¢ra´am (18) (¹vetabhraka Bhrasmavidhiª)
Anavrta Snehabastivyapata Chikitsa
Adhimanthahara Yoga-05
Arka Bijadi Yoga
Aºvacol¤ras¢nup¢nam (22)
Abhraka Satvasya Samanya Sodhanam
Amalat¢sakalpaª (03)
Am¨t¢®janam (7)
Ahiphenasodhan
Abhraka Satvasya Pindikaranam
Ap¢m¢rgab¤j¢dic¦r´am
Arocaka Hara Yoga
Arsaroge Pathya
Anahahara Vartika-01
Abhraka Satva Sindoor Vidhi-3
Abhraka Abhiseka Sanskara-3
Aksikopa Cikitsa
Abhraka Kramanartha Yoga
Aj¤r´abala-K¢l¢nalorasaª
Abhraka Yoga-01
Abhyadi Kalka
Abhrava°¤ (Laghu)
Abhrak Satva Bhasm Gunah
Am¨t¢diguggulugh¨tam
Avidugdhadi Yogah ( Mutrasmari)
Aºok¢ri¾°aª
Aruci Cikitsa
Alarj¤cikits¢ 4
Ajamodadi Yavagu
Arsaharayoga
Arkadi Pinda
Abhradivatika
Audr¢diga´²¦¾aª
Ashudha Vajra Dosha
Aghranavamana Yoga
Arkapatra Ksara
Agnimanthadi Yogah
A¼koly¢diyogaª
Atilekhana Cikitsa
Arth¢vabhedaka-S¦ry¢vartaharayogaª - 3
Arkapatrarasatailam
Agnirohinihara Lepah-3
Ame Sunthyadi Kvatha
Arsa Hara Aralukadhya Curnam
Ardhanariswara Rasa
Am¨t¢ditailam (03)
A´²avih¤name¾am¢¼saª
Agnikum¢rorasaª (pa¼cam)
Aj¤r´ebhadramust¢prayogam (01)
Abhraka Bhasma-06
Asuddha Suvarna Dosa
Agnimanth¢dika¾¢yaª
Agnikum¢rorasaª - 17
Alasakeº¦lahar¢ªyog¢ª - 2
Antradhum Panca Guna Gandhaka Jirana Parada Guna
Abhrakabhasma Amayika Prayoga-20
Amlikavisahara Agada
Agastyapusparasa Nasya
Asvagandhadya Ghrta
Atisnigdha Anna
Agantuka Ksatahara Yoga-02
A®jana 5
Ativirek Pathya
Aj¢didh¦paª
Arjunaristha
Agnimandhaka¾¢yaª
Anandbhairava Rasa ( Jvara )
Aparajita Guna
Antravrddhihara Gutika
Atisara Apathya
Ativisa Leha
Abhyarista
Apakva Suvarna Bhasma Dosa
Aragvadadi Yoga
Abhraka Bhasma Amritikarana-03
Avika Mutra Guna
Abhraka Bhasma Anupana-2
Amra Prasunakanda
Atisarankushorasah
Am¨t¢dyamtailam (galaga´²e)
Apat¢nakebhadrad¢rvy¢digh¨tam
Aswa Mamsa
Anahe Vartiyoga
Aragvadha Ksiram
Asuddha Samudraphen Dosa
Agnikumararasa Prayoga-03
Asvatthadi Guna
Asthisa¼h¢r¢dic¦r´am
Annadrava Sula Cikitsa-06
Am¨t¢dikv¢thaª (02)
Ascyotanam ( Naktandhye )
Abhraka M¢ra´am (02)
Asaragvadh¢di Nir¦havasti - 3
Aristaka Gu´a
Ankolatailapatanavidhi-01
Abhrakabhasma Amayika Prayoga-5
Apasm¢rarogeºvapittasyadh¦paprayogaª
Ardhanarisvara Rasa-20
Au¾adhaayask¨ti
Ayur
Amavidradhi Cikitsa
Amkotamula Kalka
Astangavaleha Prayoga
Agastyahar¤tak¤
Ayusya Ausadhiya
Arsaghana Dhupana Yoga-02
Aragwadhadi Kvatha
Atyagni Cikista-04
Asudha Naga Dosa
Aºuddha¢khup¢¾¢´agu´a¢ª
Antaravidradhihara Yoga-02
Abhraka Bhasma(50 Puti)- 3
Aindr¤ras¢yanam
Agastya Phala
Avartakyadi Lepah
Anulomakama¼thaª
Amalyadya Lauha
Atisarahara Yogah
Abhraka Bhasma Am¨tikara´am (01)
Aºvaka¼cuk¤rasaprayogaª (01)
Aºvagandh¢tailam
Ajamodadicurnah
Amlakyadyavaleha Anupana Evam Upayoga
Apar¢jitolehaª (01)
Abhayaprayoga
Arkapu¾p¤yoga
Amradi Varga
Am¨t¢dic¦r´am (01)
Amraphala Tvaka Guna
Ardrakadi Yogah ( Mutrasmari)
Anyatov¢tam¢r¦taparyayayoºcikits¢yogaª (1)
Asana ( K¢´²atvak )
Aasu Vrihi Guna
Aºvagandh¢dilehaª
Atisare Jala -2
Asmarihara Kasaya
Agnikumar Rasa Sevanotpann Vikarsyaupachar
Asrgdara Cikitsa-2
Ahibadhorasaª
Agniprada Curna
Apat¢nakevid¢r¤gandh¢digh¨tam
Asvagandha Guna
Abhigh¢tajanetrarogecikits¢yogaª (1)
Amrasuskaphala Guna
Ajagandh¢diyogaª
Amlaka Khanda
Asuddha Louha Bhasma Dosa
Am¨t¢dikv¢thaª (6)
Atis¢rav¢ra´orasaª (Rasendras¢rasa¼grahaª)
Agnikumara Rasa(05)
Agnikand¢digh¨tam
Abhi¾yandarogecikits¢yogaª (5)
Ajit¢gadaª
Arocake Akarakarabha Curnah
Agardhumadi Yoga
Agnij¢ralak¾a´agu´a¢ª
Ara´yatulas¤gu´¢ª
An¢makarogecikits¢yogaª (1) (cakradattaª)
Asva Mamsa Guna
Aja Mutra Guna
Asva Mutra Guna
Amrita Svarasa
Arsaroge Ksara Prayoga
Aragvadhadi Vasti
Amavata Anupana
Aabhasarasa Parada Bandhana
Asmarihara Arka
Atibal¢
Am¨t¢hvayatailam
Agaru Guna
Abhraka M¢ra´am (09)
Asuddha Amrta Svarna Dosa
Atisara Anupana
Arucikar¢´¢maagryasa¼grahaªdravyam
Am¨t¢dikv¢thaª (10)
Agarugu´a¢ª
Ativi¾¢dic¦r´am (2)
Amarasundar¤va°¤
Arjun¢dilepaª
A¼dhap¦tan¢grahacikits¢ 7
Atik¢rºyacikits¢yogaª
Aºvagandh¢dikv¢thaª
Apakva Ksira Guna
Arsahara Yoga
Arogyavardhinivati Upayoga-05
Aparael¢dic¦r´am
Apatantrakehar¤tak¤gh¨tam
Adraka Gu´a
Ambar Churna
Abhraka Bhasma Anupana-22
Abhrakadi Dravana
Arºaku°h¢rorasaª (01)
Am¨tavartik¢
Annadravasula Cikitsa
Atis¢ret¨¾¢harajalam (02)
Atisarahara Pathya
Atisarahari Vati
Abhraka Marananam
Atinidr¢cikits¢
Abhraka Bhasma-01
Arsoghna Dhupa Vidhi(2)
Amalaka Ghrta
A¾°ac¦r´am
Amlavetagu´aª (Phala) - 2
A®janan¢mik¢rogecikits¢yogaª (2)
Abhraka Bhasma Am¨tikara´am (02)
Ardrakadi Kvatha
Asmantakadiyogah
Arºarogehitakaram¢¼sarasaª
Abhraka Abhiseka Sanskara-2
Amlapittavin¢ºak¢yog¢ª (12)
Arota Parada-ksetrikaran Prayoga
Ajamoda Arka Gunah
Apakva Tamra Bhasma Dosa
Asvatthah
Abhraka Kalpah-2
Arsa Hara Yoga-02
Asvanikumara Rasa
Ardhavashitatapta Jala Guna
Amlika Suskaphala Guna
Apamargadi Yoga
Ap¢m¢rgagu´a¢ª 2
Aºmar¤haraka¾¢yac¦r´am
Agniku´²arasaª
Aºvatthavalkal¢diyogaª
Apasm¢raharayogaª (a)
Aparajita Agada Lepa
Ashudha Manasila Dosha
Aupasargika Mehahara Yoga-01
Arkapatra Yoga
Ashtamurti Rasa
Apara¢mav¢t¢riva°ik¢
Am¨taras¢yanam (Vi¾aras¢yanam)
Abhraka Drutiª (01)
Akkaladi Yoga
Avi Dugdha Guna
Ardraka Sevana Vidhi
An¢makarogecikits¢yogaª (6)
Aragvadha Majja Sangraha Vidhi
Anand Bhairava Rasa Prayoga 1
Arsoghnivati
Arºaharayogaª (06)
Ajirnahara Yoga-1
An¢makarogecikits¢yogaª (2)
As¤takac¦r´am
A´²av¢taloh¢m
Agnimandya Anupana
Atarusavaleha
Agustya Puspa Guna
Avartaky¢dy¢savaª
Abhrak Druti Ekikaran
Abhraka Maranam-1
Amatisarahara Cikitsa
Abhraka Satva Druti-3
Abhrak¢nup¢n¢ni (11)
Adhimanthahara Yoga-04
Ankota Phala Guna
Asthibhagnema®ji¾°h¢dilepaª
Aru¼¾ik¢y¢dviharidr¢dyatailam
Asuddha Kantalauha Dosa
A¾°amehe¾va¾°aka¾¢y¢ª (h)
Agnikum¢rarasaª (01)
Am¨tasrav¤rasaª
Apakva Vidradhi Svedana
Apar¢jit¢
Abhrakadrutih-15
A®jana 2
Abhragarbhapo°°al¤
Aºvagandh¢ditailam
Am¨tama¼jar¤rasaª
Anya Brihi Gunah
Ankola Bijadi Kanduhara Yoga
Angamardapraºamanamah¢ka¾¢yaª
Ardraka Guna
Apar¢p¢tanayogaª - 1
Arºªku°h¢rorasaª
Am¨t¢prayogama (d)
Amavatesamanyacikitsakrama
Apupa Guna
Ardhacandrodaya
Arocaka Anupana-02
Amalaki Phalavleh
Atisara Hara Kvatha
A¾°¢¬garasaª
Apamargam¦laprayogaª
Arsakuthara Lepa
Aruka Phala
Abhrakadrutih-10
Amladravyaskandhaª
A®janavi¾an¢ºakayogaª (04)
Amlapitta Cikitsa Siddhanta
Abraka Dravana
Asmari Vrana Upcara-2
Ap¢m¢rg¢diudavartana¼
Am¨tabhall¢takyavalehaª (02)
Antr¢vidradhijaº¦ladhnalepaª
Ayurvedam
Atas¤par´agu´a¢ª (Nigha´°uratn¢karaª)
Abhraka Abhiseka Samskara-5
Amlik¢ka¾¢yaª
Ana¬gamekhal¢modakaª
Abhraka Satva Dvanda-3
Alarkadi Paniya Ksara
Abhraka Satva Yoga
Atisare Apathya
Abhraras¢yanam - 05
Am¨tagh¨tam
Agnirohinihara Lepah
Amra Phala Vardhaka Prayogah
Adhamapindah
Abhya¬g¢diprayogaª (02)
Abraka Satva Patana
Asmarinasaka Yoga=08
Angnayika Kalpa
Atis¢r¢din¢ºanayogaª 3
Alasacikits¢-1
Aj¤r´ed¤pyakaprayogam
Ari¾°akagu´a¢ª
Amlapittaharap¢kaª
Amatakra Guna
Arota Rasa-ksetrikaran Yoga
Avidugdhaviºe¾agu´a¢ª (1)
Al¢buparyu¾itajalam
Abhraka Dravana-4
Aragvada Kvatha
Abhrakabhasma Amayika Prayoga-3
Antriksh Jala Guna
Aasut Yoga
Abhraka Bhasma Prayoga-11
Arocakeapathyam
A®janam - 03
Am¨tasa¼j¤van¤ras¢yanam
Abhuktaupadravem¦tr¢dibasti - 1
Apasamarahara Nasya
Ahiphenadi Yoga
Agnitaptasuvarnadijala Prayoga
Apamarga Bhasma Yogah
Agantuka Ksatahara Yoga-09
A®jana 8
Abhrakakalpaª - 01
Arsa Hara Saindhavadyamcurna
Annadravasulahara Kvatha
Anjana Satvapatanam
Amla Dadhi
Amlika Pakva Phala
Amavatari Vati Anupana Evam Upayoga
Amkola Kalka
Am¨t¢digh¨tam (05)
Abhrakadravana-10
Aupasargikamehacikits¢yogaª 6
Au¾ara Lava´a Gu´a¢ª
Agastyapuspa Nasya
Apamarga Ksara Tailam
Abhrakasyagu´aª
Amra Tvaka Lepa
Asmantakaphala Guna
Am¨t¢rajany¢dika¾¢yaª
Alabu Gunah
Amlika Pakvaphala Guna
Arkam¦rtirasaª - 02
Ahiphen Mada Hara Yoga-1
Anaha Apathya
Abhraka Satva Patanam
Abrakasatvadrutih-03
Abhrabh¢nuª
Ayaskrti
Ap¢m¢rgapatralepaª
Agastyas¦tar¢jorasaª (yogaratn¢karaª)
Asana Guna
Abhraka Bhasma Anupana-17
Abhrakadrutih-08
Asvgandha Paka
Anjananamikahara Lepah
Atisthaulye¢h¢rau¾adh¢di - 7
A¬g¢raparip¢citav¨nt¢kaphalam
Ardhan¢r¤na°eºvararasaª - 16
Aj¢ras¢yanam (02)
Ardhavabhedahara Nasyah
Apakva Dugdha Guna
Amratadi Kvatha
Agarudhuma Prayoga
Anjana Satvapatana
Asmarihara Avagaha
Am¨t¢dikv¢thaª ( Tandrika Sannipate )
Arkadi Rasa
Abhay¢digugguluª
Aja ( Laghu ) Navnita Guna
Asuddhagandhaka Dosa
Anjanam Guna
Ajadi Yogah
Ajita (vi¾aghnayogaª)
Agnijanan¤va°¤
Amalakyadi Yoga
Agantuja Vranahara Lepa-2
Apasm¢rahar¢lepaª (3)
Ahip¦tanakarogecikits¢yogaª (2)
Aupasargikamehacikits¢yogaª 2
Anda Guna
Ap¦pak¨tiª / P¦¢gu´a¢ª
Abhraka Bhasma Anupana-13
Agnikumara Rasah
Apurvamalini Vasanta Rasa
Arºo²ararasaª -02
Apatantrake Hingvadi Yoga
Asvamamsa Guna
Ayuta Varsayu Karana Yoga
Apasmarahara Yoga-03
Amber Kasturyadi Vati
Ajamod¢dic¦r´am (2)
Amalki Rasayana Yoga
Abhrakbhasma 60 Puti
Aladi Curnanjanam
Ara´¤¤ra¼k¾¢rayogaª
Aarukam
Asan¢ditailaª
Atisarahara Peya
Aºvaga¼dh¢dic¦r´am (01)
Agnigh¨taª
Amalaki Murabba - Paka
Amlasara Gandhak Yoga
Antaravidradhihara Yoga-03
Amarakal¢nidhirasaª
Abhay¢dimodakaª
Aºvagandh¢gu´a¢ª
Ativamanaupadravaharayogaª (2)
Anant¢dic¦r´am
Ama Ikshu Rasa
Aºvagandh¢bhrakaª - 01
Asisimbi Guna
Asudha Tamra Dosa
Amlaki Jarita Lauha
Ardraka Lavana Prayoga
Avi Mamsa Guna
Antradhum Sada Guna Gandhaka Jirana Parada Guna
Abhrakadutih-13
Abhrakabhasmasya Anupanah-5
Apsmara Hara Yoga
A¾°agu´ama´²aª
Avika Navanita Guna
Ardravastra Prayoga
Atasi Taila Guna
Ajamodadi Curnam (01)
Amogh¢strarasaª - 1
Agnikum¢rarasaª (Svayam¢diª) (03)
Amaltas Shivalingi Taila Yoga
Asmarihara
Abhisyendahara Anjanah
Abhraka Abhiseka Sanskara-1
Abhraka Bhasma Katipaya Yoga
Abhrakaºodhanam (03)
Am¨tapr¢ºac¦r´am
Anant¢dipeyaª
Arºoghnava°akaª
Ajirnahara Vati
Apasm¢raharaa®janam - 2
Arjakadi Yoga
Arjunahara Anjanah
Arocakeapathyaª
Apachi Cikitsa
Ayorajany¢dic¦r´am
Akika Pisti Gunah-02
Abhraka Bhasma Yoga
Amla Dadhi Gunah
Ativi¾¢gu´aª
Andavrddhihara Bandhayogah
Atmaguptadi Yoga
Asuddha Tamra Dosa
Am¨t¢r´avarasa
Ajamutra Yoga
Arsahara Dhumah
Abhrakadi Sahastra Yoga Se Sahastrayu Prapti
Anuv¢sanatailam
Arseroge Pathyah
Amritadi Kasaya
Asuddh Hingul Dosa
Abharaka Guna
Asvagandhadimodaka
Agnikum¢rorasaª - 46
Arºo²arirasaª
Amlapittavin¢ºak¢yog¢ª (15)
Abhay¢ri¾°aª (03)
Anjanatraya Bahaya Prayoga
Abhrava°¤ (bah¨ta)
Amlapittevamanayogaª (2)
Aj¢dugdhaviºe¾agu´a¢ª (1)
Ativamanaupadravaharayogaª (1)
Abharakasatva Melana Vidhi
Apamargabijataila
Arka Ksara Prayoga-3
Ahikajvaranasyani
Arogyavardhini Gutika Prayoga-04
Atisara Nivarana Rasa
Amrta Curna
Aghoran¨si¼horasaª
Arogyavardhinivati Upayoga-08
A¾°aºatori¾°aª
Alambu¾¢dyamtailam
Arºohara¢malaky¢dyari¾°aª
Aºvacol¤ras¢nup¢nam (02)
Am¨tava°¤ - 01
Abhayamalakavaleha
Atyamlapar´¤gu´¢ª
Ajaghrtaguna
Aja Mamsa Anupana
Amlapittadi Kvathah
Arka Dugdha Trikatu Yoga
Agastyapu¾pagu´a¢ª
Anusayae Cikitsa
Avatthab¤j¢diyogaª
Am¨tapr¢ºagh¨tam (2)
Abhi¾yandigu´adravyaª
Alasakarogahara Curnah
A¾°ama¬galaudvarttanam
Amra Sandhana
Arºoharalepaª (02)
Ajak¢cikits¢ª
Anupadesa Jala Gunah
Ardhan¢r¤na°eºvararasaª - 03
Agnikum¢rorasaª - 16
Ativi¾¢digh¨tam
Asanaka¾¢yaª
Asvagandhadi Curna
Abhraka Satva Sindoor Vidhi-2
Am¨t¢dikv¢thaª (05)
Arºoharapippaly¢dilepaª
A¾°¢vakrarasaª
Asudha Naga Sevana Dosa
Ardhavabhedaka Cikitsa
Apakva Mulaka Guna
Apasm¢raharagh¨tam (e)
Apasmare Marica Yoga
Agnijaar Guna
Acintyaºakt¤rasaª
Apat¢nakacikits¢ - 1
Abhraka Bhasma-05
Ardhanarisvara Rasa (matantare)
Apasmarahara Rasa
Amarasundar¤gu°ik¢
Avaygunthara Prayoga
Ajadugdhadi Yogah
Ahara Gunah
Aºvatthak¾¢rajalaª
A®janaprajv¢lanam
Amladhusita Cikitsa
Apamarga Ksara Prayoga-7
Audbhidagu´a
Agnidagdhavranahara Yogah
Aj¢dadhiª
Abhraka Bhasma Prayoga-7
Ankolabija Taila Patanam(03)
Anant¢dic¦r´aª
Amrita Haritaki Guna
Anaya Kasaya
Asthisrnkhalika Guna
Adhaki Guna
Ashvaghrtaguna
Agnidagdhvranahara Malahar Vidhi(1)
Abhrak Satva Patan-1
Atiºaya¢mrabhak¾a´agu´a¢ª -2
Abhuktaupadravem¦tr¢dibasti - 2
Ana¬ganiga²oerasaª
Atis¢raharayogaª - 2
Am¨taºrav¢ Rasaª
Apasm¢raharanasyam (2A)
Asuddha Rajata Dosa
Angavriddhikara Yoga
Anupana For Triphala Curna
Antra Vrddhihara Mansa Rasa(02)
Abhraka Bhasma Prayoga-18
Arkeºvara Rasa
Alambu¾¢dya¼c¦r´am
A¾°¢daº¢¬gakv¢thaª
Aupasargika Mehahara Misrana
Ak¾¢ditail¢n¢mgu´a¢ª
Am¨t¢dikv¢thaª (3)
Ap¢m¢rgam¦latailam
Asthisanghatika Yoga
Ardrakakhandam
Am¨t¢¾°akac¦r´am
Abhay¢dilehaª
Atisare Ahara Kalpana
Abhraka Marane Putasankhya Niyamah-1
Ajamod¢dic¦r´am
Ajamod¢diva°akaª
Anaha Hara Vartika-02
Ankota Kvatha
Abhraka Sudhi And Marana
Adhogaamlapittarogecikits¢yogaª
Amraphalamajja Guna
Aruka Gunah
Ajaghrta Guna
Asudha Svarnamaksika Dosa
Amrtadi Kvaatha
Aj¤r´eº¤tajalaprayogam
Avanippan¢di (Bh¦mit¢l¢di) Ka¾¢yaª
A¼gamardapraºamanaka¾¢yac¦r´am
Abhr¢malakaras¢yanam
Agnimukhama´²¦ram
Ardhavbhedaka Cikitsa
Abhraka Bhasma Anupana Evam Prayoga
A¾°am¦rt¤rasaª - 01
Abha Guna
Agni-pradipaka Gutika
Arºarogeanulomanagu²a (02)
Am¨t¢ditailam (2)
Arka Lavana Amayika Prayoga
Arºaharagh¨tam (03)
Abhrakabhasma Amayika Prayoga-11
A´utailam (02)
Amara Guna
Ana¬gavardhakorasaª
Apakva Dugdha Sevana Guna
Atibala Arka Gunah
Arocakepathyam
Agnikum¢ra Rasa
Ashudha Maksika Dosa
Ardraka Nimbu Gunah
Amlakyadi Ganah
Ara´yanirgu´²¤patragu´a¢ª
A¼j¤ragu´a¢ª (2)
Ativisadi Taila
Astamutra
Arbudaharalepaª (02)
Asudha Gandhaka Dosa
Anupana For Dasamula Kvatha
Apakva Kapitta Phala Guna
Amra Patra Guna
Ap¢m¢rg¢disn¢nam
Avgahana Sveda Vidhi
Amradi Phanta
Atis¢rebhasi¼horasaª - 01
A¼g¢ratailam
Arka Ksara Guna
Arsa Roge Ausadhi-05
Aaroyavardhani Vati Prayoga-03
Aºvatthapatratailam
Asmari Cikitsa
Ap¢m¢rgasvarasaª (02)
A¾°¢¼g¢valehik¢
A¼kol¢ditailam
Ap¢m¢rgaja°¢bandhanam
Ambasthadi Ganah
Audakasakunamamsa
Ashvagandhadi Curna
Abhrakaam¨t¤kara´am
Arºªku°h¢rarasaª - 02
Ahiphenaniryasa Nirmalikarana
Atisare Rasakalpa(15)
Atinidr¢n¢ºakalekhanararasakriy¢
Aliptrika Gu´a
Aparapatana Cikitsa
Aileyakaka¾¢yaª
A¾°¢daº¢¬gakv¢thaª (1)
Atisarahari Yoga
Arkeºvararasaª (rasendras¢rasa¼grahaª)
Arevatasidhamatsya Guna
Amari Kalpa
Am¨taphalagu´aª
Arºoharapal¢ºak¾¢raprayogaª
Ap¢m¢rgam¦l¢dy¢®janam
Arkaloh¢bhrakam
Amlavetagu´aª (phala) - 1
Aj¤r´aka´°akarasa
Atis¢resakt¦
Am¨t¢r´avalohaª
Aja Ghrta Guna
Atibal¢tailam
Apasm¢re ¹odhana Cikits¢ 3
Agruvadi Taila
Arunsikahara Lepa
Am¨tavarttik¢
Am¨t¢khy¢har¤tak¤
Aavika Navanita Guna
Ar¦¼¾ik¢haralepaª 2
Aj¤r´epathyaª
Ardhan¢r¤na°eºvararasaª - 04
Asthibhange Arjuna Curnayogah
Ascyotana Yoga
Agnimukhamc¦r´am (1)
Ahiphenava°ik¢
Anantavatahara Cikitsa
Ana¼n¢sagu´a¢ª (1) (Nigha´°uratn¢karaª)
Alambu¾¢dyamc¦r´am 1
Ajamod¢dic¦r´am (4)
Astadasanga Kvatha
Abhraka Rasayana
Abhya¬gatailam
Ardhavabhedahara Nasyah
Arka Ksira Lepa
Abhraka Pisti
Aikaºaphak¾¤ragu´a¢ª
Amalki Svarasa
Ativirecana Upadrava Cikitsa
Aja Mutram Guna
Apathya In Kusta
Aºvagandh¢uts¢dana
Anant¢dya¼gh¨tam
Agnidagdhaharalepaª 3
Amasayagata Vata Chikitsa
Ajamod¢dyamc¦r´am
Amlapittahara Yoga-2
Asthisanharaka Guna
Aj¢jy¢dic¦r´am (trido¾ajaºothe)
Am¨tabhasmas¦taªrasaª
Aºvatthapatr¢diva°¤
Apar¢p¢tanayogaª
Ardhodaka Dugdha Guna
Aml¢dhu¾yitaharayogaª 2
Amrtasuta Bhaksane Upacarah
Atarusakadi Kvatha
Aladi Vartti
Ahiphena Sodhana-02
Adhogaraktapitta Cikitsa
Akhu Taila (yonikanda Cikitsa)
Apamargadi Yogah
Arºoharacitrakadadhik¨tiprayogaª
Aragvadhadi Yoga
Atis¢raharalepaª (2)
Abhrak Maran-3
Agnidahe Visakalpa(35)
Ahiphenadi Lepah ( Musakadamse )
Arbudahara Lepa-03
Amlapittahara Yoga-1
Abhraka Bhasma Amrutikaranam-01
Arjunan¢ºakayogaª - 7
Arvindasava
Arsohara Dhupa
Amla Panchkam
Asthapana Gana Kalka
Anala Curna
A¾°avargagu´¢ª
Atapajanya Trsnahara Yoga
Amra Prayogah
Aºvacol¤ras¢nup¢nam (09)
Agnimukhava°¤
Arocakekavalagraham (3)
Arkapu¾payogaª
Ajirnahara Pippalyadi Curnah
Atiklinna Anna Guna
Amalki Guna
Armarogelepaª
Aupasargikamehacikits¢yogaª 3
Anupanartha Laja Prayoga
Abhisyandahara Anjanah
Ath¢bhra¢nup¢n¢niª (4)
Apakva Panasa Guna
Arsa Anupana Yoga
Asvakarna Guna
Asvagandha Curna
Amra Mula Guna
Arajask¢haraj¤van¤yatailam
Atis¢raharalepaª (1)
Arocakahara Dravya
Abhraka Bhasma Anupana-16
Arth¢vabhedaka-S¦ry¢vartaharayogaª - 5
Ak¾ip¢kaharaa®janam - 2
Apakva Vajra Dosah
Ahiputanahara Cikitsa
Adhimanthahara Yoga-02
Amlik¢dilepam
A¼ko°agu´a¢ª
Arkalokeºvarorasaª
Arogyavardhinivati Upayoga-10
Amalki Kalka Prayoga
Abhrakasatva Sevane Apathyam
Agnikum¢ramodakaª
Arºodhro Lepaª (02)
Abhraka Maranam-2
Amlapittahara Vamaka Yogah
Amlapittapathyaª
Ambusosana Curna(sirsambu)
Ajamod¢dibhasmac¦r´am
Alarj¤cikits¢ 2
Asokarista Roganusara Anupana-02
Abharaka Bhasma
Adrsyakarani
Akhuvisahara Nasya
Arkapu¾p¤yogaª
A¾°ama¼galagh¨tam
Arka Tail Guna
Ajirne Srtajala Sevana
Ark¢¬kur¢disvarasayogaª
Ardhavabhedakahara Nasya-01
Andavriddhihara Upanaha
Apar¢patanayogaª (04)
Am¨tasa®j¤vanarasaª
Abhay¢dikalkaª
Amrapaka
Avippatikara Yoga
Ardrakustumbari Guna
Asuska Pipal Patra Yoga
Aj¤r´acikits¢yogaª
Apasmarahara Nasya-03
Aguru Gunah
Agnikum¢rorasaª - 8
Abhraka Bhasma Prayoga-12
Atisara Putpaka
Atasivalli Prayoga
Amapacana Kvatha-4
Atis¢rejalaª (3)
Abhi¾yandarogecikits¢yogaª (12)
Amlapittaharayogaª (3)
Apasm¢raharayogaª (d)
Amalavetsa Karanam
Arsoghna Avaghana
Asphotadi Lepa
Abhraka Marana-h
Argavadhavaleha
Ahiphenaºodhanam
Arse Apathyah
Agnikum¢rorasaª (Laghuª) - 36
Amritapraso Valeha
A®janaprayogaª - 02 (Sannip¢tajatimiracikits¢)
Atis¢repathyam
Amapachanartha Yog
Amrasthyadi Yoga
Amalaki Kalpah
Agnikumara Raa
Arºª Ku°h¢ro Rasaª (01)
Abhrakabhasma Amayika Prayoga-21
Arocaka Cikitsa-01
Atas¤gu´aª
Am¨lohaª
Amla Takrasya Gunah
Amritarnava Rasa
Apakva Abhraka Bhaksane Dosa
Arocakan¢ºakayogaª (04)
Arluvadi Kvatha
Abhrasundarorasaª
Antavidradhiharap¢°h¢m¦lac¦r´am
A®jana (5) (Netraºukra)
Arsohara Malahar Vidhi(4)
Aravind¢savaª
Asmari Patana Yoga
Aj¢pa®cakagh¨tam
Agnikum¢rorasaª (navaratn¢dyaª) - 34
Arºoharatakraprayogaª
Abhrakabhiseka-12
Apasm¢repralepayogaª
Arkak¾¤r¢dilepaª (02)
Aristah Guna
Amrit Prash Ghrta
Arocaka Anupana
Amkotadi Vati
Aswakancuki Rasa
Asvattha Kvatha
Agnikum¢rorasaª - 47
Anandabhairava Vati
Avatthaphal¢diyogaª
Andavrddhihara Triphala Yoga
Am¨t¢dika¾¢yaª (03)
Adhimanthahara Yoga-03
Apasmaranasana Taila
Ajapurisadi Lepa
Adhyamanrogahara Yoga
Abhrakayogaª
Abhraka Drutiª (05)
Arbudaharorasaª
Adrsya Karana Yoga
Ankolatailapatanvidhi-02
Astanga Avalehika
Analas¦tendrorasaª
Agantuka Ksatahara Yoga-05
Amalat¢sakalpaª (02)
Atipakvadugdha Guna
Aswa Ghrtam Gu´a
Akasavalli Arka Gunah
Agnikum¢rorasaª (28)
Agastipatrarasayogena Vangavedhah-10
Ara´yakarka°¤gu´a¢ª
Armaºastrakamauttaracikits¢ 2
A®jana (3) (C¢turthik¢r¤)
Aºvagandh¢gh¨tam (02)
Anjana
Abhraka Jirna Rasabhasma - A
Aºokagh¨tam
Apasm¢raharanasyam (2±¤)
Arnala
Ajamod¢diva°¤
Apara Sanga Cikista-03
Apasmaradau Rasakalpa(44)
Asthilika Cikitsa
Am¨tama´²¦ram
Abhya¼gaprayuktavi¾acikits¢ - 2
Aaroyavardhani Vati Prayoga-02
Agnimukha Curna
Ativisa Shodhana
Amalk¤
Ajamod¢gu´a¢ª
Abhay¢ Gh¨tam
Amlarasaprayogaª
Agnidagdhavra´ecikits¢yogaª (1)
Abhraka Ekatva Karana Yoga-01
Aranalasadhitamatsya Guna
Apasm¢renasyam
Ajavayansiddha Ghrt Prayoga
Abhinava K¢madeva Rasaª
Akhuvisahara Lepa
Abhrak Bhasma Anhupana
Arbud¢di¾uk¾¢ras¦traprayogaª
Asvattha Curna
Amra Gu´¢
Abhraka Sodhanam-2
Agnidagdha Arsa Upadrava Cikitsa
Ana¼n¢sagu´a¢ª (2) (Nigha´°uratn¢karaª)
Ajadugdhagunah
Alarj¤cikits¢ 5
Atidagdhepatrach¢danam
Abhigh¢tajanetrarogecikits¢yogaª (2)
Aºvaka¼cuk¤rasaprayogaª
Aºokaª
Aj¢j¤c¦r´aª (haraå¢dic¦r´aª) - 02
Arddh¢vabhedakarogecikits¢yogaª (1)
Arota Parada
Aik¢hikajvarem¦lik¢dh¢ra´am (2)
Arsohara Malahar Vidhi(1)
Alasakarogecikits¢yogaª (4)
Atisarahara Svarasa
Ajajyadi Curna
Asevniya Bhojana
Ardraka Guna
Aralu ( K¢´²atvak )
Avab¢hukacikits¢ (01)
Arse Bhallataka
Ana¬gasundarorasaª - 01
Abhrakabhasmavidhi-6
Abhraka Sevane Apathya
Ayorajadi Lepa
Anjana Sudhi
Amasthadi Gana
Aºvaga¼dh¢dic¦r´am (02)
Amlavetasaphalagu´aª
Amarasundar¤gu°¤ - 03
A®janarasa
Arºoharap¦t¤k¢dikalkaª
Ardra Marica Gunah
Ananda Bhairava Rasa
Abhraka Satvpatana
Ajirnahara Kvathah
Arsahara Yogah-2
Asuddha Parada Dosa Santi
Atis¢re¾a²a¬gap¢n¤yama´²aª (1)
Asudh Parada Bhaksana Dosa
Annadravaº¦lapathya
Apara Haritala Bhasma
A¾°amehe¾va¾°aka¾¢y¢ª (d)
Aºvatthapatrarasayogaª
Adhaki Gu´aª
Agastyavrksa Guna
Apara¼ C¦r´¢®janam
Akika Pisti Gunah-04
Ari¾°akalepaª
Agnimukhorasaª - 1
Ayaªsind¦ram (01)
Arocake Ananasa Yogah
Ajja²¢ditailam (2)
Asmarihara Yoga
Atyagni Cikista-03
Arka Arka Gunah
Arka Ksara Prayoga-4
Antaravidradhihara Yoga-05
Anupadesaja Vrksa Secana
Antradhum Gandhaka Jirana Parada Guna
Ardhodhrta Ghrta Takra Guna
Amlik¢®janam
Asya Sphota Cikitsa
Aºvacol¤ras¢nup¢nam (25)
Arkadi Pakah
Asudha Kantloh Dosa
Amlavetasa Kalpa
Aj¤r´eºu´°h¤prayogam
Ambar Guna
Arbudarogeapathya
Aºvacol¤ras¢nup¢nam (29)
Am¨takal¢nidhiª
Abhraka Vedhi Kirya(02)
Ajam¦tr¢di Yogaª
Abhraka Satva Nirmlikaran
Agnisa¼d¤panorasaª - 2
Abhraka Bhedasya Bhedani
Apakva Mulaka Guna
Agnikarnam
Am¨t¢dya Dh¨ta
Ak¾irogaharapi´²¤ (03)
Ak¤kabhasmaª
Aj¢dugdha
Atasi Kusumbha Taila Guna
Asuropana Curna
Abhrakabhasmasya Anupanah-6
Agastyaharitaki Avaleha
Apacyam Lepa Yogah
Adhvasosi Pathya
Abhrakgrasit Parad Jaran
Amara Apakvaphala Guna
Arºoharacitrakac¦r´am
Atisarhara Yoga-2
Abhraka Rasayana Yogah
Arimed¢dhamtailam
Anupana Niseda
Apamargadi Yogah ( Musakavise )
Aj¤r´esaindhavaprayogam
Agnipradorasaª
Aramasitala Gu´¢
Aragvadhadi Gana
Ap¢m¢rg¢dik¾¢raª
Al¤kamatsy¢ª / P¢nava²¤gu´a¢ª
Apakvatakram
Asudha Silajita Sevane Dosa
Agantuka Ksatahara Yoga-11
Abhaya Gutika
Alaji Cikitsa
Apamarga Bija Yogah ( Musakavise )
A¾°avargagu´a¢ª
Apasmar Hara Nasya
Alasakaharayogaª - 01
Apasmara Hara Yoga
Apakvsvarna Savena
Asvattha Yoga
Asudha Tankana Dosa
Aºvagandh¢dyamtailam
Agnimukharasa
Arditacikits¢ (1)
Apasm¢repippaly¢dipradehaª
Ahiphena Visa Santi
Airv¢r¦b¤j¢dikalkaª
Ajamodadi Vataka
Avasanna Gaja Cikitsa
Am¨t¢dihimaª
Asvagandha Kalka
Agnikum¢rorasaª - 23
Acintyaºaktirasaª
Amalaka Yoga
Ankolatailapatanavidhi-04
Annadravasula Pathya
Atidagdhecikits¢lepaª
Andavrddhihara Lepayogah
Abhraka Marana-e
Agnikum¢rorasaª (16)
Atisare Apathyah
Ardraka Gunah
Agnimukha¼lava´am
Arºªku°h¢rarasaª - 04
Arochaka Cikitsa
Arocakaharaku¾°h¢dikavalagr¢h¢
Ark¢dik¾¢raª
Ak¾ap¤²egh¨tam
Apasm¢raharanasyam (2£)
Abhraka Bhasma Prayoga-5(sahaj Upadamsa)
Agantuka Ksatahara Yoga-04
Apasm¢re-abhya¬gayogaª (b)
Arºo²ararasaª -03
Atis¢radalanorasaª - 01
Ajagandh¢dilepaª
Amalakydi Gana
Adrsya Karana Vidhi-3
Adarak Ka Sarbat
Arddh¢vabhedakarogecikits¢yogaª (7)
Abhraka Bhasma-uttama Laksana
Amrita Kvathah ( Sarva Sannipate )
Abjanala Yoga
Agnirasaª - 3
Aparajita Nasya Yoga
Arditahara Yoga
Abhay¢modakaª (02)
Akika Bhasma Prayoga
Abhrakaºodhanam (04)
Arsa Roga Hara Pradhanaausadha-03
Arditacikits¢
Asanagu´a¢ª
Asmari Vrana Praksalana
Abhraka Sevane Varjya
Ak¾¤´an¢m¢rasaª
Amrasalatuadi Yoga
Ambstha(patha )gunah
Alajihara Cikitsa
Akhuvise Visakalpa(68)
Apamarga Ksara Prayoga-2
Asana
Abhrakadrutih-03
Arsohara Saucha
Anantvatahara Aharadravyah
Aganipradipaka Leha
Ambumeha Hara Yoga
Abhraka Bhasma Prayoga-1
Abhraka Satvpa Mridukarnam
Aml¢j¤r´acikits¢
Aavidugdha Guna
Ak¾irogaharaprayogaª (04)
Aj¢m¢¼sagu´aª
A®janavi¾an¢ºakayogaª (03)
Arbudamamsapakihara Yoga
Abhraka Bhasma Anupana-10
Agnisa¼d¤panorasaª - 3
Amapacana Curna-5
Ardhan¢r¤na°eºvararasaª - 07
Asthapana Gana Siddha Taila
Apar¢patanayogaª (01)
Abhayadi Varti
Amapacana Kvatha-2
A¬ko°am¦layogaª (02)
Abhrak¢nup¢n¢ni (20)
Arditaharoyogaª (02)
Arsoghna Lepa-02
Arsaroga Pathya
Artavajananayogya Ahara
Aºvatthavalkal¢diloham
Anjana Rasabandha Yoga
Ativi¾¢ditailam
A¾°asugandhadh¦paª
Arbuda Hara Lepa-03
Asanabilv¢ditailam
Agnikum¢rorasaª - 28
Atisthaulye¢h¢rau¾adh¢di - 2
Arka Lokesavara Rasa
Aºvatthaka¾¢yaª (Carakasa¼hit¢)
Ak¾ip¢kaharaa®janam - 1
Atiraktasrave Sarapunkhaprayoga
Acalav¢tacikits¢yogaª 01
Abhayan¨si¼horasaª
Ardhan¢r¤na°eºvararasaª - 09
Annadrava Sula Cikitsa
Arddhan¢r¤ºvaraª
Aralutvaka Yoga
Abhraka Bhasma Sataputi Vidhi-02
Abraka Dravana-02
Arjunahara Anjanah
Am¨tan¢gar¢dika¾¢yaª (01)
Apatyakaraªsvarasaª
Agnimukharasaª
Amradi Hima
Aaroyavardhani Vati Prayoga-04
Abhraka Bhasma Anupana
Apar¢jitavlehaª
Apamarga Ksara Prayoga-3
Aºmar¤haraª - 01
Amatisaredvitiyasunthyadi Kvatha
Asmantakadi Svarasah
Abhay¢virecanam
Ardhan¢r¤n¢°eºvarorasaª (01)
Alasakeº¦lahar¢ªyog¢ª - 1
Atisare Ghrta Prayoga
Adhaki Yusa
Apamarga Arka Gunah
Apasm¢revartiprayogaª
Abhay¢dikv¢thaª (3)
Anupa Jala Guna
Acaleºvaraª
Abhraka Satva Gunah
Amlakadi Kvatha
Apamarga Taila
Antiki Roti Ka Bandhana
Ajagandh¢dilepam
Apamarga Ksara Prayoga
Adhijivhahar Yoga
A¬kolab¤j¢ditailanasyam
Atibala Svarasadi Yogah
Ardraka-satva
Abhay¢modakaª (01)
Angulavestaka Rogahara Arka
Atyagni Cikista-05
Arkam¦l¢didh¦mraª
Astaguna Manda
Aupasargika Mehahara Yoga-04
Atanka Sannipatahara Cikitsa
Abharaka Jarana Vidah
Apakva Canaka Guna
Agnibaddha Parada Bandhana
Ahipatya Curnam
Arditacikits¢ (2)
Agnikum¢rorasaª (Prathamaª)
Amavate Pathyam
Arogyasagara Rasa
Arsa Nasaka Abhraka Bhasma Anupana
Agnimandya Cikitsa
Atis¢rabhairav¤va°¤
Arani Ksara
Anaha Cikitsa
Ardra Puga Guna
Aºvacol¤ras¢nup¢nam (17)
Akarakarabhadiyogah
Apakva Bilva Phala Guna
Amlavetas Patra Yoga
Aksepahara Dhumah
Atis¢repey¢ (1)
Anyamukhalepaª
Agastyas¢raª
Arocakan¢ºakayogaª (01)
Arbudaadau Putapakvarasa
Anandbhairava Gutika
Abrakasatvadrutih-02
Agnirasaª - 4
Amlak¢®jikagu´a¢ª
Asuddhasya Amaritasya Nagasya Dosah
Abhi¾ya¼daroge¢ºcoetanaprayogaª
Ashudh Silajatu Dosa
Amlika Apakva Phala Guna
Amrtadi Guggulu
Apakva Kapittha Guna
Abhayadi Lepa
Abhraka Satva Dvanda-2
Ardhangavatari Rasa
Ajirna Anupana
Ajamodadi Yoga
Arista Gunah
Agarusara Guna
Ajagh¨tam / Ch¢galadyagh¨tam
Ana¬gasundarorasaª (2)
Abhraka Maraka Ganah
Ativisacurna Prayoga
Arkak¾¤r¢dilepaª (01)
Arsoghna Gutika
Abhraras¢yanam - 03
Abhrakadrutih-14
Asanayogaª (khadirayogaª)
Ahiphena Visaktatahara Yogah
Adhraka Guna
Agnikum¢rorasaª - 7
Agni Stambhana Vidhi-1
Annap¢navidhiª 1
Ajirnahara Yoga (2)
Aºvatthagu´a¢ª (1) (Nigha´°uratn¢karaª)
Agnikum¢rorasaª - 19
Arka Pudina
Ajakajata Chikitsa
Abhraka M¢ra´am (17)
Agnimukha Curnam
Aja Mutra Guna
Am¨tabhall¢tak¢valeham
Asthidosahara Seka
Amalki Pryoga
Amlika Phala (nava)
Agastipu¾pam
Agnijarasya Gunah
Arºoharaharidr¢dilepaª
Aprav¨ttaraktaup¢yayogaª
Aºmar¤ka´²anorasaª
Asvagandha Bandhyaprayogau
Apastanyasyamodak¢ª 1
Arkeºvara Rasaª (01)
Asuddha Asamyaka Maritasya Suvarnasya Dosah
Anara Sarbata
Atis¢re¾a²a¬gap¢n¤yama´²aª (2)
Abhraka Drutih
Abdhigama Nadya Jala Guna
Arkadi Ghrta
Apasm¢renasyaprayogaª (b)
Abhraka Yoga Se Kotivedhi Maharasa
Agnimukhadi Vinasaka Arka
Arºªku°h¢rarasaª - 03
Anjana-01
Abhrak¢nup¢n¢ni (10)
Ardra Dhanyaka Guna
Aºvacol¤ras¢nup¢nam (23)
Abhay¢digh¨tam 02
Agnivisarpahara Lepa
Agarvyadi Dhupa
Abhayapippal¤bh¦lakv¢thaª
Ak¾irogaharayogaª - 1
Agnirasaª - 2
Aºvagandh¢p¢kaª - 02
Amramula Yoga
Arotarasa
Arºohara Rasaª
Avya´²¢dipr¢ºª
Arka ( K¢´²atvak )
Atibal¢gu´a¢ª
Arºoharak¾¢rodakagh¨tam
Amlapitte Patoladi Kvatha
Arsoghna Yoga
Abhisyandahara Lepa
A¬ko°h¢dipratis¢ra´am
Abhiny¢saharoerasaª
Arkapanottara Karma
Amla Ghrta
Abhrayogaª - 01
Arogyavardhinivati Upayoga-02
Adraka Prayoga
Arsa Cikitsa
Akharota Gu´¢
Ashudha Haritala Dosha
Aºvatth¢diphalagu´aª
Atisare Lavana Nisedha
Agnikumara Rasa-3
Asthibhagnepa®cam¦l¢dipari¾ekaª
Abhayadyo Modaka
Apasm¢rayogaª - 1
Avacarita Takra
Arka Ksira Bahya Prayoga-3
Abhraka Ras¢yanam (02) (¹vet¢bhraka Bhasmavidhiª)
Abhrak¢nup¢n¢ni (16)
Arkadi Gutika
Asuddha Hiraka Dosha
Asan¢diyogam
Aja Purishadi Yoga
Amlapitt¢ntakolauham (2)
Adhaman Hara Yoga
Amrtadi Yusa
Apasm¢raharayogaª (3)
Ardhavabhedakahara Nasya-02
Amladadhi Guna
Avamanthakacikits¢tailam (h)
Abhraka Sodhana-4
Agnitundivati Upayoga-01
Arsaghana Dhupana Yoga-04
Avi Ghrta Guna
Apasmaraharasur¢ Br¢dyac¢divarti
Abhi¾yandarogecikits¢yogaª (3)
Arumsikahara Cikitsa
Amlapittaroge Apathya
Abhrakagugguluª
Atis¢repathyam (2)
Antradhum Dviguna Gandhakajirana Parada Guna
Ativisadi Curna
Atis¢regudabhra¼ºaharayogaª (01)
Amlapittahara Yogah
Arsa Rogopacara
Agantuj Vrana Chikitsa
Amlapittavin¢ºak¢yog¢ª (4)
Anil¢rirasaª
Asvakancuki Rasa Prayoga
Ardhan¢r¤na°eºvarorasaª
Alambu¾¢dic¦r´am (03)
Arkamanaªºil¢tailam (1) (cakradattaª)
Artava Rakta Nivarko Yoga-02
Arºoharaku°ajaph¢´°aprayogaª
Apac¤haraº¢kho°akaºirovirecanam
Antarvidradhoyogaª
Amra Phala
Agnideepakyogah
Agnikum¢rorasaª (dvit¤yaª)
Ayoraja Curnam
A¼g¢rakarka°a¤ª
Arºoharagom¦trahar¤tak¤prayogaª
Ahiphena Yoga
Ajam¢¼sagh¨tam
Arºarogeanulomanayogaª (02)
Amlik¢º¢kagu´aª
Abhisyandi Sarpi Praoga
Anudhrta Ghrta Takra Guna
Aragvadhadigana Sidhaghrta
Aj¤r´enimbab¤japrayogam (01)
Am¨tasa¼j¤van¤
Agnimuk¾a Rasaª (01)
Amlotadi Yoga
Atasyadi Kvatha
Akshara Prayoga
Alasakedevad¢rv¢dilepaª
Asan¢diyogaª
Am¨t¢dikv¢thaª
Amlapitt¢ntakarasaª
Abhay¢malak¤ras¢yanam
Ap¦rvam¢lin¤vasanta - 1
Arsadi Narakesadidhupa
A®jana 4
Avab¢hukacikits¢ (02)
Amrutanga Rasa
Abhraka Bhasma Anupana-8
Asuddha Tamra Sevana Dosa
Apakvadugdha Guna
Arka Lohabana
Asmarinasaka Yoga=05
Akhuvisantaka Rasa
Asur¢dia®janam (9)
Avrana Sukla Cikitsa
Aºvacol¤ras¢nup¢nam (10)
Abhrakagandh¢dic¦r´am
Asuddha Manahsila Sevanajanya Vikara
Arka Ksira Nirman Vidhi
Amra Murabba
Atidaha Cikitsa
Arºarogehitakaray¦¾aª (03)
Agnirasa
Amalaki Guna Karma
Abhrakadravana-8
Amalaka Rasayana
Adhrya Madhu Guna
Antrasosantaka Rasah
Apasmaraharasur¢ Sar¾apatail¢bhya¬ga
Arogyavardhini Gutika Prayoga-02
Arºoghnavargaka¾¢yaª
Ak¾ip¢kaharaa®janam - 6
Apac¤haraj¤m¦tak¢digh¨tam
Abhrakabhasmavidhi-1
Angurasava
A¼dhap¦tan¢grahacikits¢ 6
Asuddhamaksika Sevanedosah
Arka Ksira Gunah
Ardhan¢r¤na°eºvararasaª - 08
Ayomodakaª
Ark¢dilepaª
Atis¢repathyam (1)
Am¨t¢diva°ik¢gugguluª
Amlapita Khandakusmanda Pryoga
Ardita Cikitsa-01
Asudha Svarna Dosa Santi
Agnid¤pan¤va°¤
Arsohara Ghrta
A®jana 11
A¾°amehe¾va¾°aka¾¢y¢ª (b)
Avi Dugdha Guna
Aºvagandh¢p¢kaª - 01
Aranyakukkuta Mamsa Guna
Abhrak Satva Ekatva Karan Yoga-02
Amrasthyadi Kvatha
Asuddha Raupya Dosa
Amavata Pathya Apathya
Andavrdhi Chikitsa-03
Ayasam Evam Mandura Sodhana
Amlikabija Yoga
Aittika¢m¢tis¢raharayogaª C
Amrita Guggulu
Ak¾irogaharayogaª - 4
Abhraka Drutih
Arkam¦l¢diyogaª
Abhraka Bhasma Vidhi-7
Apakva Hemamaksika Bhasma Dosa
Atisarenagarmothajataprayoga
Amla-murabba
Atas¤
Amalkyadi Curnah
Amla Marisa
Arocaka Anupana
Asuddha Abhraka Dosa
A¬ko°h¢diyogaª
Arddh¢vabhedakarogecikits¢yogaª (8)
Apac¤haraap¢m¢rganasyam
Abhraka Abhiseka Samskara-10 Step-2
A¾°adaº¢¬gakv¢thaª
Asthibhange Babbula Yogah
Agantukjvara Pathya
Aml¢dhu¾yitaharayogaª 1
Asuddha Manahsila Vikare Cikitsa
Aigame¾agrahaharayogaª - A
Anjan Shodhan
Aº¦daka
Agnikum¢rorasaª - 32
Asuradi Anjana
Amatisarahara Kwath-2
Apasm¢r¢ri Rasaª
Apakva Suvarna Guna
Amrtaprabha Vati Anupana Evam Upayoga
Aj¤r´ebhadramust¢prayogam (02)
Abhi¾yandarogecikits¢yogaª
Ardrakam Guna
Abhraka Maraka Gana
Arºoharaap¢m¢rgac¦r´am
Ajagallik¢rogecikits¢yogaª (1)
Ath¢bhra¢nup¢n¢niª (2)
Abhighataja Aksisula Cikitsa
Atis¢raharorasaª - 02
Atyamlaparni
Atas¤tailaª
Ark¢diyogaª
Abhraka M¢ra´am (10)
Amb¢¾°h¢dika¾¢yaª (Atis¢ra)
Alambu¾¢
Ap¢m¢rg¢divarttiª (Raktasr¢ve)
Agnidamanakagu´¢ª
Agnidagdha Taru Cikitsa-03
Abhaya Curna
Arºoghnak¾¢ras¦traprayogaª
Avi Mutra Guna
Abhraka Sodhanam-1
Agustya Simbi Guna
Atisare Jala -3
Adhakivisahara Agada
Agnikum¢rorasaª - 24
Anjanadi Yoga
Amla Dadima Yusa
Apakvabilvaphalagu´aª
Alasakarogahara Dhupana
Atisthaulye¢h¢rau¾adh¢di - 9
Atasi Tail Guna
Aksidagdha Yoga
Ankolabija Taila Patanam(02)
Abhrak¢nup¢n¢ni (07)
Annadrava Sula Cikitsa-04
Amladi Lepa
Aj¤r´ejalaprayogam
Abhraka Bhasma Prayoga-10
Anupana For Candraprabha Vati (at/260)
Ardhan¢r¤na°eºvararasaª - 06
Aranalagandusa
Abhrakasatva Vedhana Yoga
Arºarogeanulomanagu²a (01)
Atyagni Cikista-06
Abhraka Satvasya Visesa Sodhanam
Aragvadhadi Lepam
Abhrakabhasmana Amrtikaranam-2
Alarj¤cikits¢ 3
Ajirnantaka Vati ( Rasona Vati)
Arºoharadanty¢dilepaª
Asitadi Yoga
Amadose Pathya
Am¨t¢dyadh¨ta Dvit¤ya
Agnijanani Vati
Am¨t¢¾°akakv¢thaª
Abhraka Satva Dvanda-4
Arºaharagh¨tam (01)
Apar¢jit¢varttiª
Aittika¢m¢tis¢raharayogaª G
Antardhana Karana Yoga
Avalguj¢dic¦r´am
Annap¢navidhiª 2
Apat¢nakacikits¢ - 2
Abhisyandahara Yoga
Amlapittevamanayogaª (3)
Aºvagandh¢gh¨tam
Aj¤r´edugdhaprayogam
A¾°¢daº¢¬gakv¢thaª (2)
Atisthaulye¢h¢rau¾adh¢di - 3
Apsmarahara Nasya Yogah
Amlasidhamatsya Guna
Agnijihvaka Bidah
Ahip¦tanakarogecikits¢yogaª (3)
Amrasti Yoga
Abhraka Suddhih
Abhraka Jirna Rasabhasma - B
Ari¾°ak¢dilepaª
Ark¢¬kararasaª
Atisare Agryam
Aºvagandh¢didh¦paª
Asmari Vrana Upcara-1
Aºmar¤jam¦trak¨cchreel¢dikv¢thaª (yogaratn¢karaª)
Aj¢m¦traprayogaª
Avartaki Bija Guna
Alarka Evam Vyaghra Visabadha Cikitsa
Am¨t¢ditailam (3)
Apasm¢raharagh¨tam (g)
Asmari Hara Yoga
Amalaki Prayoga
Arka Ksira Bahya Prayoga-2
Agnigh¨tam (03)
Ajirnahara Kalpa-2
Adhogaraktapittacikits¢yogaª (1) (cakradattaª)
Amlik¢kavala
Agnikum¢rorasaª - 31
Auddhida¼ Lava´a Gu´a¢ª (01)
Aragvada Tail Patan Vidhi
Aksa Taila Guna
Amlapittaroge Pathya
Aparaamlapancakam
Am¨t¢dikv¢thaª (9)
Aja Mamsadi Yoga
Aptantraka Hara Nasya
Am¨t¢dikv¢thaª (5)
Amlapittavin¢ºak¢yog¢ª (18)
Amlapittavin¢ºak¢yog¢ª (14)
Arjunarogecikits¢yogaª (1)
Arka Pushpa
Amkotapatra Dhupan
Ananda Bhairava Rasa
Anupanartha Prayoga
Aºvacol¤ras¢nup¢nam (03)
Amalakyadi Yogah
Ardrakadiyoga Se Rasa Jarana
Aºvatthavalkak¢diyogaª
Asvagandhadi Taila
Acintyaºak¨rasaª
Asuddha Manahasila Dosa
Apacya Visakalpa(62)
Am¨t¢dikv¢thaª (2)
Av¢kapu¾py¢digh¨tam
Asuddha Tankana Dosa
Aºokakv¢thaª
Aparakarc¦r¢dic¦r´am
Ama Jala Nisedha
Apasmarahara Anjana-01
Avakpuspi Gh¨ta
Apatantraka Sauvarcaladi Yoga
A´²agu´aª
Amlavetagu´aª (Phala) - 3
Avartaki Mula Guna
Avidugdhaviºe¾agu´a¢ª (2)
Aºvaka®cuk¤ - 01
Abhrakabhasmaª
Asvi Ksira Gunah
Am¨t¢toyad¢dika¾¢yaª
Ajajiyadi Yoga
Amlapittavin¢ºak¢yog¢ª (17)
Arkankura Yoga
Abhay¢ri¾°aª
Atyamla Dadhi
Agantuja Vranahara Upanaha
Asthila Cikitsa
Agnikum¢rorasaª - 37
Argavadha Gana Prayoga
Anupa And Jalaja Jantu Mamsa
Arjun¢dyagh¨tam
Atik¾udamatsyam¢¼sa
Asuddha Vajra Dosah
Aºv¤pur¤¾arasayogaª
Abhraka Satva Marana
Apathya
Arºoharalepaª (03)
Abhraka Bhasma Prayoga-2
Alomasa Matsya Mamsa Guna
Arkadi Taila
A®janaprayogaª - 05 (Sannip¢tajatimiracikits¢)
Anantamuladi Varti
Arka Ksara Prayoga-2
Aj¢ras¢yanam (03)
Am¨t¢r´ava Rasaª (01)
Asvagandhadya Taila
Amavatae Eranda Tail
Ahiphenadi Gutika
Arsohara Bhasma
Abhrakabhasma Amayika Prayoga-14
Asthibhagnenyagrodh¢dipari¾ekaª
Aurv¢ruprayoga
Ap¢m¢rgasvarasaª (01)
Agastyaras¢yanam
Apakva Amra Panaka Guna
Adhidanta Cikitsa
Aºvagandh¢gh¨tam (01)
Atisararoge Pathya
Asava Guna
Abhraka M¢ra´am (05)
Ath¢bhra¢nup¢n¢niª (5)
Apara Talakam-01
Ari¾°agu´a¢ª
Adrsya Karana Vidhi-2
Anandabhairava Rasa Anupana
Asuddha Yasada Dosha
Aparajita Curna
Abhraka Marana-3
Ahi´²ik¢rogecikits¢yogaª (2)
Amalakyadi Kadha
Agastyagu´¢ª
A®janaºodhanam
Abhrakasatva Dravana
Apasmarahara Yoga-02
Ahiphena Paka
Alambu¾¢patrasvarasaprayogaª
Apasm¢raharagh¨tam (f)
Apasm¢renasyaprayogaª (d)
Anupanartha Mustadicurna Prayoga
Agurv¢dikv¢thaª (Agurv¢ditailam)
Amlapittacikits¢
Apar¢jitodh¦paª
Aja Takra Guna
Asmari Cikitsa(pathya)
Aragvadhadi Kadha
Aºvagandh¢dic¦r´ah
Asuri Guna
Arumsikahara Svarasah
Amrasthyadi Curna
Anupanartha Vasa Prayoga
Amraphala Guna
Angaaramandaka Guna
Ah¨dy¢n¢magryasa¼grahaªdravyam
Arsaroge Anupana
Aragvadha Niruhabasti
Akasira Dimaga Taila
Ajirnajanya Trsnahara Yoga
A¬ko°am¦lalepaª (¹ir¤¾¢dilepaª) (03)
Arocakaharadh¢try¢dikavalagr¢h¢
Amritaprasa Avaleha
Aileyakatailam
Am¨tava°akaª
Anantavatroge Cikitsa
Abhraka Satva Sodhanam
Asthisa¼h¢raª
Ajasringi Gu´a
Atmaguptadi Yogah
Apapidika Cikitsa
Agnigh¨tam (cakradattaª)
Aragvadhadi Ganah
Asvattha Tvakadi Malahara
Ak¾¢disvarasaª
Andavrddhihara Lepah
Abhraka Bhasmadi Yoga
Asuddha Tamra
Ankola Kalp-1
Anupana For Candraprabha Vati
Abhrakabhasmayoga
Abhisava(sandhana)
Ajagandhadi Panakam
Apar¢patanayogaª (05)
Abhraka Cancalya Dosa Nasana Vidhi
Arºarogehitakaraº¢ka (02)
Aja Dadhi Gunah
Aºvagandh¢yogaª 01
Arºoharadaºam¦l¢dyari¾°aª
Aj¤r´ed¤pyakaka´¢prayogam
Arºaharagh¨tam (04)
Atis¢raharorasaª - 03
Abhraras¢yanam - 04
Apamarga Guna
Agastyaºimb¤gu´¢ª
Atidagdhelepam (b)
Abhiseka-01
Ara´yakadal¤phalagu´a¢ª(Apakva)
Ajirna Cikitsa
Ahiphenadi Vati
Avika Dadhi Guna
Arunsikaharacikitsa
Abhraka Bhasma Yogaª (02)
A¼ºumaty¢di¢ºcyotanam (Netre¢ºcyotanam)
Atisarhara Piccha Vasti
Abhraka
Asuddha Raupya Dosah
Amrtasatpal¢ Gh¨tam
Apar¢sugandh¢sth¦lagranthigu´aª
Asthibhagna Samanya Cikitsa
Asvagandha Ghrta
Arkatailam
Asthigatav¢taharalepaª
Amrtasrva Guna
Ahi¼srakam¦lakalkaª
Annadrava Sula Cikitsa-05
Abhrakajaranakramena Vedhah
Akika Sodhana-02
Amalki Curna
Anupanavidhi
Asva Dadhi Guna
Agnikum¢rorasaª (8)
Amalakyadi Curnam
Abhrak¢nup¢n¢ni (08)
Agnikum¢rorasaª (4)
Anandbhairava Rasah
Abhrakasatva Ni¾k¢sana Vidhiª
Am¨tapr¢ºagh¨tam (1)
Ashuddha Lauha Dosha
Avyakta Netraroga Cikitsa
Alambu¾¢dic¦r´am (01)
Arditacikits¢ (6)
Agnikum¢rorasaª - 13
Ajamod¢digu°ik¢
Aj¤r´eta´²ulaprayogam
Amlapitta Anupana
Ak¾ayogaª
Annadravaº¦lepathyaª
A®janam - 01
Andhapu¾p¤gu´¢ª
Adrak Arka Gunah
Apasm¢rarogevac¢c¦r´am
Aarota
Aparaniskasana Yoga
Am¨t¢dikv¢thaª (01)
Asparºari Rasa Anupana
Ardha Narisvara Rasa
Abh¤rum¦l¢dika¾¢yaª
Angara Karkati
Am¨tabal¢dika¾¢yaª (a)
Am¨tapr¢ºagh¨tam
Apakva Vanga Dosa
Anjeera Phala
Agnikum¢rarasaª(V¢t¢diª) (04)
Anyatov¢tam¢r¦taparyayayoºcikits¢yogaª (2)
Agastis¦tar¢jaª (prathamaª)
A¾°¢k¾ar¤gu°ik¢
Ahulya Guna
Apar¢jitolehaª (02)
Asuddha Manahsila Dosha
Argavadhadi Kasaya
Adhimanthahara Yoga-01
Amlika Tvak Bhasma Guna
Apar¢p¢taneº¢lam¦lakalkaª
Ajamod¢ditailam
An¢makarogecikits¢yogaª (5)
Agni Dagdha Kriya
Aupasargikamehacikits¢yogaª 7
Ajamamsa
Arºoharakukku°apur¤¾¢dilepaª
Ankotha Kvath
Atisthaulye¢h¢rau¾adh¢di - 8
Asviya Navanita Guna
Agantuka Ksatahara Yoga-01
Astamurti Rasa
A®jana (2)
Anekavidha Khota Nirmana Vidhi
Aruco Talisadi Vatika
Arimed¢di Tailam
Abhraka M¢ra´am (03)
Asanadyam Tailam
Apakvap¦gaphalagu´a¢ª
Aparan¤laka´°horasaª
Amlapittahar Curna
Alpajvar¢¼kuºorasaª
Ajirna Nasaka Rasa
Aml¤k¢p¢nakam
Arºaharayogaª (05)
Amrabalaphala Guna
Abhraka Bhasma Nirmana Vidhi
Asmarinasaka Yoga
Aphuka Gu´aª
Asrgdara Anupana
Adhoga Raktapitta Cikitsa
Arkahem¢mbudam
Asthibhange Manjisthadi Lepah
Adityapatra Guna
Am¨t¢dika¾¢yaª (02)
Asuddha Tankana Dosah
A¼janaprayogaª
Asevniya Padartha
Amlapittantaka Curna-03
Amritadya Guggul
Abhababbula Guna
Amlik¢kalkaª
Amrtadi Kwatha (jvare)
Abhraka Rasayana (sandhana)
Amalaka Phala
Abhrakadravana-7
Amalakyadi Curna
Arsasu Takra Upayoga
Aºvagandh¢dika¾¢yaª
Aranya Kukkutamamsa Gunah
Alasa Kadar Cikitsa
Akulyadi Putapaka
Abhinavak¢madevoerasaª
Arjunan¢ºakayogaª - 6
Anjana Guna
Arogyavardhinivati Upayoga-04
Asmari Rogesu Pathyam
Anil¢rirasaª - 02
Ayorajadi Anjan
Agnikum¢rorasaª - 45
A¼g¢rakamtailam
Atyamla Dadhi Guna
Abhraka Bhasma Prayoga-16
Agnikum¢rarasaª (06)
Arsoghna Varti
Asvagandha Parad Yoga
Agantuja Vrana Cikitsa-2
Ashvagandhadyam Tailam
Audumbar¢diyogaª
Abhyanga Guna
A´²¢dh¢raprayogaª
Asuddha Vatsanabha Dosha
Anantagu´ama´²¦ram (Nav¢yasama´²¦ra)
Astamutra Taila
Amlapitte Cikitsa
Apasm¢raharayogaª (c)
Agasty¢dilepaª
Amalaki Payasa
Aksi Roge Pathya
Amlapitte Pathyah
Ardh¢¬gav¢t¢rirasaª
Arjunal¢k¾¢c¦r´am
Agnikum¢rorasaª - 15
Aragavadhapatra Yoga
Ardhan¢r¤na°eºvararasaª - 11
Apasmaranasana Rasa
Agnikumara Rasa-5
Araghvadadi Kvatha
Atisruta Rakta Cikitsa
Amalakibija Kalka Yogah
Acara´¢yonivy¢padaharayogaª (1)
Amarasundar¤gu°¤ - 01
Asvagola Guna
Abhraka Amrtikarana
Abhrakavik¢raº¢nti
Aºvagandh¢dinasyam
Am¨t¢dic¦r´am
Astanga Lavana
Am¨t¢r´ava Rasaª (02)
Asuddha Silajatu Dosah
Avika Mamsa Guna
Abhraka Yoga
Adusa Ca Svarasa
Alarkavisa Cikitsa
Astaguna Manda Guna
Adhaki Soup Guna
Aºvatth¢dikv¢thaª
Arbudadinasaka Yogah
Aharasya Pranayatana
Amlapittaroge Apathyaª
Alambu¾¢svarasaª
Adraka Svaras
Abhya Modak
Avika Ghrtam Gu´a
Ativyayama Janya Dosa
Amlapittavin¢ºak¢yog¢ª (5)
Aºvaga¼dh¢gh¨tam
Atisaradisu Pathyam
Arsa Hara Hingvadicurna
Atis¢raku°h¢rarasaª
Amlapittavin¢ºak¢yog¢ª (1)
Asthisamdhanak Lepa
Ardrakadi Kavalagrha
Agnimukhat¢mram
Am¨tama®jar¤rasaª
Agnimukhaloha:
Amla Varga
Ardra Palandu Guna
Atisarhara Gutika
Agnivisarpahara Chikitsa
Audbhida Lavana Guna
Arth¢vabhedaka-S¦ry¢vartaharayogaª - 1
Arocakan¢ºakayogaª (02)
Ardhavabhedakahara Nasya-04
Atimuktakagh¨tam (Niº¢nghyetimirayoºcikits¢)
Audbhid Lava´a Gu´aª
Ayask¨tiª - 2
Aºvagandh¢dikalkaª
Antradhuma Sadaguna Gandhakajarana
Abhraka Maranam
Amla Varg
Abhyadya Vataka
Anantadi Ghrta
Avik Dadhi Gunah
Ap¢m¢rgapunarnav¢yogau
Apakva Amra Raga Khandava Guna
A¬ko°am¦layogaª (01)
Apasm¢revac¢c¦r´am
Arjunarogecikits¢ Yoga
Amritasundari Gutika
Amlaperyusitapayasagunah
Asparsari Rasa
Arºovedan¢ntakaª
Apasmare Apathya
Abhisyandaharavartih
Amradi Yavagu
Aºuddhasvar´am¢k¾ikedo¾a:
Amlapitte Patoladighrta
Asvi Ghrta Guna
Arditaharoyogaª (03)
Anulomanadravyaª
Aparajita Agada Ghrta
Am¨teºvararasaª - 3
Avartaki
Ak¾irogaharayogaª - 6
Arsa Nasarthnabhipralepa
Agnimandha Gu´a¢ª (03)
Ajeya Ghrta
Aja Navanita Guna
Abhya¬g¢diprayogaª (01)
Ak¾o²a ( B¤jadala )
Alaktaka Kalpa
Apasmarharanjana (01)
Ashudha Rasa Dosha
Ajirnahara Yoga
Amapacana Kvatha-5
Amlavetasadi Curna
Arogyavardhini Gutika Prayoga-05
Arogyavardhini Vati Upayoga-medo Roga
Asthisa¼h¢ratailam
Ark¢dikv¢thaª (3)
Abhay¢dikv¢thaª (4)
Aphuka Prasunakanda
Arse Pathyam
Apasmarahara Nasya-02
Agnimukha Rasa
Alvagujadi Lepa
Arkapu¾p¤ (A¼dh¢hul¤) Gu´a¢ª
Amalakayadi Curnam
Atisaranasaka Vati
Astamurti Rasayana
Abhrakasatva Pancama Grass
Arocakepathyaª
Apasmaranasaka Nasyah
Ambastha Guna
Arsoghna Lepa-03
Aºvatth¢dilepaª (02)
Aksi Visphotaka Cikitsa
A¾°adaºaºatikapras¢ra´¤tailam
Amritphala Nasapati Guna
Ap¢m¢rgagu´a¢ª 1
Ark¢dileha
Arocakekavalagraham (1)
Asmabhida Guna
Arsohara Gutika-01
Ardhavabhedahara Cikitsa
Arsasu Rasakalpa(12)
Abhrakasatva ¹odhanam
Ahiphena Taila
Avimutra Gunah
Aindr¤yogaª
Arse Pathyah
Asudha Raupya Avaguna
Atisaredurjara Padarth
Asrgdara Cikitsa-1
Arsoghna Upanaha
Ajamod¢gu´aª
Aragvadhadi Vati
Anjana Rasa
Arºaharagh¨tam (02)
Arse Cikitsa
Aragvadhadi Kalpa
Aºvagandh¢lepaª
Agadeºvaraª
Adhogaraktapittesiddhajalaª (Cakradattaª)
Agnimukha Lava´a
Aristaka Guna
Avartaki Puspa Guna
Abhraka Sodhanam-4
Abhraka Grasana Vidhi
Avila Matsya Mamsa Guna
Apasm¢ra Dhupana Yoga
Arogyavardhini Gutika Prayoga-03
Arsa Vedanahara Yoga
A¬ko°ham¦lakalkaª
Ak¾irogaharaa®janam - 1
Aºvagandh¢c¦r´am
A¾°¢¼galava´ava°ik¢
Ardhavabheda Cikitsa-02
Abhi¾yandarogecikits¢yogaª (6)
Abhrakam¢ra´am (02)
Apar¢p¢tanedh¦panayogaª
Arbuda Roga Nasaka Arka-1
Abhrakadravana-13
Aºmar¤haraª - 02
Asthibhagnek¢koly¢digh¨tama
Antarvidradhiharavaru´¢dika¾¢yaª
Armaºastrakamauttaracikits¢ 3
Aºvacol¤ras¢nup¢nam
Amradi Yoga
Ahara In Anantavata
Alambu¾¢dic¦r´am (02)
Agnikum¢rorasaª - 43
Abhrakasatvapatanam
Apakv¢bhy¢ntaravidradhiharavar¦´¢dikv¢thaª
Amapacana Curna-4
Ayorajaprabh¨tic¦r´am - 02
Ap¢m¢rgak¾¢ratailam
Atisare Rasakalpa(14)
Arsa Hara Gudadi Yoga
Abhraka Ras¢yanam (01)
Adhoran¨si¼horasaª
Adhogaraktapittacikits¢yogaª (2) (cakradattaª)
Avap¤²ana Eva¼ Pradhamana Nasya Yogaª
Aºmar¤bhedanoyogaª (cakradattaª)
Abhraka Bhasma Anupana-7
Agnim¢ndy¢dirogeapathyam
Abhraka Bhasma Yogaª (01)
Abhyang Prayoga
Ar¦¼¾ik¢harayogaª - 02
Aksaditaila Gunah
Amalki Arka Gunah
Arbude Saindhava Prayogah
Arka Saupha
Apasmara Hara Arka
Abhrakaºodhanam (02)
Ativisa Guna
Arjunac¦r´am
Alambusa
Am¨t¢dya¼gh¨tam
Ap¢m¢rgabhasmayogaª
Apakvarasas¤dhuª
Arbuda Cikitsa
Amala Curna
Asthisandhanaka Yoga
Abhya¼gaprayuktavi¾acikits¢ - 1
Aºvaga¼dh¢digh¨tam
Abhraka Satvasya Maranam-2
Arjun¢dikv¢thaª
Abhraka M¢ra´am (06)
Agnikum¢rorasaª - 49
Am¨t¢r´avarasaª - 04
Apatantrakari Vati
Asvatha Arka Guna
Asragdarahara Yoga-01
Avartaki Apakva Phala Guna
Arogyavardhinivati Upayoga-07
A®jana 1
Abhrakadi Satvapatana Vidhi-2
Abhrakabhasma-10
Amlavetasa Sandhan Krama-2
Amapacana Curna-3
Amlavarga
Ak¾ip¢kaharaa®janam - 5
Arºarogeraktasa¼gr¢hakayogaª (05)
Atisara Nasak Arka Guna
Anupanartha Citraka Prayoga
Atimuktah Guna
Agni Tundi Vati
Am¨t¢phalagu´a¢ª
Astamrta Parpati
Asokaghrtam
Agastyagh¨tam
Ayobhasmayogaª
Asvaghanadi Niruha Basti
Agnirasaª - 1
Asodhita Kharpara Dosa
Argavadhadi Kvatha
Am¨t¢digugguluª (04)
Ayonagam
Abhraka Sandhan
Abhrakabhasmano Lohitikaranam
Agastipatranasyaª
Asvagandha Tail
Aganipradipaka Arka
Abhraka Satva Seva Phalam
Aramsitala Guna
Arsoghna Vati
Astalavanadi Yoga
Abhrakadravana-6
Agnikumara Rasa(03)
Abhasa Bandha
Ak¾irogaharaprayogaª (03)
Ashokadi Curna
Avartaki Ghrta
Apara Talakesvara Rasa
Arkalavangadi Vati
Am¨tabhall¢takaª
Aºvacol¤ras¢nup¢nam (06)
Ajak¢cikits¢
Am¨t¢¾°akaka¾¢yaª
Aja Ghrtam Gu´a
Abhay¢di Modakaª
Amlik¢pakvaphalagu´aª
Am¨t¢r´avarasaª - 05
Abhay¢dikv¢tha
Ajamodadi Bhasma Curnam
Akhuparni Guna
Agnitu´²orasaª
Ausadha Yogah
Arogyavardhini Gutika
Aigame¾agrahaharayogaª - B
Am¨tapr¢º¢valeham
Amapacana Kvatha-3
Ayask¢nt¢dic¦r´am
Aparajita Agada Ksirapaka
Abhaya Prayoga
Arsahara Lepa
Apasmaracikitsa
Abhraka Satva Mrudukarana
Abhraka Satvapatana
Amapachanarth-yog
Atisthaulye¢h¢rau¾adh¢di - 4
Aruskara Taila Gunah
Agnisandipanarasa Upayoga-02
Ardrakapaka-1
Amatisara Cikitsa
Arocakekavalagraham (2)
Am¨t¢har¤tak¤ (Yogaratn¢karaª)
Ardraka Sevana Vidhi-02
Abhrakam¢ra´am
Au¾°rak¾¤rayogaª
Auluka
Brhadpu¾padhanv¢rasa
Bal¢tailam (04)
Balavarddhakayogaª - 05
B¤jap¦rak¢dika¾¢yaª
Bilvaras¢yana
Bhall¢takahar¤tak¤
Bhunaga Mudrika Guna
Br¢hm¤gh¨tam (06)
Bal¢ditailam
Bhaktavidhigu´a¢ª
Bilv¢dyagh¨tam (1)
Bhramari Guna
Bh¢rgy¢dipralepaª
Bhairav¤va°¤ (4)
Bhadrik¢digh¨tam
Brhat Lasun Pinda
Bhasmesvara Rasa
B¢lacary¢ª 7
Bhringaraja Guna
Bibhitaki Guna Karma
Bhagnarogepathyam (1)
Bast¢´²ayogaª (V¢j¤kara´e)
Brhata Pippalyadi Tailam
Brhati Doya Guna
Bilavacitrakac¦´arrm
Bilvaph¢´itayogaª
Bal¢dic¦r´am (6)
Bh¦tabhairavarasaª
Brahtyadigana Kasaya
Bakulah Phala Guna
Bhasmakahara Yoga
Bhagandaranasaka Yoga-05
Brhat Pancanimbakam Curnam
B¢lacandrarasaª
Bala Pakala Cikitsa
Bh¢´²yarasaª
Bastivy¢padaatis¢ran¢ºakayav¢g¦ª - 04
Bharangimula Yogah
Bhunimbadi Mardana Va Uddulana
B¢huº¢lagu²aª
Bubhuk¾uballabhorasaª (3)
B¨hallava¬g¢dyac¦r´am
Bhimavataka Mandur
Babbulphala Yoga
Bhagandarepari¾ekaª
Bijapura Puspam Evam Bijam
Bhallatakasya Sothahara Lepa-03
Bh¦tabhairavarasa - 1
Balamulaka Yusa
Balabilva Lepa
Babbulaphaladi Curnah
Bala Grahabadha Cikitsa-10
Bilva Apakva Phala Guna
Bela Ka Sarbata
Bijapura Phala Majja Guna
B¤jap¦raras¢diyogaª (01)
Bh¤mapar¢kramorarasaª
Bh¢rgy¢dic¦r´am (01c)
Bilv¢jamod¢dika¾¢yaª
Balamota Guna
Bhallataka Lepa
Bibhitakadi Curnam
Baladi Lepa
Bh¢rg¤gu²aª
Bhrstatandulamanda Guna
Bal¢dr¢k¾¢dik¾¤ram
Bal¢dika¾¢yaª(05)
Baskayini Gao Dugdha Guna
Bilvagu²¢diprayogaª (2)
Brhadgu²apippali
Bala Panchamritam
Bal¢diniruhaanuv¢sanakarma - 01
Bahula Gunah
Babb¦larasakriy¢ª
B¤jap¦rak¢dipralepaª
Bab¦l¢ri¾°aª
Bastigatavata Cikitsa
Bh¦takeº¤m¦laba¼dhaª
Bahusosa Hara Arka
Bal¢m¦lakv¢thaª (bal¢dikv¢th¢dayaºca) (cakradattaª)
Bijapuradi Kvatha
Bakuci Janya Navanita
Bhagnarogemadhurau¾adhasiddhadugdhopayogaª
Brihata Vidvansa Rasa
Bilvadarvi Yoga
Bhall¢tak¢dyatailam
Bastivy¢padaharalava´adivartiª
Bhunaga Mrttika Satvapatanam
Bh¢².Gary¢dilehaª
Babb¦l¢diyogaª (02)
Br¢hmaras¢yanam
Br¢hm¢str¢rasaª (1)
Bilv¢dy¢valeham
Bakulaª (maulasir¤) Phala Gunah
Br¢hmy¢disvarasaku¾°haunm¢daharayogaª (1)
Balasosahara Yoga
Bhall¢tak¢diyogaª (01b)
Bahumutrahara Kalaki Yogah
Bala Kasa Cikitsa
Bal¢dyamtailam
Baladi Curna
Bilvadi Taila
Bollajalam
Bhall¢takagu´aª
Bhall¢takatailam
Bhairava Rasah
Bhesaja Ksapite Ahara
Bh¢rgy¢dikv¢thaª
Baddhadaradaª (Caturtha)
Bhallataka Kalpa-02
Bhringarajadi Lepa
Bijapura Phalatvaka Guna
Bhima Rudra Rasa
B¢lajvarecikits¢yogaª (3)
B¢lak¢dikalkaª
Bhadramust¢diva°ik¢
Brahmyadi Kada
Brhana Malini Vasanta Rasa
Bhasa-vayasa- Grdhra Mamsa
Bh¦my¢malaky¢dyolepaª
Barbari Bijah
Bhakta Prakara
Bhagandare Pathyam
Bal¢dya Gh¨ta
Bhall¢tak¢valehov¨had
Babula Kvatha
Bidalasthi Lepa
Bh¦tajvaracikits¢yogaª
Bakuci Yoga
Bhrsta Japapuspa Prayoga
Brhtpacamula Kvatha
Bharangi Arka Gunah
Bhrigraj
Bhojanepurva Jalapana Guna
Bh¨¬gar¢jasvarasam
Baahusala Guda
Bhedan¤yaga´aª (02)
Bh¢rgy¢dikv¢thaª (04)
Bhall¢tak¢dilepaª (3) (cakradattaª)
Bhristatandula Guna
Baddh Parad
B¤jap¦ra Gu´aª
Bh¦karbud¢ragu´a¢ª
Bal¢ha°h¢ditailam
B¢kuc¤bhedagu´a¢ª
Bhunagasatvam-05
Bh¦rjapatragu´a¢ª
B¨hat¤k¾udh¢vat¤gu²ik¢
Bradhnaº¦laharolepaª -2
B¤jap¦rasvarasayogaª
Brhada Vataraktantaka Lauha
Bandhujiva Guna
Bhagandaraghna Arka
Bhadramu®jaª
Bhaskara Lavanam
Bhallatakagudah
Bhuktakala Iksu Gunah-02
Bakula Guna
Bh¦t¨´am
Bhall¢takadi Kasaya-2
Balavarddhakayogaª - 02
Bilvapa®cakakv¢thaª
Brhatsaindhavadi Taila
Badaryadi Lepa
Bharingrajadi Yoga
Bhrngrajasamanadvaya Guna-1
Bhumivalli Arka Gunah
Bala Curna
Bhramara Damsajanya Visa Cikitsa
Brahmarasaª (3)
B¢hyamantaravidradhirogekajjal¤yogaª (Yogaratn¢karaª)
Bilvakv¢thaª
Bal¢gu´a¢ª
Bhallataka Tail
Bhagandara Anupana
Bhall¢takatailam (2)
Bha¬g¢ Gu´aª
Bhadradi Lepah
Bh¢skar¢®janam
B¨hadd¢²im¢¾°akac¦r´a
Bhagandares¢lva´aupan¢ham
Bhandyadi Guna
B¨hadvra´ar¢k¾asatailam
Baddham¦tracikits¢ (a)
Bhasma Suta-02
Barhisikhadi Yoga
Bharitha Guna
Baddhagudodara Cikitsa
Biroja Ka Hara Malham
B¤jap¦raras¢diyogaª (02)
Barbar¤
B¢lajvar¢t¤s¢reharidr¢dikv¢thaª
Bija Samskara
Bala Taila(!)
Bhagnaharayoga A
Bhall¢tak¢dic¦r´am
B¨hat¤rasendraga°ik¢
Bhallataka Taila
Badar¤p¢kaª
B¨hall¢k¾¢di Taila
Bhasm¢rkac¦r´am
B¢dhiryan¢ºakatailam (01)
B¢hl¤k¢dikv¢tha
B¤j¢pura ( Phala Majj¢)
Bhasmeºvararasa
Ba²av¢nalorasaª (Rasendras¢rasa¼grahaª)
Balyamah¢ka¾¢yaª
Bijapurabija Guna
B¨hatku°aj¢valehaª
Banapsa Sarbat
Bal¢dic¦r´am (3d)
Bahni Ksham Soraka Nirman Vidhi-2
Bh¨¬g¢dilepaª (1)
Brhacchatavaryadi Curna
Bola Prayoga
Bhall¢tak¢diyogaª (2)
Braghnahara Lepa
Bal¢sahacar¢dika¾¢yaª (A¾°avargaka¾¢yaª)
B¨hadgraha´¤mihiratailam
Bhall¢takaphalav¨ntagu´aª
Brihi Sali Guna
Balasosha Cikitsa
Bhallatakaadi Tailam
Bola Parpati 2
Ba²av¢gnilauham
Brahm¢´²agu°ik¢
Bhall¢takaphalamajj¢gu´aª
Bhagna Secana Dravya
Bibh¤takagu´aª
Bh¦n¢g¢dilepaª (1)
Balarogahara Brhatyadi Kvath
Bhutabadha Hara Ausadhi
Bala Grahani Cikitsa-02
Bramniya Basti
Baladi Kasaya
Brhatguduci Taila
Bilv¢digu²¦cy¢dikv¢thaª
Bhairav¤gu°ik¢
B¨haty¢dikalkaª
Bastiyogaª - 01
B¨hat¤ ( M¦la )
Bastimarmaabhigh¢tacikits¢ - 02
Brihat Maltivasant
Bh¢gottarava°¤
Bala Grahabadha Cikitsa-06
Balaroga Hara Yoga-4
Bhugna Netra Cikitsa Yoga
Brhata Pancamula Kvathah ( Amavate )
Bala Grahabadha Cikitsa-17
Bal¢sagrathitapi¾°akacikits¢ 4
Bhasm¢m¨tarasaª (2)
B¤jap¦ra Beeja Gu´aª
Basty¢may¢ntakagh¨tam
Bilvabalaphala Guna
Bhall¢takav¨ntagu´a¢ª
Bharjita Canaka Guna
Balukam Phalam Guna
Bhagandara Cikitsa-1
Bhojaneprathamabhojyapad¢rtha
Bh¦t¨´agu´a¢ª
B¨hatka°phal¢dic¦r´a
Bhall¢tak¢dyamc¦r´am
Balasosahara Vati-02
Brhati Guna
Bal¢dic¦r´am (3a)
Brahmavrksa Niryasa Kalpah
Bastimarmaabhigh¢tacikits¢ - 05
Bilvadi Kvath
Bhunagadhoutam
B¤j¢pura ( Pu¾pa)
B¢lasyadaina¼dinak¨y¢niª 3
Bilv¢dikv¢thaª (10b)
Balanimbu Guna
Balavardhaka Abhraka Bhasma Anupana
Br¢nay¢di Yogaª
Balanta Kadha No.1
Bal¢dik¾¤rap¢kaª
Brhatamaricadi Kasaya
B¤jap¦r¢dipu°ap¢kaª
Baladigh¨tam
Badari Guna
Basti Sodhana Yoga
Brahmi Taila-( Ausadhi-suddha )
Baddhadaradaª (t¨t¤ya)
Bhallatakadi Yoga
Brhat Pippalyadi Kasaya
Bhagnarogepathyam
B¨¼ha´abastiª
Bhringahera Gu´a
Bh¢ra¬g¤ ( M¦la )
Bhavyam
Bubhuk¾uvallabhorasaª (03)
Bharagimula Lepa
Balagraha Hara Dhuma
Brmhana Nasya
Bijakaniryasadi Curna
Bilv¢ditailam
B¢lan¢bhiºothaharayogaª
Bilva
Brhadrasendra Gutika
Bal¢r¢sn¢ditailam
Bh¢rgy¢digh¨tam
Balyaga´aª
B¢lavamanasy¢piat¤s¢recikits¢yogaª (1)
Br¢hmy¢di Yoga
B¤j¢pura (Phala Tvakadrava)
Bhutonmada Cikitsa
Brhatsatavari Mandura
Bilvaka¾¢yaª
Bh¢rgy¢dic¦r´am (03)
Bhumikadamba Yoga
Brihat Lonika
Bal¢dikalkaª (3)
Brhatyadi Kvatha
Brahmavrksa Tailah
Bhallataka Taila Pane Anupana
Bilvapu¾pa Gu´a¢ª
Brahmasuvarcal¢
Bakuci Taila Patana
Bramhavriksa Kalpa
Bhunimbadi Avaleha
Brahminasyam
B¢j¤kara´agu°ik¢
Bhrsta Canaka Guna
B¨haty¢dinasyam
Bhairav¢®janam
Bindugh¨tam
B¢labilv¢dikha´²aª
Bilv¢dilehaª
Bhunaga Satvapatanavidhi (02)
Br¢hm¤gh¨tam (bh¢vaprak¢ºª)
B¤jap¦rarasaª
Br¢hmy¢dikv¢thaª
Bilva Patra Guna
Baddhodararogaharatakrayogaª
Balabaddha Parada Bandhana
Bimb¤gu´¢ª
Bhallatakavaleha
Bal¢ºvagandh¢l¢k¾¢ditailam
Br¢hm¤svarasaª
Bhaktap¢kava°¤ (v¨hat)
Bh¨¬gar¢j¢dyagh¨tam (cakradattaª)
Bharadvaja Mamsa Guna
Braht Guducyadi Kvatha
Bhringrajadi Tail
Bhallatak Asthi Guna
Bandhyadi Ksara
Bh¢rgy¢dic¦r´am (01b)
Bhr¢¾°raj¢ª / Kh¢parapol¤ª
Bharjitahar¤tak¤yogaª (02)
Bhuvaneºvarorasaª
Brhatsomaraji Taila
Bhutabhairava Rasa
Bala Grahabadha Cikitsa-02
Bhagnarogeapathyam
Brahar¢k¾as¢¼baly¢diviºe¾a¢ª 1
Bija Rahita Phalopayah-02
Bhallataka Tail Prayoga
Bh¤ma Vataka Ma´²¦ram
Bhasmaka Cikitsa-01
Bhallatakasya Sothahara Lepa-01
B¨hann¢rikelakha´²am
Bastivy¢padaharabal¢dianuv¢sanabastiª
Brhata Svarnamalinivasanta Rasa Prayoga-12
Bala Grahabadha Cikitsa-16
Bimbi Patradi Lepa
Bawali Boonti
Bilv¢disiddha-aj¢dugdham
Bilv¢diyogaª (01)
B¤j¢pura (Phala Tvara¢ntarabh¢ga )
Balapuspa Prasunakanda
Bolabaddharasaª (4)
Bimbay¢dikv¢thaª
Bhallataka Arkadi Gutika
Baladi Kadha
Bhraman¢ºin¤va°¤ (1)
Bakulaphala Guna
Bhunagadi Yoga
Bhekavi¾acikits¢yogaª (2)
Biroja Ka Laal Malham
B¢kucy¢dic¦r´am
Bahni Ksham Soraka Nirman Vidhi-3
Baddha Rasa Yoga
Bhunimbadi Putapaka
B¢lacary¢ª 2
Bh¦nimb¢dic¦r´am (trido¾ajaºothe)
Bhin Bhagandara Cikitsa
Bhrnga Vati Lauha
Bh¢r¬gay¢dika¾¢yaª(02)
Balakadi Kvatha
Bibh¤tak¢valehaª (1A)
Bal¢dilepaª (03d)
Bhaktakanjika Guna
Bilva Guna
Bal¢dyagh¨tam (1)
Bilv¢dikv¢thaª (6)
Bilv¢dikv¢thaª (2)
Bastimarmaabhigh¢tacikits¢ - 04
Brhat Sutikavinoda Rasa
Bala Grahabadha Cikitsa-21
Bhraman¢ºin¤gu°¤
Bal¢dika¾¢yaª
Brhannarikela Khanda
Brahmighrta
Bhallatakavisahara Agada
Bakulab¤jayogaª
Bibhatakadi Anjana
Brah¤gh¨tam (2)
Bhaktabhasmava°¤
B¢l¢m¢t¤s¢recikits¢yogaª (3)
Bh¢r¬g¤gu²aª
Bisa Gunah
Bhall¢takadikv¢thaª (02)
Bharngyadi Kvatha
Bhringaraja Gutika
Bh¢rg¤gu´aª
Bhudarvadi Yoga
Bala Atisarahara Curna( Gulabi)
Bala Adhmana Cikitsa
Bastivy¢padevac¢diyogaª
Brhat Masa Taila
Brahm Mandaki Arka Gunah
Bala Kalka
Bhringi Matsya Visa Cikitsa
Bhagandarelepaª
Brhatiphala Guna
Bharangi Masa Gunah
B¨haty¢dya®janam
Bhunimbadi Ksara Yoga
Baladi Taila
Bha´²y¢dipatraº¢kagu´aª
Bijadravanam Ranjana Saranamca ( Kotivedhi)
Bh¦tabhairavarasaª (6)
Bal¢digh¨tam (2)
Bhallatakadi Vati
Balaraksaka Tail
Brdha Gangadhara Curna
B¤jap¦rakam¦l¢dilepaª
B¢huº¢lagu²aª (1)
B¤jap¦rayogaª
Bilvama®l¢bhavataila Gu´a¢ª
Badar¤phalagu´a¢ª (1) (R¢javallabhaª)
Brahati
Bh¢rg¤ºarkar¢
Bilvaºal¢°uprayogaª (01)
Bahum¦tracikits¢yogaª 8
Babbuladi Svarasa
Badar¤pallavarasayogaª (2)
Bhedakama®jar¤rasaª
Br¢hm¤gh¨tam
Bhunaga Satva Patana-02
Bh¢skarorasaª (2)
Bilv¢dikv¢thaª (1)
Brhatkalyana Ghrta
Badamapaka
B¢lak¢diloham
Bakula Prayoga
Bastivy¢padaatis¢ran¢ºakayav¢g¦ª - 07
Bhojanemadhye Jalapana Guna
Bhagandaranasaka Yoga-01
Balavardhakabasti - 02
Bandh¦kadalalepaª
B¨hatkacc¦r¢dic¦r´am
Bhojan¢daulava´¢rdrak¢dibhak¾a´agu´¢ª
Bilv¢dikv¢tham
Bilvayogaª
Bhunimbadi Nasya
Bala Arka Gunah
Bal¢siddham¢¼sarasap¢naª (v¢tarogi´obhojanavidhiª) (cakradattaª)
Bhunag Satvapatan
Brmhasuvarcala Guna
B¨hada¬g¢rakatailam
Balacaturbhadra Gutika
Bal¢diyogaª
Bilvadi Yoga
Bijapura Majja
Bhall¢takadi Gutika
Bhall¢tak¤va°¤
B¤j¢pura (Keºara Rasa)
Bhallataka Visahara Yogah
Brhat Phalartha Prayogah
Bhramara Madhu Guna
B¨hat¤bhaktavip¢kava°¤ (Rasendras¢rasagrahaª)
Bhadramust¢dikv¢thaª
Basy¢thakv¢thaª
Bijasadhanam-06
Badar¤phalagu´a¢ª (2) (R¢javallabhaª)
Brhatyadi Lepa
Brahmarasaª (Rasendras¢rasa¼grahaª)
Brhatvasa Ghrta
Bakul¢dyataila-02
Bh¦ta¬kuºarasaª (1)
Bhasmasutakah-1
Bhunimbadi Mardana And Utdhulana
Bilvaphalaguna-1
Brhatyadi Lauha
Babb¦la
Balaka Jiva Mamsa
Bakuci Arka Gunah
Bhuktap¢karasaª (1)
Bh¨¬gar¢j¢dilepaª
Bhringaraja Curna ( Bhransapitte)
Bhutkesi Prayoga
Badar¤m¦layogaª
Bhall¢tak¢diyamakaª
Bhulta Curna Se Naga Vedhana
Basti Vyapat Siddhi
Baluka Kasisa Guna
Bilvadi Sarkarah
Bhurjadi Dhuma
Bakucibija Taila Patanam
B¨hatsomar¢j¤tailam
Badara Phala (pakva)
B¢l¢m¢t¤s¢recikits¢yogaª (4)
Bhunag Satva Gunah
Bhairavarasaª (8)
Bibh¤tak¢dyova°akaª
Bh¦tabhairavarasaª (1)
Bibh¤tak¢diva°akaª
Bh¢skarotk¤rtirasaª
Bh¦nimb¢dikv¢thaª (03)
Brihatiphala Lepa
Balakasahara Cikitsa
Bh¦dh¢try¢diyogaª
Bala Grahabadha Cikitsa-09
Bahumutrahara Yogah
Brahmi Ka Sarbata
Bhall¢tak¢dyagh¨tam
Brhatpippali Khanda
Bhanga Sodhana
Bhrngi Guna
Bilvatailam (2)
Badari Puspa
Bhi´²ay¢diyogaª (1)
B¨ha´¤y¢n¢magryasa¼grahaªdravyam
Bh¦nimb¢dyamc¦r´am (03)
Bhairav¤va°¤ (2)
Brhad Yogaraja Guggulu Prayoga
Bilvaphalaguna-2
Badar¤patrayogaª
Bhallataka Janya Sothahara Upaya-6
Baddhadaradaª (Dvit¤ya)
Bh¦nimb¢dikv¢thaª (04)
Bilvadi Recana
B¢lajvar¢t¤s¢r¢di¾ub¢lac¢turbhadrik¢
Bh¢skar¢dyagh¨tam
Bhadraºr¤ka¾¢yaª
Bal¢hvay¢dyamtailam
Brahmi Vati ( Budhivardhak )
Bramniya Basti
Battisi Kvathah
Bh¤mava°¤
B¢lan¢rikelajalagu´a¢ª
B¨¼ha´abasti
Bhall¢tak¢savaª
B¢kuc¤b¤jayogaª
Bala Tail Nirupanam
Balasundara Rasa
B¢lasyadaina¼dinak¨y¢niª 4
Bhallatakadi Manjana Yoga-02
Balasanjivan Rasa
Bilv¢dik¾¤ram
Bastiyoga - 02
Bharangi Guna
B¨hadv¢s¢valehaª
Bibh¤tak¢dic¦r´am
Bhramadandi
Bahumutra Anupana
Bhall¢tak¢dikv¢thaª
Bhall¢tak¢dilepaª (05)
Bandyakarkati Arka Gunah
Bimbyadi Sita Kvatha
Bhagnapathyam
Bija Ranjanartha Naga Curnam-05
B¢¾pasvedaª (02)
Bibh¤takaprayogaª
Barb¦ragu´a¢ª
Bhimavati
Bh¦teºvararasaª (2)
Bibh¤takaphalac¦r´am (2)
Bhagottara Rasah
Bijor¢m¦layogaª
Bh¦tonm¢dan¢ºakanasyam
Barhip¢dac¦r´am
Brihi Dh¢nya Gu´a¢ª
Bal¢ko°itt¦v¢di (Bal¢dur¢labh¢di) Ka¾¢yaª
Bh¨¾°am¨jjalam
Bh¦nimb¢dya¾°¢daº¢¬gakv¢thaª
B¨hadga¬g¢dharac¦r´a
Br¢hm¤gu´a¢ª 3
Bahum¦tracikits¢yogaª 3
B¢lak¢di¢ºcayotanam
B¢lak¢gu´a¢ª (Ratn¢karaª)
Brah¤gh¨tam (5)
Bala Grahabadha Cikitsa-24
B¨haticch¢bhed¤rasaª
Bilv¢dikv¢thaª
Bakulaphalagu´¢ª
Bhedan¤yamah¢ka¾¢yaª
Bh¨²g¢lark¢ditailam
Bahuº¢lagu²am
Bhupatali
B¢darac¦r´ayogaª
Bhasmava°¤
Brhatidvaya Guna
B¤jap¦rak¢dyagh¨tam
Bhallataka Kalpa
Bija Sangraksana Vidhi-06
B¨haty¢dikv¢thaª (4)
Bibh¤tak¢dilepaª
Bh¦rjadh¦pa¼
Bilv¢dikv¢thaª (11)
Bijapuradilepa
Balarogantaka Rasa Guna Evam Upayoga
Bastivy¢padaharaºy¢madivartiª
Balamitra Curna -2
Brahmi Svarasa
Bh¢rgy¢dikv¢thaª (10)
Bhunimbadi Uddhulanam
Bharngyadi Prayoga
B¢d¢matailagu´a¢ª
Brhnmaric¢dyamtaila
Bal¢dikv¢thaª (2)
Bhaluki Parada Svedana Vidhi
Baladi Ghrtam
Bh¨¬gar¢jadilepaª (01)
Bodarsrmga Guna
Bramhighrta(sarasvataghrta)
Brhata Svarnamalinivasanta Rasa Prayoga-06
Bijapura Gu´a
Bhallataka Visahara Lepah
Bh¢rgy¢diga´aª
Bhargi Guna
Badhakesara Guna
B¤jak¢savaª
B¨hatp¦r´acandrarasaª
Bhall¢takaras¢yanam (1)
Bilva (m¦la)
Babara Gu´¢
Bh¦badar¤gu´a¢ª
Bija Sangraksana Vidhi-03
Bh¢r¬ga Y¢di C¦r´a
Bilvatailam (02)
Bala Tailam
Brahanmakaramu¾°aiª
Bala Kvath
Bisagranthi Sevena Anupana
Bilvadi Yoga
Brahmi Taila
Bhall¢tak¢dilepaª (1)
Bibh¤takapu°ap¢kaª
Bhaim¤lapsik¢
Bakuci Phala
Bhramarmadhu Gunah
Bhunimba Guna
Buddhi Bhransa Kara Yoga-2
Bhadrad¢rur¢sn¢kv¢thaª
B¨hat¤citrakak¾¢ragh¨tam
B¢kucy¢dilehaª
Badaramula Mukhe Dharana
Bastivy¢padepippaly¢dikv¢thaª
Bisa(kamalanala)
Bhojanottara Jalapana Guna
Bilvaphal¢dic¦r´am
Badara Phala (samanya)
Bh¢r¬gyabhay¢dic¦r´am
Bharangyadi Leha
Bhukanda Guna
Baddhamukha Suta
Brhata Svarnamalinivasanta Rasa Prayoga-11
Barbaragu´a¢ª
B¢damap¢kaª
Bhogapurandar¤gu°ik¢
Brhanmasuradyam Ghrtam
Bhall¢takagu²aª (3)
Bibh¤tak¢valehaª (2)
Bastivy¢padebilv¢dibasti
Bhall¢tak¢diyogaª (02)
Bh¢¬gary¢dikv¢thaª
Babbul Gundra Sarkar
Bhedijvarankusha Rasa
Bh¦tav¢ragh¨tam
Bh¢svadva°¤
Bahuv¢rapakvaphalagu´aª
Bhrngiraja Arka Gunah
Balamitra Curna - 5
Bakuchi Se Khota Nirmana
Bijapura Tvaka Guna
B¤j¢pura (B¤ja)
Bilvadi Avaleha
Bhaskara Karpura Gu´a
Bhasmakarogek¾¤raª
Badara Patradi Yogah
Bibhitakamajja Guna
Brhat Vasadi Kvatha
B¨hann¨pavallabharasaª
Bhairavarasaª (4)
Bh¢rgy¢dikv¢thaª (02)
Balavarddhakayogaª - 03
Bahum¦trasomarogam¦tr¢tis¢raapathya
Brhat Pancamuladyam Ghrtam
Badarasyapatragu´a¢ª (3) (R¢janigha´°auª)
Brhat Bhringrajadyam Tailam
Bilv¢dic¦r´am (1)
Bal¢dikv¢thaª (3)
B¨hatpa¼®cam¦la Gu´a¢ª
Bhasmaka Nasaka Rasa
Balarogahara Samanya Yoga-02
Bakuci Phala Guna
Balasvarasa
Bala Grahabadha Cikitsa-19
Bhanga Sodhana
Bandaka Yoga
Bh¦teºvararasaª (3)
Bhilava Sodhana-01
Badhirya Nasak Taila
Bhutankusha Rasa
Bhimsani Karpur Nirman Vidhi
Bh¨¬g¢hv¢gu´¢ª
Balakam Guna
Bibhitaka Curna
Bilv¢dikv¢thaª (8)
Bijapura Phala Guna
Bal¢digh¨tam (3)
Bijapuramula Yoga
Bakulah Puspa Guna
Bolabaddharasaª (3)
Badar¤phal¢digh¨tam
Balarogeparpati Rasa
B¨haty¢diga´akv¢thaª (2)
Brhatmanjisthadi Curna
Baluka Guna
B¨hatpa®cam¦lam
Brhllaksadi
Baladi Laja Peya
Bhugnanetracikits¢nasyam
Balaroge Pathya
Brahmavrksa Pallava Kalpah
Bhuta Odana
Bal¢dyagh¨tam (4)
Brhat Kasturi Bhairava Rasa
Bilvatail Guna
Bhogasundar¤va°¤
Bimbi Phalam
Bh¦nimb¢disaptakaª
Bolabhaddha Rasa
Bhallatakadi Manjana Yoga-01
Bhunagatailam-01
Bijapuraphalamajja Guna
Badaraguåayogaª
Bhairavarasaª (9)
B¨hatkaphaketurasaª
Bilvadi Ksiram
Baddhadaradorasakarp¦ra®ca (Prathamaª)
Bibhitaka Prayoga
Bibhitaka Tail Guna
Bhasmeºvara Rasa
Balavyadhihar Yoga
Bhumyamlakyadi Lepa
Badar¢dayodh¦paª
Bh¦nimb¢dika¾¢yaª (01)
Bhadra Arka Gunah
Bhutbhairava Rasa
Badar¤c¦r´¢diyogaª
Badar¤lepaª
Bh¨¬gar¢jatailam (1)
Bastimarmaabhigh¢tacikits¢ - 03
B¢¾pasvedaª (01)
Bharadisramitasya Madyapana
B¨hatsaindhav¢ditailam
Banafsadi Sarbata
Bh¤masenava°akaª
Bhall¢tak¢dya¼tailam
Bastam¦tr¢diyogaª
Bal¢dilepa-Pari¾ekaª
Balavati
Balatisara Hara Yoga-02
Bijapura Bija Guna
Bhall¢takap¢kaª (2)
Bhallatakajanya Dagdha Cikitsa
Bijaka Rasayana
Bhunaga Malahara
Bal¢dikv¢thaª (6)
Bhadramust¢yogaª
Bhallataka Yoga Guna
Bakuci Curna
Bilv¢dikv¢thaª (7)
Bharangyadi Kadha
Bijodakadi Yoga
Bhringarajadi Svarasa
Bisavartmacikits¢
Bhucarakhya Jarana Vidhi
Bolaparpa°¤rasaª
Bahum¦trasomarogam¦tr¢tis¢rapathya
B¢huº¢logu²aª
Bh¦nimb¢dikv¢thaª (05)
Badar¤m¦l¢diyogaª
Bhasmasutakah-2
Bibh¤tak¢valehaª (1B)
Brahmani Prayoga
Brahmada¼²¤nasyaª
Bh¦nimb¢diuddh¦lanam
Bh¨¾°atandulabhaktavidhiª
Brahmiyadi Nasyam
Bal¢j¤rak¢d¤ka¾¢yaª
Bhairavaras¢yanam
Bharangadi Taila
Brahmi Arka Guna
Bilvamajj¢diyogaª
Brhadvatacintamani Rasa
Bakuchi Curna Yoga
Bradhnaº¦laharolepaª -1
Bilav¢s¤º¢lidh¢nyagu´a¢ª (H¢r¤tasa¼hit¢)
Brahmaras¢yanam - 1
Bandhuka Curna
Brahmapa®jararasaª (2)
Bibh¤takadh¢ra´am
Bahumutraharo Arka
Bijapuraphala Tvak
Bhagna Hara Lepa
Bilvabija Taila
Bhagandarnasaka Malahar Vidhi(1)
B¢kuc¤phalagu´aª
Bal¢dya Taila
Babbula Guna
Bhall¢takaºoth¢ntakalepaª (2a)
Baly¢dilepaª
Bhall¢takasodhana
B¤jakagu´aª
Bhram Cikitsa
Bhangadi Arka Guna
Bibh¤tak¢dyam Tailam (02)
Bhunagasatvam-06
Bolabaddha Rasa Guna Evam Upayoga-04
B¨hatpa®cam¦l¤kv¢thaª
Balarogahara Avaleha
Bh¢nup¢kalauhavidhiª
Brahm¤ras¢diyogaª
B¢l¢m¢t¤s¢recikits¢yogaª (2)
Bh¤marudrorasonyaª
Bhadr¢dic¦r´am
Bijaka Guna
Barh¤m¢¼sagu´aª
Bh¢rgy¢dic¦r´am
Bhagandaretriv¨t¢dilepaª
Bhall¢tak¢dilepaª (04)
B¤jap¦r¢dip¢canakv¢thaª
B¨hatpa®cam¦l¢dikv¢thaª
Brahmasavarcal¢gu´a¢ª 2
Bal¢m¦lac¦r´aprak¾epaª
B¨¼ha´¤gu°ik¢
Bakucyadi Curna
Bilvadi Curna
Bhall¢takamodakaª
B¢lasyadaina¼dinak¨y¢niª 2
Bh¦tabhairavarasam
Bhramarogetriphal¢payasaª
Bhrngyadi Curna
Bakulaª (maulasir¤)
Bal¢gh¨ta
Bakulab¤jacarva´am
Bhavya Gunah 2
Barbar¤trayagu´¢ª
Bh¦patigu°ik¢ (Pratham¢)
Balagraha Cikitsa
Bhargiyadi Kalka
Brhatyadi Kvathah
Brhat Jivakadyam Tailam
Bindudh¨topayogaª
Bilv¢dikv¢thaª (3)
Bharyangyadi Kadha
Bhagandar¢rirasa
Baladi Siddha Dugdha
Bilv¢m¨t¢di (Bilvagu²ucy¢di) Ka¾¢yaª
Bilva Patra Svarasa
Bal¢digh¨tam
Bhasmakarogaharayogaª - 1
Badaradi Yogah
Bala Vati
Bh¨¬gar¢j¢dic¦r´am (2)
Bha¬g Siddh Ghrat
Bhrngaraja Taila
Bhumikadamba Kalpah
Bilvadi Kadha
Balmuli Svaras
Bh¢rgy¢dic¦r´am (02)
Bh¨¬g¢ditailam
Bradhnaroge Cikitsa
Bilvatailam (04)
Bhagandara Cikitsa-2
B¨hatku°aj¢valehaª (Tantr¢ntarokto)
Bh¦dh¢tr¤gu´a¢ª 1
Bilvadi Yogah
Brhat Kancanarabhra Rasa
Balbilva Kalka
Bhagandar¢rirasaª
Bh¢gottara Gu°ik¢
B¢dhiryan¢ºakataila
Barhiºikh¢m¦lakalkam
Bastivy¢padaatis¢ran¢ºakayav¢g¦ª - 06
Brhat Krvyada Rasa
B¢lam¢¼saª
Balacaturbhadra Curna
Bilva Karna Curna
B¨hacch¢lapar´y¢di¾a²a¬gap¢n¤yapey¢
Bakuladi Curna-2
Brhat Sinduradhya Taila
Bhagandaranasaka Yoga-04
Bhagandareras¢®jan¢dilepaª
Bal¢b¤jayogaª (¹at¢vary¢dipayaª)
Bh¦nimb¢dyagh¨tam
Bh¨¬gar¢j¢savaª
B¨ha¼´¤yayav¢g¦
B¨haty¢dilepaª (01)
B¨hatcint¢ma´irasaª (2) (Rasendras¢rasa¼grahaª)
B¢lagrahemay¦rapicch¢didh¦panam
Bastivy¢padamadhutailikabastiª
Bhallataka Yoga
Bha¬ga.¡gu´a¢ª (02)
B¨haty¢dyoyogaª
Bhall¢takaloham
B¨hatkanakasundarorasaª
Badara Patra Svarasah
Belaphalac¦r´a
Bimb¤gh¨tam
Bhadr¢dilepaª
Bala Grahabadha Cikitsa-12
Bal¢trayagu´a¢ª
Bijapura Kalka
Bal¢dikalka
Bilvapatrasvarasam
Bastam¦trayogaª
Bhasmaka Cikitsa-02
Bhallatakasya Sothahara Lepa-02
Bh¨¬gar¢jakalkaª
Bimbi Puspam
Bhunaga Satvapatanam
Bhratpilu Gu´¢
Brahmastra Rasa
Bhunimbadi Tailam
B¨hatpippaly¢dyatailam
Bhangadi Yoga
Bakuci
Bilvatailam (03)
Bhagandarepathyam
B¨hanmadh¦kapu¾p¢diph¢´°aª
Bhagandara Evam Dustavrana Cikitsa
Bolparpati
B¤jap¦r¢dyagh¨tam
B¢larasa
Bichu Visahara Svedan
Bilvapatraguna
Bh¦tan¢thabhairavarasaª
Bh¦nimb¢dikv¢thaª (09)
Bh¢rgy¢diyogaª (01)
Bilesaya Mamsa Gunah
Bhall¢takagh¨tam (2)
B¨haty¢dikv¢thaª
Bhadramust¢digu°ik¢
Bilva Pakva Phala Guna
Bh¤marudrorasaª (1)
Bhekar¢jaras¢dimodakaª
Bhall¢tak¢valehaª
Bhagnado¾ahar¢prayogaª (2)
Barb¦rapatragu´a¢ª
Bh¢rgy¢dilehaª (2)
Bilv¢dikv¢thaª (12)
Bija Ranjana Prakara-01
Bhagandarnasaka Malahar Vidhi(2)
Bhagna Har Lepa-1
Bharangyadi Dvatrinsaka Kvatha
Brhanmulasava
Bh¨¬g¢dic¦r´am
Bhadrapadamasetrnagunah
Bhallataka- Tuvarakatailam
B¨hacch¦ra´amodakam
Bharangadi Curna
Bal¢dyagh¨tam (2)
Bhuktakala Iksu Guna-01
Bhasmakarogevirecanaª
Balamitra / Katubharjita Curna - 3
Brahmi Avala Kesa Tail-01
B¨hallo´¤gu´¢ª (Bad¤ Noniy¢)
Badarasyapatragu´a¢ª (2) (R¢janigha´°auª)
Br¢hma´aya¾°ik¢dilepaª
Bal¢garbhagh¨tam
Bharngyadi Taila
Bileºayam¢¼saª
Buka Gunah
Bibhitaka Sura
Bhagandara Cikitsa-4
Bijapurakartha Prayogah
B¨hanma®ji¾°h¢dikv¢thaª
Bal¢laºunakand¢dika¾¢yaª
Bal¢dic¦r´am (3b)
Bastivy¢padaharasaral¢dianuv¢sanabastiª
Bhaumajala
B¨hatpa®cam¦lakv¢thaprayogaª
Bal¢dic¦r´am (4)
Baladiksira
Bilvatvak Guna
Bhasm¢m¨tarasaª (1)
Bal¢dikv¢thaª
Bilvadyam Ghrtam
Bilvadi Gutika
Baddhakh¢´²¢rdrakam
Bharangyadi Curnam
Bimb¢gh¨tam
Brhata Svarnamalinivasanta Rasa Prayoga-01
Bhringavalli Prayoga
Bindu Ghrtam
Bhuvneshvari Vati
Baladi Ksirapaka
Balavardhakabasti - 01
Bh¨¾°ek¾urasap¢nam
Bh¦nimb¢digu°¤
Brhnmaric¢dyam Tailam
Badar¤phalamajj¢gu´a¢ª
Bhall¢takagu²aª (2)
Bh¨¼gar¢jagu´¢ -01
Bh¦tan¢tharasaª
Bhavyaphalagu´a¢ª (pakva) - 2
B¢larogaharayogaª
B¨hatpa®cam¦ly¢dikv¢thaª
Bala Catustya Guna
Balukamayabhumidhanyaguna
Brahmyadi Curna
Bhurja Guna
Bilvadi Leha
Bastivyapata Chikitsa
Bh¨¼gar¢jatelam
Bh¨¬gar¢jadilepaª (02)
Bhallataka Shodhana-01
Bhadramust¢dic¦r´am
Bhra¾°ata´²ulabh¢tagu´a¢ª
Bhallatikadi Yoga-1
Bal¢catu¾°ayaª
Bijapura Kalpa-01
Bal¢ri¾°aª
Bh¦t¢¬kuºarasaª
Bolabaddha Rasa Guna Evam Upayoga-03
Badar¤pallav¢dilepaª
Brhat(maha) Bala Guna
B¢lajvar¢t¤s¢r¢di¾ukarka°¢dic¦r´am
Bandhukadharana
Balachardihara Yoga-2
Brahar¢k¾as¢¼baly¢diviºe¾a¢ª 2
Bhojanottaram Dhumpanam
Bh¨¬gar¢j¢dinasyam
Bakulacarva´am
Bala Kasa Svasa Cikitsa
Bh¦nimb¢dika¾¢yaª(02)
Bahum¦tracikits¢yogaª 4
Bi²¢l¢sthilepaª
Bibhitaka Majja
Band¢kayogaª
Bhairavarasaª (5)
Bimb¤ ( Pa®c¢¬ga )
Baladi Curnam
B¨haty¢dikv¢thaª (3)
Bahyadruti Samskar
B¨hatharidr¢kha´²aª
Bilvatailam (01)
Bhall¢takaras¢yanam (2)
Brmhana Cikitsa
Bibhitakadi Rasayana
Bal¢diy¢panabasti - 02
Babb¦l¢diyogaª (03)
Balajeevan Vati
Bhagna Hara Lepa-2
Bh¨¬gar¢ja ¡ºcyotanam
Bala Ghorakasaghna Curna
Bhramara Madhu Guna
Bala Ksirapaka
B¢lacary¢ª 6
Bolagu´a¢ª
Bala Grahabadha Cikitsa-07
Bi²alava´¢dic¦r´am
B¨hatcukrasandh¢nam
Bal¢godh¦m¢dika¾¢yaª(02)
Bijaka Puspa
Bhadradi Gh¨ta
B¨hatjvarac¦å¢ma´irasaª (rasendras¢rasa¼grahaª)
Bhrista Tandulaja Bhakta Guna
Bhilava Sodhana-02
Bh¨¾°aca´akagu´a¢ª (1) (Ra.Ni.)
Brhatsasakadya Ghrta
Bilv¢mbud¢dika¾¢yaª
Bilvadi Kvatha
Bastiprayogah
Bhrtat Saindhavadyam Tailam
B¢lam¦lakay¦¾aª
Bhedan¤yaga´aª (01)
Bala Grahabadha Cikitsa-25
Bibh¤tak¢divartiª
Bala Udararogahara Yogah
Bhall¢takalehaª (1)
Bilv¢dikv¢thaª (kara®j¢dikv¢thaª) (03)
Bijapuradi Lepa
Bahum¦tr¢ntakorasaª (1)
Babb¦lab¤jayogaª
B¨hacch¢lapar´y¢di¾a²a¬gap¢n¤yayav¢g¦
Balamulaka Guna
B¤jap¦rasvarasaª
Bh¢nuc¦å¢ma´irasaª
Bh¨¬gar¢jalehyam
Badari Mulatvak Bhasma
Bilvaapakavphal Guna
B¨hatpa®cam¦l¢dika¾¢yasiddhapayaª
Bh¦karbud¢ragu´a¢ª (1) (Nigha´°uratn¢karaª)
Brahnmahodadhirasah
Bh¢rgy¢dikv¢thaª (1)
Bhakta
Bh¢rgy¢di Kv¢thaª
Bal¢tailam (01)
Bhadrodayaa®janam
Bal¢digh¨taª
Bhunjita Vrihi Dhanya Guna
Bhuktottar¤y¢va°¤
Br¢dyac¢divarti Vid¢r¤gandh¢digh¨ta
Bhagandaranasaka Yoga-03
Bhallataka Asthi Guna
Bhusaya Vihaganam Mamsa
Bh¨¬gar¢jaras¢yanam (01)
Bhunaga Guna
B¢ham¤ Gh¨tam
B¤jap¦r¢dyadh¨tam
B¢lacary¢ª 1
Bilvagarbhagh¨tam
Bh¤marudrorasaª
B¨haty¢dikv¢thaª (01)
Bha¬g¢digu°ik¢
B¢lasyadaina¼dinak¨y¢niª 5
Bija Ranjanam-06
B¢l¢tis¢recikits¢yogaª (1)
Bibh¤takamadacikits¢
Brhat Sambukadi Taila
Bhallataka ºodhanam-1
Babb¦lagu´aª
Bilva Kanda Guna
Brhtasatapuspadi Curna-02
Baladi Kalka
Bhall¢takaphalagu´a¢ª (02)
Bhunag Satvapatana
B¤jap¦rarasayogaª (02)
Bhavyaphalagu´aª
Bh¦nimb¢dika¾¢yaª(03)
Badary¢dilepaª
Bakuci Kalpa
Bahum¦tr¢ntakarasa
Bija Ropana Vidhi
Bh¢rg¤¾a°palakagh¨tam (cakradattaª)
Bhedanagu´adravyaª
Brhat Pancamula Arka Guna
Balagraha Shantikara Dhum
B¢lavamanasy¢piat¤s¢recikits¢yogaª (2)
Bhunaga Mudrika
Bhrhata Phala Ghrta
Br¢hm¢str¢rasaª (4)
Bhunagadi Taila
Brahmavrksa Puspa Kalpah
Bhadrotka°¢dyagh¨tam
Bhairav Rasa
B¢kuc¤va°¤
Bh¢rgy¢dikv¢thaª (03)
B¨hat¤bheda Gu´a¢ª
B¨hacch¢lapar´y¢di¾a²a¬gap¢n¤yavilep¤
Brhat Satavari Ghrtam
Bastivy¢padaatis¢ran¢ºakayav¢g¦ª - 05
B¨hatcandr¢m¨torasaª
Bal¢dyagh¨tam
B¤jap¦rak¢dilehaª
B¢lan¢bhip¢kecikits¢yogaª (1)
Bijapuradala Curna
Bhall¢tak¢dilepaª (2)
Balanamatisaradi Nasako Arka-2
Bh¦m¤sahagu´aª
Bhall¢tak¢di Lepa
B¨hatpa®canimb¢dic¦r´am
Badaradi Lepa
Bhutarava Ghrta
Bharjitahar¤tak¤yogaª (01)
Balamitra Curna -1
Bhallataka Janya Sothahara Upaya-4
Bhanga Guna Dosa
Bandh¦kay¦thik¢pu¾payorgu´a¢ª
Bhunag Guna
Ba²av¢mukharasaª
Bhukandha (chatraka) Krisna
Brhat Paniyabhaktavati
Babb¦ly¢disvarasayogaª (3)
B¨hat¤khadirava°ik¢
Bubhuksita Parada
Bahum¦tr¢ntakorasaª (2)
Bastau Sevyani
Bakuchidevdali Taila Patanam
Bhukharjura Gu´¢
Bala Aksepaka Cikitsa
Bh¢rgy¢dikv¢thaª (2)
Bala Vartakam Guna
Bhunimbadi Curna
Bh¨¾°amudgaka¾¢yaª
Bolabaddha Rasa Matra Evam Anupana
Bala Grahabadha Cikitsa-03
Bakadala Haratala Gunah
Bal¢dic¦r´am (5)
Bal¢dyamgh¨tam (1) (cakradattaª)
Bhaskara Rasah
Bastimarmaabhigh¢tacikits¢ - 01
B¢dhiryan¢ºakatailam (02)
B¢kuc¤gu´aª
B¨hadabakulaª
Bhramarogetriphal¢kv¢thaª
Bilv¢disvedaª
Bakuci Yoga-02
Bhagnado¾ahar¢prayogaª (1)
Balasosahara Vati-01
Brhta Cancu Guna
Bh¤masen¤karp¦raª
Bimb¢dyatailam (ga´²am¢l¢y¢m)
B¨hadgok¾ur¢dyalehaª
Busabakula Guna
Brhatkamesvara Modaka
Balaroga Nasak Yoga
Bhallataka Janya Sothahara Upaya-3
Brhatry¦¾a´¢dya Ma´²¦ra
Brhata Svarnamalinivasanta Rasa Prayoga-05
Bala Bilvadi Yoga
Bhedin¤va°¤
B¢lajvarecikits¢
Bilvadi Ghrt
Barbari Taila
Bala Yakrta Vrddhi Hara Yoga
Bhumikusmanda Yoga
Bh¦t¢¬kuºarasa
Bh¨¬g¢din¢ºakadh¦paª
Br¢hmyaras¢yanam (2)
Bibhitaka Phala
Bh¦d¢rorasaª
Bhall¢takatailam (3)
Bodhilata Prayoga
B¨hatjvarabhairavatailam
Bharngyadiyoga
Brahmarasaª (2)
Buddhi Bhransa Kara Yoga-3
B¢laºleºmaharayogaª
Brhati Phala Guna
Brahma Rasayana
Bibhitakadi Ghrta
Bh¢skaravartiª
B¨hatva²av¢nalorasaª
Badha Parada Guna
Bibh¤takayogaª
Bhall¢tak¢dic¦r´am (03)
Bhadrodumbarik¢diyogaª
Bhringarajadi Yoga
B¢rdhiyarogecikits¢yogaª
Balaroge Apathya
Bidalavanadi Vati
Bolagu´aª
Bh¦patigu°ik¢ (Dvit¤y¢)
B¨haty¢dyamnasyam
Bhagotara Gutika
B¨haty¢ditailam (Abhya¬ga)
Bahya Krimihara Rasa
Bibh¤tak¢digh¨tam
Brhatsarkarasama Curna
Bhall¢tak¢digh¨taª
Bhandiadi Guna
Balaksirapaka
B¤jap¦raphalagu´aª
Bhallataka Arka Gunah
Ba²av¢mukhorasaª
B¢lajvarecikits¢yogaª (4)
Baddha Parada
Bramnyastikamula Lepa
Bilv¢di Gh¨tam
Bha¬g¢gu´aª
Bh¨¬gaºvagandh¢yamakam
Bharngyadi Curnam
Bhallataka Vati
B¤jap¦r¢dikv¢thaª
Bh¦tumb¤gu´¢ª
B¨hatka°varatailam
Basty¢may¢ntakamc¦r´am
Bhallatakadi Ksara
Bakulavrkse Puspavardhaka Prayogah
Bhasmas¦tarasaª
Bh¢rangy¢diga´a Kvatha
Baddhamayaª
Badar Suska Phala
B¢lac¢¬ger¤gh¨tam
Brahmava°¤ (1) / Brahmaprabh¢va°¤
Bakuci Guna
Brhatpatra Arka Gunah
Bh¦may¢mlak¤
Bh¦mi P¢°al¢ Gu´a¢ª
Bubhuk¾uballabhorasaª (2)
Bhunaga Satvapatana
Brihatsinduradi Taila
Br¢hm¤gh¨tam (1)
Bhasm¢yasam
Bilvadi Lepa
Bhall¢takaphalatvakgu´a¢ª
Brahmadandi Curnam
Bharangiharitakyavleh
Bal¢tailam (1)
Bhaluki Parada Sanyasa Vidhi
Bhall¢takadi Kasaya-1
Balatisara Cikitsa
Balavardhakabasti - 03
Bhringrajadi Curna
Bhallatak¢diyogaª
Bhedanadravyaª
Bil¢sin¤vallabharasaª
B¨hall¢k¾¢ditailam
Bhagandaraharorasaª
Bhrngrajasamanadvaya Guna-2
B¢ÿdeba¼dhanaª
Br¢hmy¢disvarasayogaª
Bh¦dh¢tr¤gu´a¢ª 3
Bal¢dika¾¢yaª(03)
Bilv¢di Avaleha
Bhudhatri Anjana
Balukasisa Guna
Bh¢rgy¢dikv¢thaª (05)
B¨hatn¢rikelakha´²aª
Bhedan¤yayav¢g¦
Bh¦ni¼b¢dikv¢thaª
Bijapura Phalamamsa Guna
Bhagandarahara Yoga
Bhrishta Mamsadosa
Bhall¢tak¢dyaª K¾¢raª
Balajvarankusa Rasa Guna Evam Upayoga
Bhagnaharayoga B
Bhasmakarogep¢yasaª
Bal¢gh¨tam
Bhagandarapi²ak¢y¢lepaª
Balukam Guna
Bilv¢dipatrarasaª
Bhurjadi Dhupana
Balagrahapah Snana
B¨hatagnikum¢rarasaª
Brhata Harisankara Rasa
Bilvapakvaphalagu´aª
Bh¢rg¤gu²am
Bhadrotka°¢dyavalehaª
Bhumandali Guna
Badar¤m¦lakalkaª
Bh¦tabhairavarasa
B¨haty¢di Gh¨tama
Bilv¢dic¦r´am (cakradattaª)
Brhati Yoga
Brhat Pancamula Guna
Bhrngraja Nasya
Bahum¦tracikits¢yogaª 7
Bilva Mula Guna
Brhadagnimukha Curnam
Bhavyaphala Guna
Bhall¢takayogaª
Bhunagasatva-07
Bal¢dika¾¢yaª(04)
Bhunaga Satvapatana
Bhumikusmanda Yogah
Brahmyadi Vati
Bakucikadya Curna Anupana Evam Upayoga
Bhagandareku¾°h¢dic¦r´am
Bhimseni Kapura Nirmana Vidhi
Bala Grahabadha Cikitsa-28
Bhargyadi Kasaya
Br¢hm¤
Bal¢diy¢panabasti - 04
B¤jap¦ra ( ¡rdraphala )
Baluka Matsya Yoga
Bathuasaka
Bhangadi Vatika
Bal¢gu²¦cy¢ditailam (1)
Brhada Varunadi Kvatha
Bal¢digh¨ta
Bhallatakavidhanam
Bhadrasriyadi Lepa
B¨hat¤ Phala Gu´a¢ª
Bh¦n¢g¢dilepaª (3)
Bh¦nimb¢dika¾¢yaª (02)
Bh¤mama´²¦rava°akaª
Bhagnasth¢nepari¾ekayogaª (2)
Bacchuli Guna
Banafsa Kvath
Badam Poli
Bhumyamlaki
Bibh¤tak¢dyac¦r´am
Bakulapuspadi Yogah
Brhatyadi Gana
Bhringadi Nasyam
Br¢hmy¢dy¢vartiª
Bhakta Guna
Bh¢rgy¢dic¦r´am (01d)
Bakula Dohadam
Bhagandare Karviradya Tail
B¤j¢pura (phala Tvara)
Bis¢dikalkam
B¤jap¦ra Kesara
Babbuly¢savaª (Babb¦ly¢dy¢ri¾°aª)
Bijapura Rasa
Bhanga Sodhana-2
Balarka Rasah
Balarakshakar Yoga
Brahadvangesvarorasa
Barbari
Bilva Pakvaphala Guna
Banafsa Sarkara
Bh¢rgy¢dilehaª
Bandakadi Yoga
Bh¨²g¢malak¢ditailam
Bh¢rgy¢dilepaª (02)
Beeja Carana
Bastivy¢padaatis¢ran¢ºakayav¢g¦ª - 01
Brhata Svarnamalinivasanta Rasa Prayoga-14
Balagrahe Phalaghratam
Bhallataka Taila Guna
B¢kuci Yoga-01
Brhata Panchmula Guna
Brhati Phala
Brhatyadigana Sadhita Ksirapaka
Balagrah Hara Lepa
Bal¢sagrathitapi¾°akacikits¢ 3
Bal Cikitsa Yoga
Bal¢triv¨t¢svarasaªyogaª
Bh¨¬gar¢jatailam (4)
Bimbi Saka
Brhtsinduradya Tail
Bh¨¬gar¢jatailam (8)
Bijapura Phalakesara
Brhatsaubhagya Vati
Budhagrahapratik¢r¢´iratna
Bastivy¢padep¨ºnipar´¤basti
Bhairavagugguluª
Bhall¢takagh¨tam (1) (cakradattaª)
Bhallataka Visa Santi
Br¢hm¤gh¨tam (unm¢dacikits¢)
Bhasmesvara Rasah
Bilvam¦l¢dyac¦r´am
Bh¢ra¼g¤n¢gar¢diyogaª - 3
Bh¢nuc¦²¢ma´irasaª
Bija Sangraksana Vidhi-02
Bhagandareuts¢danam
Bh¨¬gar¢jaª
Badarapraleepaª
Bijapura Phalakesara Guna
Bal¢dipralepaª
Bilvakantaka Yoga
Bh¨¼gar¢ja -03
Bilv¢dyoyogau (02)
Brahmarandhrarasaª
Bhallataka Guna
Bhutajvarenasyam
Badar¢dyac¦r´am
Bali(gandhaka)visahara Agada
Bhutavesaja Jvarahara Yogah
Bal¢dika¾¢yaª(06)
Bhall¢tak¢dic¦r´am (04)
B¢laatis¢racikits¢yogaª - 07
Bh¦nimb¢dyamc¦r´am (01)
Bhuktakala Iksu Guna-3
Balabijapura Gu´a
B¨hat¤j¢t¤phal¢dy¢va°¤
Bhadr¢vahagh¨tam (bh¢vaprak¢ºª)
Bolabaddha Rasa Guna Evam Upayoga-02
Brhat Ksara Paka
Bijapura Bija
Badar¤phalatvag¢divartiª
Brihatkravyad Rasa
Brhatidvaya Phala Guna
Bhutabhairava Yoga
Bhuta Unmada Hara Arka
Bhagandaresvedanam
Bhedana Varti-2
Bh¤mava°akama´²¦ram
Bal¢m¦lac¦r´am
Baddharaga Ke Laksana
Bhugnetrasannip¢tacikits¢
Bilvape¾ik¢ Gu´a¢ª
Bh¦nimb¢dyam C¦r´am
Bhujastambhadi Pratikarah
Bilvani
Bakuciyadi Yoga
Bhagandaropada¼º¢r¤rasaª
Bhavita Gandhaka
B¢lajvarecikits¢yogaª (2)
B¢lak¢ntivarddhanayogaª
Bhall¢tak¢dilepaª (2) (cakradattaª)
Brhada Sinhanada Guggulu
B¢luk¢svedaª
B¢kucy¢diloham
Bastivy¢paded¢rvy¢diyogaª
B¤j¢pura ( Bh¦la)
Balanta Kadha No.2
Bala Grahabadha Cikitsa-08
Boddarsrnga Guna
Bhutikadi Kvatha
Bhall¢tak¢diyogaª (01a)
Bijapura Phalamajja Guna
Bilvantara Gu´¢
Bilvapatra Guna
B¨haty¢ditailam
Balatisar Hara Yoga
Bh¢numativartiª (1)
Bhe´²¢gu´¢ª
Bhucampakadi Lepah
Bhanga Shodhan
Babbuladala Kalka
Brahmam Ghrtam
Ballurakarkatamamsa Putapaka
Balakadu
Bibh¤tak¢valehaª
Baluka Potali Svedana
Bhasma Suta-01
Bhunaga Satva Guna
B¢laraksaka Bindu
Bal Raksha Vidhan
Bakulagu´¢ª
Bhall¢takatailam (1)
Bala Netrarogahara Yoga
Bal¢tailam (03)
Bal¢tailam
Bh¦tabhairavarasaª (5)
Bh¢patragu´a¢ª
Bakulaprayogaª
B¢´¢dikv¢thaª
B¨hatsaindhav¢dyatailam
Bhairavarasaª (2)
Balase Anjana
Br¢hm¤gh¨tam (05)
Bol¢diva°¤
Bhairavarasaª (6)
Bh¦n¢g¢dilepaª (2)
Bh¢rgy¢diyogaª (02b)
Bhagottara Rasah Prayoga
B¨hat¤ Gu´a¢ª (01)
Bilv¢diy¦¾am
Baddha Abhidhanarasa Parada Bandhana
Bijasadhanam-02
Bhunimba Kalka Prayoga
Bhramarogedur¢labh¢kv¢thaª
Bodhan Sanskarit Parad
Buddhi Bhransa Kara Yoga-1
Bhallataka Guna
Brhana Dravya Gunah
Bhunimbadi Kvatha-1
Bakula Gu´a
Brhtiyadi Tail
B¢lajvarecikits¢yogaª (5)
Bh¦t¢¬kuºorasaª
Bala Grahabadha Cikitsa-27
Bhagandarahararasa
Balavatsa Purisa Se Naga Kanakikarana
Bhagandarenyagrodh¢ditailam
Babb¦l¢diyogaª (01)
Bh¢vitaºil¢jatugu´a¢ª
Bijapura Kalpa-02
Balajiva Mamsa Guna
Bharangyadi Curnah
Bhall¢takaphalagu´aª
Bh¦tabhairavarasaª (2D)
Bija Ranjana Taila
Bilv¢dyagh¨tam (2)
B¤jap¦rac¦r´am
B¨hat¤tailam
Badarad¢ÿtanagu´aª
Bhall¢tak¢diyogaª (1)
Bharangi Mulayogah ( Musakavise )
Bijapura Mula
Balasosahara Ashokadi Kalka
Bhunaga Satva Mudrika
Babbula Phala Guna
Bilvadi Tailam
Bilv¢dika¾¢yaª
Bhagandar¢r¤rasaª
Balakam Gunah
Bala Grahabadha Cikitsa-20
Babbula Puspa Prasunakanda
Bh¢numativartiª (2)
Bal¢diyamakaanuv¢sanabastiª
Brahmagh¨tam
Balacandra Rasa
Brhatyadi Gana Kvatha
Bal¢dika¾¢yaª(01)
Bh¦t¤k¢dikv¢thaª
Bal¢dyamgh¨tam (2) (cakradattaª)
Bilvatailam
Balarka Rasah Prayoga
B¨hat¤ Gu´a¢ª (02)
Bhall¢takaºodhanavidhaª
Bhakta Kalpana
Bh¨¬gar¢ja ( Pa®c¢¬ga )
Bijapura Mula Guna
Babb¦l¢digu°ik¢
Byucihara Malahar
Bal¢siddhak¾¤ram
Bhramarogekaumbhagh¨taprayogaª
Bala Grahabadha Cikitsa-13
Bilv¢dic¦´am
Bh¨¬gar¢ja-kalpaª
Baladi Kvatha
Bal¢dilepaª (03a)
Bh¢rgy¢dikv¢thaª (07)
Br¢hmy¢dilepaª
Bhairava Anjana Rasa
Babbuladi Udvartana
Balaraksaka Sarbata
B¢lasyadaina¼dinak¨y¢niª 6
Bh¤mapar¢kramarasaª
Bibhitaka Guna
Bhuta Jvarekarnadharana
Bilva Tailam
Bibhitaki Sura Guna
Badarapatradi Curna
Bal¢phalagu´a¢ª
Brihanamajistadi Kvatha
Br¢hmy¢disvarasaku¾°haunm¢daharayogaª (2)
Bhuja¬g¤gu°ik¢
Bilv¢dipari¾ekaª
Bal¢diniruhaanuv¢sanakarma - 02
Bisagranthyadi Lepa
Bola Parpati Upayoga
Bhunagasatvam-01
B¨hatjvar¢ntakalauham (rasendras¢rasa¼grahaª)
Bahudaka Yuktatakraguna
Bhagnarogeº¢lipi¾°alepaª
Bala Yusa
Bh¦tar¢va¼gh¨tam
Br¢hm¤gh¨tam (03)
Badhirya Nasaka Arka
Babb¦lab¤j¢dilepaª
Bhrngarajadi Nasya
Bh¦nimbaparpa°ayorgu´a¢ª
Brhata Svarnamalinivasanta Rasa Prayoga-07
Bilvadi Kvatha
B¤jamodakaª
Bh¦nimb¢dika¾¢yaª(01)
Bhall¢tak¢dilepaª
B¨hatsarvajvaraharalauham (1)
Bhuchidra Drishtikarini Gutika
Bandh¦kagu´¢ª
B¨haty¢diloham
Balakasahara Yoga
Bhanga Mada Hara Yoga
Bhuta Bhairava Rasa
Bijapurakadi Varti
Bahuvara Yoga
Br¢hm¤dr¢k¾¢dika¾¢yaª
Baluka Sveda
Brhat Saindhavadi Taila
B¨hats¦tik¢vallabhorasaª
Bhed¤jvar¢¬kuºorasaª
Bala Grahani Cikitsa-01
Bilv¢di¾a²a¼gay¦¾aª
Bal¢dic¦r´am (1)
B¨hat¤saubh¢gyaºu´°h¤
Bahum¦tracikits¢yogaª 5
Bh¢rg¤m¦lapralepaª
Bala Vatayadah Gunah
Bamba Matsya Guna
Bhallukamamsa
Badari Pallava Kasaya
Balarchardihara Lajadi Curna
Bilvadh¢ny¢dika¾¢yaª
Bh¢r¬gay¢dika¾¢yaª(01)
Bhunimbadya Cur´a
Brahmitaila
Bhunaga Satva Jarana
Bacchuli Lepa
Bhirumatasya Mamsa Guna
Bha¬ga.¡gu´a¢ª (01)
Bhanga Guna
Bhunimbadi Astadashanga
Bilv¢dik¾¤rap¢kaª
Bhallataka Ksira Yoga
Badar¤kalkaª
Brahmi Kalpa
Bhunimba Arka Gunah
Bhaskara Anjana
B¢laku°aj¢valehaª
Bh¢ra¼gy¢dikv¢ª
Bastivy¢padaharabilv¢¢diniruhabastiª
Bijapuraphalatvaka Prayoga
Bala Pancaka Guna
Brahmavrksa Gupta Dhatri Kalpah
B¤jap¦r¢dip¢canaka¾¢yaª
Bijapuradi Curna
Bijapurakesara Guna
B¢l¢tis¢recikits¢yogaª (2)
Balataila
Buddhi Stambhana Vidhi
Bilvaºal¢°uyogaª
Bhaktottar¤ya¼c¦r´am
Bilv¢digu°ik¢
Bhadr¢dikv¢thaª
Bala Grahabadha Cikitsa-05
Brahmasahodh¦paª
Balacandra Rasa Guna Evam Upayoga
Baddhasutadi Khota
Bh¢rgy¢dikv¢thaª (01)
Bal¢dik¾¤ram
Bhunagasatvapatanam-1
Bhunimbadi Udhulana
Bala Kusmanda Guna
Bhagandaresvedanopar¢ntakarmaª
Brahmava°¤
Badara (kola)
Bubhuk¾uvallabhorasaª (02)
Bh¢gottaragu°ik¢
Brahmavrksa Pancanga Kalpah
Bilv¢muladi Kvatha
Brhtayadi Ganah
Bhairavi Guti
Bawali Boonti Taila
Brhatpancamulakvathah
Bibh¤tak¢dyapralepaª
Bh¦mijaguggulugu´a¢ª
Bilv¢dikv¢thaª (14)
Bastivy¢padaatis¢ran¢ºakayav¢g¦ª- 02
B¨haty¢digh¨taª
Bhagnaharayoga C
Bibh¤takaphalagu´aª
Bh¢r¬gy¢dic¦r´am
Brahtyadigana Sadhita Ghrta
Brihati Masurevara Upacara
Bhagandarecitrak¢ditailam
Bhall¢tak¢m¨tam
Bhutaghna Cakriika
Bhunaga Satva Niskarsana
Bhagandaranam Rasakarpurayoga
Balapancabhadrayoga
Bija Sangraksana Vidhi-05
Bhringraja Yoga
Bh¨¬gavi¾an¢ºakalepaª
Bhringraja Tailam
Bhraman¢ºin¤va°¤ (3)
Bibh¤tak¢dyam Tailam (01)
Bala Grahabadha Cikitsa-04
Bh¨¬gar¢jatailam (9)
Bola Sodhana
Badaraphala Gu´¢
Bibh¤tak¢digu²aprayogaª
Bddha Parad Gunah
Bhakuram¢¼saª
Bahum¦tr¢ntakaloham
Bala Krmi Hara Yoga
Balaraksaka Gutika
Brhtkravyada Rasa
Bramhi Ghrtam
Bal¢dima´²¦ram
Bindu Ghrta
Brihijanya Sveda
Bilv¢dika¾¢yaª(02)
Badarac¦r´ayogaª
B¨haty¢dikv¢thaª (5)
B¢lajvar¢tis¢rav¢ntyodh¢taky¢dic¦r´am
Bhallatak Tvakmamsa Guna
Bilv¢dikv¢thaª (4)
Brhata Svarnamalinivasanta Rasa Prayoga-08
Bhagandaretrika°uk¢dyamc¦r´am
Brahm¢strarasaª (3)
B¨hatam¦lakam
Bhurja
B¨hatki¬kin¤tailam
Brhatlonika Gunah
Bh¢skarorasaª (1)
Bilvatailam (cakradattaª)
Bilvam¦l¢dika¾¢yaª
Bahni Ksham Narsara Nirman Vidhi
Bakulab¤jagu´¢ª
Bala Raksaka Songati
Bh¢r¬g¤ka´¢dika¾¢yaª
Badari Patra Kalka
Baluka Kasisa Gunah
Bharangyadi Kvatha
Bal¢dilepaª (02)
Bh¦nimb¢dikv¢thaª (2)
Bal¢dilepaª (01)
Bh¦st¨´agu´aª
Bhaktavip¢ka Va°¤
B¢kuc¤gu´a¢ª
Bhallataka Kalpa-01
Bh¢nutailam
Bakulab¤janasyaª
Bibh¤tak¢valeham
Bh¦tar¢vagh¨tam (2)
Bal¢sagrathitapi¾°akacikits¢ 2
Bardhmagulm¢dihar¢´¢magryasa¼grahaªdravyam
Bhasmeºvarac¦r´am
B¤jan¢dyupac¢r¢ª 1
B¢lacary¢ª 3
Bhunage Tamra Satva
Bhagandarenyagrodh¢digh¨tam
Balagrah Hara Kvath
Bhallatakabhava Sotha Cikitsa
Balasosahara Taila
Bubhuk¾uvallabhorasaª (1)
Bal¢dyagh¨tam (3)
Bhairav¤va°¤
Balabilva Ghrta
Brahatsrngarabhra Rasa
Badara- Dadhi Lepah
Bh¢skaralava´ac¦r´am
Bal¢ºat¢vary¢dika¾¢yaª
Bilvapatra Dhuma
Bhall¢takak¾audram
Bhumilata Yukta Kusumbha Tailam
Bhallataka Ghrta
Bhasmaka Anupana
Bh¢rgy¢dilepaª (01)
Babbula Kvatha
B¨hatsarvajvaraharalauham
Br¢hm¤va°¤
Bhudharayantra
Bibh¤taka
Bolabaddha Rasa Guna Evam Upayoga-01
B¨hat¤kalkaª
Bhringaraja Rasayana
Brahmapa®jararasaª (1)
Bhutakesyadi Yogah
Bhall¢takalepaª
Bhunagasatvam-03
Bilv¢dika¾¢yaª(01)
Bhitsata Gunah
Babb¦r¢diprayogaª
Balasosa Cikitsa
Bimbi Gunam
Bh¢rgy¢dilehaª (1)
Brah¤gh¨tam (3)
Bhukandah(chatraka)rakta
Baly¢n¢magryasa¼grahaªdravyam
Bhramara Damsajanya Visahara Lepah
Bala Grahabadha Cikitsa-01
B¨¼ha´¤yaga´aª
Bijasadhanam-03
Bh¢r¬gay¢dika¾¢yaª(03)
Bh¦nimb¢dikv¢thaª (06)
Bolabaddharasaª (2)
Bahlikadi Vati
Bh¦tabhairavarasaª (2B)
Balagrah Yoga
Bhallataka Janya Sothahara Upaya-1
Bibh¤takalava´aª
Brhata Svarnamalinivasanta Rasa Prayoga-13
B¨ha´¤yamah¢ka¾¢yaª
Bakulatvakc¦r´a
Bh¦nimb¢dikv¢thaª (01)
Bh¨¬gar¢jaras¢yanam
Brhati Curna
B¨hatva¬geºvararasaª
Balaprka Rasa Guna Evam Upayoga
B¨haty¢diga´akv¢thaª (1)
Bhutkesyadi Yogah
Bilvadi Niruha Basti
Bilvapatraras¢diyogaª
Brhati Prayoga
B¨hatpippal¢dikv¢thaª
Bhedan¤y¢div¢takaphapraºaman¢n¢magryasa¼grahaªdravyam
Bijapuradi Yoga
Bruhat Vangesvara Rasa
Bal¢siddhaira´²atailam
Badar¤phalagu´a¢ª (3) (R¢javallabhaª)
Bhunimbadi Anjana
Bhall¢takap¢kaª (1)
Bimbipatradi Lepa
Bhunimbadi Mardana
B¢labilv¢dilehaª
B¢larogedh¦panam
B¢lak¢j¢sutasyam¢¼saª
Balyavastha Pita Dugdha Guna
Bhadr¢vahagh¨tam
B¨haty¢divartiª
Bh¨¬gar¢jaras¢yanam (02)
Bhall¢tak¢dic¦r´am (02)
B¢l¢rkarasaª
Bilvamuladi Ksirapaka
Bal¢saireyak¢dika¾¢yaª
Bh¢r¬gy¢dilehaª
Balaroga Hara Yoga-1
Bija Ranjana Prakara-03
Bakuchi Yoga Se Khota Evam Shabdavedhi Maharasa Nirmana
Bhairava Rasa
Bilv¢dyogugguluª
Bh¦nimb¢dik¾¢raª
Bhasmasuta Yoga
Bhall¢takaºoth¢ntakalepaª (1a)
Brhatidvya Guna
Bhagandarea´utailampari¾ekaª
B¢lacary¢ª 5
Bi²alava´ayogaª
Badara
Brhata Svarnamalinivasanta Rasa Prayoga-02
Badar¤patrapey¢ª
B¢kucy¢dyamc¦r´am
Bh¨¬gar¢jatailam (2)
Bhutonmade Aushansanmangaiyo Dhupa
Bijapura Guna
Balbandhu Arka
Bala Matsya Mamsa Guna
Bhasmasuta Parpati
Bal¢sahacar¢dika¾¢yaª
Bal¢dikv¢thaª (4)
Brhatyadi Ghrta
Bh¢rg¤yogaª
Bh¦nimb¢dic¦r´am
Bijapuradi Ghrta
B¨haty¢dilepaª (02)
B¢lak¢dilepaª
Balakasa Cikitsa
Bhumudga Ajirnahara Upayah
Baddhat¢lakam
Bola Guna
Bhall¢tak¢dilepaª (3)
Balarogahara Yoga
Bhedan¤va°¤
Bilv¢dikv¢thaª (10a)
Bahum¦tr¢ntakarasaª
B¨hatcint¢ma´irasaª (1) (Rasendras¢rasa¼grahaª)
Bal¢dilepaª (03b)
B¢lacary¢ª 4
Bhogapurandar¤va°¤
B¨haty¢diyogaª
Badar Phala Guna
Br¢hm¤rasaª
B¨hadgulmak¢l¢nalorasaª
Bab¦laras¢®janam
Bilvam¦lakalkaª
Bakuladi Curna-1
Brahmarasaª
Bal¢ga²¦cy¢dinir¦habastiª
Bhagottara Vatakah
Brhajjivakadi Tailam
Bhramarogetriphal¢c¦r´am
Bilvad¢ÿtanagu´aª
Badar(sauvira)
Bilvadi Tail
Bahum¦trarogat¨¾´¢ºamanop¢yaª
Bijapurapuspa Guna
Balya¼c¦r´am
Bakuci Citrakaprayoga
Bh¨¼gar¢ja -02
Br¢hmy¢dy¢valeham
Bastit¤k¾´am¨dudravyaª
B¤jap¦rarasayogaª (01)
Babl¦l¢®jana
Bhall¢takaphalagu´a¢ª (01)
Bhallataka Shodhana-02
Balachardihara Yoga-1
Bhadradyatailam
Bhalltakadi Yoga
Bisadi Anjana
Bodhana Samskara
Bhasmakarogaharayogaª - 2
Bala Netrarogahara Lepa
Bh¢r¬gay¢dika¾¢yaª(04)
Bala Guna
Bi²alava´¢digh¨tam
Brahmavrksa Taila Kalpah
Bhrngarajadi Lepa
B¤j¢pura (Keºara)
Bilvagu²¢diprayogaª (1)
Bh¦micampakagu´¢ª
B¨hadhi¬guleºvararasaª
Balatailam
Bastinetravy¢padebasti
B¢l¢tis¢recikits¢yogaª (3)
Bimbi Phala Guna
Brhacchathyadi Kasaya
Bilv¢di Tail
Bh¦karbud¢ragu´a¢ª (3) (Nigha´°uratn¢karaª)
Bala Ghrta
B¨haty¢dik¾¤rap¢kaª
Bal¢godh¦m¢dika¾¢yaª(01)
Brhatyadigana Kvatha
Br¢ham¤dh¨tam
Bhagandarepippaly¢dilepaª
Balanamatisaradi Nasako Arka-1
B¤jap¦r¢digu°ik¢
Bala Mutravarodhe Arka
Boladi Vati
Bakuci Prayoga
Bhagandaraharorasaª (rasendras¢rasa¼grahaª)
Bhallataka Rasayana Prayoga
Bilvam¦l¢dikv¢thaª
Bh¨¬gar¢jagh¨tam
Bh¦tumb¤ Gu´¢
Bh¦t¢¬kuºorasaª (2)
B¨hatkast¦r¤bhairavorasaª
Bhalatakadi Manjana
Brhadchrngaarabhrakam
B¢l¢n¢mrodanec¦r´am
Bhall¢takaras¢yanam
Bhujambu Gu´¢
Bhojan¢nteavalehaª
Br¢hmar¢k¾asarasaª
Bilvadya Kasaya
Bhagandarahara Lepa
Bilva¼p¢ccu°y¢di / Bilvalodhaditailam
Bahum¦traharayogaª
B¨hatdh¢®y¢dikv¢thaª
Bhagandaren¢å¤svedanam
Bh¨guhar¤tak¤
Brhdgangadhar Curna
Badar¢diyogaª
Bilva Ca Kapitthartha Prayogah
Bhi¾abh¢rasaª
Bhasmeºvararasaª
Bhall¢tak¢dilepaª (4) (cakradattaª)
Bal¢sagrathitapi¾°akacikits¢ 7
Bakulatvak Guna
Bh¢².Ry¢divarti
Bhunimbadi Kasaya
Bilv¢diº¨taª
Bal¢dikalkaª (4)
Bhallatakprayoga
Bahuv¢raapakvaphalagu´aª
Bastimarmaabhigh¢tacikits¢ - 06
B¨hatka°phal¢dikv¢thaª
Badaragh¨tayogaª
Bhunimbadi Kadha
B¤jap¦ra Valkal
Bahuv¢ratvakgu´aª
Brhat Sitopaladi Curna
Bilesayanam Mutra Gunah
Baddharasa Parada Vedha
Bhunagasatva Prayoga Vidhi
B¨hat¤dh¦panaª
Brhaccukrasandhanam
B¢l¢tis¢recikits¢yogaª (4)
Bh¦dh¢tr¤gu´a¢ª 2
B¢lavilvaphala Gu´a¢ª
B¨hadgraha´¤vajrakap¢°orasaª
Bramhapanjara Rasa
Badara Pallava Yoga
Bastivy¢padaharayogaª
Brahmavrksa Bija Kalpah
Bhagna Cikitsa
Bilvadi Kalka
Bhavyaphalagu´a¢ª (Apakva) - 1
Balagraha Cikitsa-1
Balasuryodaya
Baladi Ghrta
Brmhaniya Yoga
Bh¦nimb¢dikv¢thaª (1)
Bhallataka Anupana Prayoga
B¨haty¢dika¾¢yaª(01)
Bh¤mar¦drarasaª
Brahmyadi Rasayana
Balgrahahara Baladi Ghrta
Bala Hikka Cikitsa
Bilv¢dikv¢thaª (13) / Bilv¢dikalkaª
Bastinetravy¢padebilv¢dibasti
Bhunagasatvasya Gunah
Bilv¢dic¦r´am (3)
Bakuciyadi Lepa
Bhedana Varti-1
Bhumyupodika
Bhall¢takalehaª (2)
Bal¢dikalkaª (1A)
Balarogantaka Rasa Guna Evam Upayoga-03
Bilvadi Yoga-02
Balrogantaka Rasa
Bilvamula Guna
B¢lasundararasaª
Bh¤marudrarasaª
Bala Draksaphala Guna
Bhrngaraja Kalpah
Babb¦ly¢disvarasayogaª (1)
Balakadi Lepa
Bhunimbadi Kvatha
Bh¨¬gar¢jatailam (5)
Bhunag Satvpatan
Bh¢rat¤rasaª
B¨hats¦tik¢vinodarasaª
Balarka Rasa Guna Evam Upayoga(sadharana)
Bh¢rgy¢dyavalehaª
Bh¢skarorasaª
Bharangyadi Yoga
B¨hacch¢lapar´y¢di¾a²a¬gap¢n¤yama´²aª
B¢lap¦gagu´¢ª
Bajikarana Yoga-1
Brahmasavarcal¢gu´a¢ª 1
Bal¢dika¾¢yaª(02)
Bhr¢maramadhuª
Bahum¦tr¢ntakorasaª (02)
Bhasmameha Hara Yoga
B¤jap¦raras¢diyogaª (03)
Bilvadi Dugdha
Bhall¢takagh¨tam (3)
Bhallataka
Bilvapatrarasaª
Bal¢ketaky¢dika¾¢yaª
B¢layak¨dariloham
B¨haty¢dikv¢thaª (02)
Bijapurasvarasa Guna
Bhukte Jala Sevana
Babb¦lapallavayogaª
Balasosahara Curna
Bakul¢dyamtailam
Balaroga Hara Yoga-2
Bh¢r¬gay¢dika¾¢yaª (J¤r´ajvare)
Br¤higu´aª
Bhagandareapathyam
Bhallataka Lepah ( Arse )
Bhutonmadacikitsa
Balya Yoga
Balaka Bandha Lakshanam
Bhuahulya Gunah
Brhat Chagaladi Ghrta
Bimbadi Kvatha
Babb¦ly¢dyari¾°aª
Brahmama´²k¤gu´a¢ª
Bhavyaphalagu´a¢ª (Pakva) - 4
Brahmi Vati Anupana Evam Upayoga
B¢¼d¢ba¼dhanam
Ball¤tarv¢digu°ik¢
Bh¢¬g¢gu´a¢ª (02)
Bandhuj¤vaª
Bijasadhanam-04
Bhutajvareausadhidharana
Brhata Svarnamalinivasanta Rasa Prayoga-04
Bakula Tvak Kvatha
Bhall¢tak¢dilepaª (2a)
Brahmi Guna
Bhallatikadi Yoga-2
Bijapura Puspa
Baddha Parada Guna
Bijapura Baddhakesara Guna
B¤j¢pura (Pakva Phala )
Bhallataka Prayoga
Bilvaapakvaphalagu´aª
Bilvapatra Gu´a¢ª (02)
Bh¢rgy¢dilehaª (1A)
Bala Grahabadha Cikitsa -14
Bhagandarahara Cikitsa
Bharangiharitakyavaleha
Bhuvnesvara Rasa Matra Evam Anupana
Balacaturbhadra Kalka
Brhatbala Taila
Bhagandara Hara Dhupana
Bhairav¤va°¤ (1)
Bastivy¢padaharayogak¢s¢diniruhabastiª
Brahma Bijotthita Taila Prayoga
Bh¢svanm¦l¢dikv¢thaª
B¨hatp¤lugu´a¢ª
Bh¢ra¼g¤n¢gar¢diyogaª - 2
Bilv¢disiddhapayaª
B¨haj¤vant¤ Gu´a¢ª
B¤jap¦raja°¢dilepam
Barbara Matsya Mamsa Guna
Baddham¦tracikits¢ (b)
Balachardihara Yoga
Bh¢rgy¢dikv¢thaª (06)
Bahum¦tracikits¢yogaª 1
Brahmarasaª (1)
Brhata Garbhacintamani Rasa
B¢larakt¢tis¢racikits¢yogaª
Balkadi Kvatha
B¢kuciyogaª
Bh¦nimb¢dyoddh¦lam
Bhallataka Asthi
Baladi Sarpi
Brhad Vrddhadarukasamam Curnam
Bharjita Vishvadala Guna
Bh¨¬gar¢jatailam (6)
Bibhitakadi Kvatha
Basti Prayoga
Balagraha Cikitsa-2
B¨hats¦cik¢bhara´orasaª
Bhumudgavisahara Agada
Bal¢tailam (02)
B¤jap¦ram¦layogaª
Bh¦tabhairavarasaª (2E)
Bhunaga Satva Guna
Bh¦nimb¢dika¾¢yaª (03)
Bh¦rjapatragu´aª
Besvar
Brahmyadi Kvathah
Bhall¢takaºoth¢ntakalepaª (2)
Balaharitakyadi Yogah
Bhunagasatvam-02
Baluka Gunah
Bal¢sagrathitapi¾°akacikits¢ 1
Bhuktadrav¤rasaª
B¢l¢tis¢rebilv¢dic¦r´am
Bhagnasth¢nepari¾ekayogaª (1)
Bhall¢takagh¨tam (1)
Bradhna Sulaharo Lepa-01
Ba²av¢nalorasaª (Yogaratn¢karaª)
Bala Svarasa
Brahmi Amla Taila
Bhall¢tak¢dic¦r´am (01)
Baskayini Dugdha Gunah
Bhairavorasaª
Bastivy¢padedaºam¦labasti
Badar¤phalagu´a¢ª (1) (Nigha´°uratn¢karaª)
Br¢hm¤gu´a¢ª 1
Bhall¢tak¢dilepaª (1) (cakradattaª)
Balvaja Guna
Bhallataka Bija Sodhana
Bhasmakarogaharayogaª
Bh¦karbud¢ragu´a¢ª (2) (Nigha´°uratn¢karaª)
Bhagandara Cikitsa-3
Bindu Saram Ghrtam
Babb¦ly¢disvarasayogaª (2)
Bala Dangarika Guna
Bhairavarasaª (3)
Bilv¢dyoyogau (01)
B¢laatis¢racikits¢yogaª - 06
Bal¢sagrathitapi¾°akacikits¢ 6
Brahmaras¢yanam - 2
Bhagandaresvedanam (01)
Bahum¦tr¢ghna Rasa
Bal¢n¢gabal¢dika¾¢yaª
Brahamyadi Kadha
Brhadabrahmi Vati
Brihat Lai Churna
Buddhivardhane Visakalpa(38)
Bhumyamalaki
Bh¨¼gar¢jagh¨tam
Bh¦tabhairavarasaª (2C)
Bilv¢dianuv¢sanabasti
Brahmada´²¤nasyam
Bhallataki Kalpah
B¢lam¢ndyaharatailaª
Bh¢rgy¢digu°ik¢
Bhairavarasaª
Bilvaj¢º¢lidh¢nyagu´a¢ª (H¢r¤tasa¼hit¢)
B¢lagrahadh¦panam
B¢lajvar¢t¤s¢rerajany¢dic¦r´am
Babb¦lab¤japralepaª
Brahmi Vati
Bal¢kanakapatr¢dika¾¢yaª
Bhunaga Satva Marana
Bis¢dipari¾ekaª
B¨hatk¢®can¢bhrarasaª
Bh¢skaralava´am
Bhunagasatvapatanam-2
Bhall¢takajanyavi¾aharalepaª
B¢lan¢bhip¢kecikits¢yogaª (2)
B¢lak¢dyamkv¢thaª
Br¢hmy¢dic¦r´am (1)
B¢lar¢trirodanaharayogaª
Bhagne Parpatirasaprayoga
Br¢hm¤gh¨tam (02)
Bhanga Visahara Yogah
Bh¨¾°amudg¢dika¾¢yaª
B¢´adaladilepaª
Bola Parpati Prayoga
Bhuktap¢kava°¤
Bhurja Patrabandh
Bh¢rg¤¾a°apalakagh¨tam
Badara Phala (apakva)
Bhagna Roga Cikitsa
Brhatvasakadya Gh¨ta
Bala Grahabadha Cikitsa-22
Bal¢m¦lay¦¾aª (v¢taharoy¦¾aª) (cakradattaª)
Bhuust¢dikv¢thaª
Baladi Lepah ( Siroroge )
B¨hatsarvajvaraharalauham (2)
Brmhaniya Dravya
Bimbi Guna
Bisakatukadi Gunah
Bhendi Guna
Bhasma Suta
Bharitram / Bharat¢
Bal¢dic¦r´am
Badarabilvayogaª
Bahum¦traghnava°¤
Balagrahapah Lepa
B¨haty¢dika¾¢yaª(02)
Br¢hmy¢disvarasaku¾°haunm¢daharayogaª (4)
Bal¢k¾¤rap¢kaª
Bakuci Yogah
Bilv¢digh¨tam
Bhrami
Balatisara Hara Yoga-01
Bhumyamalaki Curnah
Bilvaprayogaª
Brhatkulatthaguda
Bhallataka Gu´¢
Bijapura Kesara Guna
B¢larog¢ntakarasaª
Balarka Gutika
Bhunaga Satvapatanavidhi-01
B¢lakagu´a¢ª
Basty¢may¢ntakagulik¢
Bija Sangraksana Vidhi-04
Bh¢rgy¢dikv¢thaª (09)
Bhallatakadyam Ghrtam
Bija Sangraksana Vidhi-01
Bhakta Guna
B¨hadbh¢rgy¢dikv¢thaª
Bilvadi Ascyotanam
Bilvapatradi Yogah
Bh¢rg¤har¤takyavalehaª
B¨hajj¤vakatailam
Bh¨¬gar¢jatailam
Bhanga Saka
Bhadrad¢ruhar¤taky¢dilehaª
Bh¦tan¢thabhairavorasaª
Balacaturbhadr¢valehik¢
Bh¦tar¢vagh¨tam
Bilv¢mrakv¢thaª
Bilv¢dic¦r´am
Bijapurasvarasah
Balaka Guna
Brhat Phalartha Prayogah-02
Br¢hy¢dic¦r´am
Bubhuk¾uvallabhorasaª (01)
B¨hajj¤rak¢dimodakaª
Bala Grahabadha Cikitsa-15
Bhagandaret¢mraprayogaª
Bahirdhuma Shadaguna Gandhaka Jarana
Bh¨¬gar¢jadilepaª (03)
Bhall¢takaºodhanam
Baddhamah¢rasaª
Bhramdandi Patra Yoga
B¢laik¾auª
B¨hanmeth¤modakaª
Bal¢m¦latvak
Bimb¤phalam
Bastivy¢padaatis¢ran¢ºakayav¢g¦ª - 03
Bala Grahabadha Cikitsa-18
Bh¦dh¢try¢ditailam
Bhauma(audbhijja) Lavana Guna
Bhringraj Tailam (03)
Banadi Taila
Bastinetravy¢padeyogaª - 1
Bh¦tabhairavarasaª (4)
Bal¢tailam (2)
Bal¢dinasyam
B¨hatvi¾amajvar¢ntakalauham
Bhallatakajanyamurccha Anupana
B¨hatkir¢t¢dikv¢thaª
Balukasveda Guna
Bal¢diy¢panabasti - 01
Bh¨¬gar¢j¢dilepaª (4)
Bastinetravy¢padeyogaª - 2
Bakkasagu´a¢ª
B¢kucy¢dic¦r´a
Bhunag Satva Prayoga
Bilv¢diyogaª (02)
Bhunimbadi Kalka
Bolava°ik¢
B¨hatk¦¾m¢´²¢valeham
B¨hadgu²¦cy¢dikv¢thaª
Badimai Bakayana Yoga
Brhati Taila
Badar Phala Majja
B¢lasyadaina¼dinak¨y¢niª 1
Brahmi Avala Kesa Tail-02
Bharangi Haritaki Awaleha
Br¢hm¤gh¨tam (04)
Bahum¦tr¢ntakorasaª (01)
Bhallataka Janya Sothahara Upaya-2
Bh¢rgy¢diyogaª (02a)
Bala Yamaka Sneha
Bhunimbadi Curnam
Brhat Sauresvara Ghrta
B¢lajvar¢¬gakuºarasaª
B¢l¢m¢t¤s¢recikits¢yogaª (1)
Badar¤phalagu´a¢ª (2) (Nigha´°uratn¢karaª)
Bhrngaraja Rasayana
Bala Grahabadha Cikitsa-26
Bhanga Visa Santi
Bihi Murabba
B¢kucik¢dyac¦r´am
Bal¢gu²¦cy¢ditailam (2)
B¨hadagnimukhac¦r´am
Bhagandaropada¼º¢rirasaª
Bilv¢mr¢sthikv¢thaª
B¤jap¦rak¢dya¼¼gh¨tam
Bh¨¾°aca´akagu´a¢ª (Ra.Ni.)
Bija Ranjana Prakara-02
Brhat Dhanvantara Ghrta
B¢lajvarecikits¢yogaª (1)
Bhallataka Rasayana-02
B¤jap¦ra Madhya Gu´aª
Bal¢punarnav¢ntaras¢yanam
Bhallatakasava
Bolabaddha Rasa
Bilva Taila
Bhairavasiddhirasaª
Bibhitaka Guna
Bhaskara Curna
Bala Phala Guna
Badara Guna
Bhanga Sodhana-1
Brhadrasasardula Rasa
Bh¨¼gar¢jatailam
B¢la B¤j¢pura (m¢tulu¬ga ) Gu´a¢ª
Bilvapatraras¢®janap¦ra´am (cakradattaª)
Bhaktavip¢kava°¤
Brhata Svarnamalinivasanta Rasa
Bhall¢takaºoth¢ntakalepaª (1)
Brhannimba Yoga
B¨hatp¤lutailagu´a¢ª
Badaraphalagu´aª (01)
Bahum¦tracikits¢yogaª 6
Bandhuka Gu´a
Bala Grahabadha Cikitsa-23
Bilv¢diyogaª
Bilv¢dilepam
Bhaktavari Gutika
Badar¤phalagu´a¢ª (3) (Nigha´°uratn¢karaª)
Bimb¤gh¨tam (cakradattaª)
Bandaka Yoga
Brhat Pancamula
Badara Phala (kincit Pakva)
Bala Grahabadha Dhupana
Bal¢dic¦r´am (2)
Bal¢k¦val¢dika¾¢yaª(Bal¢bilv¢di)
Bh¦tabhairavarasaª (3)
Bhram Sah Dhupa
Brhat Satavari Mandura
Bijapura Curna Prayoga
B¢lam¦lakv¢thaª
Br¢hmy¢disvarasaku¾°haunm¢daharayogaª (3)
Bhumi Sodhana Yogah
Bh¦nimb¢dikalkaª
Bhramarogeras¢yanaprayogaª
Bahircuda
Basti Vyapada Chikitsa
Bala Jiva Mamsa
B¢kucy¢dilepaª
Bhukandah
Bisagranthirogecikits¢yogaª
B¢lachardiatis¢racikits¢yogaª
Bilvaphalagu´aª
Brah¤gh¨tam (1)
Bibh¤takaphalac¦r´am (1)
Bhallatakadi Lepa
Bh¦teºvararasaª (1)
Bilvagada
Bhagandara Hara Lepa
Bilvadi Kasaya
Bilvavac¢dikv¢tham
Bhadradant¤gu´a¢ª
Banfsa Guna
Babbulabija Lepa
Bhutalaprayoga
B¨haty¢divarti - 02
Bhargi Guda Roganusara Anupana
Bhagandara Bhedaka Lepa
Bhadrad¢ty¢di Lehaª
Balaroga Hara Yoga-3
Bhalluka Mamsa Guna
Bhutumbini Proyaga
Br¢hmyaras¢yanam (1)
Badam Paka Vidhi(2)
B¢lak¢dilehaª
Brhat Agnimukha Curnam
Bhupatali (kumbhi) Gu´a
Bhramra Mamsa Guna
Bh¨¬gar¢jatailam (3)
Bilva Arka Gunah
Bhall¢takalehyam
Bolagunah
Bhringarajadi Taila
Bh¤mama´²¦ra
Br¢hmy¢dic¦r´am (2)
Bala Grahabadha Cikitsa-11
Brahmasuvarcal¢pr¢ºª
Bradhna Sulaharo Lepa-02
Bh¨¾°ek¾urasap¢naª
Bhall¢takatailaras¢yanam
Bakuci Tail Patan Vidhi
Bhagandare¢ragvadh¢divartiª
Bolabaddharasaª (1)
Bijaka
Bhadr¢dibasti (Kv¢thaª)
Brhat Palartha Prayogah-01
Bhi¾yandanatailam
Bilvamulkadi Kvatha
B¨hatjvar¢¬kuºarasaª
Badara Yoga
Bhekavi¾acikits¢yogaª (1)
Balamuli Guna
Bilv¢diyav¢g¦ª
B¨hat¤mahodadhiva°¤
Bakuchi Beeja Lepa
B¨hadgaganasundararasaª
Bijapuradi Kadha
Bhunagasatvapatanam-3
Brhatpanchmula Ganah
Bhringaraja Jata Bhandhan ( Jvare)
Balarogantaka Rasa Guna Evam Upayoga-02
Bhimrudra Rasa
Balabhadrik¢ª
Badar¢disvarasaª
Bilv¢dy¢ºcyotanam
Brhllai Curna
Balanam Sarvarogaharo Arka
Balharitakyadi Yogah ( Sannipatodare )
Brahmi Ghrta
Bramha Vriksha Kalpa
Bhagandar Cikitsa
Bh¦tabhairavarasaª (2A)
Bhunaga Satva Patana-01
Bhramarogegh¨taprayogam
Balamitra Curna - 4
Bhujagaraja Curnam
Bhadramustadi Curnam
Bhuktap¢karasaª (2)
Bhuchatra Guna
Bhunaga Satvapatnam(02)
Bharangyadi Kvath
Brah¤gh¨tam (4)
Bh¦mik¦¾m¢´²¢diyogaª
B¢l¢m¢t¤s¢recikits¢yogaª (5)
Bhramrikam Tailam
Bhunagatailam-02
Bilvapatra Gu´a¢ª (01)
Bhunagasatvam-04
Bhallataka Janya Sothahara Upaya-5
Balakasahara Cikitsa-1
Bilv¢di Tailam
Brahmavrksa Valkala Kalpah
B¨hajjamb¤ragu´a¢ª
Bh¦my¢malaky¢dic¦r´am
Bandhuka Mula Prayoga
Bh¦patigulik¢
Bh¦tabhairavarasaª (B¨hat)
B¨hatpippaly¢dikv¢thaª
Bhallataka Rasayana-01
Bala Cirbhita Guna
Bh¢r¬gy¢dikv¢thaª
B¢las¦ryodayorasaª (1)
Bhramara Madhu
Babbulaphala Guna
Bhavyaphalagu´a¢ª (Apakva) - 3
Brhtayadi Yoga
Bala Roga Hara Yoga
Bh¢rgy¢dic¦r´am (01a)
Bi²alava´agu´a
B¤jan¢dyupac¢r¢ª 2
Bhallataka - Narikela Yogah ( Udare )
Baladi Basti
Bha¬g¢dyudvarttanam
Br¢hmy¢disvarasaku¾°haunm¢daharayogaª (2a)
Br¢hm¤ ( Pa®c¢¬ga )
Bakul Puspa
Bijapura Phalarasa Guna
B¨haty¢dilepaª (03)
Bh¦tabhairavarasa - 2
Bijapura Puspa Guna
Balvyadhihara Yoga
Bileshya Ghrtam
Bolabaddhorasaª (1)
Balaghuti
B¢larasaª
Bal¢dic¦r´am (3c)
Bhall¢takava°akaª
Bh¢ra¼g¤n¢gar¢diyogaª - 1
Bilvadi Yogah ( Murccha )
Bhunimbadi Yoga
Bibh¤takab¤jamajj¢gu´aª
Bal¢dyamyamakam
Bharngyadi Curna
Bhasmaka Roga Cikitsa
Bakul¢dyataila-01
Bahum¦tracikits¢yogaª 2
Bhallatakamajja Gu´¢
Bibh¤tama®j¢diyogaª
Bh¨¬g¢dilepaª (2)
Bal¢dikalkaª (2)
Bidam
Barahsingha Sodhana
Bhall¢tak¢di K¾¢raª
Barbarikam (candana Visesa) Guna
Bh¦nimb¢dic¦r´am (cakradattaª)
Bolabaddhorasaª (2)
Bolaparpa°¤rasaª (siddhodayaª)
Bal¢dyamgh¨tam
Bilvadi Curna Anupana
Bh¢rgy¢dikv¢thaª (08)
Brhat Paniyabhakta Vati
Badari(samanya)
Baladi Yoga
Bastivy¢padaatis¢ran¢ºakagh¨tam
Br¢hm¤gu´a¢ª 2
B¨hat¤lava¬g¢diva°¤
Badara Kalka
Brahmada´²¤gu´¢ª
Bija Ranjana Prakara-04
Bolabaddharasaª
Bhringarajadi Curna
B¤j¢pura (M¢tulu¬ga )
Bilv¢dic¦r´am (2)
Brhata Svarnamalinivasanta Rasa Prayoga-09
Badam Paka Vidhi(1)
Bh¦nimb¢dyamc¦r´am
B¢lam (sugandhab¢l¢)
Bh¦nimb¢diyogaª
Bh¢r¬g¤gu´a¢ª (01)
Bhukadamb
Balatrapusa Guna
Bakkasa Guna
Bala Amra Guna
B¨hann¢yik¢c¦r´am
Bal¢dika¾¢yaª (cakradatta)
Bhagottara Gutika Kasa-svasa
B¨haty¢diga´aª
Brmhyadi Kalka
Bhuktotriya Va°¤
Bijasadhanam-05
Bijapura Kesara Guna
Bala Kwath-1
B¢las¦ryodayorasaª (2)
B¢kucik¢prayogaª
Bh¤mama´²¦ram
Bhandyadi Lepa
Bhall¢takajanyaºothaharalepaª
B¨hat¤m¨g¢¬kava°ik¢
Bal¢dh¢try¢ditailam
Bhustrna Guna
Bandaka Kalpa
Babb¦l¢diyogaª
Bal¢tailam (02) (v¨hat)
Bahumutrantaka Rasa Guna Evam Upayoga
Badar Kola
Bal¢dikalkaª (1B)
Bhairavarasaª (7)
Bala Traya Guna
Bhairav¤va°¤ (3)
Brahm¢strarasaª (2)
Balakvriddhikar Yoga
Brahmava°¤ (3)
Bh¦mikadambagu´¢ª
Brahmadandi Guna
Balajvarahara Yoga
Bhadrad¢rv¢dic¦r´am
B¢laatis¢racikits¢yogaª - 05
Brahmi Arka
Bhadraila Guna
Bhugnanetra Sannipate Anjanam
Bakula Dohada-01
Bh¨¼gar¢jac¦r´aª
Bilvadi Yoga-01
Bhadramustakagu´a¢ª
Bajikarana Yoga-2
Brhati(sarpatanu) Guna
Badam Guna
Baladi Churna
Bal¢kulatth¢dika¾¢yaª
Bhadramust¢®janam
B¢kuc¤
Bhakta Dala
B¨hatkir¢t¢ditailam
B¤jap¦raras¢diyogaª (04)
Bhallataka ºodhanam-2
Balarasa Vatika
Brhat Pancagavya Ghrta
Bal¢diy¢panabasti - 03
Bhall¢tak¢diyogaª
Bimbyadi Kvatha
Bilvaºal¢°uprayogaª (02)
Bh¦nimb¢dikv¢thaª
B¢d¢magu´a¢ª
B¨hatk¾udr¢dikv¢thaª
Babbulabijadi Yogah
Balavarddhakayogaª - 04
Bal¢dikv¢thaª (1)
Bhunaga Satvapatnam
Balapancabhadra Rasa Guna Evam Upayoga
Bahya Krmihara Rasa
Bal¢dikv¢thaª (5)
Bilv¢dia®janam
Brhata Svarnamalinivasanta Rasa Prayoga-10
Bhasma Bhaksana Pramana
Bilv¢divalehaª
Bala Taila
Braghnahara Ghrta
Bhutonmade Raksoghna Dhupa
Barb¦raniry¢sagu´a¢ª
Bija Ranjanam-07
Balavarddhakayogaª - 01
Brhat Kravyad Rasa
Badaryadi Kalpa
Bhukusmandamula Curna
Balasvarasah
Bh¢skarorasaª (3)
Bhagna Hara Upnaha
Bh¨¬gar¢j¢dic¦r´am
Badama Paka
Bhallataka Visahara Cikitsa
Badar¤pallavarasayogaª (1)
Bh¦tik¢hitailam
Bh¢ra¬g¤y¢dikv¢thaª
Bh¦nimb¢dikv¢thaª (07)
B¨hatgu²¦cy¢dikv¢thaª (1)
Bharangyadi Curna
Bhunaga Satvapatanam
Balasya Garbha Klesanivarna
Bh¢sk¢r¢m¨t¢bhrakam
Bal¢digh¨tam (1)
Bhujangarisikha Guna
Brhattrna Taila
Bal¢sagrathitapi¾°akacikits¢ 5
Balabilvadi Yoga
Bibhitaka Taila Guna
Bi¼dumodakaª / B¦¼d¤la²a²a¦ª
Balak Bandh
Brhattumburvadi Curna
Bhall¢takadikv¢thaª (01)
Bhukandah (chatraka) Sveta
B¢lahar¤taky¢diyogaª
Bhagandara Hara Taila
Bhringrajadyam Tailam (02)
Balyadravyaª
Bibh¤takac¦r´am
Bhavya Guna
Bh¦nimb¢dikv¢thaª (02)
Badaraphalagu´aª (02)
B¨hatc¦å¢ma´irasaª (Rasendras¢rasa¼grahaª)
Bhagnarogema®ji¾°h¢dilepaª
Bhagotara Gutika Anupana Evam Upayoga
Bh¨¬gar¢jadi Tailam
Bhaang Shodhana
Bakulapu¾pagu´¢ª
Bibhitaka Prayoga For Kusta
Brahmada´²¤yogaª
B¢lam¦tr¢dikv¢thaª
Bandaladi Yogah
Bh¦st¨´¢diyonilepaª
B¨hatkura´²ik¢gu´¢ª
Bhall¢taka ( Phala )
Br¢hay¢digh¨tam
Brhatiphaladi Yoga
Bilv¢diprok¾a´amvi¾aghnam
Bhraman¢ºin¤va°¤ (2)
Baladi Tail
Bukah Guna
Brhata Svarnamalinivasanta Rasa Prayoga-03
Bhall¢takamajj¢gu´a¢ª
Balasuryodaya Rasa
Bh¢¬gary¢dic¦r´am
Bhall¢takak¾¤ram
Bibhitakmajja Prayoga
Bh¨¬gar¢j¢dic¦r´am (1)
Bhavya Gunah
Bh¢skarac¦r´am
Brhad Gudapippali Rasa
Badarasyapatragu´a¢ª (1) (r¢janigha´°auª)
Bilv¢dikv¢thaª (5)
Bhall¢tak¢dimodakaª
Bilv¢dikv¢thaª (9)
Balarogahara Samanya Yoga
Badarapatradi Lepa
B¨hatºu¾kam¦lak¢dyamtailam
Brhtasatapuspadi Curna-01
Babbula Patra Svarasah
Bibh¤tak¢khyalava´am (Ma´²¦ralava´am)
Bal¢dilepaª (03c)
Bijapura Prayoga
Brhat Jambu
Bh¨².R¢jagh¨tam
Chacchik¢
Capala Bandha-1
Cinca Gu´a
Candan¢dic¦r´am (02)
Cakravaka Mamsa Guna
Catura¬gulabilvakalpaª
Citrak¢rirasaª
Citry¢b¤j¢dic¦r´am
Cilacima Guna
Cakeºvarorasaª - 02
Campakaª
Canchu Guna
Cakramard¢disind¦ratailam
Cataka Mansa Guna
Candasava
Candraprabh¢varti: (02)
Ch¢gak¾¤raprayogaª
Cint¢ma´irasa
Curna Amayika Prayogah-5
Capala Marana
Chinnadivrana Cikitsa
Candrodayamakaradhvaja (Svalpa)
Candan¢ditailaª (02)
Chardirogem¦rv¢c¦r´am (cakradattaª)
Candr¢m¨ta Parpati
Curna Gutikah
Cyavanapr¢ºª
Candrodayarasaª
Cakr¢khyarasaª
Capalayogena Vedhah -03
Candrakal¢rasaª (Pittajvare)
Candraprabha Vati
Citrakatailam
Curnodaka Amayika Prayogah-1
Chardiharakv¢thaª (01)
Cint¢ma´irasaª - 04
Candan¢dipralepa
Candanadi Taila
Candraprabh¢va°¤ - 04
Candan¢dimah¢yogam
Cumbakagu´aª
Cavika Guna
Candan¢dyagh¨tam
Curnanjanam-6
Chardirogehar¤tak¤c¦r´am
Caturth¢malakaras¢yanam (¡malakaras¢yana)
Candan¢dipralepaª
Candrakala Rasa Guna Evam Upayoga-05
Cavik¢pallavayogaª
Carmkusthae Meghnatha Udvartana
Caura Bandha
Canaka Saka Guna
Cint¢ma´irasaª (12)
Cihlaka
Caitasgh¨tam
Chardiharayogaª - A
Cincadi Yoga
Candrakal¢rasaª
Chaturbhuja Rasa Guna Evam Upayoga-01
Caturthal¢k¾¢di Taila
Citrak¢dilepaª (03)
Candan¢divarti: (02)
Cakshu Roga Hara Yoga-23
Candadi Pralepa
Chagayakrta Yogah
Caturbija Arka Gunah
Chandrasekhar Rasa
Candapriya Gutika
C¢¬ger¤gh¨tam (03)
Caturbhujarasaª
Candrasudh¢rasaª
Cancuda Guna
Cunah Guna
Candraprabh¢gu°ik¢ (02)
Cakramardabijadi Lepa
Caturthaavashitatapta Jala Guna
Campaka Agada
Chardyantakarasaª
Chinn¢dikv¢thaª (01)
Cangeri Guna
Citrakadi Kvatha
Canaka Prayoga
Cint¢ma´irasaª - 15
Ci®c¢k¾¢r¢diºa¬khava°¤
Curna Amayika Prayogah-2
Candan¢diyogaª
Chinnodbhav¢dika¾¢yaª
Chardi Nasana Sadaleha-04
C¢turthakajvareyogaª
Copac¤n¤p¢kaª
Chinn¢dika¾¢yaª (02)
Cakotara Guna
Citrakaprayoga
Ch¢gam¢¼s¢disevanam (02)
Copaciny¢dika¾¢yaª
C¢turbhadrakv¢thaª
Copac¤n¤yogaª
Chinnar¦²haº¢ligu´aª
Candrodayorasaª - 05
Cipparogecikits¢yogaª (1)
Candan¢dikalkaª (03)
Candrakanta Rasa Guna Evam Upayoga-03
Candrakala Rasa Guna Evam Upayoga-10
Ch¢gam¢¼s¢disevanam (01)
Candan¢dileham
Candrakanta Rasa
Candan¢dikv¢thaª (04)
Candan¢dikv¢thaª (08)
Chardiharayogaª
Cakshu Roga Hara Yoga-2
Candramrta Rasa Guna Evam Upayoga-03
Cakramardadi Prayoga(03)
Cakramardadi Lepa
Ca°akav¨¾yam¢¼sam
Citrakava°ik¢
Catu¾pallavatailam
Chardiharaprayogaª - H
Candanodaka
Chardi Katipaya Yoga
Candanadi Kalpa
Cint¢ma´irasaª (09)
Cirabilvadi Yavagu
Cint¢ma´irasaª - 26
Candraprabh¢va°¤ (02)
Candroday¢vartiª (Dvit¤y¢)
Caturj¢takagu´a¢ª
Candanadi Vatika
Cint¢ma´irasaª (05)
Candraprabha Rasala
Citrakaharitakyavaleha (01)
Candan¢dyatailam
Candana Ka Sarbata-2
Candan¢dia®janam
Canaka Yusa Guna
Citrkadi Curna
Caturvidha Sneha Prayoga
Cataka Purisadi Anjana
Cangeri Ghrta
Candan¢dikv¢thaª
Candrasekhara Rasa
Carana Samskara
Chardidahe Rasakalpa(11)
Cathurtha Masa Garbha Aushadhani
Candrakala Rasa Guna Evam Upayoga-03
Chagaladya Ghrta
Cavyadi Modak
Chandrodaya Varti
Ca¼cub¤jagu´a¢ª
Citr¢mbararasaª
Cakreºvarorasaª (01)
Candan¢dy¢varttiª
Candrodayorasaª - 02
Cakoraa´²agu´aª
Copac¤n¤v¢¾paª
Cavy¢dic¦r´am (02)
Cakramarda Guna
Candan¢vag¢hanam
Campakakadal¤gu´a¢ª(02)
Candrodaya Varti
Chaga Ksira Guna
Cint¢tailam
Cakshu Roga Hara Yoga-12
Ci¼c¢dilehaª
Chardy¢rogecandanaprayogaª
Cak¾u¾yovargaª (cakradattaª)
Citrakadi Yavagu
Candrodaka Bandha
Cu®c¦phalalepaª
Cirapot¢gu´¢ª
Cheenaka Karpura Gu´a
Cavyapu¾pagu´a¢ª
C¢turbhadrakaª
C¦lik¢va°¤
Citrakaprayogaª (03)
Candrakala Vati
Candan¢dilepaª (10)
Candanak¾¤r¤ka¾¢yaª
Candrasekhar Rasah
Chaulayi Mula Prayoga
Chardi Nasana Sadaleha
Cavy¢dic¦r´am (05)
Cukradi Taila
Ca´akas¦paª
Caturtha Prakara--svetvaikrantasiddha
Cakra Taila Prayoga
Curnodakam
Calomel Malahara Gunah
Citrak¢dic¦r´am (05)
Caitanyodaya Rasaª
Candan¢dikv¢thaª (03)
Chintamanirasah
Cakranbija Lepa
Cill¤gu´a¢ª (R¢janigha´°auª)
Candabhairava Rasa
Churik¢rorasaª - 1
Carana
Citrak¢digh¨tam (01)
Caturm¦¦khorasaª - 05
Chinna Karnapali Avacurnana-01
Chirdighnaagryasa¼grahaªdravyam
Cint¢ma´irasaª - 13
C¢turthik¢rirasaª (01)
Citrakagu²a
Cirbilva Ankur Guna
Cakshu Roga Hara Yoga-15
Citrak¢dic¦r´am (03)
Chetaki Haritaki Guna
Caturusana Guna
Chetaki Haritaki Visesa Guna
Citrakagu´a¢ª
Candan¢dikalkaª (05)
Catuªsamarasaª - 01
Candreºvarorasaª
Caturtha Mase Garbha Cikitsa
Chardi Nasana Sadaleha-02
Candanakaranam
Ch¢gal¢dyagh¨tam (1)
Caturtha Grass
Curnaratnam
Cak¾auªsr¢varogecikits¢yogaª (2)
Caturjataka Curna
Citrakam¦l¢diyogaª
Canaka Soup Guna
Canaka Ksara Anupana-03
Capala Guna
Candraºekharorasaª - 02
Chinnodbhav¢dika¾¢yaª (02)
Cakradi Mamsa Guna
Cakramardadi Lepah
Co²asiddhorasaª (P¤y¦¾asundaraª)
Citraka Rasayana Yoga
Copaciny¢dic¦r´ah
C¢hagu´¢ª
Ca´²abhairavorasaª (01)
Candan¢dika¾¢yaª(03)
Cakravaka Mamsa Gunah
Candan¢ditailam (2)
Citrak¢diprayogaª
Cincaphalarasa Gu´a
Candraprabh¢va°¤ - 01
Cakramarda Tail
C¦²¢ma´irasaª - 4
Curna Khadava
Caksusya Guna
Candraprabh¢va°¤
Cintamani Rasa
Candra Vati-02
Candanadi Curna
Candrik¢baddharasaª
Chardirogecandan¢dikalkaª (cakradattaª)
Ca¼dan¢dihimaª
Cakratailalepaª
Catura¬guladr¢k¾¢kalpaª
C¢¬ger¤gh¨tam (05)
Chinnodbhav¢dika¾¢yaª(02b)
Cint¢ma´irasaª - 02
Cincaphaladi Lepa
Chardy¢d¤n¢¼cikits¢ 2
Caturbhadra Guna
Capala Satva Patanam
Catuªsnehasvedana
Candr¢m¨tarasaª - 03
Cakrarasaª - 02
Caturdaº¢¬galauhaª
Citrakakalpaª (01)
Cakrik¢bandharasaª
Cakramardaphalagu´aª
Chagala Mutra Yoga
Chinnadi Kadha
Cipita Guna
Caturvidhabal¢gu´a¢ª
Chardirogepathyam
Cakshu Roga Hara Yoga-9
Candanodaka Nirman
Chardirogegu²¦c¤ka¾¢yaª (cakradattaª)
Chagaksirapaka
Caitanyodayarasaª
Candan¢di Varti
Cakora Mamsa Guna
Chardiharayogaª - G
Candanakalkam
Chardiharayogaª -L
Ca¼dan¢ditailam (Mahat)
Cukkumlippaly¢di(¹u´°h¤pippaly¢di)Ka¾¢yaª
Cincha Marica Yoga
Catura¬gulasauv¤rakakalpaª (06)
Chinna Karnapali Pariseka-02
Catuªpr¢s¨tikabastiª
Ch¢try¢dilehaª
Cilli Saka Gu´a
Cakshu Roga Hara Yoga-16
Chaturjata Arka Guna
Caitasaghrtam
Cinaka Gu´aª
Ch¢gamu´²agu´a¢ª
Citrak¢di Gh¨ta
Candanadi Loham
Candrodaya Rasa(3)
Candanadi Lepam
Cakradharorasaª
Cakrabandharasaª
Ca´ak¢mlakagu´aª
Cakramardalepaª - 1
Candramrita Rasah
Chady¢rdicikits¢yogaª - 03
Cakshu Roga Hara Yoga-19
Cchinaruhya Sali Guna
Cotahara Yoga-01
Cincarasa Se Taara Nirmalikarana
Cint¢ma´irasaª (06)
Candanadi Vati Anupana Evam Upayoga
Chardi Cikitsa( Garbhini )
Chatur Dasang Lauha
C¢¬ger¤prayogaª
Caturangula Kasaya
Campakad¢ÿtanagu´aª
C¤nakarp¦ragu´a¢ª
Caksu Sodhana
Candrakal¢ Va°¤
Ci®c¢dya®janam
Candrarkavedhah
Candrodya Bhaksana Vidhi
Cakr¢khyorasaª
Candalkanda Guna
Cukkucu´²¢di(¹u´°h¤bh¦nimb¢di)Ka¾¢yaª/Ardhabilvaka¾¢yaª
Citrak¢dyaºcavv¢rolepaª (04)
Candrak¢ntam¢ra´a (02)
Citrak¢dyaºcavv¢rolepaª (01)
Cancu
Citraka Leha
Candrak¢ntarasaª - 01
Chinnodbhav¢dikv¢thaª
Cici´²agu´¢ª
Cint¢ma´iva°¤ - 2
Cakshu Roga Hara Yoga-5
Ch¢gak¾¤rasiddhagh¨tam
C¢turthakajvarenasyam (2)
Citrakamuladi Kvatha
Chucchundar¤tailam
Caturangula Kvatha
Caranayogyabhrakakaranam-03
Candana Lepah
C¢turbhadrakam
Candan¢dikv¢thaª (2)
Candan¢dyamlauham
Cirama¼°hak¨tigu´a¢ª
Cyavanaprasha Avaleha Roganusara Anupana-03
C¢¬ger¤ ( Pa®c¢¬ga )
Chardiharaprayogaª - N
Cangeryadisadhitamatsya Guna
Chardirogel¢j¢dikayogaª (2)
Candanadi Kvatha
Candan¢dic¦r´¢®janam
Candan¢dilepaª (04)
Candanadi Tailam
Cukrikadi Lepa
Curnadagdha Mukhapaka Cikitsa
Catv¢riras¢yanam (1)
Candrodaya Rasa Guna Evam Upayoga
Catakamamsa
Candanadiavaleha
Carana Yogya Abhraka-1
Catuªsamaloha
Candras¦ryarasaª
Chaturbhadradi Kadha
Carmaku¾°hacikits¢
Curna Amayika Prayogah -3
Caturvaktra Rasa
Ca®catku°h¢rorasaª
Candan¢di Gh¨tam
Candanagu´a¢ª
Candr¢m¨tarasaª - 02
Caturmukhorasaª (01)
Catu¾kuvalayagh¨tam
Chaturbhuja Rasa Guna Evam Upayoga-06
Citrakadi Kalka
Caturbijakramah-04
Cavya Pallavadi Yoga
Candan¢diprayogaª
Cint¢ma´irasaª (2)
Cavy¢dilauham
Caladanta Cikitsa-3
Copcini Paka
Chinnarohaº¢lidh¢nyagu´a¢ª(H¢r¤tasa¼hit¢)
Caturbijakramah-02
Candan¢di Yamakaª
Cintamani(tailam) Rasa-23
Chandanadi Taila
Candraprabh¢va°¤ka
Cint¢ma´irasagu°¤
Carmaroga Apathyam-1
Cavy¢dyamgh¨tam
Chardiharayogaª -J
Cakramard¢dilepaª (03)
Caitasagh¨tam (01)
Cerupayar¢di(Mudg¢di)Ka¾¢yaª(01a)
Cavyagu´aª
Candrodita Parada Anupana
Ci¼c¢ditailam (1)
Citrakadi Kalka
C¢².Gery¢diras¢yanam
Citrak¢ditailam (01)
Candrodaya Vati-01
Carmarognasaka Malahama
C¢turj¢tadh¦mrap¢nam (01)
Candan¢di Kvatha
Cint¢ma´irasaª - 20
C¦²¢ma´irasaª - 1
Citraka Tail
Chardi Kapitthadi Katipaye Yoga
Candan¢dikv¢thaª (11)
Candanadi Churna
Candanadi Leha
Citrakadi Curna
Cavikadi Ghrta
Chapala Guna(02)
Chardiharaprayogaª - C
Candrah¢s¢lapsik¢
Ca°akam¢¼sagu´aª
Chaitramasetrnasyagunah
Candrakala Rasa Guna Evam Upayoga-09
Chanaka Lavan Bhasma
Candrak¢ntarasaª (02)
Caturbhadrakarasaª
Cinca Ksara Amayika Prayoga-2
Cihlakaphalagu´a¢ª
Cint¢ma´ic¦r´am
Catura¬galoham
C¢turthikajvaredh¦paª
Citrakalehaª
Ca´²abhairavorasaª - 03
Chagatakra Guna
Catuªsam¢gu°ik¢
Candr¢m¨talauham
Citrak¢dik¾¢raª
Citr¢¬gy¢dic¦r´am
Cakramarda Yoga-1
Calomel Prayoga
Ca´²abh¢skarorasaª
Cak¾u¾yayogaª 01
Citrakadiyoga
Cau®jyajala
Caturtha Triphala Rasayanam
Citrakadyagh¨tam
Ch¢gaprayogaª - 1
Copaciny¢dic¦r´am
Candanac¦r´ayogaª
Candan¢dyamtailam
Capalasya Gunah
Cinca Tvak Bhasma
Candrakantamanijala Gunah
C¤n¢kakarp¦ragu´aª
Cint¢ma´irasaª (11)
Candan¢dika¾¢yaª(02)
Candanadi Curna Anupana
Cincaphaladi Prayoga
Candan¢ditailam (1)
Cilcimamatsya Guna
Candrarka
Citry¢b¤jayogaª
Cudamani Rasa
Candraº¦ragu´aª
C¢turthik¢rirasaª - 07
Catuªsamamodakam
Citrak¢dilauham
Cinca Ksara Amayika Prayoga-1
Cincadi Kasaya
Ca´akaº¢kagu´a¢ª (Ra.Ni.)
Caturm¦¦khorasaª - 06
Caturangula Kalpa-01
Candan¢dyamc¦r´am
Cakraddharorasaª
Cakshu Roga Hara Yoga-13
Ci¼c¢ditailam (2)
Candan¢dilepaª (01)
Candrashekhara Rasa( Gorocana Rahita)
Caturb¤jagu´aª
Candana Ksirapaka
Candanadi Pani
Caturbhadrika Varti
Cangeriadi Kvatha
Chatrini Prayoga
Ci®c¢lehaª
C¢turbhadram
Caturbhadra Pancamulam
Chagah Mamsa Guna
C¢turthakajvarenasyam (1)
Candanadicurnah
Citrakaharitaki Rasayana
C¦r´aratnam (01)
Cyavanapr¢º¢valehaª
Cakra Surya Rasa
Catv¢riras¢yanam (3)
Candrodayorasaª (01)
Citrakagu²am
Catura¬gula¢malakakalpaª (05)
Cukra Gu´a¢ª
China Karkatigunah
Chardiharaprayogaª - I
Clinnavartma Cikitsa
Chaga Mansa Guna
Citrakahar¤tak¤
Citrakam¦lakalkaliptakumbh¢jatakr¢diprayogaª
Cukrasadhitamatsya Guna
Candras¦rakv¢thaª
C¢¬ger¤gh¨tam (04)
Candrak¢ntarasaª - 02
Corapu¾p¤ºodhanam
Caladanta Cikitsa-2
Chardiharaprayogaª - D
Cak¾auªsr¢varogecikits¢yogaª (1)
Chaturjatak
Capalayogena Vedhah-01
Carana Jarana Vidam
Catuhsama Leha
Candrakala Rasa Guna Evam Upayoga-08
Citrakmuladi Lepa
Ca´²asa¼grahagadaikakap¢°arasaª
Chardi Anupana
C¢turthik¢rirasaª
Cyavanaprasha Avaleha Roganusara Anupana-07
Candanakalkaª
Citrak¢dik¾¤ram
Catura¬gulalehakalpaª
Canakadi Curna
Cint¢ma´irasaª - 21
Candrakanjana-3
Candrodaya Vati-02
Catusparna Taila
Cavyam Puspa Guna
Canakayusa Guna
Campakam¦laka¾¢yaª
Chikkan¤gu´a¢ª 2
Chauhara Guna
Chhaya Cikitsa
Cavyadi Kalka
Ci®c¢ºa¬khava°¤
Caturjataka Nasya
Candan¢ditailaª (04)
Chikkan¤gu´a¢ª 1
Chinna Karnapali Pariseka-03
Chinnakar´epari¾ekaª
Churik¢rorasaª - 5
Catura¬gulasur¢ma´²akalpaª (01)
Catuh Sneh
Caturthakajvare ºir¤¾¢dinasyam
Ca´²¢¼ºulepam
Ch¢gam¦tragu´a¢ª
Chibilli Guna
Cakramardagu´aª
Candamarutam
Candanadi Kasaya
Chardiharayogaª - H
Cakraddharorasaª - 03
Candanadi Curnah
Catv¢ronasyaprayog¢ª (01)
Cangeri Guna
Caitasagh¨tam (02)
Cyavanaprasha Avaleha Roganusara Anupana-06
Citrak¢dyoari¾°aª
Caitanyabhairavorasaª
Cint¢ma´irasaª - 27
Canadadi Kvatha
Candan¢dya C¦r´a
Chandraprabha Vati
Candan¢dyamtailam (apacy¢m)
Candan¢disnehabasti
Coraka Guna
Cetak¤c¦r´aª (haraå¢dic¦r´aª) - 01
Chardi Katipaye Yoga
Citrakotthitagh¨tam
Cakramardadi Prayoga(01)
Candanayogaª (02)
Cilli Gunah
Citrakadi Ksira
Ca´akagu´a¢ª (r¢janigha´°auª)
Candan¢dinir¦habastiª
Ca´akagu´aª
Candan¢dilepaª (07)
Curnaanjanam
Candrarkavedha
Chinn¢dika¾¢yaª (01)
Candesvaro Rasah
Candrodaya(bahirdhuma)
Catuskuvalaya Ghrta
C¦r´ajanyamadacikits¢yogaª
Candrodayogadaª
Candramrta Rasa Guna Evam Upayoga-02
Candan¢dika¾¢yaª
Chardi Cikitsa
Candrakala Rasa Guna Evam Upayoga-02
Ca´ak¢mla Gu´a¢ª
C¢¬ge R¤gu´a¢ª
Candan¢dikv¢thaª (10)
Ciribilv¢dika¾¢yaª
Candanadi Lauha(jvara)
Chintamani Rasa
Cangeri Ghrtam
Candrakal¢rasaª - 2
Ca´akaras¢yanam
Candan¢di Gh¨ta
Curnagada
Cikkana Khadava
Ca´ik¢t¨´agu´a¢ª
Cincha Bijatwacadi Yoga
Chatrakphala Yoga
Citrak¢dikv¢thaª (03)
C¢turthik¢rirasaª - 06
Cintamani Caturmukha Rasa Guna Evam Upayoga
Chauharadi Yoga-1
C¦r´a®janam
Carbolic Dhavana
C¢turj¢t¢disambh¢rakaª
Candan¢dic¦r´am (06)
Ca´²¢gnirasaª
Chardirogel¢j¢dikayogaª (1)
Chardirogepathyaª
Chinnavrana Cikitsa
Ca´ak¢ditailam
Candraprabh¢va°¤ - 05
Candan¢dya®janam
Carmaroganasaka Tail
Copac¤n¤prayogaª (01)
Candanadi Ksirapaka
C¢turbhadrakapa®cam¦l¢dikv¢thaª (02)
C¦r´¢®janam (03)
C¦r´¢gadaª
Chinnodbhav¢dika¾¢yaª(02c)
Cavyadi Curnam
Cyavanprasavleh
Candanabalalaksadi Tail
Cilli Guna
Canda Martanda Rasa
Ci®c¢patr¢dikalkaª
Chardiharaprayogaª - A
Cint¢ma´irasaª - 10
Candrodayorasaª - 04
Catura¬gu La Gh¨ta Kalpa (02)
Citrakac¦r´ayogaª
Caturthakajvare Sthir¢dikv¢thaª
Caturthamaricadya Taila
Candrakanta Gunah
Curnodakasya Amayika Prayogah
Candr¢m¨tarasaª - 01
Citran¢g¢nkorasaª
Cilli
Coraka Gu´a¢ª
Caturbhadrarasaª
Cakshu Rog Ahara Yoga-6
Candanaparpa°¢dika¾¢yaª
Carm¢ttakorasaª
Citrakamulaadi Curna
Chardi Katipaye Yoga-02
Chardiharayogaª - C
Cunavati
Ch¢g¢diyak¨tam¢¼sarasaª(Pu°ap¢kaª)
Chinnodbhav¢dika¾¢yaª (01)
Chardirogeºr¤phalaka¾¢yaª (cakradattaª)
Candravaleha
Caundya Jala Guna
Candan¢dikalkaª (04)
Cu´²atamil¢m¢di(Bh¦nimbapunarnav¢di)Pey¢ª
Corakagu´a¢ª
Catura¬guladadhimastukalpaª (04)
Candanamadhu Anjana
Citrak¢dimodakaª
Carpota Guna
Cinca Ksara Amayika Prayoga-3
Canakyamulam (mulaka Visesa) Guna
Cakshu Roga Hara Yoga-4
Capalarasaª - 03
Citrakagu´aª
Ca´²abh¢skararasaª
Curnanjanam-9
Cint¢ma´irasaª - 23
Candr¢m¨ta Rasa
C¢turthik¢rirasaª (02)
Citrakaprayogaª (02)
Candan¢nuv¢sana
Citrak¢dyamtailam (01)
Candan¢dilepaª (11)
Cak¾u¾y¢diropa´¤y¢nagryasa¼grahaªdravyam
Chaturthikhar Rasa
Candrakal¢va°¤ - 02
Ch¢g¢ladya¼tailam
Cukra Gu´a
Candala Arka Gunah
Chardidahe Rasakalpa(10)
Ca°ak¢div¨¾yarasaª - 1
Chinnodbhav¢dika¾¢yaª (04)
Chardiharaprayogaª - M
Curnodaka Amayika Prayogah-3
Carmaku°h¢rarasaª
Cak¾uruj¢cikits¢ª - 1
Candan¢dy¢varti:
Chardana Yoga
Candanadi Arka
Candraprabhagutika
Ca´aka Gu´aª
Cint¢ma´irasaª (01)
C¢turthikagaj¢¬ku ¹ª
Catuªsamaprayogaª
Cak¾auªsr¢varogecikits¢yogaª (3)
Candrasekhara Rasa Guna Evam Upayoga
Chinna Karnapali Lepa
Citrak¢dyamc¦r´am
Candraprabhavati
Chinnaruda Sali Gu´a¢ª
Caturbhurrjorasaª - 02
Cyavanaprasha Avaleha Roganusara Anupana-02
Chaturbhuja Rasa Guna Evam Upayoga-04
Cukr¢ditailam (02)
C¢turthik¢rirasaª - 04
Candanadi Yogah( Raktatisare)
Cukragu´a¢ª
Candamaruta Parpati
Carmabhed¤rasaª (ku¾°h¢ntaparpa°¤)
Candrakal¢va°¤
Caturvidhavandhyatvaharatailam
C¢turj¢tadh¦mrap¢nam (02)
Ci®c¢svarasalepaª
Catura¬gu La Ari¾°a Kalpa
Caturbhadra Awalehika
Candrasura Arka Gunah
Candrak¢ntodbhavajalagu´a¢ª
Caitanyodayorasaª
Ca´²arudrarasaª
Chagalpanckam
Citrak¢ditailam (02)
Cavya ( K¢´²a )
Cak¾u¾yayogaª 04
Chardinigraha´amah¢ka¾¢yaª
Ch¢gal¢dyagh¨tam
Choundya Jala
Catura¬gulakolakalpaª (03)
Caturagunabali Jarita Rasaraja Gunah
Citraka Gu´a
Caturbijakramah-03
Candrakantamani Guna
Cakshu Roga Hara Yoga-22
C¢turthikaniv¢ra´arasaª
Ca´akay¦¾aª
Candanadi Peya
Candrahasa Arka
Citr¢nandabhairavarasaª
Chardiharayogaª - E
Citrakadi Modaka
C¢´²¢lin¤yogaª
Candroedayavarti: (01)
Candraprabh¢va°¤ (01)
Campakakadal¤gu´a¢ª(01)
Candan¢dilepaª
Cukra Guna
Canakadya Uddulana
Candanadi Kalka
Citrak¢dikv¢thaª (04)
Caturmukhorasaª
Candrakanjana-1
Caranayogyabhrakakaranam-01
Cint¢ma´irasaª - 06
C¢turthakajvarepey¢
Curnanjanam-4
Corakaroga Hara Yoga
Chagamamsa Yoga
Cavy¢dic¦r´am (03)
Cak¾u¾yayogaª 05
Caladalatarumulavalkadi Kvatha
Candrodya
Cerupayar¢di(Mudgadal¢di)Ka¾¢yaª(02)
Chardirogeel¢dic¦r´am
Candan¢dic¦r´am (03)
Capalayogena Vedhah-02
Citraka Rasayana(01)
Cincaksara
Candan¢dilepaª (08)
Cint¢ma´irasaª - 14
Cyavanprasavaleha ( Special )
Campak¢dic¦r´am
Candanam Guna
Citrak¢digh¨tam (02)
Ciraprasuta Janvaradugdha Gunadosa
Citrakam¦latailam
Citrakatakram
Caturm¦¦khorasaª - 04
Candan¢di¢ºcyotanam (Pitt¢bhi¾yad¢dhimanthacikits¢)
Ca´²eºvarorasaª
Canadan¢divartiª
Candraprabha Vati Roganusara Anupana-01
C¤n¢kagu´aª
Cirabilva ( Phala )
Candraprabh¢rasaª
Camarika Prayoga
Cicindadi Yogah
Chauharadi Yoga-2
Candrak¢ntarasaª (01)
C¢¬geri Gu´a
Catuªsamalauham
Candanagu´aª
Cintamani Rasa-11
Cincapatra Panaka
Citrak¢dilehaª
Citravibh¢´²akorasaª
Candrakala Ras (1)
Chardiharaprayogaª - G
Cala Danta Cikitsa-2
Candadi Guna
Caturtha Grass Jirana Parada Guna-02
Ca´²abhairavorasaª - 01
Citrakadi Mandura
Candan¢dikv¢thaª (12)
Cakramardaº¢kagu´a¢ª
Chinna Karnapali Pariseka-01
Cirmi°apakvaphalagu´a¢ª
Chady¢rdicikits¢yogaª - 05
Campaka Guna
Chinn¢dika¾¢yaª (03)
Chilli Guna
C¢turthakajvaretriphal¢kv¢thaª
Chedanadravyaª
Chirotha Chardi Pratikara
Cyavanaprasa Rasayana
Candann¢dyarkaª
Cangeryadi Yavagu
Citrakadi Curnam
Chardy¢dipraºaman¢n¢magryasa¼grahaªdravyam
Cchardi Agryam
Candrodayorasaª - 06
Capala Gunah
Citrakaprayogaª (04)
Candan¢divarti
Candanadi Yoga
Candanadi Curnam
Chardy¢d¤n¢¼cikits¢ 1
Catakandi Yoga
Cavy¢dikv¢thaª (03)
Caturm¦¦khorasaª - 03
Caturj¢tam
Cakraddharorasaª - 01
Citrakavyosadi Leha
Cakramard¢dilepaª (04)
Candan¢dilauham
Candraprabha Vati-01
Ca°akam¢¼saª
Cinakavisahara Agada
C¢r¦ka (¹arab¤ja) Gu´aª
Candanabal¢l¢k¾¢ditailam
Cint¢ma´irasaª - 12
Chikani Arka Gunah
Chinn¢dikv¢thaª (02)
Cakramarda Gu´a
Cavik¢dima´²¦ram
Candraprabh¢vartiª
Cirabilv¢dic¦r´am
Candraprabh¢gu°ik¢ (03)
Cinchadi Yoga
Canaka Evam Vartula Guna
Cirayata Rasa
Citrak¢dyamgh¨tam
Citrak¢digu²ik¢
Candr¢nanorasaª
C¢¬ger¤gh¨tam (06)
Candrakanta Jala
Cint¢ma´irasaª
Candan¢dyavalehaª
Capala Bandha-2
Ch¢gal¢dyagh¨tam (2) (cakradattaª)
Candrasekhara Ras
Chardinasaka Yoga
Candraprabh¢varti: (01)
Candanadi Taiam
Candan¢dikv¢thaª (06)
Cint¢ma´irasaª - 9
Chune Ka Malahar
Cyavanaprasha Avaleha Roganusara Anupana-01
Chardiharayogaª -M
Citrakadi Takrayoga
Candrodayavartiª
Chardiroge Pathya
Cakramarda Saka
Canakadi Lepah
Catuªsamama´²¦ram
Cincaphaladi Yoga
Candraprabhorasaª - 02
Chikkan¤
Candramrta Rasa Guna Evam Upayoga-04
Chinnodbhav¢dikv¢thaª (01)
Candan¢divarti: (01)
Citrkasaka Guna
Cavy¢dikv¢thaª (01)
Candan¢diyog¢ª (gu²¦cy¢dik¢åh¢)
Catuªs¢garorasaª
Citrakam¦lak¢dikv¢thaª
Chardi Cikitsa-01
Candramrta Rasa Prayoga
Caturjatadi Curna
Catuªsamagu°¤
Candraprabhanjanam
Cakravarti Saka Guna
Ca°ak¢div¨¾yarasaª - 4
Canaka Yusa
C¢turbhadrakakv¢thaª
Candraºekharorasaª
Candan¢dilepaª (02)
Candrakala Rasah
Candrakant Mani Gunah
Candan¢dip¢nam
Cincha Amalki Yoga
Caranamukha
Cakramardatailam
C¦r´aªnavas¢darayogaª
C¦´¢ma´irasaª (01)
Cirabilvadi Kvatha
Cancergajakesari Vati
Citrak¢dika¾¢yaª
Carmakiladi Cikitsa
Candan¢dic¦r´am (05)
Cittacandir Phanta
Citrakakalpaª (02)
Cukkutippaly¢digulik¢ / ¹u´°h¤pippaly¢digu°ik¢
Chippasothahara Lepah
C¢turj¢takam
Chinnadi Kvatha
C¦å¢ma´irasaª
Candraºekharorasaª - 03
Cipparogecikits¢yogaª (2)
Ca´akagu´a¢ª (R¢.Va.)
Chinakam Guna
Cavy¢diºaktuprayogaª
Citrakagh¨ta
Curnanjanam-12
Cavy¢dikv¢thaª
Capalayogena Satavedhi Rasa
Catuªsamarasaª - 02
Chinn¢dika¾¢yaª (04)
Cavy¢dic¦r´am (01)
Ch¢gam¢¼s¢disevanam (03)
Ca´²abh¢nurasaª
Catuspada Srngabhagna Cikitsa
Cakrik¢rasaª
C¢turthik¢rirasaª - 03
Camari Mamsa
Citrakadugdhaprayogaª
Catuskuvalayam Ghrta
Cirayata Satva
Cavy¢dic¦r´am (04)
Cint¢ma´irasaª - 03
Causathaprahri Pippal
Cala Danta Cikitsa-1
Candraprabh¢gu°ik¢ (01)
Chaundyam Jala Gunah
Candanoº¤r¢dika¾¢yaª
Candanadya Taila
Cakramardalepaª - 2
Cincapatra Gu´a
Cakshu Roga Hara Yoga-17
Candanadikv¢thaª
Candana Prayoga
Caturajataka Guna
Chandra Prabha Vatika
Cici´²aphalam
Campakadi Ghrta
Curnodaka Amayika Prayogah-6
Chironji Gu´¢
Cangeryadi Yoga
Curna Guna
Candan¢dikv¢thaª (02)
Chagala Matsya Mamsa Guna
C¢¬ger¤gh¨tam (02)
Citrak¢digu°ik¢ (cakradattaª)
Cint¢ma´irasaª (08)
Caturdasa Varnaka Svarna Nirmana
Catuªsnehabastiª
Cakshupida Hara Yoga
Ca´akava°¤gu´a¢ª
Cintamani Caturmukha Rasah
Cint¢ma´irasaª (04)
Citrak¢dikv¢thaª (05)
Cincambu Samsparsh
Chardirogegu²¦c¤º¤taka¾¢yaª (cakradattaª)
Cakshu Rog Hara Yoga-6
Ca´akº¢kam
Chinn¢dikv¢thaª
Candan¢di Lepaª
Citrak¢dic¦r´am (02)
Chaga Navnita Guna
Cinnca Svarasa
Carana Yogya Abhraka-2
Citrak¢digu°¤
Cint¢ma´irasaª - 16
Chinn¢dip¢canam
Cihlakagu´a¢ª
Cukra Nirmana
Ca´aka, Mas¦ra, Kha²ik¢, Hare´ugu´aª
Campakapu¾pagu´¢ª
Ca¼dan¢dilepaª
Citrak¢dikv¢thaª
Chaturmukha Rasa Guna Evam Upayoga-03
Caturvinsitikaprasarini Taila
Catuh Sama Curna
Candrak¢ntam¢ra´a (04)
Caturdasangai Varti
Candanadi Lepa
Cinca Tvaka Gu´a
Candrakal¢rasaª (mah¢n)
Curnodakavisahara Agada
Chuh¢r¢p¢kaª
Chardy¢d¤n¢¼cikits¢ 3
Cint¢ma´icaturmukhaª
Cak¾u¾yayogaª 06
Cavya Arka Gunah
Cukrakpatra Yoga
Candan¢dic¦r´am (01)
Copac¤n¤prayogaª (02)
Candanadi Lepah
Candrah¢sarasaª (Candragrahaª)
Cancatkuthara Rasa
Chardiharayogaª - B
Ca´²abhairavorasaª - 02
Candrarka Ka Svarna Nirmana
Candroedayavarti: (02)
Candanadi Gutika
Caturmukhorasaª (02)
Candramrta Rasa Guna Evam Upayoga-05
Candanadi Ghrta
Cint¢ma´irasaª - 05
Ca´akagu´a¢ª (1) (r¢janigha´°auª)
Candanadyanjanam
Candramrtarasa
Ch¢gadugdhayogaª
Cintamani Rasa
Choh¢r¢dyamc¦r´am
Capalarasaª - 01
Curnanjanam-7
Capalayogena Vedhah-04
Cakramarda Yoga-2
Citrak¢ditailam
Citrakadya Ghrta
Candramrita Rasah Prayoga-01
Carbolic Malahama
Candana Arka
Chhardinama Usanadi Cikitsa
Cakshu Roga Hara Yoga-3
Candan¢dihimaª
Caitanyodaya Rasa
C¦r´agu´¢ª
Ca°ak¢div¨¾yarasaª - 2
Caranayogyabhrakakaranam-02
Citrakagh¨tam
Candrakala Rasa Guna Evam Upayoga-04
Cakramardadi Prayoga(02)
Chippa Cikitsa
C¦r´aratnam (02)
Cinca Ksara Amayika Prayoga-5
Candraprabh¢va°¤ (03)
Candanadyam Tailam
Cint¢ma´irasaª (03)
Cavy¢di C¦r´a
Cambel¤gu´a¢ª
Caturm¦¦kha Rasa
Ca´ak¢dyuddh¦lanam
Cakradhara Rasa
Citraka Kalpa
Candan¢diva°¤
Citrak¢digh¨tam
Ca¼cugu´a¢ª
Chikkika Guna
Caturmukha Rasah
Candraprabh¢gu°¤
Candan¢ditailaª (03)
Canaka Gunah
Catuª¾a¾°hikakv¢thaª
Chady¢rdicikits¢yogaª - 04
Caladantarogesad¢caratailam
Caturmukha Rasa
Caturrbhujorasaª - 01
Canaka Guna
C¦ramodakaª / C¦ram¢la²a²a¦ª
Candan¢dikv¢thaª (14)
Ci®c¢divartidh¦paª
Cakshu Roga Hara Yoga-7
Chaga Mamsarasa Nirmana
Cirbhi´°agu´¢ª (Pu¾pa)
Candr¢nanorasaª (Rasendras¢rasa¼grahaª)
Candan¢ditailaª - 02
Cakshu Roga Hara Yoga-21
Chinna Krikatika Cikitsa
Cirbhinta Apakva Phala
Cakramard¢dilepaª (01)
Citrak¢dyaºcavv¢rolepaª (02)
Candan¢divi²¢lakaª - 01
Candanadi Lauha Anupana Evam Upayoga
Cavy¢digh¨taª
Candrakal¢ Vati
Cippan¢ºakayogaª
Citry¢dic¦r´am
Candrakala Ras (2)
Ca°ak¢div¨¾yarasaª - 3
C¢¬ger¤º¢kagu´aª
Caturdaº¢¬g¤varti:
Cakramarda Yoga
Carmadalari Taila
Chatramadhu Gunah
Candan¢dikv¢thaª (07)
Cint¢ma´iva°¤ - 1
Candras¦ryarasaª - 01
C¢turthikagaj¢¬kuºarasaª
Caturdh¢ravajravall¤gu´a¢ª
Ca´²abh¢nurasaª - 01
Cint¢ma´irasaª - 22
Citrak¢dic¦r´am (01)
Cavya Gu´a
Citranga Mansa Guna
Candan¢dika¾¢yaª(01)
Candanayogaª
Chardiharaprayogaª - B
Cint¢ma´irasaª (1)
Candraprabha Vati-02
Cavy¢dic¦r´am (M¦¾akavi¾e)
C¢turthak¢rirasaª
Chaturbhuja Rasa Guna Evam Upayoga-02
Cak¾u¾yayogaª 07
C¢¬ger¤gh¨tam
Chardiharakv¢thaª (02)
Carmaroga Apthyam-2
Candan¢dyavag¢hanam
C¦r´as¢raª
Cincha Patra Taila
Cavik¢sava
Citrakadi Yoga
Cirbhitadi Guna
Cinca Ksara Amayika Prayoga-4
Cilcima Mamsa Gunah
Canaka Saka
C¢turthik¢rirasaª - 02
Cuccu Gunah
Citrakaavalehaª
Citrakaharitakyavleh
Citraka Prayoga
Cudamani Guna
Chinnodbhav¢dika¾¢yaª(01)
Canakadi Yoga
Chagamutra Guna
Cakeºvarorasaª - 01
Curnanjanam-8
Caturdaº¢¬gakv¢thaª
Citrak¢dikv¢thaª (02)
Carmakilahara Yoga
Candan¢dic¦r´am
Chikkikadi Yoga
Cint¢ma´irasaª - 11
Candrakala Vati Anupana Evam Upayoga
Chaturbhuja Rasa Guna Evam Upayoga-09
Candanadi Nasyam
Canakodakama Guna
Cak¾u¾yayogaª 08
Ca´akay¦¾agu´aª
Citr¢ma´ibhairavaª
Chardiharaprayogaª - L
Ca¼drodayavartt¤
Candan¢dikalkaª
Cyavanaprasha Avaleha Roganusara Anupana-04
Cakshu Roga Hara Yoga-10
Chardirogaadhikara
Candrak¢ntagu´a¢ª
Cippanasaka Yogah
Candras¦ry¢tmakorasaª
Candan¢dikalkaª (01)
Ch¢gaprayogaª - 2
Candanadyam Ghrtam
Candrakala Rasa Guna Evam Upayoga-01
Cakramarda Phala
Candr¢m¨torasaª
Chagamutra Gunah
Canaka Ksara Anupana-01
C¦r´¢®janam (02)
Catura¬gulagh¨takalpaª (01)
Cint¢ma´irasaª - 18
Cand¢purabhavap¦gaª
Citrak¢dileham
Curnanjanam-14
Candanaprayogam
Chagaladyam Ghrtam
Cak¾u¾yayogaª 03
Candrakantodbhava Jala Guna
Citrakadi Peya
Candan¢dikv¢thaª (13)
Catur´¢amlac¦´arrm
Cavy¢digh¨tam (02)
Carmabhed¤rasaª
Chinnarudha Sali Gunah
Canakamla
Candraprabha Udvartanam
Catuªsnehaera´²¢dilepaª
Chardiharaprayogaª - K
C¢turthik¢rirasaª - 05
C¦r´¢®janam
Cira Navanita Guna
Cilli(yava Saka)
Candan¢ditailam
Candanadi Anjana
Candanadi Kadha
Cumbakagu´a¢ª
Catura¼g¢valehaª
Catuªsamac¦r´am
Chinna Taru Cikitsa-01
Cukkilis°y¢di / N¢gar¢dic¦r´am
Candanadi Ksira Prayoga
C¢turthakajvaredh¦paª
Cavyadi Curna
Capala Satvapatnam
Candrakal¢c¦r´am
Chagasarpyadi Yoga
Cakramardab¤jagu´a¢ª
Cukrikadi Laja Peya
Chagamamsa Guna
Campak¢d¤n¢m Gu´a¢ª (02)
Caturbhuja Rasah
Curnanjanam-2
Candan¢disekaª
Citrak¢digh¨ta
Curnodaka Amayika Prayogah-5
Candraprabha Curna
Cirmi°agu´a¢ª (Apakva)
Ch¢tramadhuª
Candrak¢ntaºodhanam
Caturm¦¦khorasaª - 02
C¢turbhadrakapa®cam¦l¢dikv¢thaª (01)
Candanadi Avaleha Prayoga
Candragrahapratik¢r¢´iratna
Chali Guna
Candana Guna
Ca´²abhairavaª
Candraº¦ragu´a¢ª
Candramrta Rasa Guna Evam Upayoga-01
Cinadi Guna
Cilha Arka Gunah
Caura Siladi Bandha
Candrakala Rasa Guna Evam Upayoga-07
C¢¬ger¤c¦r´ayogaª
Cakramarda
Cataka Mamsa Guna
Capala Sodhanam
Cirmi°aphalagu´a¢ª
Cathurthkari Arsa
C¢turthakajvaret¢laprayogaª
Catubhedrik¢valeham
Citrakasiddha Takra
Citrakagh¨tam (02)
C¢turthik¢rirasaª - 08
Caturvargaka¾¢yaª
Catanee
Catuum¦rtirasaª
Curnarka Gunah
Cukrayogaª
Citrakadi Taila
Capalaºodhanam
Cavyadi Kasaya
Curnodaka Nirmana Prakarah
Cauhar Guna
Cakr¤rasa
Cukrik¢gu´a¢ª (02)
Carmakusthahara Lepa
Cint¢ma´irasaª - 8
Candanadi Vati
Ca´y¢dic¦r´am
Candrasuradi Yogah
Chardi Nasana Sadaleha-06
Candan¢dianulepaª
Canaka Ksara
Candrakanjana-2
Capaladi Kadha
Chandali
Chanderarkam
Candrak¢ntam¢ra´a (03)
Candraprabha Varti
Cavik¢savaª
Ci®c¢lehaª (laghuª)
Candanadi Loha
Cirabilv¢dilepaª
Cak¾u¾yayogaª 02
Candrodaya Vartti
Capala Yogene Satavedhi Rasa
Cak¾uruj¢cikits¢ª - 2
Cotahara Yoga-02
Ciribilv¢digh¨tam
Cakshu Roga Hara Yoga-24
Chaga Yoga
Citrakay¦¾am
Candan¢dilepaª (06)
Chardiharaprayogaª - J
Catakandksira Prayoga
Capaladi Kvatha
Candrasekhara Rasa ( Gorocana Yukta) Guna Evam Upayoga
Candan¢savaª
Cint¢ma´irasaª (02)
Candanadi Dhupa
Chuchu¼dar¤telaª
Candroday¢vartiª
Citrakaharitakyavaleha (02)
C¢ily¢di/Hi¼gul¢digu°ik¢
Citrakadi Gutika
Citrakadi Ghrt
Citraka
Cavy¢di Gh¨tam
Candra Kanta Guna
Candraprabha Vati Roganusara Anupana-03
C¢turthik¢rirasaª (03)
Candr¢m¨talauham (Rasendras¢rasa¼graha)
Chagamutra Upayoga
Citrakadi Leha
Candraprabhorasaª - 01
Cippa Cikitsa
Catuhsasthivedhi Rasah
Chaturbhuja Rasa Guna Evam Upayoga-05
Caturthakari Rasa
Caturusna Arka Guna
Citrakagranthik¢dika¾¢yaª
Candrakantodbhavam Jala Gunah
Curnanjanam-13
Cavya Pippali Mula Guna
Chardiharaprayogaª - E
Cakramardalepaª (¹¢lipar´y¢dinasyam)
Cinca Sarabata
Copacini Curnah ( Upadamse )
Candraº¦ra
Chardisamharo Rasa
Chagapata Mamsa Guna
Canak Yoga
Cincapatrasvarasa Gu´a
Capalama´²¦ram
C¢¬gery¢dimorkanni(Takrapey¢ª)
Cakramardagu´a¢ª
Citrak¢diva°akaª
Citrak¢dyac¦r´a
C¢k¾u¾ap¢kaª
Canakhyamulaka Guna
C¦²¢ma´irasaª
Candrakanta Marana
Cint¢ma´irasaª (10)
Chaturmukha Rasa Guna Evam Upayoga-02
Chardyam Visakalpa(08)
Carana Vidhi ( Mukhikarana-1)
Chaturbhuja Rasa Guna Evam Upayoga-03
Candr¢m¨tarasaª
Catuªsudharasaª
Cavy¢dikv¢thaª (02)
Ca´²y¢dilepaª
Cinca Taila Guna
Cangeri Gunah
Cataka Mamsa Guna
Chedanagu´adravyaª
Chinnodbhav¢dikv¢thaª (02)
Candrarudrorasaª
Cint¢ma´irasagu°ik¢
Chinn¢dikv¢thaª (03)
Candrabhagha Nadi Jala Guna
Citrak¢dibhall¢tak¢valeha
Chardiharayogaª - I
Caturthamusakadya Taila
Candrak¢ntarasaª
C¦´¢ma´irasaª (02)
Cirmi°agu´a¢ª
Cinnadi Tailam
Catv¢riras¢yanam (4)
Cukramgu´aª
Ca´akagu´a¢ª (Madanap¢lanigha´°auª)
Chardi Cikitsa-02
Candan¢®janam
Caladanta Cikitsa-1
Candanapanaka
Cancuphala Prayoga
Churik¢rorasaª - 4
Citrak¢diyogaª
Catuh Sneha Guna
Carmacetasya Prayoga
Curnanjanam-10
Ca´akapatraº¢kagu´a¢ª
Cint¢ma´irasaª - 24
Chady¢rdicikits¢yogaª - 01
Candanadi Arka Prayoga
Caturjatakadi Yoga
Citr¢mbarorasaª (Trisundaraª)
Citraka Guna
Catv¢ronasyaprayog¢ª (03)
Cukr¢ditailam (01)
Caturmukh Rasa
Cirabilv¢dikv¢thaª
Candan¢divi²¢lakaª - 02 (Vi²¢lak¢ntar¢´i)
Chardiharayogaª - D
Ci®c¢patrarasaprayogaª
Candrodaya Rasa(4)
Caturthikebhankusa Rasa-29
Churik¢rorasaª - 3
Chardinigraha´aka¾¢yadaºakaª
Cakraddharorasaª - 02
Cintamani Rasa Guna Evam Upayoga
Chaya Cikitsa
Ca´akaro°ik¢ª
Cakramardadi Yoga
Citrakadi Ghrta
Chardiharalehaª
C¦²¢ma´irasaª - 2
Cakramard¢dilepaª
Cerupayar¢di(Mudg¢di)Ka¾¢yaª(01b)
Candan¢dipari¾ekaª
Capala Bandha-3
Candanayogaª (01)
Candrodaya Rasa Prayoga
Chandramruta Rasa
Chardi Cikitsa( Garbhini)
C¢turthikaniv¢ra´a
Ca´²abh¢nurasaª - 02
Citraka Ghrtam
Citrak¢dikv¢thaª (01)
Candan¢dyamgh¨tam
Chachundaritailam
Citrkamuladi Ksirapaka
Candrakala Rasa Guna Evam Upayoga-06
Candan¢divi²¢lakaª - 03 (Vi²¢lak¢ntar¢´i)
Candras¦ryarasaª - 02
Citrak¢dilepaª (02)
Candraprabh¢va°¤ (04)
Citrak¢dic¦r´am (06)
Curnanjanam-11
Citrak¢diva°¤
Candanas¢m¢nyagu´a¢ª
Cakshu Roga Har Yoga-20
Campakagu´¢ª
Cchardiripu Vati
Caturangula Kalpa-02
Candrodayamakaradhvaja (b¨hat)
Chausatha Prahari Pippali
Citrak¢digh¨tam (03)
Catakaksaradi Lepa
Cilgija Guna
C¤n¢kakarka°¤gu´a¢ª
Carmkila Nasako Yoga
Chinnodbhav¢dika¾¢yaª (03)
Cavy¢diloham
Chhinna Taru Cikitsa-02
Curna Ratna
Cincabhallataka Vati
Cinca Ksara Guna
Candraprabha Vati Roganusara Anupana-02
Caturajatakadi Guna
Candana ( Barbara ) Guna
Citrak¢dic¦r´am
Candr¢valehaª
Caitanyabhairavorasaª - 2
Citrak¢dic¦r´am (07)
Candrak¢ntarasaª - 03
Cavakadi Kvathah ( Udare )
Cataka Mamsa Gunah
Citrakadya Gh¨ta
Citrakaavaleha
Cavyagu´a¢ª
Candrakanta Jala Guna
Caturbhadradi Kadha
Candan¢dikv¢thaª (01)
Candrodaya Vati
C¢¬ger¤gh¨tam (01)
Cippa Kunakha Cikitsa(haridradi Kalka)
Citrakam¦laprayogaª (stuh¤k¾¤ralepaª)
Candan¢valehaª
Candana Ka Sarbata-1
Chaga Mamsa Guna
Curnabandha Yoga
Citrakaprayogaª (01)
Candanadi Gutika-2
Candr¢yatanarasaª
C¦²¢ma´irasaª - 3
Capalaha
Candrakanta Rasa Guna Evam Upayoga-01
Cavy¢dyam Gh¨tam
Candr¢¼ºurasaª
Carmakusthae Parpati Rasa
Candan¢dikalkaª (02)
Caturdasangi Varti
Chaak Mitti Sodhana Vidhi
Candanadi Peya
Curnadi Yoga
Cukrik¢gu´a¢ª (01)
Candana Ka Sarbat
Candan¢divi²¢lakaª
Capalabaddharasaª
Chanderkala Rasa
Citrakagu²aª
Catuªsnehaª
Candrakala Rasa Guna Evam Upayoga-11
Cakshu Roga Hara Yoga-11
Casadi Yoga
Citrak¢dyaºcavv¢rolepaª (03)
Curnanjana Prayoga
Candraº¦r¢dilepaª
Cyavanaprasha Avaleha Roganusara Anupana-05
Catuªsudh¢rasaª (02)
Capalarasaª - 02
C¦´¢ma´irasaª (v¨had)
Cu´²atamil¢m¢di(Bh¦nimbapunarnav¢di)Ma´²aª
Candraprabh¢gu°ik¢
Chaga Mamsa Gunah
Campakap¢radaª
Chardi Ripu
Citraka Arka Gunah
Candrarka Kancana Nirmana Vidhi
Chaturbhuja Rasa Guna Evam Upayoga-07
Citrakam¦lac¦r´am
Catv¢ronasyaprayog¢ª (02)
Caturj¢tac¦r´aª
Citrakadi Kvathah
Cirabhi´°¢digu´aª
Cirbhi´°agu´¢ª
Chatra Madhu Guna
Cint¢ma´iva°ik¢
Candr¢m¨tava°¤
Cheula ( Puga Phala ) Guna
Caturbhadr¢valehik¢
Cintamani Yoga
Cinna Vrana Cikitsa
Ca²ik¢bandharasaª
C¢turthikaniv¢ra´aª
Chardirogeapathyam
Chagadugdha Gunah
Cakreºvarorasaª (02)
Candraprabh¢va°¤ - 03
Chardiharayogaª -K
Citraka Bhedah
Candan¢dilepaª (05)
Candrasakaladi Gutika
Candan¢dic¦r´am (04)
Copac¤n¤prayogaª (03)
C¦r´¢®janam (01)
Curna Amayika Prayogah-4
Cukrataila Prayoga
Chapala Guna
Candan¢diº¨taª
Chardiharaprayogaª - F
Cirbhatam Guna
Citrabhanu Bidah
Citrakadyam Curnam
Curnodaka Gunah
Cint¢ma´irasaª (07)
Cakshuroga Hara Yoga
Cakramardakam¦layogaª
Cintamani Rasa ( Jvara)
Candrakal¢varti:
Catura¬gulatriv¨takalpaª
Cavy¢dic¦r´am
Ch¢garaktaprayogaª
Candramrita Rasah Prayoga-02
Capala Bahdha Yoga
Cakramard¢dilepaª (02)
Chardirogel¢j¢dikayogaª (3)
Canaka Ksara Anupana-02
Citrak¢dyamtailam (02)
Ca´²abhairavorasaª (02)
Catura¬gul¢divirecanayogaª
Cirbhi¼°agu´a¢ª (Pakvapu¾pa)
Cirabilvadi Yusa
Ca´²am¢rtta´²arasaª
Carmakhya Kustha Cikitsa
Campa Puspa
Candraºekharorasaª - 01
Chedan¤y¢div¢takaphapraºaman¢n¢magryasa¼grahaªdravyam
Catusnehaabhya¬ga
Chhardi Anupana
Chidrodararogaharatakrayogaª
Chatraprayukatavi¾acikits¢
Cint¢ma´irasaª - 19
Cakshu Roga Hara Yoga-18
Candrodaya Visanasak Yoga
C¢turthakev¢s¢dikv¢thaª
Chinna Karnapali Avacurnana-02
Ch¢gam¢¼saª
Candrodaya Rasa
Citrakagu°ik¢
Cincha Dugdha Yoga
Candan¢dilepaª (03)
Candraprabha Vati Anupana Evam Upayoga
Ch¢garas¢dinir¦habastiª
Chardiharakv¢thaª (03)
Chardirogeparpa°akv¢thaª
Caturthaka Jvara Evam Unmada Apasmara Cikitsa
Candan¢dikv¢thaª (09)
Candan¢dikv¢thaª (05)
Candrodita Parada Guna
Curnanjanam-3
Caitanyabhairavorasaª - 1
Candan¢dikas¢ya
Candrakanta Rasa Guna Evam Upayoga-02
Curnodaka Amayika Prayogah-4
Candrakal¢gu°ik¢
Chardiharayogaª - F
C¢turthik¢rirasaª - 01
C¤²¢gu´a¢ª
Catura¬gulas¤dhukalpaª (02)
Cintamani Rasa Prayoga-01
C¢turj¢tam
Candan¢ditailaª (01)
Cakrarasaª
Chardi Nasana Sadaleha-05
Citrakapippal¤gh¨tam
Catura¬gulapar´¢dilepaª
Chaturmukha Rasa Guna Evam Upayoga-01
Catur¦¾a´agu´aª
Chatr¢dic¦r´am
Chinnadi Pacana
Candan¢dya Taila
Curnanjanam-15
Campakapu¾pagu´aª
Chardi Cikitsa-03
Cavyadi Kvatha
Candanadi Loham Prayoga
Cirbhinta Pakva Phala
Candrodaya Rasa(2)
Curnanjanam-5
Chandrarkam
Cirabilv¢dyamc¦r´am
Candrodaya(antaradhuma)
Citraka Rasayana(02)
Caturm¦rtrirasaª
Caladanta Cikitsa
Candandvaya Guna
Cavyakadi Kvathah ( Udare )
Ciribilv¢ditailam
Chaturbhuja Rasa Guna Evam Upayoga-08
Chardi Nasana Sadaleha-03
Catv¢riras¢yanam (2)
Churik¢rorasaª - 2
Citrakadyam Tailam
Capala Satva
Catu¾par´atailam
Chinnadi Vrana Cikitsa
Candan¢digh¨tam
Ca´akayogaª
Citraka Kalpah
Candramrita Rasa Prayoga
Cakshu Roga Hara Yoga-14
Chhardyarochakahara Yoga
Cint¢ma´irasaª - 25
Curnodaka Amayika Prayogah-2
Curnadagdhe Tailakanjikagandusa
Caladantarogevid¢ry¢ditailam
Cavy¢digh¨tam (01)
Catv¢ronasyaprayog¢ª (04)
Catuªsamamodakaª
Candi Ka Khijaba
Ch¢gak¾¤ragu´a¢ª
Chardi Hara Yoga
Citrakaharitaki
Citrakagh¨tam (01)
Candan¢dikv¢thaª (1)
Candrashekhara/udakamanjari Rasa
Campakapatraº¢kagu´a¢ª
Cakshu Roga Hara Yoga-8
Catur¢nanorasaª
Campak¢d¤n¢m Gu´a¢ª (01)
Chinnodbhav¢dika¾¢yaª(02a)
Calej¢t¢º¢lidh¢nyagu´a¢ª (H¢r¤tasa¼hit¢)
Candanadi Yogah
Cilacimamatsya Mamsa
Citrak¢digu°ik¢
Cancu Guna
Candraka Gunah
Candrak¢ntam¢ra´a (01)
Dr¢k¾¢dikalkam (01)
Danty¢diyogaª (01)
Dadru Hara Lepa-3
Dh¢m¢rgavavamanayogaª - a
Daradadi Lepa
Dhanyaraksaka Yogah
Durjalajat¢rasaª
Devad¢l¤kalpaª (01)
Dh¦pakalpaª (29) / Svastikadh¦paª
Dro´aª
D¢hapraºamanayogaª - 2
Dh¢taky¢diyogaª
Dasamulam
Darvya Anjanam
Devadaravadi Curna
Duªsparºak¢dika¾¢yaª
Dvividhadhatt¦ragu´a¢ª
Dh¢nyaºarkar¢
Dvigunakhyorasa
Darvi Arka Gunah
Daºam¦lamay¦r¢dim¢¼sasiddhabastiª
D¢²imaª(¹u¾ka)
Dugdhikadi Ghrta
D¢²ima-Madhur¢mla ( B¤ja )
Dhatkyadi Ghrta
D¢²im¢mbuyogaª
Dagdharuha Kalpa
Dhanurv¢tabha®janarasaª
Dvitiyatamra Rasayana
Drstiprasadana Salaka
Dadradrudhnalepaª
Daº¢¬gagh¨tam
Dh¢taky¢dipratis¢ra´am
Dravana Pancak
Dipaniya Yoga
Dhanya Guna
Dvandvamelapaka Yoga[4]
Daº¢¬gagugguluª
Dh¦pakalpaª (26)
Drutibaddha Parada Bandhana
Dipana Sanskara
Dugdhapheni Guna
Dh¢tr¤c¦r´ayogaª
Dadrughna Lepa
Dh¢tuvai¾amyaharopey¢
Dhanyamla Gandusa
Dagdha Pascat Karma
Dhatakipuspa Kvathah
Dr¢k¾¢diagadaª
Dhupel
D¢haharaº¤talajalaprayogaª
Daºam¦l¢vasecanam
Dhatryadi Curna
Dadruharalepa-04
Devadaruadi Ksira
Durmiladi Svarasa
D¢²imarasaª
Dant¤dravant¤bhak¾yaannakalpaª
Dr¢k¾¢diprayogaª (03)
Daºam¦l¢digh¨tam (02)
Dristigatarogahara Anjana-2
Devad¢l¤phalaª
Dhanyadi Curna
Drakshasava
Dosanusara Takra Prayoga-2
Dantasula Hara Yoga
Dhanyamla Guna
Dantaºabdecikits¢yogaª (3)
Daºam¦lam
Dhatu Samanya Sodhana-2
Dadhi Sevana Vidhi-1
Dantyadi Yoga
Dvitiyapancatikta Ghrta
Darada Suddhih
Dusitajala Sodhana
D¢haharacikits¢ - 1
Dhumpanavarti
Dant¤ Dravant¤ Leha Kalpa (02)
D¢rvy¢dilehaª (3) (cakradattaª)
Dhattura Bija Sodhana-2
Daharoge Apathya
D¢²imapakvaphalaª
Dvividharohi´¤gu´a¢ª
Daºam¦laka¾¢yaª
Dh¢nyan¢garajakv¢thaª (02)
Dhava Phala Guna
Dhupana Prayoga
Dh¢taky¢diyogam
Dasamula Kasaya
Damanaka
Dantasulahara Yoga-01
Dh¢tr¤rasaprayogaª (02)
Dantarogecikits¢yogaª (8)
Daºam¦lak¾¤rayogaª
D¢rvy¢di¢ºcyotanam (Netre¢ºcyotanam)
Dro´apu¾p¢dya®janam
Dantak¦rcik¢ (18)
Dronapuspi Yoga
Dagdhabhumijata Sali Gu´a¢ª
Divya Rasayana
Darvyadic¦r´am
Dvij¤rak¢dyamtailam
Devad¢rv¢dilepaª
Dadimabijadiyogah
Daºam¦lakv¢thaª (v¢taºothe)
D¢heapathyam
Dur¢labh¢gu´a¢ª 3
Dadhi Saara Guna
Dantyadi Lepa
Dant¤dravant¤y¦¾akalpaª
Dahanasaka Gandusa
Dhumpana-1
D¦rv¢digh¨tam
D¢haharaprayogaª (03)
Drutijaranen Dasalaksavedhirasah
Dugdhavardhakaprayogaª (01)
Dh¢taky¢dikv¢thaª (02)
Dhautam
Dagdhamatsyam¢¼sa
D¦rv¢ditailam
Dhattura Shodhan
Dh¢ny¢malaprayogaª
Dhatubaddha Rasa Prayoga
Dvigu´¢yasam
Daºam¦lagh¨tam (3)
Dh¢r¢kadambagu´¢ª
Dantveshta Cikitsa
Dwipancamuladi Kvatha
Dr¢k¾¢dyagadaª
Dineºavaly¢ditailyam
Dh¦pakalpaª (33)
D¢rusaireyak¢dika¾¢yaª
D¢åimapu¾parasanasyam
Dugdha Gunah
Dadhidugdhak¨tiª (02)
Dahahara Upaya
Daºam¦l¢ditailabastiª (Phalabastiª)
Dahanasaka Kavtha
Dh¦panau¾adham 2 (Apasm¢ra Cikits¢)
Dadhittharas¢dilehaª
Dr¢k¾¢p¢kaª
Dabba(pneumonia)nasaka Gutika
Devadarvyadikvathah
Divitya Singhanapuri Curna
Devad¢l¤prayogaª (06E)
Dantaschedana Bhesaja
D¤pik¢tailam 1
Darada Varna Karana
Dhupayogah
Dvipiyadi Dhupan
D¢²im¢dic¦r´am (01)
Dadru Hara Yoga
D¤pik¢tailam (01)
D¢²im¢dyamgh¨tam (02)
Dhanyakadi Yoga
Dhav¢dikv¢thaª (03a)
Dh¢try¢dikv¢thaª (03)
D¢rvy¢dikv¢thac¦r´am
Du¾°avra´edravanty¢ditailam
Dasmuladighrt Prayoga
Dant¢d¢²aryak¨tbakulatailam (cakradattaª)
D¢harogaharac¦r´am (02)
Dhana Gunah
Druma Nasaka Prayogah-02
Dh¢nyakakv¢thaª
Duralabhadi Hima
Dvandvajadi Snayukahara Lepah
Dantarogecikits¢yogaª (3)
Daºam¦l¢diyogaª(b)
Durvadi Yogah
Dingmatra Uttarvasti
Daha Anupana-01
Draksa Panaka Guna
Darad¢diva°¤ (3)
Drugs In Anuvasana Sneha
Darvi Ghrta
Dr¢k¾¢k¢ºmary¢dika¾¢yaª
Dr¢k¾¢digh¨tam (03b)
Durmiladi Kvatha
Devdarvadi Kvatha
Dur¢labh¢dilehaª (02)
Draksadyasava
Dvitiyaksira Ghrta
Dr¢k¾¢gh¨tam
Dadhi Kurcika
Dh¦saramudgagu´a¢ª (r¢janigha´°auª)
Dr¢k¾¢dic¦r´am (02)
Dugdhadi Prayoga
D¦rv¢diyogaª
Danti Bija Sodhana
Devadaru Yoga
Dhatu Sodhana Vidhi
Dasama Prakara
Divyaravecar¤va°¤ (1)
Durva Tailam
Deevad¢rv¢dic¦r´am
Dvityayavadi Yusa
Dhanvay¢s¢dika¾¢yaª(01)
D¢rv¤tvak¢dyavalehaª
Durlabhorasaª (rasendras¢rasa¼grahaª)
Dr¢k¾¢dika¾¢yaª(02)
Devadarvadi Kalka
Dr¢k¾¢dika¾¢yaª(06)
Dadrudhn¤va°¤
D¢²im¢valehaª
Darchikna Nirman Yoga
Dadru Hara Lepa-6
Daladi Siddhi
Dant¤dravant¤utk¢rik¢kalpaª
Dasamula Guna
Dusta Garbhsrava Kara Yoga
Dvitiyamah¢bal¢ Taila
Dh¢m¢rgavaka¾¢yakalpaª - 03
Daya Kunj
Devad¢l¤gu´a¢ª 1
Dant¤ Dravant¤ Kalka Kalpa (10)
Dhattura Amyika Prayoga-1
Danti Ghrat
Daºas¢rac¦r´am
Dur¢labh¢kv¢tham
Daºam¦l¢m¨t¢dika¾¢yaª
Dh¢ny¢digh¨tam
Duhsparsadi Kadha
Dosamrta Sanjivani Rasa
Diwaswapan Dosah
Dant¤dravant¤tu¾odakakalpaª
Daºam¦ly¢dikv¢thaª
Daºam¦lapa®cakol¢dika¾¢yaª
Dagdhayavac¦r´am
Dh¢tugatavi¾acikits¢yogaª (6)
Dh¢m¢rgavaprav¢lakalpaª - 06
Darbhara Mamsa Guna
Dvipa®cam¦l¢dyatailam
Dantak¦rcik¢ (12)
D¢haºaman¢rthaprayogaª (3) (cakradattaª)
Devdaru Kalka Prayoga
Dak¾aa´²agu´aª
Dahahar Lepa
Dipyadi Modaka
D¢harogaharac¦r´am (01)
Devad¢l¤prayogaª (04)
Dadhiª
D¢h¢dityarasaª
Dh¢m¢rgavavamanayogaª - r
Dantak¦rcik¢ (15)
Danta Purana Yoga
Dh¢tr¤yogaª (02)
Devad¢l¤kalpaª (02d)
Dhumrapatra Guna
Do¾aviºe¾etakraprayogaª - 03
Dhanya Patoladi Yusa
Dadimadi Yoga
Dhattura Pancanga Ghrtam
Dhatu Marana-01
Daºam¦ladilehaª
Dhana®jayava°¤ (01)
Digdahate Visakalpa(59)
Devakusum¢diva°¤
Devadarvadi Lepa
Dr¢vakamodakaª
Dh¢tr¤yogaª (01b)
Dh¢try¢diyogaª (02)
Dahasamaka Lepa-01
Dh¦pakalpaª (7)
Dugdhapasana Prayogah- Karnasrave
Dantyadyayasam
Dravasa¼j®akasvedaª (3)
D¦rv¢dya Gh¨ta
D¢²im¢¾°akac¦r´am -1
Darunaharatailam
Dhavagu´aª
D¢rv¢dya®janam
Dadru Haritaki Yoga
Dantasulahara Yoga-07
Dadru Nasaka Arka
Dasamula Ksirapaka
Dh¢m¢rgavaka¾¢yakalpaª - 07
Damru Yantra Hetu Mrittika Sadhan
Dh¢ny¢diyogam
Daruharidradi Kvatha
Dadima Amla(1)
Dhanurvatahara Yoga-02
Devad¢l¤yoga
D¦rv¢daya Lepaª
Daºam¦l¢ditailam
Dr¢k¾¢dikv¢thaª (11)
D¤py¢dic¦r´aª
Draksadi Ghrta
Druti Bandha
Dhatakipuspa Asava
Dro´apu¾p¤ª 1
Dugdh¢diyogaª -3
Dant¤b¤j¢dirasah
Dh¢m¢rgavavamanayogaª - k
Dharosnadugdha Guna
Dasavedhikalkah
Dur¢labh¢kv¢thaª
Draksadi Gutika
Danta Sodhana Vidhi
Daºas¢rava°¤
Dant¤dravant¤madyakalpaª
Daruharidradi Kvathah
Dirghkala Paryanta Phalopayah-01
Dantadh¢vanamvidhiª (02)
Dronpuspi
Dad¢²im¢dilepaª
Dhatturadi Lepah
Dantacikits¢yogaª
D¢ru¾a°k¢dilepa
Daºam¦l¢dika¾¢yaª(02)
Daºam¦lakv¢thaprayogam
D¦¾¤vi¾¢riyogaª
Devadarvadi Curna
D¢rv¤gh¨ta
Deepancurnah
Draksadi Kvatha
Daºam¦lakv¢thapari¾ecam
Devad¢l¤prayogaª (02)
Draksadi Yoga(2)
Darduravi¾aharayogaª
Druti Malena-3
Dakalavanika
Devdaru Ksirapaka
Dh¦panam
D¦¾yodarevirecanam (02)
Dh¢tr¤lauham (03)
Dantanadi Cikitsa
Dvividha Gok¾ura Gu´a¢ª
Dr¢k¾¢dikv¢thaª (12)
Dadimartha Mamsa Prayoga
Duªsparº¢disvarasaprayogaª
Daºam¦lakv¢thaª (Laghupa®cam¦la) (2)
Dant¤ Dravant¤ Leha Kalpa (06)
Dh¦payogaª 3
Drutinam Rasena Seha Melapanam-01
Divyap¦rvaªrasaª (a.r. 41)
Dhuma Curnam
Daºam¦latailam (05)
Dhatugata Vata Cikitsa
Dhatupaustika ( Satavaryadi ) Curna
Dugdhpasan Bhasma
Draksadi Kvathah
Dr¢k¾¢dic¦r´am (10)
Daruharidradi Anjana
Dant¤dravant¤k¢mal¢n¢ºakakalpaª
D¢²im¢¾°akac¦r´am (04)
Dadima Paka ( Balatisare )
Do¾¢nus¢ramsnehas¢h¢yyadravy¢´i - 02
Dantarogecikits¢yogaª (5)
Danty¢dik¾¤rap¢kam
D¢rv¤kv¢thaª
Darvikarasarpamamsa
Dadima Gunah-2
Dvividhaap¢m¢rgagu´a¢ª 2
Darviyadi Rasakriya
Devadarvadi Kvatha
D¢han¢ºakaup¢yaª (3)
Dvik¾¢rac¦r´am
D¢hacikits¢ (03)
D¦rv¢di Nasyah ( Raktastivi Sannipate )
Drakshadi Ghrta
Dh¢taky¢diprayogaª
D¢haºaman¢rthaprayogaª (2) (cakradattaª)
Dugdh¢diyogaª -2
Dh¢nyaºu´°h¤yogaª (1)
Danti Dravanti Phala Guna
Deodarvyadi Kalkah ( Udare )
Daºam¦l¢digh¨tam (05)
Dadhi Prayoga
Daº¢¬gaguggulum
Dr¢k¾¢ras¢diyogaª
Dh¦pakalpaª (11) / Mohadh¦paª
Dhatt¦rajanyamadacikits¢yogaª
D¢r¦v¢dipradehaª
Dh¢m¢rgavabasti
Dh¦pakalpaª (16) / ¹r¤dh¦paª
Devadalyadi Taila Patana
Daºam¦l¤yogaª (02)
D¢lac¤n¤tailaª - (1)
Dagdha Pascata Avasecana
D¦¾yodarerogaharayogaª (03)
Dv¤p¢ntaravac¢gu´aª
Dh¦pana 3
Dineºavall¤tailam
Dirghayu Hetu Kulattha Yoga
Dh¢m¢rgavaºak¨tarasakalpaª - 01
D¢²im¢dipeyaª
Dvipa®cam¦ly¢dikalkaª
Dh¢try¢dikv¢thaª (05)
Dvividhavetasagu´a¢ª
D¢haharaprayogaª (05)
Dantasulahara Manjana-01
Dasamula Peya
Daruharidradi Ghrta
Du¾°avra´edravanty¢digh¨tam
Danti Dhumapanam
Dh¢m¢rgavaºak¨tarasakalpaª - 10
Dh¦pakalpaª (12) /V¢ru´adh¦paª
D¦rv¢digh¨tam (01)
Dhatu Shodhan Samanya-02
Daharogesu Apathyam
Dasamula Kvathah( Sarva Sannipate )
Danta Sula Hara Taila
Dantarogecikits¢yogaª (28)
Dh¢m¢rgavalehakalpaª (06)
Drutijaranena Laksavedhirasah ( Raupyakaranama)
Dhanvanadi Guna
Dh¢tugatavi¾acikits¢yogaª (2)
Dh¢nyak¢dihimaª
Dantanispidita Iksurasa Guna
Dh¢try¢diprayogaª (01)
Dadhyannam / Dadhyodanam
Dh¢tr¤¾a°palakagh¨tam
Dh¢tr¤ras¢diyogaª
Dh¢try¢divartiª
Du¾°astanyaºodhanavidhi (04)
D¨kpras¢dan¤vartiª
Daºam¦l¤kv¢thaª (many¢stambhacikits¢)
Dadimadi Pinda
Devad¢ruvac¢diph¢´²aª
D¢h¢dimsved¢panayanapralepan¢n¢magryasa¼grahaªdravyam
Dant¤ Dravant¤ Kalka Kalpa (09)
Dvidasamula Kvatha
Do¾aharabastidravya
Dadhi Sevana Guna
Dr¢k¾¢dika¾¢yaª(05)
Devad¢rv¢dikv¢thaª-01
Dviguna Abhrajirna Parada Guna-02
Dardurakhyorasah
Danty¢dic¦r´am (02)
Darunakahara Yoga-03
Dhatura Bija Arka Guna
Dant¤ Dravant¤ Kalka Kalpa (05)
Dhatrirasa Yoga
Dr¢k¾¢svarasa
Dant¤dravant¤sauv¤rakakalpaª
Dantadhavana Guna
Devad¢l¤prayogaª (06Va)
Dviruttaram Hingvadyadam Curnam
Dro´apu¾p¤ras¢®janam
Divyadehaprada-2
Drutijaranen Raupyakaranam
Darvikara Avam Mandlin Mamsa Guna
Dravant¤n¢gava°¤
Dh¢nyakak¨¾´¢dika¾¢yaª
Dantsarkara Pratisarana
Du¾°avra´e¢ragvadh¢dik¾¢raprayogaª
Daºam¦labal¢dika¾¢yaª(02b)
D¢²im¢di Gh¨ta
Dasamuladi Kvatha
Dhatt¦r¢didh¦maª
Daºam¦lagh¨tam
Drakshaasava
Durd¦r¢digulik¢
Daºam¦l¤tailam (cakradattaª)
Dhattura Bija Taila
Du¾°avra´apraºamanalepaª
Dadhikamgh¨tam (02)
Dantadardhykara Yoga-01
D¢dhikadh¨tam
Drstividagdha Cikitsa
Dh¢m¢rgavaka¾¢yakalpaª (10)
D¢lamadhuª
Druma Nasaka Prayogah-04
D¢rv¢dikv¢thaª (02)
Dugdhagu´a¢ª
Daºam¦lak¾¤ra¾a°palagh¨tam
Darvi Prayoga
Dv¢daº¢yasaª
Dadrukusthae Mayuraksaradi Lepa
Dh¢taky¢dimodaka
Dh¢taky¢dic¦r´am
Dadhy¢divarti: (Pras¢dan¢®jan¢ni)
Dh¢m¢rgavaºak¨tarasakalpaª - 07
Draksadi Recana Yoga
Devad¢ly¢digu°ik¢ª
Dh¢m¢rgavaka¾¢yakalpaª - 02
Dadimtvak Phanta
Dh¢nyakagh¨tam (02)
Dhanyabhrak Nirman Vidhi
D¢²im¤va°¤ (02)
D¢ra´¢rthanirmokabhasmaprayogaª
Dvitiyamusakadya Taila
Dantak¦rcik¢ (20)
D¤panagu´adravyaª
Dantarogecikits¢yogaª (16)
Daºam¦l¢digu²a
Dr¢k¾¢digu°ik¢ (01)
Dantodgama Mamsa Prayoga
Dvigunakhyo Rasa
Dantadosahara Manjana-b
Dh¢m¢rgavavamanayogaª - h
Dvipa¼cam¦l¢dyanir¦habastiª
Dhatur Mada Hara Yoga-2
Dantodbhedagad¢ntakakriy¢ (b)
Daradagu°ik¢
Dh¢nyacatu¾kam
D¢²im¢dyac¦r´am (02)
Dv¤piºatroºcakv¢thaª
Dvit¤yapa®casamamagu´¢ª
Daºam¦lakv¢thaª (01a)
Durbala Trsahara Arka
Dadimadi Tail
Dantyarista
Dhamargava Guna
Dvipa®cam¦l¢dika¾¢yaª(03)
Dhana Guna
D¤pt¢mararasaª
D¢²imasvarasayogaª
D¢rv¤kapitthaniry¢s¢dika¾¢yaª
Dhanyabhrakam
Divitya Kantarasayanam
Dantadh¢vanayogaª
Dr¢k¾¢digh¨tam (02)
Damanakagu´¢ª
Dantaroge Kupathya
Dv¢daº¢m¨t¢®janam
Daºam¦lahar¤tak¤ (01)
Devadarvyadi Panaka
Da²im¢¾°akac¦r´am
Dhavadi Ghrt
Dhanyamla Gandusa Gunah
Dadimbastaka Curna
Dhumadristiadi Chikitsa
Dvitiya Triphaladi Ghrta
D¢²im¢dikalkaª (02)
Dh¢ny¢mlasekaª (01)
D¤pyak¢dika¾¢yaª
Devad¢l¤yogaª
Dh¢m¢rgavavamanayogaª - g
Dhanurvate Pathya
Danty¢dikalkaª (01)
Danta Vaidarbha Cikitsa-1
Dosanusara Takra Prayoga-3
Dvitiyaam¨t¢digugguluª
Drtimelapanam
Dantasula Cikitsa-1
Daºam¦lam¨gam¢¼sasiddhabastiª
Dr¢k¾¢gh¨tam (01)
Data¼ºa°h¢dik¢åh¢
Devagraheupac¢r¢ª 2
Du¾°avra´edravanty¢dikalkaª
D¢²im¢dic¦r´am
Dh¢try¢digh¨tam
Dhatuvrddhikara Yogah
Dantak¦rcik¢ (11)
Daºam¦lahar¤tak¤ (02)
Daºam¦l¢digh¨tam
Dr¢k¾¢dic¦r´am (04)
D¨¾°aprabh¢vaª
Dh¢tr¤kha´²¢yasam
Divya Jala Guna(1)
Daha Cikitsa
Duªsparº¢dikv¢thaª
Dvividhagairikagu´a¢ª
Dantakadakadi Roga Cikitsa-1
Dv¢daº¢yasaªrasaª
Dant¤m¦l¢dilepaª
D¢rvyadikv¢thaª ( Bhugnanetra Sannipate )
Dugdha Yoga
Dvividh¢el¢gu´a¢ª
Dugdha Sevana Vidhi-01
Dh¦pakalpaª (34)
D¢han¢ºakalepam
Daºam¦lapralepaª
Dr¢k¾¢dikv¢thaª (03)
Darvi Agnimanthadi Kvatha
Draksadi Gutika (grdhasi Vate)
D¢ruhari²¢gu´a¢ª (02)
Dhwaja Vrddhikarar Lepa
Dantrogahar Yoga
Daºam¦l¢dikv¢thaª (03)
D¢rv¢disiddhaduggham 1
Darvyarbudadi Kadha
Darbharal¢v¢m¢¼saª
Dantodbhedagadantaka Rasa
Devad¢rv¢dikv¢thaª (02)
Dh¢tr¤khadir¢dika¾¢yaª
Dviniº¢divarti: (Niº¢nghyetimirayoºcikits¢)
Dhumavedhi Rasah
Devsarsapa Guna
Dh¨tayuktasamragu´a¢ª
Dvandvamelapaka Yoga[2]
Dvitiyakulittha Gudah
Drakshavaleha
Dr¢k¾¢malak¢dilehaª
D¢²imapu°ap¢kaª
Dr¢k¾¢digh¨tam (04)
Dantyadi Curnah
Dak¾i´¢vartaº¼khagu´a¢ª (Ratn¢karaª)
Dh¢m¢rgavalehakalpaª (01)
Divitiya Triphalarasayanam
D¢rv¤bal¢digh¨tam
Du¾°astanyaºodhanavidhi (01)
Danty¢divartti
Dant¤har¤tak¤
Daruharidradi Lepah
Dh¦pakalpaª (14) / Nandakadh¦paª
Dvipancamuli Kvatha
Dhanya Vridhi Karanam
Dhatu Satva
Devad¢rurasakriy¢
Daºam¦l¤kas¢ya
Dantarogecikits¢yogaª (13)
Dhattura Sodhana
Dur¢labh¢dika¾¢yaª (07)
Dur¢labh¢dika¾¢yaª (03)
Dh¢tr¤loham (3)
Dhanyakadi Kalka ( Amlapittahara )
D¨¾°ipras¢danorasaª
Danti Sodhana
D¤pan¤yac¦r´am
Dadrudaman Malahar
Dr¢k¾¢¾¢²avaª
Dur¢labh¢dyamc¦r´am
Dh¢m¢rgavaka¾¢yakalpaª (02)
Dantadosahara Manjana-a
Darija Nadya Jala Guna
Drstprabhava Rasa
Dhatur Lavan
Draduki°°im¢dihar¢lepaª - 2
Dh¢taky¢di Kvath
Dh¢m¢rgavaannakalpaª
Dur¢labh¢dikv¢thaª
Dviniº¢divartiª
Dugdha Phena Guna
Dahasamaka Lepa-02
Dh¢try¢dikv¢thaª (Laghu) (01)
Dhust¦raphalaº¢kh¢didh¦maª
Dr¢k¾¢dikv¢thaª (08)
Dr¢k¾¢dikv¢thaª (04)
Dugdhasarpiyogaª (¹¤todak¢diyogaª)
Dh¢taky¢dipeyaª
Durjalajeta Rasa Guna Evam Upayoga
Dh¢m¢rgavaºak¨tarasakalpaª (12)
Dosa Visesha Silajatu Upayoga-03
Dh¢m¢rgavaºak¨tarasakalpaª - 08
Dusta Vrana Cikitsa
D¢²im¢dit¨¾´¢haralepaª
Dr¢k¾¢diº¤taka¾¢yaª
Dviniº¢diº¤taka¾¢yaª
Dh¢ny¢dic¦r´am (01)
Dugdh¢diyogaª -5
Dantavik¢sanarasaª
Draksadi Lepa Jihva Par
Dhanyaka Arka Gunah
Dugdhika
D¢rvy¢dirasakriy¢
Dadhy¢j¤r´an¢ºakayoga
Dhanyakadi Yusa
Divandhya Cikitsa
Drutijaranen Sahstravedhi Rasah-02
D¦rv¢dyagh¨tam (cakradattaª)
Duralabhadi Kvathah ( Balamurccha )
Durvadi Lepa
Draksadic¦r´ah
Dh¢tr¤prayogaª
Dantarogan¢ºakayogaª
D¢²im¢dyamtailam (02)
D¨¾°ipradama®janam
Daha Cikitsa Yoga
Dh¢ny¢dicatu¾kakv¢thaª
Dantarogecikits¢yogaª (24)
D¢rvy¢dilauham (rasendras¢rasa¼grahaª)
Devad¢rv¢ditailam
Dronapuspi Yogah
Daºam¦l¢yav¢g¦ª
Devad¢rv¢dic¦r´am (01)
Dhust¦r¢dilepaª
D¢ra´¢rthak¾¢raprayogaª (1)
Dr¢k¾¢dik¾¤rap¢kaª
D¢²im¢dyamgh¨tamb¨hat
D¢l¤
Daºam¦ly¢dikv¢theviºv¢cyavab¢hukayoª (cakradattaª)
Daºam¦l¢dikv¢thaª
Dh¢tak¤c¦r´am
Dh¢tryadigh¨tam
Dantak¦rcik¢ (07)
Dhatu Bhasma Yoga
Daºas¢ras¦tarasaª
Draksadi Peya
Dvipancamuli Taila
Dh¢nyabilv¢dika¾¢yaª
Dhatuvardhaka Abhraka Bhasma Anupana
D¤rghapatrakakar´¢diyogaª
Draksottha Madya Guna
Dalasya Nirmalikaranam-02
Daºam¦ly¢dinasyam
Dugdhaphen Prayoga
Dhara Guna
Drutijaranen Sahasravedhi Vedhah
Dadhiv¢t¢rirasaª
Dhatakyadi Yoga
Darvyadi Curnam
D¢ru´akarogecikits¢yogaª (1)
Dipyadi Svedana
Dvividhaºyon¢ka Gu´a¢ª
Dant¤gugguluª
Dh¢tr¤lauham - 2
Dantarogecikits¢yogaª (21)
Dandima Phala Guna
Duªsparº¢dic¦r´am
Dugdhayoga
Dadimapuspadi Curna
Divyakhecari Gutika
Dh¦pakalpaª (19) / ¹iºukadh¦paª
D¢h¢ntakorasaª
Dambha
Dosaghana Lepa
Dant¤dravant¤modakakalpaª
Dantasodhana Datuna Prayoga
D¢²ima-Madhura ( B¤ja )
Dugdhava°¤ (03)
Daºam¦l¢dikv¢thaª (11)
Dardurarasaª (1)
Daityebaliviºe¾aª
D¢²im¢dika¾¢yaª(01)
Dh¢ny¢dikv¢thaª (02)
Dh¢m¢rgavavamanayogaª - d
Dh¢nyak¢dihimam
Dharosna Dugdha Fen
Dvipancamula Niruha Basti
Drutijaranen Kotivedhi Vedhah
Daºam¦lahar¤tak¤
Dhattura Prayoga
Draksadi Curnam
Dhav¢dikv¢thaª (02)
Durvadi Yoga Se Rasa Vedha
Dr¢k¾¢dipeyaª
Dugdhava°¤ 1
Dhanvana Gu´a
Dhavaphalagu´a¢ª
D¢²imatvagalepaª
Dadru Hara Lepa-2
Dumrapana
D¨¾°ivardhakayogaª - 1
Daºam¦la¾a°palakamgh¨tam
Dhanyadi Shadava
Duhsparsadi Kvatha
D¦¾yodarerogaharayogaª (02)
Devad¢rv¢dikv¢thaª
Du¾°astanyaºodhanavidhi (02)
Drutimelapaka Yoga
Dh¢tuv¨ddhiras¢yanam
Dant¤dravant¤atis¢rakalpaª (03)
Dadimapaka Gutika
Dur¢labh¢dika¾¢yaª (06)
Dh¦panavidhiª
Dhanya Abhrak Druti
Dugdhadi Lepa
Dant¤ Dravant¤ Kalka Kalpa (04)
Dh¢m¢rgavaka¾¢yakalpaª (06)
Draksadi Panaka
Dhanvanga Phala Guna
Devadaru Guna
Dugdhasa¼t¢nik¢gu´a¢ª
Dh¢nyakagh¨tam (01)
Daºam¦labal¢dika¾¢yaª(02a)
Dr¢k¾¢dic¦r´am (07)
Daha Chikitsa
Dantarogecikits¢yogaª
Devad¢rv¢dikv¢thaª (03)
D¦rv¢di Gh¨tam
Dehakantivardhak Yoga
Darakrsna Gunah
Dvividhaira´²a Patra Gu´a¢ª
Dantarogecikits¢yogaª (14)
Darvikavarti
Dvatrinsanga Kvatha
Dh¢m¢rgavalehakalpaª (03)
Dadruharalepa-05
D¢rv¢dikv¢thaª (01)
Dadimadi Curna-1
Dravana Yoga(2)
Dangari Guna
Draksa Ghrta
Dasamuladi Yoga
Dhupana Dravya
Dr¢k¾¢gh¨tam (02)
Dhatakyadi Ghrta
Dhatt¦r¢dyamgh¨tam
Durn¢maku°h¢rarasaª
Dur¢labh¢dika¾¢yaª(01)
Druma Vrddhikara Prayogah
Dr¢k¾¢diavalehaª
Dagdhabhumiutpannsali Guna
Dhumavedha Vidhi
D¢rv¤c¦r´am
Dro´apu¾p¤
Dhattura Yogah ( Unmade )
Dhum Pana
Dh¢tugatavi¾acikits¢yogaª (3)
Dadima Gu´¢
Dh¢tr¤rasakriy¢ (03)
Dugdhaphen¤gu´a¢ª
Dh¢tugatavi¾acikits¢yogaª (7)
Dagdha(sudugdhika) Gu´a
Dhumrapana Bhojanottara Gunah
Dvitiyanaraca Ghrta
Druti Melan
Dasmulakvatha Prayog¢ª
Dh¢m¢rgavavamanayogaª - o
Du¾°avra´e¢ragvadh¢ditailam
Dadhyasaram Guna
Dhatt¦ratailam
Dhavadi Lepa
Devad¢l¤
Dvividh¢rkagu´a¢ª
Dhatri Pralepa
Drutijaranen Dasalaksavedhi Vedhah
D¢²imy¢did¢ÿtanagu´aª
Dur¢labh¢dyamgh¨tam
Devad¢rv¢dic¦r´am
Dvipancamulyadi Kvatha
Dindaya Curna
Dusta Vrana Shuddhi
Dur¢labh¢dika¾¢yaª (05)
Dur¢labh¢dika¾¢yaª(02)
D¢lac¤n¤tailaª - (2)
Dugdhapasana Amayika Prayogah-1
Devad¢rv¢dikv¢thaª (04)
Daºam¦latailam (Mah¢) (02)
Dadhi Sevana Vidhi-2
Dant¤ Dravant¤ Kalka Kalpa (08)
D¢²im¢dirasakriy¢
Daºam¦laka°utray¢dika¾¢yaª
Dvandvamelanartha Yoga
Daºam¦l¤yogaª (01)
Daºam¦l¢dikv¢thaª (02)
Dur¢labh¢dika¾¢yaª (02)
Dahy¢cikits¢lepam (q)
Doddipasana Sodhana
Daºam¦l¢dic¦r´am
Divyodaka Guna
Dvividharoh¤takagu´a¢ª
Dantap¦yaharama®janam
Dhatryadi Leha
Dh¢nyakagu´aª
Daºam¦l¢ditailam (03)
Danta Visodhana
Dr¢k¾¢digh¨tam (01)
Dh¢tr¤lohaprayogaª
Dadhikamgh¨tam (01)
Dur¢labh¢dikv¢thaª (04)
D¢harogepathyaª
Daurgandhyahara Udvartana
Dvandamelapaka Ausadh
Dasamuladi Kvathah
Daºam¦l¢vasecanam (Kalkaª)
Dirghakala Paryanta Phalopayah-02
D¢rv¤sekaª
Dantyadi Tail Prayoga
Dhatubaddharasagutika
D¢²im¢dikalkaª (01)
D¢ruharidr¢ Gu´aª
Dravak Gana
Dhanyamlaka
Dh¢m¢rgavaka¾¢yakalpaª (05)
Dadimivalkadi Yoga
Dhanyakadi Kalpa
Dantarogecikits¢yogaª (17)
Dh¢ny¢mlasekaª (02)
Darunaka Pratikarah
Duralabhadi Kvatha
Dh¢try¢dikv¢thaª (06)
Daºam¦la¾a°palakagh¨tam
Dantadh¢vanam
Dh¢nyapa®cakayoga
Dhatri Svaras Yoga
Dugdhdi Lepa
Dr¢k¾¢dyavalehaª (03)
Dantodbhedagad¢ntakakriy¢ (a)
Dahasamaka Lepa-03
Dant¤har¤tak¤lehaª
Dadhisevanavidhan
Dh¢nyacatu¾kakv¢thaª
Devdaru Taila Guna
Danty¢dika¾¢yaª
Daºam¦la¾a°palaka¼gh¨tam (cakradattaª)
Daruharidra Kvatha Secan
Danti Guna
Dh¢m¢rgavaka¾¢yakalpaª (01)
D¢åim¢¾°akac¦r´am (cakradattaª)
Danta Nishpidita Iksu Guna
Dantroga Apathya
Draksadi Kalka
Devdarvy¢dikv¢thaª
D¢rv¢dikalkaª
Devadaru Tailam
D¦rv¢dayalepaª
Dr¢k¾¢ditailam
Dalasya Nirmalikaranam-01
Dantarogecikits¢yogaª (10)
Danti Yoga
Dvinisadi Anjana
Dh¢m¢rgavavamanayogaª - e
Dantaroga Hara Ghrta
Dant Shodhan
Devad¢rvy¢di Agada
Dhatriphaladi Yoga
Dh¢taky¢di C¦r´am
Draksarista
Devadarvadi Kasaya
Dantasulahara Yoga-02
Dasamula Kvathah ( Amavate )
Daºna¬galepam
Dhatt¦ragu´a¢ª
Daºam¦la¾a°palakagh¨tam (2)
D¢²im¢dinasyam (03)
Dh¢tubaddharasaª
Dr¢k¾¢digu°ik¢
Dalajal¢dilepaª
Dantidvaya Guna
Draksadi Ghrt
Dantodbhedgadantaka Rasa Guna Evam Upayoga
Danti Haritaki
Daºam¦lasvarasapari¾ecam
Du¾°avra´aharalepaª
Dugdha Dosa-02
Dasamuladi Leha
Dantasula Cikitsa
D¢²imakusum¢diyogaª
Devi Sastraukta Kakaradi Gana
Dugdh¢diyogaª -4
Dustavrana Lepa
Dh¢m¢rgavalehakalpaª (09)
Dro´apu¾p¤ka¾¢yaª
Dh¢tr¤lepaª
Daºam¦la¾a°palagh¨tam (02)
Darbhar Mamsa Guna
Dh¢nyakac¦r´am
Dro´apu¾p¤ª 2
Dantarogecikits¢yogaª (29)
Dadhipupa Guna
Dosa Visesha Silajatu Upayoga-02
Dhauta Ghrta
Druti Malena-2
Dr¢k¾¢dip¢nakagu´a
Dadima Lepa
Dadimadi Yogah
Dantodbhede Vallura Curna
Dugdha
Durva Gunah
Dantaharsroge Pathya
Dh¦pakalpaª (35)
Dr¢k¾¢yogaª
Dr¢k¾¢pa°ol¢dikv¢thaª
Dhatakyadi Kalka
Dvipantaravaca Arka Gunah
D¦rv¢dip¢nam
Dantarog¢ºanic¦r´am
Daºam¦la Peya
Dhumrapana Kala Gunah
Dvibhujarasaª
Daruharidradi Kv¢thaª
Dantak¦rcik¢ (09)
Daºam¦laka¾¢yaª(04)
Dasalaksavedhi Parada
Drakshadi Kadha
Dvandvamelapaka Yoga[3]
D¨¾°ivardhanayogaª
Dantadardhykara Yoga-02
Dh¢m¢rgavaprav¢lakalpaª - 07
Devad¢l¤m¦lagu´a¢ª
Dh¢m¢rgavavamanayogaª - l
Dhatturadi Yoga
Druma Nasaka Prayogah-03
Draksa
Dhataki Arka Gunah
Diptaroga Cikitsa
Dhanyakadi Peya
Dhust¦ratailam (01)
Dh¢m¢rgavalehakalpaª (05)
Devadaru Curna
Draksadi Panaka Guna
Dantadh¢vanamvidhiª (01)
Dadhibhavam Navneetam Guna
Dh¢m¢rgavaka¾¢yakalpaª - 04
Dugdhapasana Yogah- Raktapradare
Daºam¦laka°uk¢dikv¢thaª
Dadruku¾°havidr¢va´aª (10) / N¢g¢rjunagu°¤
Drutagati Mrga Mamsa Guna
Dvityaksaraguda
Dantasulahara Yoga-04
Dh¢ny¢bhraª
Dr¢k¾¢diºodhanayogaª
Dasamuladi Yusa
D¢hapraºamanayogaª
Dvityanirgundyadi Dhupan
Danta Roge Cikitsa-1
Daºam¦l¢savaª
Darviprapaundrika Kvatha
Dh¢ny¢ Gh¨ta
D¢har¢gadhnama®janam
Dugdha Guna
Dh¦pakalpaª (28) / Ga´adh¦paª
Dr¢k¾¢dikv¢thaª (07)
Dipanapacana Curna
Dantiphala Kalpa-01
Dugdha Prayoga
Dhanurvatahara Yoga-01
D¢²im¢dyamgh¨tammahat
Dvividhagu®j¢patragu´a¢ª
Dhanurvatahara Yoga
Dh¢ny¢dic¦r´am (02)
Dhanavantariva°¤
Dant¤ Dravant¤ Kalka Kalpa (01)
Dhumvedhi Parada
Daºam¦lakv¢thaª (01b)
Dvandvita Abhraka Satva
Dhatakyadi Ksirapaka
Dvipanchamuladya Tailam
Dhatu Mrdukaranam-01
Daºam¦l¢dikv¢thaª (09)
Dasamula Ghrta
Dh¢tak¤¢savagu´a¢ª
Dr¢k¾¢har¤tak¤yogaª
Draksadi Tarpana
Dhanvayasa Lepa
Darbhadi Yogah
D¢haghnaga´aª
Dr¢k¾¢digu°ik¢ (02)
Dhan¢diva°¤
Deodaradisrtah
D¢ra´¢rthagodantagh¨¾°alepaª
D¢rvy¢dipralepaª
Dhatakyadi Lepa
Dantak¦rcik¢ (23)
Devad¢rv¢dika¾¢yaª
Dhanyabhraka Vidhi
Dasmuladi Kvatha
Danddhari Parada
Daºam¦l¢dikv¢thaª (06)
Dantarogecikits¢yogaª (22)/ Traiv¨tagh¨tam
Devedaru Kadha
Daghim¢´²ay¦¾am 01
Dh¢nyaka
Devadali Panchanga Curnam
Dadima Yoga
Dehasiddhikarat¢mram
Dahasamaka Lepa-04
D¢²im¢¾°akac¦r´am
Dhanyadi Yoga
Drutimelapan
Dr¢k¾¢dikv¢thaª (15)
Dekal¢va´ikalak¾a´am
Dvatrinshako Guggulu
Dh¢tr¤c¦r´am
Dh¢m¢rgavavamanayogaª - f
Dantodabhav¢rog¢´¢¼cikits¢ 1
Darvyadi Yoga
Drutijaranen Satadarabhya Kotiparyantam Vedhah
Dhavadi Ghrta
Dadimbadi Ghrta
Devad¢l¤kalpaª (02c)
Dh¢tr¤candan¢dika¾¢yaª
Dh¢tr¤lauha
Dh¦paª
Dugdhapasana- Khadira Prayogah- Kardama Visarpe
D¢lik¢gu´a¢ª (2)
Dh¢tr¤kv¢tha
Dadhisarayogaª
Danty¢diyogaª (02)
Dvividhakadambagu´¢ª
Dadruharalepa-01
Draksa Latartha Prayogah-01
Daºam¦l¢dik¾¤rap¢kaª
Dhatt¦ram¦lapey¢
D¢²im¢digu°ik¢
D¢rv¢diyogaª (01)
Daºam¦laviºv¢dika¾¢yaª(01)
Daºam¦l¤yav¢g¦ª
Dhav¢ditailam
Dvijiraka Gunah
D¤panadravyaª
Devad¢rv¢dic¦r´am (03)
Dh¦pakalpaª (4)
D¢ruharidr¢gu´aª
Drakshadyam Ghrtam
Dh¦maprayogaª
Dantyadi Taila
Dagdha Vranahara Upaya
Dantyadi Siddha Chaturvida Sneha
D¢haroga Tailam
Dugdhava°¤ (1)
Drutijaranen Laksavedhi Vedhah
Dh¦pakalpaª (21)
Dvigunabali Jarita Rasaraja Gunah
Dvityakalyana Gudah
Dosasodhaka Yogah- Amla Dosavinaso
Daºam¦l¢dikv¢thaª (10)
Dantavaidarbha Cikitsa
Dehakantivardhaka Yoga
Dh¢try¢dikv¢thaª
Dviruttarac¦r´am
Din¢rdharasaª (3)
Dur¢labh¢dikalkam
Dhanyasaptaka Kvatha
Dadhi Nisedha
Dhat¦r¢ditailam
D¦rv¢rasanasyam
Dugdhava°¤ (2)
Dandiyadi Yoga
D¢rv¢dy¢ºcyotanam
Dhatt¦raºodhanam
Draksadi Gutika Anupana Evam Upayoga
Daºam¦l¤basti (Kv¢thaª)
Daºam¦lapey¢ª
Dr¢k¾¢dikv¢thaª (09)
Dahanadi Curna
Dadrugajendrasihaª
Dvinishadi Lepa
Daºam¦l¢dianuv¢sanabasti - 1
Daºam¦l¢rista
Dhumpana-2
Dhanya Abharakarnam
D¢rvy¢ditailaª
Dugdhaprayogaª
Dantak¦rcik¢ (08)
Dvitiya Mahatriphaladya Ghrta
Dhatura Patra Siddha Taila
Dh¢tr¤lauham
Durva Sevana
Draksadi Hima
Daºam¦laka´¢dika¾¢yaª
Dh¢nyan¢garajakv¢thaª (01)
D¢rvy¢dikv¢thaª
Duralabhadhyarista
Danti Dravanti Kalpa
Dro´¤ Lava´a Gu´a¢ª
Dh¢try¢diyogaª (03)
Dh¢try¢dic¦r´am
Dhatturaditailam
D¢hanirv¢pa´alepan¢n¢magryasa¼grahaªdravyam
Dh¢nyak¢dikv¢thaª (01)
Devad¢rv¢dikv¢thaª-03
Dh¦pakalpaª (5) / Maheºvaradh¦paª
Dasamuli Kvatha
Do¾aºamanabastiª
Dharosna Dugdha Sevana Guna
Dugdhava°¤ (02)
Dh¢tr¤rasaprayogaª (01)
Dardursah
Draksadika¾¢yaª
Dant¤triv¨t¢dic¦r´am
Draksa Guna
Dasmuladi Nasya
Dadr¢k¾¢dikalka
Dh¢ny¢bhrakaª
Dh¦pakalpaª (24) / 'Ari¾°adh¦paª
Dantyadi Sodhana Ghrta
Dantaº¦laharama®janam
D¢ru´akarogecikits¢yogaª (2)
D¢²im¢dinasyam (02)
Daºam¦l¤gh¨tam
Dadrudhnapatram Gu´a¢ª
Dh¢m¢rgavavamanayogaª - c
Dravasa¼j®akasvedaª (2)
Druti Jaranam
Dvidalapolik¢ª / Puratad¢rapr¢m°he
Dv¢daº¢yasam
D¢han¢ºakak¢l¢¼takabasti
Drak¾adika¾¢yaª
Dhataki Madhuka Nasya
Daºam¦l¤kv¢thaª (kaly¢´agh¨tayoªprayogaª) (bh¢vaprak¢ºª)
Darad¢dipu°ap¢kaª (va°¤)
Dvandvamelapanaya Musa Lepah-4
D¢hahar¢nnam
Dantak¦rcik¢ (13)
Dhanyabhraka Nirmana
Dadruharalepaª - 4
Dh¦panayogaª
Dantyadiksira
Dvijaropa´¤gu°ik¢
Dant¤dravant¤c¦r´akalpaª
D¢rubhasma
Dr¢k¾¢sama¬g¢dika¾¢yaª
Dukhvardhana Cikitsa
Darbhara Mansa Guna
Dadima Guna
Dhanyakadi Kvathah
Dugdhaºodhakaprayogaª
Dantarogecikits¢yogaª (19)
Daºam¦l¢digh¨tam (04)
Dur¢labh¢dilehaª (01)
Dh¢tr¤khadirakv¢thaª
Dh¢tugatavi¾acikits¢yogaª (5)
Darvyadi Astadasanga Kvatha
Drakshadi Ksheeram
Dr¢k¾¢dikv¢thaª (13)
Dh¢tr¤phal¢dyalepaª
Dur¢labh¢gu´a¢ª 2
Dvitiyasarsvata Ghrta
D¤pan¤yaga´aª
Dantakadkadi Roga Cikitsa-2
Dhatturadi Lepa
Dhatura Guna
Dadimasvarasa Guna
Daarunaknasaka Malahar
Dvandvitanama Abhisekah
Dasamuladya Astadasanga Kvatha
Dhatturamula Curna
D¢²imaphalaª(Tar¦´a)
Dhatt¦r¢dilepaª
D¢harogepaºyaª
Dhupadi Lepah
Dviyonirasaª
Dadhima´²¢dyamgh¨tam
Dhanya Abhrak
Draksadi Yoga(1)
Dronapuspi Arka Gunah
Dantidravantitaila Prayoga
Devad¢l¤prayogaª (03)
Dantaharsa Gandusa
Dantapavanam Gunah
D¦rv¢gu´a¢ª
D¢ru´akaharalepaª
Danta Roge Cikitsa-4
Dugdhava°¤ (01)
Dantyaristah
D¦rv¢dipralepam
Dr¢k¾¢dika¾¢yaª(03)
Dvipa®cam¦ly¢di Gh¨tam
D¤panabastiª
Dagdha Matsya Guna
Damsahara Lepa
Dh¦pakalpaª (25)
Da´²iloham (1)
Dristi Dosahar Prayoga
Dodika Guna
Dh¢m¢rgavavamanayogaª - t
Dippitikatailam
Dantamanjana Lal
Dh¢m¢rgavak¾¤rakalpaª - 04
Devadarvadi Dhupana
Daºam¦l¢dyamgh¨tam (02)
Devdalayadi Lepa
Dhatturadi Pottali Yonipurana
Dattura Bija Sodhana
Dodi Guna
Dh¢nyab¢lak¢dika¾¢yaª
Draksasava
Dvividhagu®j¢m¦lagu´a¢ª
Dhruti Bandha Lakshanam
Dantac¢lega´²¦¾a
Dhvajabha¬gepathyam
D¦rv¢dyagh¨tam
Dugdhaira´²aprayogam
Dravyadi Vridhi Karanam
Dh¢nvantaragh¨tam
Dh¢nvantar¤gu°ik¢
Dugdha Arka
Draksadi Kvatha
Darada Sodhana
Dravana Yoga
Dhatt¦r¢dipralepaª
Dadhisadhitamatsya Guna
D¨¾°iprad¢vartiª (01)
D¢²im¢¾°akac¦r´am (03)
Dhusara Varna Mitti Udbhava Jala Dosa
Dhanvayasadi Kvathasiddha Aharah
Dhupana Evam Udvartanarth Yoga
D¢åimaphalagu´aª (01)
Danty¢dyamtailam
Dh¦pakalpaª (3)
Daºam¦l¢dika¾¢yaª(05)
Dhatryadi Kvatha
Daºam¦laviºv¢dika¾¢yaª(02)
Daºam¦l¢dika¾¢yaª(01)
Dantarogecikits¢yogaª (23)
Dvipancamuladi Basti
Dh¢m¢rgavavamanayogaª - q
Daºam¦l¢digh¨tam (01)
Dantasulahara Yoga-06
Dadhy¢divasti
Dosasodhaka Yogah- Amla Dosahara
Dh¢m¢rgavaprav¢lakalpaª - 03
Dadimadi Yusa
Dh¢taky¢dikv¢thaª (01)
Devak¢¾°h¢gu´a¢ª
Dhanva¬gagu´aª
Darduravha Suta
Dugdhapey¢ª
Do¾¢nus¢ramsnehas¢h¢yyadravy¢´i - 03
Daha Nasaka Lepa
Dugdh¢diyogaª (¹¤todak¢diyogaª)
Dadruharalepa-03
Daºam¦lakv¢thaª (3)
Dantyadigana
Dadimadi Curna
D¨¾°ido¾aharaa®janam
Dugdhamardan¢dinasyam
Dehadaurgandhyan¢ºanoyogaª -1
Dh¢ny¢dic¦r´am
Dr¢k¾¢pakvaphalagu´aª
Dhimanthaharayogaª - A
D¢rvy¢dika¾¢yaª
Dasamuladi Manda
Daºam¦l¢divastiª
Dh¢tr¤svarasaª
Dundubha Ksira Prayoga
Dantavartiª
Darcikana
Draksadi Catana
Dugdha Gana Arka Guna
Dr¢k¾¢dika¾¢yaª (01)
Danta Vaidarbha Cikitsa-2
Devadali Arka Gunah
Dhatturamula Lepa
Dh¢m¢rgavak¾¤rakalpaª - 02
D¢rvy¢dikv¢thaª (01)
Dadhimastu Guna
Dadhi Upayoga
Dadru Nirgundi Lepa
Dhanyadi Kvatha
Daº¢¼ghriºr¤madakv¢thaª
D¢²imatvakkv¢thaª
Dev¢nandarasaª
Da´²ap¢´yukt¢®jam
Dantak¦rcik¢ (19)
Daºam¦larasaprayogam
Dhatri Rasayana (nausdaru)
Dh¢m¢rgavalehakalpaª (10)
Dasanga Upanaha (poultice)
Daºam¦l¢diyogaª(a)
Dhav¢digh¨tam
Dv¢daº¢¬gakv¢thaª
Devad¢rvy¢ri¾°aª
D¢haharaprayogaª (02)
Dasmuladi Ghrt
Dh¢m¢rgavaºak¨tarasakalpaª - 04
Dr¢k¾¢dikavalaª
Dhamargava Gutika
Durva Prayoga
Darada Guna
Dantaviºodhan¢rthac¦r´am (01)
Dadimadi Kvathah ( Raktatisare)
Daºam¦lak¨¾´¢prayogaª
Dr¢k¾¢dik¾¤ram (02)
Dronpuspi Jvarahara Anjanam
Daºam¦l¢dijalam
Daradsudha Bhasma Upayoga
Dasarasayana Loha
Dasasahasravedhi Tarabijam
Devadalyadi Yogah
Devdarvadi Lepa
Dalayogyam Tamram-03
Dalayogyam Tamrakaranam ( Tamrasuddhi) 02
Dhatryadi Rasayana Yoga
Dadhimastu Gunah
Duralabharishta
D¢²im¢dyamgh¨tam (03)
Dh¢try¢diyogaª(02)
D¢²imaphalaª(Amla)
Dvitiyatamraka
D¤pan¤yamah¢ka¾¢yaª
Dv¢trinºad¢khyakv¢thaª
Dantak¦rcik¢ (16)
D¢hapraºamanayogaª - 1
Dh¢tr¤rasakriy¢ (01)
Daºakagugguluª
Dantodbhavagad¢ntakarasaª
Divyad¨¾°ikararasaª
Dh¦payogaª 2
Dhatryadi Yoga
Dur¢labh¢dilehaª
Dadru Hara Lepa-4
Danti Bheda Gu´a
Dusitajala Sodhana Dravya
Dr¢k¾¢dic¦r´am (03)
Dadhi Nirmana
Dantyadi Curna
Devad¢rvy¢dikav¢thaª
Daradabhasmayogaª
D¢ra´¢rthacirabilv¢dilepaª
D¢²imaras¢dikavalagraham
Dr¢k¾¢apakvaamlaphalagu´aª
Dh¢try¢digh¨tam (1)
Dantnadi Cikitsa
Dantasulantaka Bindu-02
Dantaroga Haro Yoga-1
Dh¦mopahatecikits¢yogaª
Dalam Madhu Guna
Dhatt¦ram¦layogaª
Dhatakipuspadi Ghrta
Dr¢k¾¢dikalkam (02)
Dvividhaira´²agu´a¢ª
Daº¢¾°¢¬gakv¢thaª
D¤panap¢canadravyaª
D¤pakatailalepaª
D¢rvy¢ditailam
Dvadasanga Kasaya-1
Dadimavaleha
Dhumrapana Dravya
Druma Vyadhi
Dadhidugdhak¨tiª (01)
D¢ru¾a°kalepam
Dasmuladi Tail
Dugdhik¢diyogaª
Daryvadi Kadha
Dantroga Samanya Cikitsa
Dusta Vaji Anjan
Daºam¦lagu²aª (01)
Daº¢¬ga Gh¨tam
Dosanusara Tarpana
Dadruvidravana Malaharah
Darakadi Vati
Deha Siddhikaraka Amritikarana
Divityamasaeniloutpaladi Kalka
Devad¢l¤trayagu´a¢ª
Dantavarttiª (cakradatta)
Dugdhapasana Prayogah- Arumsike
Dhanyamasa Guna
Dhamargavakalpa-03
D¢²im¢dyatailam
Devad¢rv¢digh¨tam
Dhanyamla Siddha Bhakta
Dh¦pakalpaª (32)
Devad¢rv¢dic¦r´am (04)
Dh¢try¢dilepaª (02)
Draksadyam Ghrtam
D¢ru´akarogecikits¢yogaª (4)
Dugdhapasana Amayika Prayogah-3
Dr¢k¾¢madhuk¢dika¾¢yaª(01)
D¢²im¢dyamtailam (03)
D¢hapraºamanamah¢ka¾¢yaª
Daºam¦l¢dika¾¢yaª (01)
Dh¢tr¤stanyavarddhanayogaª
Daurgandhya Nivaraka Arka
D¢hahar¢vagu´°hanam (1)
Dh¢tr¤lauham (02)
D¢ruharidr¢ºcotanam
Dadhika Ghrtam
Dantasulahar Yoga
Dvitiya Naga Bhasma Siddha Hemabija
Do¾aviºe¾etakraprayogaª - 01
Dh¢taky¢dita´²ulodakaª
Daºam¦lakv¢thaprayogaª - 2
Dhatrayadi Kvatha
Dh¢taky¢dilehaª
D¢rv¢diyogaª
Dantscheda Cikitsa
Dasamuladi Kadha
Dant¤dravant¤m¢¼sarasakalpaª
Dh¢tubaddharasaª (03)
Druti Malena-1
Dantabhyanga
Dadrunahara Taila
Dh¢m¢rgavavamanaharayogaª
Dh¢nyak¢dika¾¢yaª(03)
Devdarvadi Tail
Dhanvanaphalagu´a¢ª
Dr¢k¾¢dikv¢thaª (3)
Dh¦pakalpaª (31)
Daºam¦laka¾¢yaª(03)
Dh¢taky¢ditailam (01)
Dhat¦r¢dic¦r´am
Dh¢m¢rgavaka¾¢yakalpaª - 01
Devadarvadi Taila
Dhuk¢diprayogaª C
Dr¢k¾¢digh¨tam (03a)
D¤pan¤yayogaª
Dahebadaradilepa Yoga
Dr¢k¾¢dyamc¦r´am
D¢rv¢dikv¢thaª
Drutijaranen Laksavedhi Rasa
Daha Nasaka Yoga
Daºam¦lagh¨tam (02)
Dvividhagu®j¢b¤jagu´a¢ª
Dvividhaira´²¢¼kuro Gu´a¢ª
D¤pyakagu´a¢ª
Darbha Yugma Guna
Datura Tail Patan Vidhi
Dh¢m¢rgavaka¾¢yakalpaª (11)
Dant¤dravant¤atis¢rakalpaª (04)
Dr¢k¾¢dik¾¤ram (01)
Dr¢k¾¢dika¾¢yaª(04)
D¢²im¢dic¦r´am (03)
Dh¢nvantaragh¨tam (02)
Dr¢k¾¢dic¦r´am (09)
Dhavatvag¢ditailam
D¨¾°ipras¢danaa®janam - 2
Duralabhadi Kasaya
Dhanyaka Gu´a
Dh¢ny¢dika¾¢yaª
Devad¢r¦bal¢ditailam
Dr¢k¾¢avalehaª
D¢rv¢dilepaª
Draksa Gostani (ruksa)
Darvyadhastadasanga
Daha Nasaka Abhraka Bhasma Anupana
Dhuk¢diprayogaª A
Drutijaranen Satavedhi Rasah
Daradeºvarorasaª
Dhanyakadi Hima
Dh¢tr¤rasa Prayogaª
Dhanadanayan¢dika¾¢yaª
Dagdhahara Lepa
D¢²imasvarasaª
Daºam¦lamgu´¢ª
Dr¢k¾¢bhay¢dika¾¢yaª
Durjalajet¢rasaª
D¢rvyavalehaª
Do¾aviºe¾etakraprayogaª - 02
Dr¢k¾¢diyogaª
Dh¢m¢rgavaºak¨tarasakalpaª - 06
Dh¦pakalpaª (27)
Dantaroga Haro Yoga-2
Dant¤gh¨tam (B¨hat)
Duralabha Stambhana Yoga
Dh¢taky¢ditailam (02)
Dugdha Visesa Sewana Vidhi-02
Dr¢k¾¢dika¾¢yaª (03)
Dasamuladi Siddh Yavagu
Dr¢k¾¢ri¾°aª
Dr¢k¾¢dika¾¢yaª(Hima)
D¢saloharas¢yanam
Dugdha Vrksa Gana
Dadhidugdhak¨tiª (03)
Duralabhadi Ghrt
Dh¢tusatvap¢tanavidhiª
Darad¢diva°¤ (2)
Divya Sharirartha Rasabija
Daºam¦l¢dika¾¢yaª (03)
Dugdhakenaª
Dugdha Pasana Prayoga-01
Dantak¦rcik¢ (06)
Daºam¦l¢digh¨tam (03)
Daºam¦l¢dya Gh¨ta
Dravana Yoga(1)
Dhattura Curnam
Dr¢k¾¢digh¨tam (03c)
Dv¢daº¢¬gakv¢thaª (01)
Dh¢m¢rgavavamanayogaª - b
Dugdhapasanadi Curnah
Dantotpata Cikitsa
Dvitiyaguggulupancatikta Ghrta
Dugdhap¢¾¢´agu´a¢ª
D¢²im¢dya C¦r´a
D¨¾°ido¾aharayogaª
Devadalyudaka Nasya
Dh¢try¢disvarasam
Dh¢taky¢dikalkaª (bh¢vaprak¢ºª)
D¢²imacatusamam
Dahinyamarkati Cikitsa-01
Daksina Abdhiga Nadya Jala Guna
Darvyadi Kadha
Dasamuladi Ghrt
Dhara Dharadya Tryastrinsa Kvatha
Dh¢m¢rgavagh¨takalpaª
Dantaprabha Curna ( Manjana )-2
D¢²im¢dyamtailam (01)
Dh¢nyakakavalaª
Dh¢m¢rgavavamanayogaª - i
D¢²imatvakaª
Dahana Karma-1 In Apaci
Daºam¦lagh¨tam (03)
Dantak¦rcik¢ (03)
Daºam¦lakv¢thapari¾ekaª
Dvitiyaka´°ak¢r¤ Gh¨ta
Dr¢k¾¢dikv¢thaª (2)
Dhatura Visa Santi
Dugdhak¾audrayogaª (¹¤todak¢diyogaª)
Dh¢ny¢jiraka Gh¨tam
Devadarvadi Ghrta
Dh¢m¢rgavaka¾¢yakalpaª - 09
Dhanavantarirasaª (1)
Druti Malena-5
D¢han¢ºakaga´²¦¾a
Du¾°avra´e¢ragvadh¢dikv¢thapari¾ekaª
D¢²im¢dyamgh¨tam (01)
Dosahara Vasti
Daºam¦l¤kv¢tham
Dhav¢dinasyam
Dr¢k¾¢dika¾¢yaª(01)
Dosa Visesha Silajatu Upayoga-04
Dh¢ny¢disa¼karasvedaª
Dur¢labh¢
Dvijendrarasaª
Dant¤m¦l¢dilepa
Dugdhapasana Gunah
Draksadi Leha
Dhuttur¢ditailam
Dh¢m¢rgavanasyakalpaª
Dr¢k¾¢dinir¦habastiª
Dhavaphalagu´aª
Divya Dharajala
D¢²imapu°ap¢kasvarasaª
Dvandvekramena
Dadhisyamatragunah
Dadhigu´a¢ª
Dhumrapana Guna
Danta Pragharsanartha Patrani
Danty¢dikalkaª (02)
D¢²imaphalaª(madhura)
Dantak¦rcik¢ (10)
Dantak¦rcik¢ (14)
Dantitail Guna
Dr¢k¾¢dikv¢thaª (1)
Devadali Prayoga
Dipta Cikitsa
D¨¾°ipras¢danaa®janam
D¢rvy¢dilehaª (1) (cakradattaª)
Dadhyadi Lepa
Dantaºabdecikits¢yogaª (1)
D¢rv¤svarasaª
Dhanyaka Kadha
Dh¢tr¤phal¢diyogaª
D¢²imacatuªsamac¦r´am
Duggdhetthanavan¤tam
Dant¤ Dravant¤ Leha Kalpa (01)
Devad¢rupu°ap¢kam
Dh¢taky¢dikv¢thaª (03)
Dadhisantanika Gunah
D¢rv¢ditailam
Dasam Mase Garbha Cikitsa
Dal Madhu Guna
Dagdh Hara Yoga
Dasamula Arka
Daºam¦laan¦paja¼tum¢¼sasiddhabastiª
D¢rvy¢digu²ik¢®janam (cakradattaª)
Dh¢tr¤lauham (04)
Dantodabhavacikits¢ 2
Dugdhapasana Prayogah- Ksatajakase Raktapitte
D¢haharadro´ik¢vag¢hanam
Dvandvamelapanaya Dravyayogah
D¤pik¢tailam (02)
Dasasaravati
Dh¢tryari¾°aª
D¢rvy¢dima´²¦rava°akaª
Drakshadi Kalka
Devadarvyadi Ksirapaka
Dr¢k¾¢dic¦r´am (01)
Dantodabhavacikits¢ 4
Dusta Vaji Dhupan-4
Daradsudha Bhasma
Dhatyadi Kvatha
Dr¢k¾¢diprayogaª (02)
Durlabhorasaª
D¢rv¤rasakriy¢
Dhanyakadiyavagu
D¢hacikits¢ (04)
Draksadi Prayoga
Dur¢labh¢diyogaª
Devad¢l¤kalpaª (02a)
D¢²imakavalaª
Daºam¦l¢dikv¢thaprayogaª
Dh¢tr¤ras¢dilepaª
Dhatakyadi Curna
Dvividhagu®j¢gu´a¢ª
Dh¢®y¢dikv¢thaª
Dravanti Guna
Daºam¦lagu²aª (03)
Dh¢nyak¢dikv¢thaª
Dadrughnapatraº¢kagu´a¢ª
Dhatkyadi Kvatha
D¢rvy¢dikv¢thaª (03)
Dantaviºodhan¢rthac¦r´am (03)
D¢åim¢¾°akac¦r´ah
Dhanyaka Kalka
Devad¢rv¢dyavalehaª
Darunakahara Yoga-02
Dantaraksaka Manjana
Dh¢try¢diga´²¦¾aª
Dantarogecikits¢yogaª (2)
Daruharidradi Yoga
Dhattura Bija Sodhana-1
Dantagharsana
Dh¦pakalpaª (18) / Pu´yadh¦paª
Dantavesta Cikitsa
Daºam¦laka¾¢yaª(01)
Dhav¢dikv¢thaª (03b)
Daºam¦lagh¨tam (2)
Drutijaranena Satavedhi Vedha
Dantaprabhakara Manjana
Darada Vati
Dh¢nyagok¾urakagh¨tam
Dhattura Madatyayahara Arka
Dur¢labh¢dikv¢thaª (03)
Dantave¾°aharayogaª - 03
Dh¢nyak¢dika¾¢yaª(01)
Dh¢ny¢dipa®cakakv¢thaª
D¢haroga Gh¨tam
Darvyadi Varti
Daurgandhyahara Yoga
Darana Lepa
Dh¢m¢rgavaka¾¢yakalpaª - 08
D¢h¢garugu´a¢ª
Devadali Guna
Da¼tac¢lega´²¦¾aprayogaª
Dhaturadi Lepa
Devagraheupac¢r¢ª 1
Dhupa Prayoga
Duhsparsadikv¢thaª
Dantamas¤
Dadhikayoga
D¤pan¤y¢dipraºaman¢n¢magryasa¼grahaªdravyam
Drakshadi Gutika
Dr¢k¾¢dia¾°¢daº¢¼gakv¢thaª
Dh¢nyakahimaª
D¢ru´aharalepaª
Dh¢tujvar¢¬kuºarasaª
Dugdhavardhakaprayogaª (02)
Dugdhayogaª
Dhumopaghatahara Anjanah
Dhatakyadi Tailam
Dahasamaka Lepa-05
Dhanvanagu´a¢ª
Dadimapaka Vati Roganusara Anupana
Dantaºabdecikits¢yogaª (2)
Dandotpaladi Lepa
Druma Nasaka Prayogah-05
Dvyaksaradi Yoga
Darada Sodhana Vidhi
Dasamuladi Kasaya
D¢²imb¢malakay¦¾aª
Daºam¦l¢digh¨tam (06)
Dhuma Yoga
Darad¢diva°¤ (1)
Dhatunam Samanyamaranam
Dh¦pana 2
Daºam¦l¢dibastiª
Dant¤har¤taky¢valehaª
Dr¢k¾¢di Yogah ( Mutrakrcche )
D¦rv¢ ( M¦la )
Danta Datoon
Dhatakyadi Yusa
Dantarogecikits¢yogaª (25)
Dh¢ky¢dikv¢thaª
D¢åimaphalagu´aª (03)
Dravyasa¼yogedugdhagu´a¢ª (1)
D¢²im¢¾°akac¦r´am (01)
Dantarogecikits¢yogaª (4)
Drutasutasya Bhasmakaranam
Draksadi Yoga(3)
Dant¤ Dravant¤ Leha Kalpa (05)
Dr¢k¾¢diprayogam
D¢haharacandan¢dikv¢thaª
Dhamargavakalpa-01
Daradaras¢yanam
Draksadi Avaleha
Dh¦pakalpaª (22)
D¦¾yodarevirecanam (01)
Daha Hara Yoga
Dhatt¦rapatr¢dilepaª
Darunakahara Yoga-04
Dh¦pakalpaª (20) / Br¢hm¤dh¦paª
Dhatubandha (05)
Dro´apu¾p¤patraº¢kagu´a¢ª
Devad¢rvy¢dilepaª (Ruj¢dyupadravacikits¢)
Devad¢l¤prayogaª (01)
Draksa Svarasa
D¢haharakadal¤dalaºayy¢
Daºam¦l¢dyamtailam (03)
Daºanaphal¢ditailam
D¤pyak¢dic¦r´ama
Dharini Guna
Dahelepa Yoga
Draksadi Kvath
Durmila Guna
D¢saras¢yanalauham
Dugdha Guna
Devad¢rugu´aª
Darbh¢di Kv¢thaª
Dadhyamlaprayogaª
Dantak¢¾°haprayuktavi¾acikits¢ - 1
Dvadasanga Kasaya
Danti Bijadi Yoga
Devad¢rvy¢dy¢ri¾°aª
Dugdhapasanadi Lepah
Dhumavedhi Rasa
D¨¾°ipras¢dan¢®janam (01)
Devadalyadi Lepa
Dvipa®cam¦l¢dikv¢thaª
D¨¾°iprad¢vartiª (03)
Dantsulahar Yoga
Dh¢m¢rgavaprav¢lakalpaª - 01
Daºam¦l¤rasaprayogaª
Dh¢nyak¢diprayogaª
Dant¤dravant¤m¢¼sakalpaª (01)
Devadrum¢diyogaª - 1
Dhatakipatra Svarasah
Dh¢try¢dyolepaª
Dugdhavamighnamavaleham (b)
Dantyadi Ghrta
Dhatri Tiladi Yoga
Dh¢ny¢ka Leha
Dadhipu¾p¤gu´¢ª
Dantarogecikits¢yogaª (30)
Draksa Sura
Dravasa¼j®akasvedaª (4)
Dasamula
Dantave¾°aharayogaª - 02
Dh¢try¢di Lepaª
Dhanyakadic¦r´ah
Dh¢try¢diyogaª (01)
Dh¢nyak¢dikv¢thaª (03)
Darunaka Roga Nasaka Yoga
Dh¢tr¤yogaª (01a)
Dh¢try¢digh¨tagugguluª
Darbham¦lagu´a¢ª
Dr¢k¾¢savob¨had
Danty¢digu°ik¢
Do¾aharabastiª - 01
D¦rv¢dipralepaª
Dhatturadi Vati
Dhatryadi Rasakriya
Draksadi Curna
Dr¢k¾¢dipayovik¢r¢ª
Dhattura Taila Patana
D¢rvy¢diga´²¦¾aª
Danti Mula Sodhana
Danty¢diuts¢danam
Dr¢k¾¢dikv¢thaª (10)
Dvividhani¾p¢v¤gu´¢ª
Dr¢k¾¢ri¾°a
Devad¢rutailama
Dagdham¨jj¢taº¢ligu´aª
Dhanvay¢s¢dika¾¢yaª(02)
Dhattura Evam Rasakarpura Visabadha Cikitsa
Daºam¦l¤siddham¢¼sarasap¢naª (v¢tarogi´obhojanavidhiª) (cakradattaª)
Dadhi-mastvadi Kalpa
D¢²im¢dikv¢thaª
Dvipa®cam¦ly¢dyamgh¨tam (02)
D¤pan¤y¢n¢magryasa¼grahaªdravyam
Dr¢k¾¢dyagh¨tam (cakradatta)
Dasamula Ganah
Dh¢ny¢bhrak Nirmana Vidhi
Dh¢n¢gu´a¢ª
Daºam¦lakv¢thaª
Devad¢rv¢didh¦ma
Dantarogecikits¢yogaª (7)
Devadarvyadi Curna
Dh¢ny¢dikv¢thaª (01)
Dantyadi Taila Guna
Dronapuspa Rasa Puranam
Dr¢k¾¢dyamgh¨tam
Dhana Guna
Dhatuksaya Nasaka Abhraka Bhasma Anupana
Dantyadya Ksirapaka
Dh¢nyapa®cakakv¢thaª
Dhanyamla Nirmana
Dantasuptahara Prayogah
Danty¢savaª
Daºam¦l¢dikv¢thaª (01)
Dasamuladi Peya
Draksadi Sneha
Dantimoola Curna
Dugdhapasana Amayika Prayogah-2
Daºam¦ladur¢labh¢dika¾¢yaª
Dvigunagandhakajirna Rasasinduram
Dasamula Kvathe( At/55) Anupanah
Dh¢ny¢mlagu´a¢ª
Dasamuli Kadha
Dant¤dravant¤atis¢rakalpaª (01)
Devad¢rv¢didh¦mavartiª
D¢haharaparpa°¢dikv¢thaª
Dantave¾°aharayogaª - 01
Dilla Guna
Dant¤dravant¤atis¢rakalpaª (02)
Dh¢nyapa®cakam
Danty¢dikv¢thaª
Dr¢k¾¢dyagh¨tam
Dur¢labh¢dika¾¢yaª (01)
Dantarogecikits¢yogaª (18)
Dhamargavadi Leha
Daruharidra Tailam
Darvi Guna
D¢hajvaraghn¤va°¤
Daºam¦lav¨¾¢dika¾¢yaª
Dr¢k¾¢dip¢canaª
Da´²otpalagu´¢ª
Dadhivisahara Agada
Dravan Ganah
Dur¢labh¢digulik¢
Dadimayukta Mamsarasa Guna
Daºam¦l¢digh¨tam (Netre¢ºcyotanam)
Dugdha Varga
Dhattura Visahara Yogah
Dadrunasaka Pralepa
Dvandvamelapanaya Musa Lepah-2
Daºam¦la¾a°palagh¨tam (01)
Dwiksaradi Rasakriya
Dh¢m¢rgavavamanayogaª - p
Deodara-citraka Kvathah ( Udare )
Dusta Vaji Dhupan-2
Dantasulahara Yoga-05
Dh¢try¢dikv¢thaª (07)
D¢haharalepaª
D¦rv¢digh¨tam (03)
Do´ad¦v¢rrditailam (2)
Durvadi Svarasa
Devadrum¢diyogaª
Dhattura Bija Sodhana
Dh¢tr¤rasayogaª (B)
Danty¢dyamgh¨tam
Dantasulahara Manjana-02
Dh¢tr¤pa°ol¢dika¾¢yaª
Dr¢k¾¢dyavalehaª (02)
Dugdhayukta¢mragu´a¢ª
Danta Pupputa Cikitsa
Dh¢tak¤pu¾pac¦r´am
Dhanvantarirasaª
Dadr¢k¾¢diprayoga
Dugdh Pan
D¦rv¢dyatailam
Dhanya Aharadravya Anupana
Dhataki Prasunakanda
Dr¢k¾¢dikv¢thaª (01)
Dhanvayasa Kvathah ( Hikke )
Dvitiya Prakara Svarnagandha Pisti
Durvadi Tailam
Devadali Kalpah
Daºam¦la¾a°palakagh¨tam (1)
Dr¢¢dikalkam
Darvyadyam Suryapak Tailam
Draksadi Kasaya
Dant¤ Dravant¤ Kalka Kalpa (03)
Daº¢¬gatailam (01)
Dhutturavisahara Agada
Dantyadi Tail
Dasanga Agada
Dhatu Satvapatan
Dadhipuspi Guna
Dh¢tr¤¾a°palakamgh¨tam
Dh¢tak¤c¦r´alepaª
Daºam¦lakv¢tham
Da´²amatsyam¢¼saª
Devadali Tail Guna
Dantak¦rcik¢ (22)
Dh¢m¢rgavalehakalpaª (08)
Dasamuladi Ghrta
Dr¢k¾¢dic¦r´am
Duralabhadiyogah
Dipana Gana
Dh¢nyapa®cakakv¢thac¦r´am
Dh¢tr¤catussam¢valehaª
Dr¢k¾¢dikv¢thaª (02)
Dadima Siraka
Dvitiye Mase Garbha Cikitsa
Dh¢m¢rgavavamanayogaª - m
Dh¢m¢rgavasur¢m¢´²akalpaª
D¢rv¢dikalkam
Dhatryadi Lepa
Dhatu Sodhana Aura Ranjana
Dugdhapasana Prayogah- Mukharoge
D¢rv¤tailam
Dantamulagatarog Cikitsa
Dh¢m¢rgavaka¾¢yakalpaª - 05
Dhanyakadika¾¢yaª
Draksadikasaya
Dant¤ Dravant¤ Kalka Kalpa (07)
Dugdha Visesa Sewana Vidhi-01
Dantya Yoga
Dh¢tr¤phal¢disecanaka¾¢yaª
Damse Lepa Evam Avasecana
Dantodabhavacikits¢ 3
Devadali Aur Kosataki-tail Patan Vidhi
Dahasamaka Lepa-06
Devasarsapa Guna
Do¾¢nus¢ramsnehas¢h¢yyadravy¢´i - 01
Dantamukhaka´°harogepratis¢ra´ac¦r´am
D¢rvy¢digh¨taª
Dhupan Varjya Nirdesh
Dustajalaja Jvarahara Yogah
Dravanty¢ditailam
Dur¢labh¢dika¾¢yaª (04)
Dravya Samskara Vidhi
Dalodbhava Madhu Gunah
Dadima Putapaka
Daº¢¬g¢gadaª
Dh¢tr¤gh¨tam
Dasanga Ghrtam
Dagdha Yavadi Lepa
Dh¢m¢rgavaka¾¢yakalpaª (09)
Darvyadi Kvatha
Devad¢rv¢dikv¢thaª-02
Devadalibija Lepa
Dh¢m¢rgavalehakalpaª (02)
Dr¢k¾¢dic¦r´am (06)
Daºam¦l¢dikv¢thaª (05)
Daºam¦lagom¦traprayogam
D¦¾yodarerogaharayogaª (01)
Du¾°astanyaºodhanavidhi (03)
D¢²imapakvaphalagu´aª
Dant¤ ( M¦la )
Dh¢ny¢mlaª
Dhatuksaya Ahara
Daºam¦ly¢dika¾¢yaª
Dh¢m¢rgavaka¾¢yakalpaª (04)
Daºasvarasagh¨tam
Devdaru Guna
Dulhar¤c¦r´am
Dv¢tri¼ºakakv¢thaª
Dasamulakvathah
Devad¢l¤yogaª (02)
Dviharidr¢dyalauham
Daºam¦l¢dika¾¢yaª(03)
Darbhagu´a¢ª
Daºam¦lakv¢thaprayogaª
Daºam¦l¢diyogaª
Dhav¢dikv¢thaª (01)
Daºam¦latailam (B¨hat) (01)
Draksa Madhura
Dh¢tr¤yogaª
Dh¢tr¤loham (2)
Dhanyakadi Kvatha
D¢hepathyam
Dhatu Samanya Sodhana-1
Dhav¢dikv¢thaª
Dr¢k¾¢dic¦r´am (05)
Dhanvanga
Darvyadi Gutika
Darvikarasarpa Mamsa Gunah
Dadim Kalika Panaka
Dh¢tugatavi¾acikits¢yogaª (4)
D¦rv¢tailam
Dahahara Yogah
D¦rv¢dya Gh¨tam
Dhatri Lepa
Danta Dhavana Dravya
Dr¢k¾¢diyogam
Dhatryadi Rasayana (01)
Dravana Yoga(5)
Dosasodhaka Yogah
Dhatt¦ra ( B¤ja )
Dh¢try¢diprayogaª (03)
Devad¢l¤yogaª (01)
Dasamula Kvatha
D¢haharaprayogaª (01)
Draksarasa Prayoga
D¢rvyambud¢dikv¢thaª
Dur¢labh¢dikv¢thaª (02)
D¢hacikits¢
Dhatryadi Kalka
Dvandvamelapanam
Dr¢k¾¢digh¨tam
Dadimsataka
D¢rusit¢
Darunaka Cikitsa
Dh¢nyak¢dyavalehaª
Dhvajabha¬ga Cikits¢ Yogaª
Daha Anupana-02
Dh¢ny¢dijalam (b)
Dardurarasaª
Dh¢ny¢kagu´a¢ª (02)
Devadarvyadi Lepah
Daºam¦l¢dyagh¨ta Vidhi(1)
Dur¢labh¢ka¾¢yaª
D¨¾°iprad¢vartiª (02)
Dadhika Ghrta
Dhana®jayava°¤ (02)
Dhava Guna
Dadhip¦pak¨tigu´a¢ª
Dhanyamladisiddhamamsa
Draksadi Ksirapaka
Dhanyamla- Parada Svedanarthe
Dadimapatradiyogah
Daºam¦l¢dyamgh¨tam (01)
Daºam¦laka¾¢yaª(05)
Dadhisara Guna
Devad¢rv¢dikalkopan¢haª
Duralabha Guna
Dadhi Sevana Vidhi-3
Do¾aviºe¾etakraprayogaª - 04
Devad¢l¤gu´a¢ª 2
Dhatubandha (04)
D¤panayav¢g¦
Daºam¦l¤v¢sakakv¢thaª
D¢²imapu¾pagu´a¢ª
Dhatt¦raras¢diprayogaª
Dantarogecikits¢yogaª (26)
Dh¢m¢rgavalehakalpaª (04)
Dehalauhakarorasah
Dantimuladi Lepa
Dahasamaka Lepa
D¢åimaphalagu´aª (02)
Dantadardaye Jayaprayoga
Dh¦pakalpaª (13) / Catura¬gidh¦paª
Dadruharalepa-02
Dr¢k¾¢dya¾°¢daº¢¬gakv¢thaª
Dala Madhuª
Dindisa Guna
Dhataki Guna
Dhuk¢diprayogaª B
D¢rvy¢diloham
Da´²iloham (2)
Dantpapputaka Pratisarana
Dhamargavakalpa-02
Dadruhararasaª
D¢²im¢disur¢
Daºam¦layav¢g¦
Dadhi Sevana
Dvipa®cam¦ly¢dyamgh¨tam (01)
Dh¢tr¤svarasa
D¢²im¢dilepaª
Dantasulanasak Yoga
Dh¢nyagok¾uragh¨tam
Dhatt¦ratailavaddhava°¤
Dipana Samskara-01
Dopaharabastiª
Dugdhika Svaras Yoga
Dant Manjan Yoga
Dadimapaka Vati Anupana Evam Upayoga
Dhanya Bhaksanam Vihaganam Mamsa
Dasamulaghrta
Devad¢ruk¾¤ram (02)
Dviv¢rtt¢k¤phalaras¢diprayogaª
Dronpuspi Guna
D¢ru´akarogecikits¢yogaª (3)
Dugdha Pasana Gunah
Dh¢tray¢dic¦r´am
Duralabhadi Yogah
Dadru Hara Lepa-5
Dvitiyapippalyadi Curna
Daºanasa¼sk¢rac¦r´am
Dhatura Sodhana
Dhanya Pancaka Kvatha
Daºam¦l¢dyagh¨ta Vidhi(2)
Dh¢taky¢dinasyam
Dr¢k¾¢diprayogaª
Daºam¦l¢dyamtailam (01)
Danti Dravanti Guna
Devdarvadi Yoga
Dasamuladyam Tailam
Dh¢tak¤pu¾p¢diyogaª
Dhattura Guna
Dh¢m¢rgavavamanayogaª - s
Dhauta Guda Guna
Devagandharika Guna
Devad¢rvy¢dikv¢thaª
Dugdha Pasana Prayoga-02
Damana Guna
Dh¢try¢dikv¢thaª (B¨hat) (02)
Dantodabhavacikits¢ 5
Draksyamadirasyagunah
Dasamuladi Sneha
Dharosna Dugdha
Druma Nasaka Prayogah-06
Dr¢k¾¢dikv¢thaª (06)
Darduradal¢dikv¢thaª
Dhavadi Gomutra Pariseka
Daºam¦l¢dikv¢thaª (08)
Dvik¾¢r¢dic¦r´am (01)
D¢r¦haridr¢dikv¢thaª
Dugdhapanam
Dosasodhaka Yogah- Krmipatanam
Dusadhyaroge Visakalpa(72)
Devadarvyadi Kvath
Dusta Vaji Lepa
Dadimartha Prayogah
Dadhisara Yoga
Daºam¦l¢ditailam (04)
Dhatturabija Prayoga
Dhumapana Prayoga
Dhvajavrddhikara Yoga
Dh¢try¢vleha
Duralabhadi Kvathah
Dur¢labh¢gu´a¢ª 1
Dantarogecikits¢yogaª (11)
Dh¦pakalpaª (6) / ¡gneyadh¦paª
Dvitiya Masa Garbha Aushadhani
Dasamula Arka Gunah
Da´²otpal¢m¦labandhanam
Devadarvyadi Kvatha
Dravyasa¼yogeviºe¾adugdhagu´a¢ª
D¢rv¢disiddhaduggham 2
Dh¦panau¾adham 1 (Apasm¢ra Cikits¢)
Dh¦likadambagu´¢ª
Dh¢m¢rgavaºak¨tarasakalpaª (11)
Dantyadi Siddha Taila
Darvyadi Yoga
Damrabhram
Dugdha Upayoga
Dadima Tvaca Guna
Daºam¦latailam (06)
Dravaka Gana
Darvighana Kvatha
Dr¢k¾¢k¨¾´¢dika¾¢yaª
Dantarogecikits¢yogaª (6)
Durvadi Lepa
D¢²ima Phala Gu´a¢ª
Dagdhahiraka Sodhana
Dumb¢me¾am¢¼saª
Dh¢tr¤phal¢dyudvarttanam
Daºam¦l¢digh¨taª
D¢²ima(Amla)Phalagu´aª
Dasamuladya Ghrta
Daºam¦l¢dika¾¢yaª (02)
Dvividhav¨ddhad¢rugu´¢ª
Durva Guna
Dugdhapana
Dr¢k¾¢dikalkam (03)
Dugdhadi Yogah
Dh¢tr¤loham (5)
Dadru Nasaka Yoga
Dh¢tr¤loham (1)
D¢rvy¢dilehaª (2) (cakradattaª)
Dadima Madhur
Dhanyamlagandusa
D¢ruharidr¢digh¨tam
Dantiphala Kalpa-03
Dviruttradi Varti
Daºam¦lagh¨tam (1)
Devad¢ruyogaª (khadirayogaª)
Daºam¦laka¾¢yaª(02)
Dh¢nyapa®cakarista
Dvadasa Vijaya Kalpah Phalam
Dh¢nyaºu´°h¤yogaª (2)
Daºam¦lakv¢thapari¾ekaª (p¢dad¢hacikits¢) (cakradattaª)
Daºam¦lakv¢thaprayogaª - 4
Dadima Tail
Dhavagu´a¢ª
Dh¢tr¤gh¨tam (Svalp)
Dhanya Vridhi Karanam
Dandahata
Dravane Sinduraprayoga
D¨¾°ivardhakayogaª
Dro´apu¾p¤patramgu´a¢ª
Dhatt¦rapatrasvarasam
Dh¢tubaddharasaª (01)
Dasamuladimamsarasah
Dipana Curna
Dh¢ny¢mlasiddhay¦¾aª
Dra¾°iprad¢vartiª
Dak¾atittir¢digh¨tam
Devad¢ly¢diyogaª
Dant Rogahara Yoga
Dh¢tr¤lauham (01)
Dhataki Gu´a
Daºam¦ladi Kvatha
D¤panagh¨tam
Dh¢tupa®c¢m¨tarasaª (1)
Dantak¢¾°haprayuktavi¾acikits¢ - 2
Dantaºabdecikits¢yogaª (4)
Damanakaª Guna
D¦rv¢dipradehaª
Dantaharsa Cikitsa
Dantak¦rcik¢ (17)
Devadrum¢diyogaª - 2
Dviguna Abhrajirna Parada Guna-01
Dhana Dhanya Vrdhi Karanam
Daºam¦laka¾¢yaª(06)
Dhavalay¢van¢lagu´a¢ª
Dur¢labh¢dik¾¢raª
Dr¢k¾¢dyavalehaª
Daturabija Kalpa
Dusta Vaji Dhupan-1
D¨¾°ivardhakayogaª - 2
Dantroga Pathyapathyam
D¢²imaphalaª(Madhura Amla)
Duralabhyadi Yoga
Dipakasya Bhasma Nasya
Darvadi Lepa
Dh¦pakalpaª (10) / Daº¢¬gadh¦paª
Dasmulakvatha(pravahi)
Dhanyajataila Guna
Devad¢l¤prayogaª (05)
Daºam¦l¢dipa®cadaº¢¬ga
D¢²imamadhuyogaª
Dh¢m¢rgavaºak¨tarasakalpaª - 03
Dhanyabhraka Karana Vidhi
D¦rv¢nasyam
Daº¢¬galepaª
Dh¦pakalpaª (15) / Ka´adh¦paª
Daºam¦lapippal¤prayogaª
Draksavaleha
Darad Guna
Dh¢try¢diyogaª(01)
Dugdhaniªs¨tagh¨tam
Draksa Ksirapaka
D¢hacikits¢ (02)
D¢rvy¢dyams¦ryap¢katailam
Dhatt¦r¢dic¦r´am
Dhanavantarirasaª (2)
Dh¢tugatavi¾acikits¢yogaª (8)
Dugdhava°¤ 2
Dhattura Arka Gunah
Dant¤dh¦maª
D¢sy¢dikv¢thaª
Dh¢taky¢dyavalehaª
Dh¢nyakakv¢tham
Dh¢tak¤gu´aª
Daºam¦laleham
Dant¤dravant¤m¢¼sakalpaª (02)
Daºam¦l¢dianuv¢sanabasti - 2
D¢rvy¢dic¦r´am
Dhat¦raª
Damanaka Mula Svarasah
Dadraka´²¦v¢dilepaª
Dadima Amla( 2)
Dantarogecikits¢yogaª (9)
Dh¢nvantaragh¨tam (01)
Dantak¦rcik¢ (04)
Dur¢labh¢dika¾¢yaª (gadanigrahaª)
Dehadaurgandhyan¢ºanoyogaª -2
Dv¢tri¼ºatakv¢thaª
D¢hapa°a¾a°takratailaª
Dasamula Ksira Pariseka
Dantaraksaka Curnah
Dadr¦n¢ºakayogaª
Dr¢k¾¢dika¾¢yaª(07)
Dardurarasaª (2)
D¢²im¢digh¨tam
Daºam¦laªyav¢g¦
Dantak¦rcik¢ (02)
Dr¢k¾¢dika¾¢yaª(Ph¢´°a)
Dahana Karma-2 In Apaci
Dadhyadisadhitamatsya Guna
D¢rv¢digh¨taª
Daº¢¬goagadaª
Draksapaka
Dh¢nyak¢diº¢kagu´aª
Dugdh¢malakayogaª
Danta Roge Cikitsa-2
Dr¢k¾¢apakvaphalagu´aª
Daºam¦lavi¾ikaram¢¼sasiddhabastiª
Dh¢try¢dilepaª (01)
Dosasodhaka Yogah- Lavana Dosahara
Dhatt¦rab¤jaºuddhi
Dhatakyadi Guti
Devadarvyadi Kvathah
D¢hap¦rvapa°aº¤topac¢raª
Dr¢k¾¢diprayogaª (01)
Danti Ghrtam
Drtimelapanartha Rasasanskara
Dh¢try¢digh¨tam (2)
Dugdhak¦pik¢ / Gul¢baj¢munaª
Dipana Samskara-02
D¢åim¢diy¦¾aª
Dant¤dravant¤tailam
Dr¢k¾¢savaª
D¢rvy¢®janam
Dh¢nyacatu¾kac¦r´am
Dhatrobhallataka Vati
Darbha Rog Hara Yoga
D¤pik¢tailam 2
Duralabhadi Kadha
Dur¢labh¢dikv¢thaª (01)
Daºam¦latailam
Dh¢m¢rgavavamanayogaª - j
Daºam¦lagu²aª
Divyadehakararasah
Dh¢nyapa®cakac¦r´am
Dant¤ Dravant¤ Leha Kalpa (04)
Deha Dhatu Puraka Yoga
Dh¢m¢rgavaprav¢lakalpaª - 02
Dugdhaphenagu´a¢ª
Dhust¦ratailam (02)
Dro´apu¾p¤svarasaª
D¦rv¢dikv¢thaª
D¢ruharidr¢
Dr¢k¾¢dinasyam
Dvijaropi´¤va°¤
Dhupa
Dh¦pakalpaª (2)
D¤panap¢canagu´adravyaª
Dr¢k¾¢dic¦r´a
Dadimasiddha Sukrta Mamsarasa
Dur¢labh¢di Lehaª
Daºam¦l¤ka¾¢yaª
Daºam¦l¢dika¾¢yaª(04)
Dhanvayasa Guna
Dh¢nyagh¨tam
Dadru Edgajadilepa
Dhatryanjanam
Dhumapana
Dh¢m¢rgavak¾¤rakalpaª - 01
Draksadi Vati
Dv¢tri¼º¢¬gakv¢thaª
Dr¢k¾¢ºarkar¢lehaª
Drutijaranen Sahstravedhi Rasah-01
Dhanurvata Cikitsa
Dasamuladi Curna
Dr¢k¾¢di C¦r´a
Dadimadi Yusa Gunah
D¢²im¢¾°akac¦r´am (02)
Draksa Latartha Prayogah-02
Dr¢k¾¢dika¾¢yaª (02a)
Divyadhupa-01
Dasasahasravedhi Svarnabija Tatjaranam Vedhasca-04
Dh¢tr¤rasayogaª
Darad¢diva°¤ (01)
Dantiphala Kalpa-02
Dadima
Divya Gutika
Dr¢k¾¢dikv¢thaª (14)
Dhatryadi Svarasa
Darunakahara Yoga-01
Dhatunasaka Padartha
D¢han¢ºakautpal¢dibasti
Dipyaka Sodhana
Dhanyamladi Anupana
Duªkparº¢dikv¢thaª
Dantyasava
Devadrum¢dic¦r´am
Devad¢l¤kalpaª (02f)
Danta Pidahara Yoga
Daºam¦lik¢kv¢thaª
Dh¢m¢rgavaºak¨tarasakalpaª - 05
Dhvajbhang Hara Yoga
Daduradi Abhraka Dosha
Dugdha Adolita Guna
Dhanyamla
Din¢rdharasaª (2)
Durvadi Yoga
Dhatt¦rayogaª
D¤panabasti
Dugdhikadi Arka Niskasan Vidhi
Dh¢nyak¢dikv¢thaª (02)
Dh¢tuv¨ddhilehyam
Dugdhardraka Prayoga
Dadhi Yuktayusa
D¢lik¢gu´a¢ª (1)
Dh¢nyak¢dip¢canad¤panakv¢thaª (01)
Dantodbhedagad¢ntakarasaª
Dantodbhedakaª
Dugdha Dosa-01
Dantasulantaka Bindu-01
D¦rv¢dyatailam (cakradattaª)
D¢hajvaraghnava°¤
Dh¢rtar¢¾°ram¢¼sagu´aª
Devad¢rv¢dyamgh¨tam
Dhatturaksara
Danti Kalka
Dhatustambhana Vati
Druti Malena-4
Dr¢k¾¢madhuk¢dika¾¢yaª(02)
D¢run¢gar¢dika¾¢yaª
Dravasa¼j®akasvedaª (1)
Dhanyakavaleha
Dhamargava Prayoga
Devad¢rv¢dic¦r´am (02)
Dh¢nyacatu¾kakv¢thac¦r´am
Dh¦pakalpaª (1)
Dh¢tugatavi¾acikits¢yogaª (1)
Dosa Visesha Silajatu Upayoga-01
Draksadi Yoga
Dugdhavamighnamavaleham (a)
Drakshadi Curnam
Dh¦pana 1
Daºam¦lakv¢thaª (02)
Dipaniyazz Modaka
Dhattura Arka Guna
Dhataki Mula Yogah
Dundubhati Kanda Gunah
Devanalagu´a¢ª
D¢rv¢diyogaª (02)
Draksa Prayoga
Dh¢nyan¢gar¢dikv¢thaª
Daºam¦lagh¨tam (01)
Durnamhara Lepa
D¢rvy¢digh¨tam
Daºam¦lakv¢thaprayogaª - 1
Dosanusara Takra Prayoga-1
Dvipancamuladya Ghrta
Dantak¦rcik¢ (01)
D¢²imaphalaª
Dantak¦rcik¢ (05)
Dadhis¢ragu´a¢ª
Dvipa®cam¦ly¢digh¨tam
Daºam¦lagu²aª (02)
Dhanyakalka Panaka Guna
Dhatu Samanya Marana
Dh¦payogaª 1
Dvibhujorasaª
Darad¢diva°¤
Dadhinishedhavidhan
Devadali Svaras
D¢åim¢dik¾ilepaª
Dantarogecikits¢yogaª (1)
D¨kpras¢dan¢®janam
Dadhi Sara Guna
D¢rvy¢dikv¢thaª (02)
Dasamuladi Siddha Yamaka
Dhatu Mrdukaranam-02
Drutijaranen Kotivedhi Rasah
D¢rvy¢dighanaª
Daruharidra Kvatha
D¤pik¢rasaª
Dhanyaka Hima
Dh¢tr¤rasaprayogaª
Druti Malena-7
D¢²im¢dinasyam
D¢rvy¢diva°ik¢
Dhanyadi Peya
Dvipancamuli Kvatha
Dhamargava Kalpa
Dh¢tr¤gh¨tam (B¨hat)
Dant¤gu´a¢ª
Daghim¢´²ay¦¾am 02
Dugdhaprayogam
Dv¢daº¢¬gakv¢thaª (02)
Dhamargavakalpa-04
Dantasulahara Manjana-03
Dandamar Rasa
Dantaviºodhan¢rthac¦r´am (02)
Daº¢yasam / Daº¢mbuª
Dhumapana Guna
Dadhy¢ditailam
Dhanyapancaka Siddha Ahara
Dhvajbhang Tail
Dh¢nyakaºu´°h¤kv¢tham
Dh¢m¢rgavaprav¢lakalpaª - 04
Dant¤dravant¤kampillakakalpaª
Dadhidugdhak¨tiª (04)
Dvadasanga
Daºam¦latailam (Svalpa) (03)
Dh¢tr¤phal¢dic¦r´am
Dantadhavana Nisedha
Durvadya Taila
Danty¢ditail¢n¢ms¢m¢nyagu´a¢ª
Daºam¦lalehaª
Dustavrane Visakalpa(60)
Dasamula Kvatha
Dr¢k¾¢ ( Phala )
Dvandvamelapanaya Musa Lepah
Dugdhapasana Prayogah
D¤rgharohi¾agu´a¢ª
Durvadi Ghrta
D¢r¦bhasmaª
Dravyasa¼yogedugdhagu´a¢ª (3)
Dhamargava Kalka
Dharma
Darvyadi Lepa
Dh¢nyak¢dika¾¢yaª(02)
Dardur Abharak Dosha
Dasmuladi Kadha
Dh¦pakalpaª (30)
Dantasulahara Yoga-03
Danty¢digh¨tam (01)
Dr¢k¾¢gh¨tam (cakradattaª)
D¢åimayogaª
Dronyadi Yoga
Dhatryadi Ghrta
Dhatuvardhaka Padartha
Dhananjaya
Dugdha Pasana Prayoga-04
Drakshadi Curna
Dadimadi Kalka
Dasamula Siddha Mamsarasa
Dhavam¦lagu´a¢ª
Dantadhavanartha Kastani
Dasanga Lepa Prayoga
Dvipa®cam¦l¢dika¾¢yaª(01)
Dasasahasra Varsayu Yoga
Dvijiraka Sodhana
Dh¢tr¤c¦r´alehaª
Dadima Prayoga
Dantabalaªrucikar¢´¢magryasa¼grahaªdravyam
Dh¢tubaddharasaª (02)
Dadhyadi Yoga
Daºam¦l¢dikv¢thaª (07)
Dhatuksaya Nasaka Abhraka Bhasmadi Anupana
Dahy¢cikits¢lepam (p)
Dh¢ny¢di Kvatha
Dant¤ Dravant¤ Leha Kalpa (03)
Dr¢k¾¢dilehaª
Dasanga Dhupa
Dadhi Yoga
D¢ra´¢rthak¾¢raprayogaª (2)
Dviguna Kanta Lauha Parada Guna
Daºam¦l¢dyamtailam (02)
Dhust¦ratailam
Dantay¢dilepaª
Devad¢rv¢dikv¢thaª (06)
Dugdhika Arka Gunah
Dardadi Lepa
Dantyari¾°aª
Daºam¦lakulatth¢dikv¢thaª
Dh¢m¢rgavakalkakalpaª
Dharasita Dugdha Guna
Dhanyamlakaranam
Dh¢nyak¢dyari¾°aª
Dugdha Pasana Prayoga-03
Draksadi Kasaya
Dusparshyadi Curna
Devadaru Kvatha
D¢haharaprayogaª (04)
Dh¦pakalpaª (9) / Uttamadh¦paª
Davaool Musk
Danti Svarasa Yoga
Drutis¢rarasaª
D¢²im¢dyac¦r´am (01)
D¢haºamanarasaª
Dharapaten Jala Gunah
Dho¾¢phalavartti
Dhatri Curna Rasayanam
Dhauta Bhakta Guna
Dasamuladi Ksirapaka
Dravyaviºe¾e´asn¢nagu´am¢ha
Dh¢nyak¢dikavala
Dhatri Svarasa Prayoga
Dasmula Ghrta
Dadhi Guna(2)
Dantarogecikits¢yogaª (27)
Daºam¦l¢ditailam (01)
Daradasind¦rarasaª
Dadruhara Lepa
Dugdha Bija Guna
Dugdh¢j¤r´etakraprayogam
Dandavidolita Dugdha Guna
Durbala Atisare Yoga
Danty¢dic¦r´am
D¢²im¤va°¤ (01)
Dalayogyam Tamrakaranam ( Tamrasuddhi)
Dantak¦rcik¢ (21)
Dasamula Kvathah ( Unmade )
Dhatryadi Anjana
Dadimadi Curna-3
Dantsula Pratisarana
Dadhi Lepa
Du¾°avra´emu¾kak¢ditailaprayogaª
Devad¢rv¢dikv¢thaª (05)
Dh¢nyapa°olaka¾¢yaª
Dhatuprasratnana Samanya Sodhana
Dant¤gh¨tam
Dhanyamla Prayoga
Dvimed¢dilehaª
Dvipa®cam¦l¢dika¾¢yaª(02)
D¢ru¾a°kalepaª
Dh¢try¢dya®janam
Dasanga Lepa
Dugdhalodita Bhaksya Guna
Devad¢rv¢dikv¢thaª (01)
Dh¢m¢rgavak¾¤rakalpaª - 03
D¢hejalaprayogaª
Dantapuppu°akaharayogaª
Dv¢trinºakogugguluª
Dh¢nyahimaª
Dagdha Bhumi Udbhida Brihi Gunah
Dravyasa¼yogedugdhagu´a¢ª (2)
Dahana Karma In Antravrddhi
D¦rv¢dyamtailam
Dr¢k¾¢dic¦r´am (08)
Dantaprabha Curna ( Manjana )
Dh¢ny¢dijalam (a)
Dhanyak Guna
D¢rvy¢dilauham
D¢ruhari²¢gu´a¢ª (01)
D¢haºaman¢rthaprayogaª (1) (cakradattaª)
Dhanyaka Gunah
Dugdha Sevana Vidhi-02
Dadhi Guna-1
Damsa Chikitsa
Daºam¦l¢dikv¢thaª (04)
Danty¢digh¨tam (02)
Dur¢labh¢dika¾¢yaª(03)
Dasamuladi Kvatha-01
Danta Nishpidita Iksu Anya Guna
Do´ad¦v¢rrditailam (1)
Daºam¦labal¢dika¾¢yaª(01)
Daliya Guna
Dant¤dravant¤sur¢kalpaª
Dh¢try¢'valehaª
Daha Nasaka Arka
Devdarvadi Churnam
Dh¢m¢rgavaka¾¢yakalpaª - 06
Dvandvamelapanaya Musa Lepah-3
Durvadi Nasya
D¢ruhari²¢ka¾¢yaª
Dhanyamla Sekh Yoga
Dhanyaka Guna
Divyad¨¾°ikarorasaª
Dantsula Gandusa
D¦rv¢dipr¢ºª
Dristigatarogahara Anjana-3
Dadhi Garhitam
Darad¢diva°¤ (02)
Dh¢m¢rgavavamanayogaª - n
Dundubhati Gunah
Draksadi Yusa
Danta Varti
Daºam¦latailam (04)
Daº¢¬g¢ Dhupa
Drakshadi Varti
Duhasparsadi Siddha Aanah
Dhanvantara Ghrta
Daºap¢kabal¢tailam
Dh¢tryari¾°am
Dvin¢kul¤ Gu´a
Devadali Kalpa
Draksadi Yogah
D¢²imaª
Dr¢k¾¢digh¨tam (05)
Dugdhadi Yoga
Draksadi Lepa
Dvadasa Lauhas
Devadarvadi Curnam
Dvipancamuladi Kvatha
D¤patail¢bhya¬gam
Dant¤dravant¤ik¾ukha´²aprayogaª
Dv¤p¢ntaravac¢gu´a¢ª (02)
Drutikaran
Dvandvamelapaka Yoga[1]
Dugdh¢mram
Dr¢k¾¢rasayogaª
Devad¢l¤kalpaª (02b)
D¢hacikits¢ (01)
Dadruharalepaª - 5
Devad¢rva®janam (01)
Dehapustikar Yoga
Dugdhava°¤
Danti Ghrta
Dhatakipuspa Prayoga
Dv¤p¢ntaravac¢gu´a¢ª (01)
Devad¢l¤kalpaª (02e)
Dant¤ Dravant¤ Taila Kalpa
Dusta Vaji Dhupan-3
Dusta Pratisyaya Cikitsa
D¢ruharidr¢dic¦r´am
Devdali Prayoga
Dh¢nyak¢dip¢canad¤panakv¢thaª (02)
Darbham¦l¢dikv¢thaª
D¨¾°ipras¢dan¢®janam (02)
Dvitiya Hemabija Siddhyartha Naga Bhasma
Dugdha Vati(samgrahani)
Dhatkyadi Avaleha
Dhatu Mrdukaranam-03
Dugdh¢malakap¢nam
Drutijaranen Sahasravedhi Rasah ( Raupyakaranam)
Dantak¢¾°haprayuktavi¾acikits¢ - 3
Divy¢m¨tarasaª / Mah¢kalkaª
Dharasitadugdha Guna
Dh¢tak¤gu´a¢ª
Devad¢ruk¾¤ram (01)
Dantarogecikits¢yogaª (20)
Dugdha Pasana Prayoga-05
Dantadhavana
Daºam¦l¢diyav¢g¦
Dadhi Guna
Divy¢m¨tarasaª (02)
Draksa Gunah
Daºam¦latailam (07)
Dadruhara Pralepa
Dvividhaap¢m¢rgagu´a¢ª 1
Dinajvarapraºaman¤va°¤
Drakshadi Pratisarana
Dronpuspi Svaras
Dhanyamla Prakara
Dadimadi Ghrta
Dant¤dravant¤p¢´²un¢ºakakalpaª
Dh¦map¢naª
D¢hahar¢vagu´°hanam (2)
Dh¢nyakay¦¾aª
Dh¦pakalpaª (8) / Rak¾oghnadh¦paª
Dh¦pakalpaª (23)
Dant¤ Dravant¤ Mah¢sneha Kalpa
Dehakarlohakara Siddha Capala Rasa
D¦rv¢dyamgh¨tam
Dak¾¢´²atvak¢dya®janam
Daºam¦lakv¢thaª (B¨hatpa®cam¦la) (1)
Devadali
Dhanyabhraka
Daºam¦l¤yogaª
Dugdha Churama
Drakshadi Phant Or Hima
Dantcala Cikitsa
Dh¦pakalpaª (17) / Grahaghnadh¦paª
Dhatryadi Rasayana
Dantascheda Cikitsa
Dantodabhavacikits¢ 6
D¢ruharidr¢dipralepaª
D¢haharacikits¢ - 2
Daºam¦l¢dyagh¨tam
Deepika Tailam 2
Dhatt¦rajamad¢tyayacikits¢
Daºam¦l¢dipa®cadaº¢¬gakv¢thaª
Dant¤ Dravant¤ Gh¨ta Kalpa (01)
Dant¤ Dravant¤ Kalka Kalpa (06)
Dasamuladi Anuvasana Vasti
Dant¤ Dravant¤ Kalka Kalpa (02)
Dh¢m¢rgavaprav¢lakalpaª - 08
Dh¢m¢rgavaºak¨tarasakalpaª - 02
Do¾aharabastiª - 02
Dadru Hara Lepa-7
Dr¢k¾¢dibastiª
Daºam¦l¢ditailam (02)
Dh¢r¢jala
Draksadi Gutika (kapha)
Druti Malena-6
Dadru Hara Lepa-1
Dhatuvedhakorasah
Daºam¦l¤kv¢thaª
Dugdh¢diyogaª -1
Dant¤b¤j¢digu°ik¢
Dh¢m¢rgavaka¾¢yakalpaª (03)
Dharoshana Gau Dugdha Guna
D¢han¢ºakaup¢yaª (4)
Dh¢nvantaratailam
Dantadh¢vana
Druti Bandh
Dh¢tr¤p¢kaª
Dugdha Pana Nisedha
Dr¢k¾¢dikv¢thaª
Dh¢ny¢dikv¢thaª
Devadali Bheda Gunah
Dadhikamgh¨tam (03)
D¢haº¢makayogaª
Dvandvamelapanartha Musa
Dr¢k¾¢dika¾¢yaª
Dh¢m¢rgavaka¾¢yakalpaª (07)
Daºam¦layogam
Dantak¦rcik¢ (24)
Dharmasundararasaª / Kaiºoragugguluª
Dh¦mraketurasaª
D¢²imakusumarasaprayogaª
Daruharidradi Kvatha
Druma Nasaka Prayogah-01
Darad Shodhan
Devdrumadi Kalka
Divakalinadugdhagunah
Dravane Sutaprayoga
Dhauta Guda Gunah
Dr¢k¾¢dy¢ºcyotanam
Dant¤dravant¤yav¢g¦kalpaª
Danty¢dic¦r´am (01)
Daº¢¬gakv¢thaª
Dravana Yoga(3)
Dardurasah
Dhatri Rasayana Yoga
Daruna Meha Gajankusa Rasa
Dhanyabhrakikarana
D¢rv¢dic¦r´am
Dhatryadi Rasayana (02)
Dugdhik¢
Dantarogecikits¢yogaª (12)
Dravakavarga
Dhanya Vridhi-2
Daºam¦lakv¢thaprayogaª - 3
D¤pik¢tailam 3
Dvadasanga Varti
Divyadhupa-02
Dviniº¢dihimaª
Draduki°°im¢dihar¢lepaª - 1
D¢²im¢dic¦r´am (02)
Devad¢l¤phalarasanasyam
Dh¢tak¤
Dh¢tr¤kaserv¢dilepaª
Durvadi Taila
Dh¢ny¢kagu´a¢ª (01)
Devad¢ruk¾¤ram
Deva Kashta Guna
Dh¢tr¤pi´²¤
Darunaka Cikitsa(kantakaryadi Lepa)
Dugdhavarga
Darbha Guna
Dhatriphalaka Ghrta
Devakusum¢digu°ik¢
Dadru Gajakesari
Dv¢vi¼ºaty¢yasam / Haridr¢dyavalehaª
D¢²ima (Madhura) Phalagu´a¢ª
Dh¢m¢rgavaºak¨tarasakalpaª - 09
Dh¢try¢diprayogaª (02)
Dr¢k¾¢savagu´a¢ª
Daºam¦l¢dika¾¢yaª
Dantaroga Cikitsa
Dr¢k¾¢dikv¢thaª (05)
Dr¢k¾¢dyavalehaª (01)
Dantvrana Cikitsa
Draksadi Kadha
Dh¢nvantara¼gh¨tam
D¢²im¢diyogaª
Dadhi Nisedha Guna
Dasamula Taila
Dh¢tr¤svarasam
Dugdhapasanadi Lepah ( Arse )
Dadhy¢j¤r´acikits¢
Dasmuladi Tailam
Dasang Lepa Upanaha
Dhatur Mada Hara Yoga-1
Daº¢¬kolepaª (cakradatta)
Danty¢divart¤
Duhsparsadisitdhanna
Dh¢tr¤rasayogaª (A)
Drutijaranen Ayutavedhi Vedha
Dhatt¦rapatratailam
Dravana Yoga(4)
Dvitiyavirataradya Taila
Dosaghna Lepa
Dipan Samskar
Daºam¦ladugdhaprayogaª
Dvipa®cam¦ly¢dikv¢thaª
Dvityaanjana
Dvividhava¼ºagu´a¢ª
D¢rv¤gu²ucy¢dinavak¢r¾ikaka¾¢yaª
D¨¾°iprad¢varti
D¢dr¢k¾adidugdhaprayogaª
Danta Roge Cikitsa-3
Dharosna Dugdha Guna
D¢²im¢dinasyam (01)
Dagdhagr¢maº¢lidh¢nyagu´a¢ª (H¢r¤tasa¼hit¢)
Dvik¾¢r¢dic¦r´am (02)
Draksadiyogah
Dh¢m¢rgavaka¾¢yakalpaª (08)
Daharogesu Pathyam
Dr¢k¾¢dip¢canam
Danty¢dinasyam
Dadruharalepaª - 3
Dadhi Gunah
Dasamulikavasti
Drakshadi Guna
Devadarvyadikvatha(pravahi)
Dh¢m¢rgavaprav¢lakalpaª - 05
Dahinyamarkati Cikitsa-02
D¢rvy¢dilepaª (sarjik¢dilepaª)
Dantaroge Apathya
Danta Dardyakara Yoga
D¢²im¢digan²¦¾aª
D¢²imab¤j¢diprayogaª
Dantarogecikits¢yogaª (15)
Dr¢k¾¢di Kv¢thaª ( Murccha)
Dh¢m¢rgavalehakalpaª (07)
Era´²ak¾¢raprayogaª -1
Era´²atail¢diyogaª
Era´²a ( B¤ja )
Eladi Rasayan
Era´²apatraprayogaª
El¢dic¦r´am (08)
Era´²atailagu´a¢ª
Era´²aphalagu´¢
Edagajadi Pralepa
Era´²am¦l¢dyamc¦r´am
Era´²am¦l¢dikv¢thaª
Eksapha Mamsa Guna
Era´²atail¢diyogaª (02)
Eranda Paka Anupana Evam Upayoga
Era´²akv¢thasecanam
Ena Mrga Mamsa Guna
Era´²¢ditailam
Eladi Kvatha
Elopakuly¢dika¾¢yaª
Eladyaavaleha
El¢dic¦r´am
El¢dilepaª (01)
Erandaprayoga
Erandtaila Nasyam
Erandamuladi Pinda
Era´²a ( M¦la )
El¢dyari¾°aª
Erivellika Cikitsa
Era´²akv¢thaª
Era´²aloham
Era´²atail¢diyogaª (01)
Elavalukyadi Lepa
Erandamuladicurnah
Ekaisika Tailam
Eladi Curnam
Era´²apatra Gu´a¢ª
Era´²ak¾¢rayogaª
Ekasaraga´aª (Vi¾aghnayogaª)
Ekadasayasa Rasa
Era´²apatrakalkaª
Ervaruka Guna
Ella¼tippaly¢di / Tilapipaly¢dilehaª
Era´²¢dika¾¢yaª (02)
Ekatrinsanga Varti
Eladi Curnah-2
Edaka ( Vana Chaga ) Ghrta Guna
Era´²¢dika¾¢yaª (01)
Ervaruka Apakvaphala
Era´²atailagu´aª
Era´²atailagu´a
Era´²¢dikv¢thaª
El¢dyovalehaª
Eranda
Era´²ap¢kaª (01)
Era´²atailaprayogaª (V¢taºothe)
Ebha Ghrta Guna
Erandatailadi Yogah
Era´²¢didh¦maª
Era´²atail¢di Prayog¢ª
Eladi Ksirapakah
Eladi Curna
Eladi Vati Anupana Evam Upayoga
Elavaluka Guna
Eranda Kvatha
Erv¢r¦b¤j¢diyogaª (01)
Ekavrnda Cikitsa
Erandadi Lepanam
Eranda Taila Anupana
Eladi Yog¢ª ( Mutraghate)
Erandtailadi Yoga
Ehasaphadugdha Guna
El¢di Cur´a Anupana Evam Guna
Ekasapha Ksiraguna
El¢dikv¢thaª (02)
Era´²atailayogaª (02)
El¢gu´¢ª
Era´²¢disecanam
Era´²atailahar¤tak¤ (02)
Edaka ( Vana Chaga ) Navnita Guna
El¢dic¦r´ayogaª
El¢divarttiª
Eladi Kvath
Era´²asvarasaª
El¢dyomodakaª
Erandaphala Guna
Eranda Mula Curnam ( Bhoga Vata )
Erv¢rv¢dikalkam
El¢dic¦r´am (11)
Erandadi Yoga
Era´²ak¾¢raprayogaª -2
Era´²atailam¦rcchanam
Erandabilvataila Gunah
Ek¢daº¢yasarasaª
Erandmuladi Basti
Ena Mamsa Gunah
El¢dikalkaª
El¢digu°¤
Era´²atailaprayogam
Erandadi Lepa
Era´²akora´°¢dika¾¢yaª (02)
Erv¢r¦saindhavayogaª
Era´²atailap¢nam
Ervaruka Patra
El¢digu°ik¢
Erandamuladikvathah
Elav¢luka
El¢dic¦r´am (04)
Ek¢daºaºatikapras¢ra´¤tailam
Eranda Taila Gu´a
Erandamula Kvatha
Eindribrahmi Prasana
Erandatail Prayoga
Eladiyogah
El¢dia®janam
Erandadi Kasaya
Era´²aphalamajj¢
Eranda Guna
El¢dic¦r´am (03)
Era´²am¦lasiddhak¾¤raª
Ekaphodaresa¼sarjanam (01)
Era´²ak¾¤rap¢ka¢ºcyotanam (Netre¢ºcyotanam)
Elvaluka Gandus
El¢dikv¢tham
Eladi Ganah
Ekanga Graha Cikitsa
Era´²atailaprayogaª (kro¾°uº¤r¾acikits¢) (cakradattaª)
Erv¢r¦b¤j¢diyogaª (02)
Eranda Ksirapaka
El¢c¦r´aprayogaª
Eladi Lepa
Era´²avirecanayogaª
El¢dika¾¢yaª
Era´²abilv¢dika¾¢yaª
Era´²ab¤j¢dilepaª
Eranda Taila
Elayaka Prayoga
Ekangasophara Lepa
Era´²¢dilepaª (01)
Ervarukadi Yoga
El¢dic¦r´am (yogaratn¢karaª)
El¢ka´¢dika¾¢yaª
Era´²ap¢kaª
Ek¢¾°h¤l¢dilepaª
Era´²ab¤jap¢yasaª
Erandabija Ksira Yoga
Erandatailprayogaª
Era´²atailayogaª
Era´²apatram
El¢digu°ik¢(01)
Eranda Taila Prayoga
E²agaj¢dyudvarttanam
El¢diyogaª (C¦r´am) (07)
El¢dic¦r´a
Era´²atail¢dayastrayaªprayog¢ª - 3
Ela Arka Gunah
Era´²¢dipatrasveda
Era´²abhasmayogaª
Enamamsa Guna
Elaci Phal Guna
El¢diga´aª
Eladi Gana
Ekas¦teºvarorasaª
Erand Tailadi Yoga
El¢dilepaª (02)
Erandapatradi Taila
Ena Mansa Guna
Eladi Gana Udvartana
Edgajadi Udvartanama
Eranda Patra Svarasa Yogah
Ekaºaphapayaªgu´a¢ª
Era´²atailaª
Eranda Taila Gunah
Ekaviraprayoga
Era´²ap¢kaª (02)
Ervaru Taila Guna
Era´²am¦l¢diy¢panabasti
Erandadya Niruha
Eladi Yoga
Era´²aphalap¢yasaª - 02 (cakradattaª)
Eravati
El¢divarti
Eravati Patra Yoga
Endri
Ek¢daº¢yasam
El¢dic¦r´ah
Erand Taila Prayoga
El¢dic¦r´am (09)
Ekadasdha Jvaracikitsa
Ekavi¼ºatikaguggulu
Eranda Tail Prayoga
El¢dileham
Eranda Bija Sodhana
Eranda Patra
Eladi Peya
Era´²am¦l¢dikv¢tham
E²agaj¢dilepaª
Erv¢ru ( B¤ja )
Era´²aphalap¢yasaª - 01 (cakradattaª)
El¢dikv¢thaª
Era´²a ( ¡rdrapatra )
El¢patrac¦r´am
Era´²atailayogaª (01)
Eladiganasiddha Taila
Era´²adv¢daºakakpav¢thaª
Era´²atailadugdhaprayogam
Eladvay Gu´a
Era´²akora´°¢dika¾¢yaª (01)
Eladi Vati
Erandadi Kvatha
Eladi Manjana
E´²am¦l¢dinir¦habastiª
El¢ditailayogam
Ekavira Prayoga
Era´²atailaprayoga
Era´²asaptakam
El¤yak¢digu°ik¢
Eladi Avaleha
Era´²¢dika¾¢yaª (03)
Ekaisija Taila Guna
Ek¢¬gav¢taghnorasaª
Enasringa Bhasma Prayoga
Era´²atvakpatram¦lasekaª
Erandadi Taila
Erandamuladi Tailam
Ekangasophahra Lepa
El¢dic¦r´aª
Eladi Curnah
Era´²¢dikalkaª
El¢dimantha
Era´²¢dilepaª (02)
Erak¢gu´a¢ª
Eranda Taila Nishkarshan Vidhi
Ek¢¾°h¤l¢dika¾¢yaª
Era´²agugguluprayogam
El¢dimanthagh¨tam (cakradattaª)
Era´²atailahar¤tak¤
Era´²adv¢daºakam
Era´²atailaprayogaª
El¢dyac¦r´am
Eranda Tail Prayoga(2)
El¢dilepaª (03)
Erandadi Lepa
Era´²atailam
Ela Guna
Era´²atailayogaª (03)
Ervaruka Bija Kalka
Ekangavatae Parpati Rasa
Eksapha Ghrta Guna
E´am¢¼sagu´aª
Era´²atailagom¦traprayogam
Eladi Dhupa
Era´²a Pu¾pa Gu´a¢ª (01)
Erandapatra Svarasa
Ervaruka Pakvaphala
Era´²a Pu¾pa Gu´a¢ª (02)
Eksapha Sarpi Gunah
El¢ditailam
Era´²apalvava Gu´a¢ª
Ekahika Jvara Cikitsa
El¢dipratis¢ra´am
Era´²atail¢dayastrayaªprayog¢ª - 1
Edgajadi Lepa
Ekam¦rtirasaª
Era´²am¦lik¢yogaª - 2
Era´²ak¾¤rayogaª
El¢dik¾¤raprayogam
Eranda Taila Ayogya
Ekshapha Mamsa Gunah
Erandamuladi Yogah
Eranda Bija Sodhana
Eranda Tail Guna
El¢c¦r´aprayogam
Erand - Gomutra Yogah
Era´²am¦l¢dy¢ºcyotanam
Ervaru Bijamajjadi Kalkah
Era´²atail¢dayastrayaªprayog¢ª - 2
Eladi Gana
Era´²atailayogam
Erandabijadi Tailam
El¢c¦r´am (sauvarcal¢diyogaª)
Era´²¢di Kalkaª
Era´²am¦l¢dic¦r´am
Ekangavira Rasa
Erandmuladi Kvatha
El¢dic¦r´am (01)
El¢dic¦r´am (05)
Ekav¤ragu´¢ª
Ela Curnah ( Udavarte )
Era´²apatrasekaª (Li¬gan¢ºaupac¢raºca)
Erand Patradi Curna
Ekavira Gu´a
Era´²¢digu°¤
Ek¢¬gav¤rorasaª
Erandadiyogah
Era´²¢digugguluª
Erandadiyoga
Eranda Paka
Era´²atailayogaª (04)
Erak¢
Era´²am¦layogaª
Era´²a Mula Gu´a¢ª
Erv¢rub¤jakalkam
Eladyam Curnam
Eranda Sodhana
Era´²¢dinasyam
Edgajadi Lepah
Eladi Gutika
Erv¢rub¤jap¢na
Eranda Phala Guna
Ena Mamsa Guna
Erandataila Guna
Enamamsa
Era´²ab¤jaºodhanam
E´am¢¼saª
El¢dipradehaª
Era´²¢disveda
Ekahikajvaraharanasyam
Ek Sutesvara Rasa-17
Era´²adv¢daºakakv¢thaª
Era´²aª
Era´²¢dikv¢thaª (01)
El¢c¦r´am
El¢dic¦r´am (10)
Erandadi Ksiram
Era´²asaptakakv¢thaª
Era´²¢dikv¢tha
Era´²¢dyamgh¨tam
Eranda Yugala Guna
Era´²abastiª
Erandataila Yoga
Era´²atailaprayogaª (cakradattaª)
Era´²ab¤jak¾¤rap¢kam
Ekangasophe Lepa
Era´²¢dibhasmayogaª
Eladi Varti
Eranda Ksaram
Eranda Taila Guna
Erandadicurnam
Elav¢lukagu´a¢ª
Erand Tail Prayoga
Eladi Tailam
Erandataila Prayoga
Erandatailadi Yoga
Era´²a-Bilv¢dikalkaª
Erandamuladi Kvatha
Elav¢lukaª
Erandmuladi Sveda And Penda
Eladi Ghrta
El¢dikv¢thaª (01)
Erandabija Kalka Prayoga
Erv¢rub¤j¢dikalkam
El¢dic¦r´am (02)
El¢dic¦r´am (06)
Eranda Puspa
Fenaka Marjana Gunah
Faninnjakah
Fondalu Guna
Fanjyadi Pancaka Guna
Fatki Sphatika Guna
Gagana Drutih
Graha´¤harayav¢g¦ª (01)
Gaja Vatagatinasaka Ghrta
Gok¾ur¢dic¦r´a (02)
Garbharak¾akayogaª (11)
Gu®j¢s¦ra´alepaª
Gu´²at¨´a Gu´a
Galagandahara Kvathah
Gaja Sunthyadi Svedana
Ga´²am¢l¢haraka¾¢yaª (02)
Guduci Svarasah
Gaja Anaha Cikitsa-3
Guhasyanam Arka Guna
Gomeda Guna
Gandhakadi Yoga
Gu²¦cy¢dikv¢thaª
Gaja Sarpadaste Hita Anjana
Graha´¤kap¢°orasaª - 12
Gandhaka Taila Guna
Gavya Takra Guna
Gu²ahar¤tak¤
Gr¤v¢stambhacikits¢
Guggulu Sodhana
Garbha´¤vy¢padcikits¢ - 09
Gardabha Mutram Guna
Garbharak¾akayogaª (03)
Garbhaposaka Ksirapaka-07
Garbhadruti Paryukta Ksara
Gulakanda Prayogah
Gandhakapi¾°iyoga¾a°kam - 6
Garbhini Atisarahara Yogah-4
Gaja Nispesa Netraroga Cikitsa
Gaja Kupya Sveda
Gudavartiª
Garbhini Sulahara Ksirapaka-02
Ga´²am¢l¢ka´²anorasaª
Garbha´¤vy¢padcikits¢ - 22
Gu²¦cy¢dika¾¢yaª (02)
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (26)
G¢tradaurgandhyaharayogaª(03)
Gu´²at¨´agu´a¢ª
Gajavirecanatailam
Garbhasr¢varodhakayogaª - Caturtham¢sa
Garbhak¢rakaªau¾adham
Gandharaja Taila(caturtha Paka)
Gandhaka Taila-02
Ghr¢´aprav¨ttaraktecikits¢yogaª (2)
Gulmadiroge Anupana
Ghr¢´aprav¨ttaraktecikits¢yogaª (5)
Guhyasutajaranen Kotivedhah
Goksuradi Churna
Gorocan¢di C¦r´am
Gandaka Mamsa Guna
Gomutragandhi Silajatu Gunah
Gandhaka Visaktatahara Yogah
Gaja Brmhaniya Lavadi Mamsarasa Yoga
Gudaku°°amacikits¢ 4
Gomayarasa Yoga
Gugguladidhupah
Gandhak¢dilepaª (03)
Guggulukalpaª (06)
Gandh¢m¨torasaª - 1
Gaja Padaroga Cikitsa
Gaja Dhatu Prakopana Ahara
Gyanodaya Rasa-02(vijaya Vati)
Gholik¢gu´a¢ª
Gr¢h¤gu´adravyaª
Godh¢vi¾an¢ºakakapitth¢diyogaª
Grahnigajendra Rasa
Gulmaroga Cikitsa
Godh¢dim¢¼sarasaprayogaºcaª - 3
Gomutradi Tail
Gokharu Paka Prayoga
Gopyakarina Gutika-2
Garbhi´¤º¦laharop¢yaª (15)
Guv¢kaphalagu´aª
Gu²uc¤ Yoga (02)
Gaja Mutrasanga Pathya
Garbhi´¤º¦laharop¢yaª (11)
Gandhaka Satvapatana-1
Gaja Dantanadi Pathya
Gadamur¢rirasaª (02)
Guduchi Ghansatva Nirmana
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (29)
Gulmarogevaru´¢dikv¢thaª
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (25)
Gandhakakalpaª - 9
Gorasar¾ap¢dipr¢ºª
Grhadhumadyam Tailam
Guduci Svarasa Guna
G¨hadh¦m¢ditailam (02)
Gulma Nasaka Arka-1
Grudhranjanam
Gav¢k¾y¢dic¦r´am
Gandhaka Sodhana-02
Gaja Raktaja Siroroga Cikitsa
Gauhitabasti
Garbhprada Svetakantakari Mula Prayoga
Gomutra Pariseka
Gaja Ksinabala Cikitsa
Garbhastha Krminasaka Yoga
Gandhak Carmarogahar Yoga
Gudabhra¼ºarogecikits¢yogaª (2)
Gulmarogepathyam (1)
Gaja Manyastambha Cikitsa
Grhadhumakvatha
Gudad¢h¢dausekaª (3)
Gauripasana Sodhana
Gauripasana Lepa
Gandhaka Pisti Vidhi
Gu²uc¤svarasaprayogaª
Gaja Dantanadihara Naktamalasya Taila-01
Gaja Agnidagdhe Madhuparnyadi Pralepa
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (5)
Ga¬g¢dharorasaª - 1
Gu²apippal¤modakaª (01)
Granthik¢ditailam
Gaja Balya Ahara
Gandhaka Vati Anupana Evam Upayoga
Gauda Evam Panaka Gunah
Gandhap¢¾¢´alepaª
Graha´¤vajrakap¢°arasaª (01)
Gandhaka Kalpah-5
Gaja Visanasini Isvarankadi Yoga
Ga¼dham¢¼s¤gu´a¢ª
Garbha Sulahara Cikitsa-4
Granthivisarpegodh¦maprayogaª
Gu²¦cyanup¢nam
Gaja Mamsa
Gairik¢dilepaª (01)
Gandhak Ghrta
Gajakesari Rasa
Gandhakadi Lepah
Gaja Pistameha Nasaka Cikitsa
Guggulv¢didh¦paª
Gu²uc¤ Gu´a¢ª (02)
Gandhakadrutiª 4
Gaja Kaphaja Jatharasophahara Katukyadi Curna
Gandhaka Rasayana ( Bhramanadivatanam )
Garbhini Chhardihara Yogah
Gunjadi Yoga
Gandamalahara Yoga-05
Gaja Digdhaviddhe Amalakadi Yoga
Galakilake Amalaka Prayoga
Gudamandura
Gu®j¢gu´a¢ª
Gandhaka Kushtahara Prayoga-01
Guggulu Suddhi
Guduci Tailam
Gok¾ur¢dilepam
Gopyakarini Gutika
Gaja Ksara Atidagdhe Ksiradi Lepa
Gandhak Kalpah-11
Gudankurhara Yoga
Gulmarogepathyam (2)
Ghrta Abhyanga
Girikar´im¦layogaª
Godhuma Bhaksya
Guggulaºodhanavidhiª
Gaurakhya Mamsa Gunah
Gaja Vataja Adhmanahara Urubukadi Yoga
Gulma Cikitsa-04
Garbhadravitabijasute Grasah
Gojihv¢gu´¢
Gandhaka Taila Gunah
Gaja Ksayahara Asava Yoga
Gok¾ura Gu´a¢ª (02)
Guda Sunthi Nasya
Guggulugu´a¢ª
Gu²aku¾m¢´²ak¢valeha
Garbhini Sothahara Lepah-2
Gagan¢diva°¤
Grdrasihara Vasadi Kvathah
Ghrtadi Abhyanga
Goksur-palasa Ksara Gunah
Gomaya Chhatraka Gunah
Gagan¢diloham
Guducyadi Kadha
Gaja Pittaja Grahanihara Mustadi Kvatha
Garbha Druti (pisti)
Gorocana Vati
Gulmaku°h¢rorasaª (Yogaratn¢karaª)
Gargar¤ª
Garbhaposaka Curna-12
Graha´¤gajendrava°ik¢
Ganga Jala Guna
G¢ng¢r¤va°ik¢ª
Gu²odakayogaª
Guggulyadi Anjana
Guggulupancatiktaka Ghrta
Gomutradi Yoga
Gauripasana Sodhana
Garbhakaro Arka
Guduchyadi Curna
Guggulasyagunah
Gok¾urakv¢thaª (02)
Gaganasundarorasaª - 2
Gudadya Modaka
Garbhini Atisara Cikitsa
G¨hadh¦matailam
Gandhakadruti
Gudapaka Cikitsa
Gauri Pasana Guna
Gaja Sonita Anda Nasaka Usiradi Lepa
Gulmaharorasaª -02
G¢tradaurgandhyaharayogaª(04)
Gaja Kaphaja Dantaroga Cikitsa
Gu²uc¤tailam (03)
Goksuradi Kvath
Gav¢k¾¤c¦r´am
Granthiparniadi Yoga-02
Ghoda Coli Rasa
Gu²¢bhay¢prayogaª
Gulvanaphsa Arka
Gandham¢lat¤
Gu²ucy¢dikv¢tham
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (30)
Gulmaplihe Visakalpa(17)
Gandhaka Marita Tamra Bhasma Prayoga
Gandhaka Taila Nirmana
Gr¤¾ma¨tupathyam (4)
Grahaghnadh¦paª
Gaja Agnidagdhe Rodhradi Ghrta
Gandhakaprayogaª (01)
Gaja Netrarogahara Vijaya Gutika
Garbhasr¢vakayogaª
Gaja Mutrapravartini Brahatyadi Varti
Gaja Bala Pathya
Gu²¦c¤º¨¨ta
Gulman¢ºanorasa
Garbhasravane Curnaprayoga
Garbha´¤vy¢padcikits¢ - 17
Gaja Paittika Dantaroga Cikitsa
Godh¢dipitrasiddha¼tailam
Garbhaposaka Curna-06
Goka´°ak¢dipayaª
Gu²uc¤kalpaª (06)
Ga´²¦¾aª
Graha´¤kap¢°arasaª (13)
Gaja Abhyangartha Sobhanajanaka Taila
Giloya Sarbata-1
Gok¾urak¾¤rap¢kaª
Gandhak Shodhan-4
Gandharaja Taila(adhya Paka)
Gaja Agnidagdhe Asvatthadi Pralepa
Gundragu´a¢ª
Gaje Gavya Karisa Prayoga
Gandhak Prayoga Vidhi(02)
Gandhaka Pisti Taravedha(naga Bhasma)
Guduci Kvatha Yoga
Gairikadi Lepa
Gauåªgu´a¢ª
Gaganasundarorasaª (02)
Garavisa Hara Trivritadi Gutika
Gardabhi Payah Gu´a
Guducyadi Rasayana-01
Granthi Ksara
Gandha Tail
Galagandahara Lepa-04
Gomaya Gunah
G¢litadadhiª
Goraksdugdhi Guna
Gavapittarocanaªgu´a¢ª
Gop¢lakarka°¤yogaª
Gandhodaka
Gaja Sannipatika Dronikarogahara Grhadhumadi Yoga
Grahni Hara Avaleha
Gajav¢jim¦tragu´a¢ª
Gandhakakalpaª - 8
Gura Mamsa
Gandha Nakuli (sarpaksi) Guna
Granthikadi Yoga
Galagandayoh Apathyah
Ghrtakaranam-03
Gu²ucy¢digh¨tam (07)
Gulmaº¢rd¦lorasaª
Garbha´¤vy¢padcikits¢ - 11
Guggulu Yoga(1)
Gaja Padadaha Nasaka Yoga
Garbhacint¢ma´irasaª (03)
Gu²abhall¢takaª
Gramya Kukkutamamsa Gunah
Ghonta ( Puga Phala ) Guna
G¢rocan¢
Garbh¢dh¢nayogaª (4)
Grahado¾aharamsn¢naª
Grhanyam Visakalpa(11)
Goka´°ak¢dikv¢thaª
Grahani P¢°h¢dyamc¦r´am
Guducyadi Kvatha-01
Golomika Guna
Guda Pidahar Yoga
Gom¦trama´²¦ram - 02
Gandhaka Sodhana Vidhi-3
Gaja Dantarogahara Vacadi Dhupa
Gaja Haritkyadi Anjana
Garbhanirodhaka Prayoga
Gaja Dantanadihara Sunthyadi Lepa
Gaja Visahara Ksira Pana
Gandhakakalpaª 19
Gau²orasaª
Gu²uc¤ Gu´a¢ª (04)
Guduchyadi Taila
Garbhapatahara Yoga-2
Gu²uc¤patrakalkaª
Gandhaka Sodhanam-2
Garbhadrutih - 3
Ga´²am¢l¢haranasyam (04)
Gaja Kaphaja Dronikarogahara Kakadanyadi Yoga
Gamdhakamaliya Yasadadrava Nirmana-3
Garbhini Vata Cikitsa-1
Godantibhasma
Gaja Vataja Gulma Cikitsa
Gaja Nadivranahara Sarsapadi Lepa
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (10)
Gandadurva Guna
Gu²ucy¢digh¨tam (03)
Gu²¦cy¢ditailam
Garbhdharan Yoga
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (14)
Gandhanagadruti
Gulmavajri´¤va°¤
Gargar Mamsa Guna
Gandakarasayana Prayoga
Gaja Padaksate Samangadi Lepa
Ganikari Guna
Ghrta Pacita Bhaksa
Graha´¤kap¢°orasaª - 21
Grhadhumasya Amayika Prayogah-3
Garbhinipradarahara Yogah
Gaja Visahara Haridradi Yoga
Gorocanadi Lepa
Gairikagu´a¢ª
Goksuradikvathah
Gandhaka Tailam-3
Gaja Hitakari Majja Upayoga
Gandhadravya - 01
Gok¾ur¢dimodakam
Gaganasundarorasaª (01)
Graha´¤kap¢°orasaª - 05
Garbhasya-sothaghna Yoga-02
Galaºu´²ik¢rogaharayogaª - 03
Ga´²¤r¢ri¾°aprayogam
Gandham¢rj¢rav¤ryagu´aª
Gh¨t¢didh¦maª
Girikar´y¢dilepaª
Gaja Ksayahara Sahadi Ghrta
Gaja Katavardhana Pinda
Gojihv¢dic¦r´a
Gad¢dilepaª
Granthik¢dikv¢thaª (03)
Gorocanac¦r´am (01)
Gaja Kacaksa Netraroga Cikitsa
Gulmarogeapathyam (2)
Gu²¢dyamc¦r´am
Guggulv¢savaª
Ga´²¤rik¢dyatailam (cakradattaª)
Gu²apippal¤ (b¨hat¤)
Gomutra Guna
Grahanyam Agryam
Gudap¢kaghnayogam (b)
Garbhi´¤º¦laharop¢yaª (03)
Gandhakava°¤ (01)
Garbhinisulahara Curna-01
Garbha Dharana Yoga-7
Gandhakasatvam
Gandha Sali Guna
Gandamalahara Yoga-03
Gaja Sula Cikitsa
Graha´¤kap¢°orasaª - 14
Gojai Guna
Gandhakasya Amayika Prayogah-3
Gandhaka Ka Malahama
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (22)
Gandhakakalpaª - 15
G¨dhras¤n¢ºakalepaª
Gu²uc¤ Gu´a¢ª (01)
G¨dhr¢didh¦pa¼
Garbharak¾akayogaª (12)
Garbhasr¢vacikits¢ - 05
Ghr¢´aprav¨ttaraktecikits¢yogaª (1)
Garbhasrava Cikitsa
Gu®j¢dyamtailam
Gu²uc¤tailam
Graha´¤vajrakap¢°orasaª - 02
Gaja Trnasosi Pathya
Grahaninam Putikadi Yoga(2)
Gh¨tayuktatakram
Godantalepaª
Gu²¢malakayogaª
Gulab Ka Sarbat
Gu®j¢ditailam
Gh¨tayogaª
Garbharak¾akayogaª (17)
Gudadi Pindi
Gorakhamundi Arka
Garbharak¾akayogaª (23)
Gandhapras¢ra´¤
Gu²ucy¢dikv¢thaª
Gujjanakagu´aª
Gaja Trnasosi Cikitsa
Grathitahara Cikitsa
Gandhakadi Anjana
Gandhakaras¢yanam (02)
Gh¨takum¢r¤patrayogaª
Gandamala Nasaka Arka
Godanti Misrana
Gu²¦cy¢dilauham
Gaja Mrttikabhaksana Cikitsa
Gandhakava°a¤ª (R¢java°a¤ª) 6
Godhumadi Yoga
Gairika Prayoga
Gaja Visanasana Mrdvikadi Yoga
Gomutra Bhavita Haritaki
Gunjabijadi Taila Patana
Gopicandanasya Amayika Prayogah-3
Gandamalaharahara Yoga
Gaja Visanasana Padmini Kvatha Yoga
Gudadi Yoga
Godhum Curama
Gagan¢yasaras¢yanam
Grahopaºaman¢rthama®janam (01)
Gr¤¾ma¨tupathyam (2)
Gu²¦cy¢dika¾¢yaª (04)
Gulmaku°h¢rorasaª
Ghrtkrta Bhakshya Gunah
Gok¾ur¢ditaila
Gu²¢diprayogaª
Garbhakaraka Yogah-2
Gu²¦cy¢dipu°ap¢kaª
Gudabhra¼ºaharayogaª (03)
Gorasadisiddhamamsa
Gu²¦c¤triphal¢dika¾¢yaª
Gok¾urakv¢thaª
Gu²ucy¢dikavalaª
Garbhadravanayogyabijasiddhih - 4
Gaja Pittaja Atisara Nasaka Yoga
Garbhini Svasa-kasa Cikitsa
Grahabadha Cikitsa
Gambhariphala
Gunja Lepa 2
Garbh¢dh¢nayogaª (3B)
Gandhak Shodhan
Gok¾urap¢kaª
Gandhakaras¢yanam (01)
Granthik¢dikalkaª
Ghosa Puspa Yoga
Ghola
Gandhaka Kalpah-3
Gandamala Pathyam
Gaja Sphatikadi Anajna
Gu®j¢lepaª
Girikar´ik¢yogaª
Granthiroge Samanya Cikitsa
Gu²¦cy¢dik¢åh¢
Granthivisarpemust¢didravyaprayogaª
Granthi Ropana Lepa
godh¢ditela Kulatth¢digh¨ta
Garjaram Guna
Godhuma Polika Guna
G¨hadh¦m¢dic¦r´am (02)
Gaja Ksayahara Srngveradi Yoga
Gu²agh¨tam
Gulabi Sarabata
Garbhak¾ayacikits¢
Gudabhramshahara Upaya
Gaja Ksayahara Pathya Ahara
Garbhadravanayogyabijasiddhih - 1
Gaja Visajanya Vamathu Nasana Yoga -6
Gandhak Kushtahara Prayoga (02)
Gaja Amritadi Anajna
Gogh¨tam
Grdhrasi Hara Arka
Ghrtadi Saptaka Agada
Gunjadi Vati
Gaja Sopha Cikitsa
Gaje Netrarogahara Pravalakyadi Anjana
Gaja Sadya Sneha Vidhi-04
Garbhi´¤pathy¢
Gu²aprayogaª (02)
Gandhaka Pisti Vidhi-3
Gairika Satvapatanam
Gh¨tapari¾ekaª
Gaja Dantanadi Sodhanartha Patoladi Kvatha
G¨hadh¦m¢dilepaª
Grahdhumadi Lepa
Goksura Ksirapaka
Gunja Visa Santi
Guda Kalpa
Gomayarasadi Lepa
Ga´²¤r¢dipatraº¢kagu´aª
Gu²¢diºothaharac¦r´am
Gunjajivana Rasah
Gandmalahar Yoga-4
Gandhak¢dic¦r´am
Gaja Netrarogahara Yoga-2
Gudabhra¼ºarogecikits¢yogaª (5)
Guduchyadi Kvatha
Gomedamani Bhasma
Gudabhra¼ºarogecikits¢yogaª (1)
Gatinasahara Yoga
Garbha Dharana Yoga-6
Gudadi Vamana Yogah
Gau Ghrtam Gu´a
Gu°ik¢®janam
Gopayaªsarpi¾oryogaª
Gulkand Nirman Vidhi
Gaja Ksara Atidagdhe Dadimadilepa
Granthivisarpetriphal¢dic¦r´am
Gu°ik¢®janam (01)
Gulmaº¢lard¦lorasaª
Gajahitabasti
Gaja Arkadi Lekhaniya Anajna
Granthivisarpepatr¢dikv¢thaª
Gundr¢m¦ladilepaª
Gulmarogetakraprayogaª
Gairika Sodhana
Garbhasr¢vacikits¢ - 04
Gaurasar¾apalepaª
Granthi Viserpa Chikitsa
Goksura Guna
Gaja Karnarogahara Abhradi Yoga
Gavyadadhi Guna
Gaja Balaksapane Punarnavadi Lepa
Gadamurari Rasa Guna Evam Upayoga
Gomeda Sodhana
Goksuraka Rasayana
Gavedhuk¢dikv¢thaª
Graha´¤º¢rd¦larasaª
Gairik¢dipralepaª
Gajavyadhi Cikitsa-2
Garbhavil¢yorasaª
Ghotika(badar) Guna
Gu²¢dimodakaª
Gav¢dim¦tras¢m¢nyagu´a¢ª
Gaja Ksayahara Brahatyadi Yoga
Grhdhumadi Lepa
Gandhakaprayogaª (02)
Guduci Prayoga
Garbhap¢taharayogaª
Gippita Guna
Garbhinaya Dvitiyamasae Garbhasravahara Yoga
Graha´¤vajrakap¢°arasaª (02)
Godh¢vat¤m¦l¢diprayogaª
Ghosakrustha Vanga
Gaja Sarpadaste Triphaladi Yoga
Gaja Amahara Cikitsa
Grahanirog Cikitsa
Garbhininam Pathyam
Gandhaka Jarana
Gaganagarbharasaª
Gu²ucy¢dileham
Goksuradiyogah
Gaja Padarogahara Kasisadi Yoga
Grahanihara Rasa
Garbhi´¤paricary¢ - 05
Gaja Brmhaniya Lasuna Prayoga
Garbhap¢tak¢rakaau¾adham
Gandhakaparpa°¤rasaª
Galagandahara Lepah
Garbhavilas Rasa
Graha´yankusa Rasa
Girisinduraª
Gandhaka Sevanae Apathya
Garbhi´¤º¦laharop¢yaª (07)
Graha´¤kap¢°arasaª (14)
Grhadhuma Yoga
Granthi Sotha Nivarika Vartika
G¢yatry¢dikv¢thaª (02)
Grismaritu Dadhi
Guduci Yoga
Gandhaka Pisti Vidhi-6
Gaja Antarayama Skanda Cikitsa
Gulmhara Yoga
Gaje Pippalyadi Dhamana Nasya
Gulme Pathya
Garbhaposaka Ksirapaka-11
Gu²aºu´°h¤gu°ik¢
Gandhapatrika Guna
Gandhakadi Jarana
Gu²abhall¢takaª (2)
Goksuradi Yoga
Gudam¢rgagataraktapittaghnak¾¤rayogaª
Gandhanakulyadi Dhupan
Grahado¾aharamanulepaª
Godugdha Guna
Gaja Hitakara Lasuna Prayoga
Gandhakakalpaª - 23
Gandhakapi¾°iyoga¾a°kam - 3
Gosthy¢dik¾ip¦ra´am
Guggulukalpaª (03)
Gandhakava°¤ - 1
Guduci Arka Gunah
Grahani Roge Ausadhi
Gangati Gunah
Gaja Padaroghara Sarsapadi Yoga
Gu®j¢dilepaª (01)
Gayatrayadi Ghrta
Gandhak¢di Yoga
Garavisa Hara Pippalyadi Kalka
Gu²¦cik¢dikv¢thaª
Ga¼²¦¾a - 02
Garbhini Sothahara Kvathah
Gudaksirayogah
Gardabhi Dugdha Guna
Garbhi´y¢yogaª(M¢s¢num¢sik¢ª)(06)
Girikanya Arka Gunah
Gulmaroegeyam¢ny¢dic¦r´am
Garbhi´¤¢h¢rayogaª (3)
Gu²ucy¢dikv¢thaª (kro¾°uº¤r¾acikits¢) (cakradattaª)
Goksura Prayoga
Garbhasta¼bhana Prayogaª (02)
Graha´¤kap¢°orasaª (4)
Gunja Prayoga
Garbhasth¢panadravy¢ª
Gok¾ur¢diyav¢g¦
Gauadi (nav Prasuta) Ksira Guna
Gunjaprayoga
Grahani Roga Pathaya
Gulmakul¢ntakagu°ik¢
Gaumutradi Yogah
Gop¤candanalepaª
Gairikanasyam (¹arkar¢dinasyam) (01)
Ghrta Prayoga
Ga´²am¢l¢ka´²anarasaª
Grahaniroge Pathya
Gandhakakalpaª - 3
Gaja Sarpi Vyapanna Cikitsa
Gu²¢diva°ik¢
Gaudika Gunah
Ghrana Pitodaka Jala Guna
Gaja Svanadamse Suthyadi Pinda
Gandakarasayan Apathya
Gaj¢hv¢diyogaª 1
Gaja Pittaja Dronika Rogahara Syamadi Lepa
Gu²abilvaprayogaª
Gaja Sadya Sneha Vidhi-03
Girikarnika Dvaya Guna
Gandhaabhrayoga Ka Carana
Gandamalakandana Rasa Guna Evam Upayoga
Gudadi Nasya Yogah
Gaje Kaach Apkarsanarthanajna
Gandhakakalpaª - 10
Ghrata Prayoga
Guda Markandi
Gopittadi Pralepa
Guggulu Yoga
Girikar´im¦lalepaª
Gandhakayogaª (02)
Grahab¢dh¢haranasyam
Godugdha
Gandhaka Bandhana-01
Garbhi´y¢yogaª(M¢s¢num¢sik¢ª)(01)
Gom¦trama´²¦ram
Gandhakaj¢ra´avidhi
Gu®j¢ºodhanam-1
Gu²ak¾¤raprayogam
Guhyanagam
Granthi- Arbudhara Lepa Bandhah
Garbha Dharana Yoga-3
Gulmaharayogaª (2)
Galagandahara Dhuma
Gok¾ura ( M¦la )
Garbhaposaka Curna-09
Gorocanava°¤ (Pratham¢)
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (09)
Graha´¤kap¢°orasaª - 03
Godh¦m¢dic¦r´am (01)
Gu²¦c¤tailam
Gaja Padaksate Kurmadi Meda Ghrta
Ga´²¤r¢savaª
Gagan Malen
Gandhanaga Druti
Garbhpatka Yoga
Gandhak Guna
Gandhak Tailam
Gokantakadi Kvatha
Gu²¦cy¢diga´a
Gaje Ibha Karisa Prayoga
Gajopacara
Gaja Netrarogahara Kalka
Girimallik¢dyam K¾¤ram
Garbhini Apathyah
Graha´yarirasaª - 02
Gu²aharitak¤yogaª
Gonsa Prayoga
Graha´¤º¢rd¦larasaª (02)
Gaja Upachara
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (02)
Ga¼ge°¤
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (06)
Guda Bhransoghno Arka
Gandhaka Kalpa-2
Godhuma Payasa Guna
Gaja Triphaladi Anjana
Gaja Antrayama Skanda Cikitsa
Grassjaranartha Jala Vidhana
Gaja Sadya Sneha Vidhi
Ga´²au¾adham
Gaja Audaki Netraroga Cikitsa
Garutmatam Guna
Gulmaku°h¢rarasaª (02)
Gandhakabhraka-carana
Godhuma Ksirapaka
Galagandahara Lepa-05
Gu®j¢tailam (05)
Gu²adimodaka
Goksura-palasa Ksara Gunah
Gandhak¢dilepaª (06)
Gomayaprayogaª
Gaja Vatasonita Sopha Cikitsa
Gaja Pittaja Pandu Cikitsa
Gandhak¢dipo°°al¤rasaª
Gaja Manahsiladi Anjana
Gajabrmhana Yoga
Gagan¢yasam
Gaja Vasantapuspadi Anjana
Gandhaka Mukhakarana
Garudanjana
Gaja Vatagatinasaka Yoga
Gu²uc¤prayogaª (02)
Garbha Sthir Yoga
Garvisa Yatna
Garbhi´¤paricary¢ - 03
Gaja Pittata Prabhinnasya Cikitsa
Gau Navnita Guna
Ghora Nrsimha Rasa
Gaganeºvarorasaª - 1
Gandhamardanarasah
Gaja Manah Santapahara Cikitsa
Gulman¢ºakalehya
Gabharrvarddhanayogaª
Gandhakayogaª (01)
Garbhasr¢vecikits¢yogaª (2D)
Gulme Pathya Apathye
Garbhaposaka Ksirapaka-10
Garbhini Apathya
Gaja Sonita Dronikarogahara Tindukadi Yoga
Ghrta Madhu Prayoga
Goghrta Gunah
Gaja Vataja Vamathu Hara Yoga
Gu²¢divarti (Niº¢nghyetimirayoºcikits¢)
Graha´¤cikits¢yogaª 02
Godh¢pad¤m¦l¢dikv¢thaª
Garbhasr¢vecikits¢yogaª (2E)
Graha´¤cikits¢yogaª 01(a)
Gu²¦cy¢ª¾a°prayog¢ª (03) (cakradattaª)
Gulmaº¦lahararasaª - 1
Gavaksyadi Curnam
Gom¦trama´²¦ram - 03
Ghosakadi Yoga
Gaja Munjjala Netraroga Cikitsa
Graha´¤kap¢°orasaª - 20
Garbhi´¤cikits¢yogaª (Caturthaª M¢saª)
Gandh¢ºmaparpa°¤rasaª
Gopicandana Lepah
Gomedagu´a¢ª(1)
Gandhaka Bhaksane Tyajya Vastu
Gandh¢m¨torasaª 2
Godh¦m¢diy¦¾aª
Gandhakakalpaª - 22
Gaja Visahara Palasadi Yoga
Grhadhumadi Yoga
Ga¬g¢dharac¦r´am (03)
Gaja Kinsukadi Parisecana
Garbhe Dravanama
Gudasvedah
Guducyadi Varti( Yonikanda Cikitsa)
Gomari Prayoga
Gaja Visanasini Syamakadi Yoga
Gaja Vata Sopha Cikitsa Yoga
Gaja Sannipatika Dronikarogahara Arkapatradi Yoga
Gramacatakamamsa
Gajamamsa Gunah
Graha´¤kap¢°arasaª (01)
Gaja Visaroge Bhojana
Guhyarogari Yoga
Gaja Padaksate Kravyadadi Meda
Gandhakpisti Tailam
Garbh¢dh¢nayogaª (3)
Golaka Mukha Carana
Gaja Nadivranahara Haridradi Lepa
Gairik¢dic¦r´am
Guda Yukta Dugdha Guna
Ghanan¢dayogaª (02)
Gaja Balaksapane Vidangadi Lepa
Gajapippaly¢dikv¢thaª
Gr¤¾mak¢levirecanayogaª
Ghrta Yoga
Granthi Viserpa Chikitsa
Gugguluª
Ga´²¢dikul¢ntakarasaª
Gambhari Mula Sveta Durvadi Prayoga
Gandhakasya Anupanah
Garbhinirogahara Yoga-03
Grahaave¾acikits¢yoga (ni¨t¢)
Gajapippal¤yogaª
Gom¦tr¢diprayogaª (01)
Goghrta Abhyanga
Gaja Agnidagdhe Krsnatiladi Curna
Gh¨tagu²aprayogam
Gandharvarasaª
Gandhaka Bhavana-1
Garbha Dharana Yoga
Gaja Pittahara Anuvasanavasti
Gauda Madya
Gauripasana Guna
Gur¦grahapratik¢r¢´iratna
Garbhadruti Bija
Gauraka Mamsa Guna
Gaja Bahyakrmihara Lepa
Gandhaka Rasayana Guna Evam Upayoga
Gomutragandhi Silajatu Guna
Gunjapatradi Lepa
Guduchyadi Kadha
Garbhap¢larasaª
Gandhar¢jaguggulugu´a¢ª
Gandhak Taila Prayoga
Gaja Budabudi Netraroga Cikitsa
Gairika Gunah
Gardabhidadhi Guna
Gaja Ksayahara Dadimadi Yoga
Garbhi´¤cikits¢yogaª (Pa®cam M¢saª)
Gaja Pinda Sveda
Gaja Mukharoge Pathya
Gaja Pipplyadi Sadangapana Kala
Ga´²am¢l¢haranasyam (02)
Gulmaku°h¢rorasaª - 1
Gajapippali Arka Gunah
Garbha´¤vy¢padcikits¢ - 06
Gangapatri Gu´¢
Guducyadi Hima
Gaja Nadivrane Dahaprasmanartha Gutika
Gaja Balaksapane Parapatadi Lepa
Gu²¦cighrt
Gu²¢dyamma´²¦ram
Garbharak¾akayogaª (08)
Gaja Pittaja Sopha Cikitsa
Gandhaka Sodhana
Gomaya Agada
Grdhranakhi Guna
Gulmagajakesar¤rasaª
Grahani Kapata Rasa Prayoga(01)
Gomeda Marana-2
Gandhaka Bandha Yoga
Gandamala Hara Vaman
Gardabha ( Vanyaja ) Mamsa Guna
Gudaku°°amacikits¢ 2
Godhamati Guna
Ghrta Guggulu Dhuma
Gandhak¢diyogaª
Gaudh¦manasyam
Gaja Utpaladi Anjana
Grdhrnakhyadi Kvatha
Garhinirajahsravahara Yogah
Gandhaka Kalpa-4
German Silver Sodhana
Gu°ik¢®janam (04)
Gaja Vata-kaphaja Sula Cikitsa
Gaja Sannipata Murccha Cikitsa
Garbhadrutih - 6
Guducirasa Yoga
Garbhi´y¢yogaª(M¢s¢num¢sik¢ª)(02)
Godhuma Purika Guna
G¨dhras¤harakv¢thaª (01)
Garbhi´¤apathyam
Gorocana Guna
Garbhapatahara Nilasarojadi Yoga
Gu²¦cy¢dic¦r´am (04)
Gandhapriya¬gu Guna
Gandamalahara Lepa
Gavedhuk¢gu´aª
Gavyadi Pana
Gu²¦c¤prayogaª (01)
Gu®j¢garbharasaª - 3
Garbhni Atisarae Vriksakatvakadi Kasaya
Gandhakaras¢yanam - 3
Gaja Mutrasanganasaka Satavaryadi Ghrta
Gandhakakalpaª 14
Gajar Ka Arka
Gandhaka Kalpa
Gh¨tagu´a¢ª
Gaja Murchhahara Priyaladi Yoga
Ga´²¤r¢dyari¾°aª
Gaja Visanasini Candanadi Yoga
Gaja Paittika Siroroga Cikitsa
Gom¦tr¢diprayogaª (02)
Gu²¢mbuprayogam
Gojihvadi Lepa
Ga¼dhak¢m¨talehyam
Gh¨tasaindhavayogaª
Gandhakasya Anupanah-3
Guduci Guna
Gaja Sarvarogahara Lasuna Prayoga
Gaja Vidagdhabhojana Murccha Cikitsa
Gaja Ksayahara Iksumuladi Yoga
Gaja Murchhahara Dadhi Mandadi Basti
Garbhdrutiyogya Tamra
Grisma Ritucarya
Gulmaº¦lavin¢ºin¤va°¤ (Har¤taky¢diva°¤)
Gu²ucy¢divartiª
Garbhi´¤cikits¢yogaª (Saptam M¢saª)
Gok¾ur¢dikv¢thaª - 02
Gandhaka Jarana Phalam-04
Gudavyosadicurnam
Gaja Unmadahara Krsnatiladi Taila
Gandhadravyaª (01)
Gunjadya Yoga -2
Gandhaka Lepa
Gaja Vatagatinasaka Kvatha
Gaja Grahanihara Pancamuladi Kvatha
Gulmaharayogaª (03)
Gunja Leaf Extract
Ga¬g¢dharakv¢thaª
Gaja Vatagatinasaka Anjana Yoga
Gaugh¨talepaª
Gorocan¢di Ghrta
Garbhasr¢vacikits¢ - 09
Gavya Ksira Gunah
Gaja Srotoandha Netraroga Cikitsa
Gaja Sadya Sneha Vidhi-02
Gaja Sarpadaste Hita Anjana Yoga
Gu²¢dileha
Gav¢di (Sarvajantum)Pittamgu´a¢ª
Gairik¢dilehaª
Girikarnika Guna
Garbhasr¢vacikits¢ - 02
Gaja Anaha Cikitsa-5
Gu²¢dyacanehaª
Gu²ahar¤tak¤ Sapa®cakolatakraprayogau (02)
Garbhastambha Yoga
Gudad¢hech¢g¤dugdhaprayogaª
Gandhakapi¾°irasaª
Gu²ucy¢diga´aª
Gu²apippal¤gu°ik¢
Guda Vataka
Gandhaka Sodhanam-4
Guggulurasona Prayoga
Graha´¤set¦rasaª - 01
Grnjana Guna
Gaja Nadivrane Kinvadi Varti
Ghan¢dic¦r´am (01)
Godhumcurna Sveda
Gandhaka Yoga-prameha
Garbhapata Cikitsa
Garbharak¾akayogaª (05)
Gairika Satvapatana
Godanti Prayoga -sirasula
Gandhakajirnaparada Guna
Gaurakarkataka Mamsa Gunah
Gaja Siroccheda Pratisarana
Guhashaya Jantava Mamsa Anupana
Gairikadi Yogah
Gu²uc¤n¢garaprayogaª
Gojihv¢dikv¢thaª
Gaja Balya Vesavara Vidhi-01
Gandhak¢nup¢nam - 2
Gandhakadrutiª 2
Gandh¢ºmagarbhorasaª 1
Graha´¤rogepathy¢diª (01)
Guducighana Prayoga-visama Jvara
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (01)
Guduci Saka Guna
Grathit Cikitsa
Gandhaka Pisti Vidhi-4
Gosrngadi Dhupa
Gaja Mutrasanganasaka Pasanabhedadi Kvatha
Gomeda Marana-1
Gu²¢¾°akam
Guhyasutena Satavedhirasah
Gur¦ci K¢²h¢
Gaja Vatagatinasaka Anjana
Gaja Brmhaniya Sasa Vesavara
Gaja Kaphaja Siroroga Cikitsa
Gaganeºvar¤va°¤
Gu²uc¤prayogaª (03)
Gauda Madira Guna
Gangadhara Rasa Guna Evam Upayoga
Gairikadi Anjana
Gaja Sarpadaste Vari Prayoga
Gaja Vamathu Nasana Yoga
Gaja Dantanadihara Jatyadi Kalka
Galaga´²en¦tanenasyam
Gandhakaºodhana
Graha´¤gajakesar¤rasaª (02)
Graha´¤rogepathy¢diª (02)
Galaganda Hara Arka
Gandhakasya Anupanah-4
Gandharaja Taila(tritiya Paka)
Gairikamamsa Guna
Guducyadi Lepa
Gu®j¢tailam (03)
Gaja Dantanadihara Sarpagandhadi Dhupa
Guggulvadi Curnam
Gaja Padarogahara Guggulvadi Yoga
Gajasya Ahara
Gaja Dhatuksayahara Lasuna Prayoga
Gopicandanasya Amayika Prayogah-4
Gandhakaºuddhiª (01)
Guå¢dinasyam (01)
Grahaniya Visvadikvatha
Gandhaka Samanya Guna
Godh¢m¢¼sagu´aª
Gugguladidhupanah
Girisindura Guna
Gutika Lavana Gunah
Gudaku°°amacikits¢ 5
Gajartha Utakarika Nirmana Vidhi-01
Garbhini Nasarakte Cikitsa
Gu®j¢ºodhanam-2
Gu²ucy¢dikalkam
Godhumadi Curnam
Gudadi Lepah ( ¹v¢navi¾a Cikits¢ )
Gaja Padarogahara Palasadi Ksara
Ghantadi Lepa
Gaje Balatibala Taila
Ghrtabhyangasyagunah
Gaja Visajanya Vamathu Nasana Yoga-2
Gu²¢valeha
Guducyadi Yonidhavana
Gok¾ura Kv¢thaª
Guggulutiktakamgh¨tam
Gaja Padarogahara Kalka
Gomedakaras¢yanam
Gandhakakalpaª - 5
Graha´y¢m¢h¢rakalpan¢ (01)
Gu²¦c¤prayogaª (02)
Garbhi´¤cikits¢yogaª (½a¾°ham M¢saª)
Gandhaka Kalpah-9
Garbha´¤vy¢padcikits¢ - 16
Graha´¤gu°ik¢
Gaja Krmikostha Hara Gandiradi Yoga
Graha´¤vajrakap¢°orasaª
Galgande Cikitsa
Gavya Ghrta Guna
Gavaksiadi Nasyam
Gandh¢ºmagarbharasaª (01)
Guhya Dadruharo Yoga
Gaja Ksayahara Madhuraka Ksirapaka
Gok¾ur¢dip¢kaª
Guggulukalpaª (09)
Gu²¦cy¢diga´akv¢thac¦r´am
Granthiparniadi Yoga-03
Gomedak Guna
Godanta Gunah
Gaja Svanadamse Kusthadi Kalka
Gorocana Anjana
Gaja Varahadi Padaksatahara Cikitsa
Gaja Anaha Cikitsa-10
Ghosakrstatamra[ Samskarita]
Gu®j¢phalatailam
Gojivha Arka Gunah
Gaja Rogahara Karisa Prayoga
Godugdham Gu´a
Gu²adadhiprayogaª
Gandhak¢diva°¤
Gaja Nadivranahara Citrakadi Lepa
Gaja Agnidipaka Erandadi Yoga
Gu®j¢garbharasaª - 1
G¨dhrasy¢dicikits¢ (cakradattaª)
Ga¬geru ( K¢´²atvak )
Graha´¤kap¢°orasaª - 13
Ghosakrsta
Gaja Vastidosahara Tilvalkaphala Vasti
Gulahajara Yoga
Gandusa Yoga
Gandamalahara Taila
Gandhakapi¾°¤ -5
Guggulur¦butailayoprayogaª (3)
Ga´²am¢l¢haraka¾¢yaª (01)
Gagan¢m¨tarasaª
Gojihva Yogah
Garbha Druti Vidhi
Gokar´¢diyogaª
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (05)
Girikarni Mula Prayoga
Gomayapi´²¢disvedaª
G¨hadh¦m¢dipralepaª (Yogaratn¢kara)
Ghrtasmadi Curna
Grhadhumasya Amayika Prayogah-1
Grishma Ritu Kalindadhiguna
Gaja Hitakara Maha Ausadhagana Siddha Sneha
Gaja Digdhaviddhe Haridradi Ghrta
Gu®j¢dyam (apacy¢di¾u)
Gairika Sodhana
Gu²abilvayogaª
Godhumadi Dravya Guna
Gaur¢dyamsarpiª
Gulmaharayogaª (1)
Gaja Mutra Guna
Guduchi Prayoga
Gaja Hrtupadravahara Triphaladi Vasti
Grisme Pathyapathya
Guhya Naga
Gandhakakalpaª - 11
Gaja Pitakaksa Netraroga Cikitsa
Gaja Urahksata Cikitsa
Gandhahastiprasarini Taila
Guv¢kaapakvaphalagu´aª
Guducyadi Kvathah
Ga¬g¢dharac¦r´am (04)
Guduci Ghrta
Gairikaºodhanam-1
Garbhap¢larasaª - 1
Gok¾ur¢dyagh¨tam
Graha´¤kap¢°arasaª (02)
Ghrit Prayoga
Gaja Varsa Ritve Pratipana
Gunja Lepa 3
Gaja Arkapuspadi Anjana
Garbhapatahara Sali Yoga
Gudadahapaka Pariseka
Gaja Vatika Dantaroga Cikitsa
Gaja Vaari Vyapatta Cikitsa
Ghrta Vara-02
Ghrtpura Lepa
Gajakesar¤
Gauri Suvarna Saka Gu´¢
Gairikaºodhanam
Galaºu´²ik¢rogaharayogaª - 02
Gaja Balya Medakaa Vidhi-03
Grdhrsihara Gutika
Gudapraksalanartha Jala
Gaja Sarvaroga Hara Pancamuladi Kalka
Graha´¤kap¢°orasaª - 18
Gaja Padaksate Kasisadi Lepa
Garbha Sosa Cikitsa-2
Ghrta-payasa Yoga
Gu²an¢gar¢dinasyam
Gu²¦cy¢dic¦r´am (03)
Ga´²am¢l¢haranasyam (01)
Gandha Tail Sadhana
Garbhini Atisarahara Yogah-6
Graha´¤harorasaª - 02
Gadhimutra Gunah
Gaganasundarorasaª - 3
G¨dhras¤haratailam
Garbha Sulahara Cikitsa-5
Gaja Vataja Anaha Cikitsa
Gunjadya Yoga -1
Grasagrahirasah
Gaje Tila Taila Prayoga
Gok¾ura V¤ja Gu´a¢ª
Gu²¦cy¢¢dakv¢thaª
Galaga´²arogepathyaª
Guggulu Guna
Gaja Agnidipaka Triphaladi Yoga
Gunjaditaila
Gandhakadyo Ajirnahararasaª
Guhyakhyasutena Nagavedhah
Graha´¤gajapa®c¢nanarasaª
Gom¦trayogaª (02)
Gu²apippal¤prayogaª
Garbhapatahara Udumbaradi Yoga
Guduchi Guna
Ghrit Pacita Bhaksya Guna
Gaja Nadivranahara Arimedadi Ghrta
Graha´¤kap¢°akorasaª
Guggulvadyam Tailam
Gutika Lavana Guna
Garbhi´¤pathya¢h¢raª (Caturthaª M¢saª)
Ghan¢dic¦r´am (02)
Garbha´¤vy¢padcikits¢ - 08
Godhumabhaksya Guna
Gorakhacincadi Sarkara ( Amlapitte )
Godh¢vany¢dikv¢thaª
Gu®j¢tailam (04)
G¨hadh¦m¢ditailam (01)
Graha´¤harayav¢g¦ª (05)
Gu²¦c¤svarasaª
Gavya Ghrta Guna
Godadhi Guna
Gaja Patoladi Rasakriya
Galagandahara Lepa-03
Gaja Sarpadaste Kapitthadi Yoga
Gu²¦cy¢dilepaª
Garbharodhakar¢yogaª (3)
Guda Nagara Nasya
Gaja Unmadahara Hingvadi Taila
Gadamur¢rirasaª (icch¢bhed¤) - 1
Gandhaka Sodhanam-1
Gulmaharaprayogaª - C
Garbhasr¢vacikits¢ - 12
Gandhak Tailapatana
Gandupadanjana
Gu²¦c¤patram
Granthipar´am
Godanti Bhasma Prayoga-3
Gaja Phaala Sveda
Gho¾akasvarasaprayogaª
Guducighana Vati (samsana Vati) Anupana Evam Upayoga
Gaja Visanasini Maricadi Yoga
Gaja Mukharogesu Pathya
Gamdhakamaliya Yasadadrava Nirmana-2
Gaja Pittaja Madahara Parusakadi Yoga
Grahani Kamalahar Yoga
Ga´²¤r¢ditailam
Gramya Kukkuta Mamsa Guna
Gaja Kaphaja Dronikarogahara Visadi Yoga
Gandamalahara Lepah
Gaja Ksayahara Sigrvadi Yoga
Garbhasr¢vaharayogaª
Gandamala Granthihara Lepa
Gulme Apathyah
Gudaku°°amacikits¢ 3
Garbhasr¢varodhakayogaª - Prathamm¢sa
Graha´¤kap¢°orasaª - 09
Gandhaka Pisti Vidhi-8
Gojihv¢
Gramya Pasunam Arka Guna
Garbhi´¤¢h¢raª (½a¾°ham M¢saª)
Gandhaka Vikara Santi
Gaja Raktaja Sopha Cikitsa
Guduchyadi Svaras
Gudodbhava Sita Gunah
Gandhapistika Yoga -02
Gholabhakta Guna
Gomamsa Dhupa
Guda Pippali
Godh¦m¢dip¦palik¢
Gugguluºodhanavidhiª (3)
Gu²uc¤ Yoga (06)
Granjan
Gu®j¢ (Rakta, ¹veta)
Girikar´ik¢m¦layogaª
Gaja Balaksapane Yastimadhu Curna
Godh¦map¢rthac¦r´am
Gaja Dantanadiropanartha Sami Taila
Gorakhshdugdhi
Gu²¦cy¢diprayogaª
Gunjadi Yogah ( Upadamse )
Gorocanagu´aª
Gaja Vastidosahara Yavadi Vasti
Gok¾ur¢dipa®cam¦lam
Granthi Visarpahara Taila
Gaja Marmagatanadivrane Anjanadi Gutika
Gaganasundarorasaª
Gorocanadi Anjana Prayoga
Gauri Sodhana
Gandhoutpala Jatadi Kalka
Girimalapancakasaya
Gaje Kaach Apkarsanartha Yavasukadi Anajna
Garbhi´¤º¦laharop¢yaª (19)
Grismartu Pricharya
Ghanas¢r¢divartiª
Gaja Kitavisahara Khadiradi Pralepa
Gandhaka Pisti Maranam
Ga¼dhapal¢º¤gu´a¢ª
Graismi Guna
Gugguluprayogaª (03)
Garbhi´y¢yogaª(M¢s¢num¢sik¢ª)(08)
Guda Sarkara
Gaganambu Guna
Gu²ama´²¦ram - 2
Gulm¢nilahar¢´¢magryasa¼grahaªdravyam
Gu²¢rdrakaprayogam
Gu²aºukt¢digu´a¢ª
Granthivisarpem¦lak¢diy¦¾aª
Garbhini Sotha Cikitsa
Godanta Maranam
Ghoshakrshta Tamra
Gandhaka Jarana Phalam-03
Gajakarni Kanda
Gho¾akaprayogaª
Garbhanirodhakayogaª
Gov¨¾am¢¼sarasasiddhabastiª
Grasarthi Rasa Nirmana Vidhi
Gu²aprayogaª
Gu®j¢garbharas¢yanam
Gadamur¢rirasaª (04)
Gulmahara Yogah
Gaja Nispesahata Netraroga Cikitsa
Gandamalahara Yoga-04
Grahani Kapata Rasa Prayoga(03)
Gaurmudgagu´aª
Gulab Ka Gulkanda
Gandhakava°¤ - 2
Gandhaka Sudhi
Gducyadi Kvatha
Gudam¢rgagataraktapittaghnak¾¤rap¢kaª
Gulmak¢l¢nalorasaª(Mah¢na) - 3
Gandharvahast¢dika¾¢yaª
Grahbadha Cikitsa
Gangadhar Curna
Gadamur¢rirasaª Prayoga
Gandhakasuddhi-2
Gandhaka Pisti-5
Garu²arasaª
Garbhavilasa Rasa
Goºak¨d¢dilepaª
Garbhavil¢satailam
Gu²¦c¤prayogaª
Gaja Vataja Adhmanahara Yoga
Gagan¢diva°¤ (rasendras¢rasa¼graha)
Gulman¢ºanarasaª
Gandhaka Sodhana-1
Gandhakasya Amayika Prayogah-2
Garbha´¤vy¢padcikits¢ - 10
Gandhadravyaª (02)
Garbha Dharana Yoga-4
Gaum¦trayogaª
Graha´¤kap¢°arasa
Gu²¦cy¢dimodakaª
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (3)
Guåag¨hadh¦malepaª
Gostanambu
Garbhadravanayogyabijasiddhih - 5
G¢tradaurgandhyaharayogaª(07)
Garbhi´¤cikits¢yogaª (navam M¢saª)
Gaje Ustra Karisa Prayoga
Gh¨tam
Gandhaka Jarita Tamra Bhasma
Garbhi´¤paricary¢-02
Ga´²¤r¢ri¾°aprayogaª
Gaja Visahara Palasadi Ghrta
Garbha Vyapada Cikitsa
Guduci-pancamuli Kvatha
Gaja Kaphaja Jatharasophaharapunarnavadi Yoga
Gucchakara®jagu´a¢ª
Granthijvarahara Gutika
Guducyadi Lauha Anupana Evam Upayoga
Gandhakaprayogaª (03)
Gok¾urap¢kaª (01)
Gulkanda( Pravala Misirita )
Garbha´¤vy¢padcikits¢ - 05
G¢bhm¢r¤¼ Gu´a¢ª
Gulme Visakalpa(15)
Ghrta Karanja Arka Gunah
Gandhakatailap¢tanam
Gh¨ta-Dadhima¼thaª
Garbhasr¢varodhakayogaª - T¨t¤yam¢sa
Gadamur¢rirasaª (03)
Granthigobh¤gu´¢ª
Garbhi´¤º¦laharop¢yaª (12)
Garbhasr¢vacikits¢ - 03
Gulma Chikitsa
Gaja Kaphaja Sopha Cikitsa
Gairikadi Yoga Se Shubhra Hemdala Ka Nirmana
Garbhi´¤º¦laharop¢yaª (16)
Gaganeºvararasaª
Gandhak Rasayan Apathy
Gomedagu´a¢ª
Gaja Bhaktadvesahara Pancamuladi Yoga
Gairikasatvam
Gandhaka Druti
Gandhaka Pisti-3
Gopurisadi Yoga
Gulmetr¢yam¢´¢prayogaª
Gudad¢h¢dausekaª (2)
Gajakesari Varti
Gaja Pippalyadi Dhupana
Gok¾¤ragu´a¢ª
Gandharvahastatailam
Gu®j¢ ( M¦la )
Gu²¦cy¢dipari¾ecanam
Garbhasth¢panagh¨tam
Gh¨t¢divibh¢g¢nus¢ramadhik¢rabhedaª (01)
Gaja Dantarogahara Pippalyadi Taila
Gudadi Yogah ( Svanadamse )
Guduci Satvadi Yogah
Guducyadi Varga Guna
Gaja Visajanya Vamathu Nasana Yoga-5
Guhasayajivamamsa Guna
Gugguluva°¤
Guducyadi Kwatha
Graha´¤kapardapo°°al¤rasaª
Gaja Murchhahara Amratakadi Yoga
Garbhasr¢varodhakayogaª - Navamm¢sa
Gr¤¾ma¨tupathyam (5)
G¨hadh¦m¢dilepaª (04)
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (21)
Guhyanagarthanaga Bhasma
Gu²¦cy¢dika¾¢yaª (01)
Gandha Pisti Vidhi
Gh¨talepaª
Garbhasta¼bhana Prayogaª (01)
Guda Paka Cikitsa
Gu²¦cisvarasayogaª - 2
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (4)
Gandhaka Jirna Guna
Gandhakaprayoga
Garbhpatanam Yoga
Gau Mahisi Navanita Guna
Gud¢p¢kaharayogaª
Garbhasravahar Cikitsa
Guduci Curna
Gangadhara Jala Guna
Gudaºo¼phaº¦l¢dihar¢´¢magryasa¼grahaªdravyam
Gunja Visahara Lepah
Gomeda Bhasma
Gunja Mula Gunah
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (24)
Gau Mamsa Gunah
Garbhinirogahara Yoga-04
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (28)
Ghr¢´aprav¨ttaraktecikits¢yogaª (4)
Garbha Sulahara Cikitsa-3
Gandhaka Kajjali Yoga
Gopalakarkati Guna
Grahan¢ºin¤gu°ik¢
Gandhaka Jarana Phalam-06
Gulma Pathya Anna
Garbhasr¢vecikits¢yogaª (1B)
Garbhini Vata Cikitsa-2
Gok¾urakv¢thaª (01)
Gandhak Gunah
Gunja Bija Sodhana
Gomedagu´a¢ª(2)
Gandyak¢diprayogaª
Gu²aprayogaª (04)
Gulmarogevac¢dyac¦r´am (1)
Gandhakadi Vati
Godugdha Sevane Kalavisesa Guna
Gandhaka Guna
Gagan Parpati Prayoga
Graha´¤haram¢¼sarasaª (01)
Gandamalakandan Rasa
Guducimulakvathah
Galadahe Saindhavadicurnam
Gundradi Yoga
Gogh¨tatarpa´am
Gandhaka Tailam-4
Gau Dugdha Guna
Girikar´y¢dyak¾ip¦ra´am
Garbhaposaka Ksirapaka-06
Godavari Nadi Jala Guna
Gaja Karnavedanahara Srngveradi Svarasa
Gandhakakalpaª 16
Gudam¢rgagataraktapittaghnagh¨tam
Garbhini Pathya
Gaja Balagraha Apathya
Ghrtamanda Gunah
Garbhi´¤º¦laharop¢yaª (06)
Gaja Pittaja Dronika Rogahara Dhatturadi Yoga
Gaja Padaroghara Visadi Yoga
Grahaniroge Apathyah
Gaja Dantanadihara Prsnaparnyadi Taila
Gopicandana Lepah ( Siropitike )
G¢tradaurgandhyaharayogaª(01)
Grah Badhahar Prayoga
Galagandadi Anupana
Gulmaharaprayogaª - B
Grhadhumadi Lepa
Gaja Sunarogahara Sarpimanda
Gandhaka Samanya Prayoga
Garbhapatahara Yoga-01
Gulmaº¦laharorasaª - 1
Gandhari Gutika
Gara Visa Cikitsa
Gulma Cikitsa
Gaja Aghataja Sothe Ghrta Prayoga
Grha Shodhanarth Dhupan
Godhum Guna
Girikarnika Lepa
Garbhini Rogesu Pathya-apathyam
Gajachirbhitam Phalam
Gunja Patrasvarasa Lepah
Gandmala Hara Taila
Gandhaka Sodhanam-3
Gunja Patra Gunah
Grnjanaka Bandhana
Gaja Abhighataja Siroroga Cikitsa
Gaja Dronika Rogahara Syonakadi Yoga
Godh¦m¢dipolik¢
Gu®j¢dilepaª (02)
Graha´¤kap¢°orasaª - 26
Gaughrtadi Lepah
Gom¦trama´²¦ram - 01
Goka´°ak¢dyavaleha
Gulmadisu Vamana Yoga
Guduchi Tailam
Gaja Padaroghara Priyangvadi Yoga
Graha´¤ghnorasaª
Gugguluyogaª
G¢tradaurgandhyaharayogaª(05)
Gaja Pittaja Dronika Rogahara Hastikarnyadi Yoga
Gaja Vatika Sarpadamsa Cikitsa
Ga´²ad¦rv¢gu´a¢ª
Gavya Takra Guna
Guda Kusmanda
Gaja Andaksa Netraroga Cikitsa
Grahani Kapata Rasa Prayoga(04)
Garbhini Janvara Dugdha Guna
Gaja Madya Vyapata Cikitsa
Grahani Takrasunthi Yoga
Godhumadi Bhaksa
Garbhasr¢vecikits¢yogaª (1)
Gandhakaras¢yanam 4
Gandira Taila Guna
Ga´²am¢l¢haraka¾¢yaª (03)
Garbhi´y¢yogaª(M¢s¢num¢sik¢ª)(05)
Ghanajal¢dikv¢thaª
Gajendrorasah
Gaja Sneha Murccha Cikitsa
Gandhakabhraka Caranam Phala
Garbhapatahara Yoga-1
Gu²¢dimodakaª (02)
Gandhaka Kalpa-5
Gu´avat¤vartiª
Godhum Roti
Gu²acatu¾°ayagu°ik¢ (1)
Gaja Abhaktachandino Citrakadi Yoga
Graha´¤harayav¢g¦ª (02)
Garbhi´¤jvaraharakv¢thaª
Gajamutra Gunah
Garbhini Jvarae Chinnadi Kasaya
Giloya Arka
Gaja Dantanadihara Bilvadi Kvatha
Gaja Anahahara Basti
Gomutragandhi Silajita Guna
G¢bhm¢rik¢ Phala¼ Gu´a¢ª (01)
Godanti Bhasma Prayoga-1
Gulman¢ºakac¦r´am
Godh¦mac¦r´am
Gorak¾¤gu´¢ª
Godantadya Anjanam
Gaja Sonita Dronikarogahara Tindukadi Ghrta
Gaura Sastika Guna
Gom¦traª
Gh¨t¢vasecanam
Gaja Ksayahara Vesavara
Gavyadadhiguna
Grasa Jarana
Gaja Visanasini Vatsanabhadi Yoga
Ghrtapura
Gajopacara-2
Ghosavedha
Gandhaka Va°¤
Garbhasr¢varodhakayogaª - Dvit¤yam¢sa
Gandhaka Dhuma Nasyah ( Apasmare)
Gaja Abhayadi Rasakriya
Gaja Dantanadihara Madhusigrvadi Yoga
Gaja Mukharogahara Cikitsa
Gu²¦c¤tailamb¨had 2
Gandhakava°¤
Girikar´ik¢bandhanam
Gada Yonikaro Yoga
Gu²¦c¤pa®cam¦l¤kv¢thaª
Garbhi´¤paricary¢-01
Gandhak¢nup¢nam 3
Gulmaharayogaª (3)
Gomed Gunah
Graha´¤harakv¢thaª
Gandhaka Lepa Yoga
Gok¾urakv¢thaª (03)
Gandhak Rasayan Prayoga-kustha
Gopalika Snana
Gambharyadi Ghrta
Gulmaharac¦r´am
Gaja Pittarogahara Lasuna Prayoga
Gudadi Prayoga
Gopicandanadi Lepah
Gulmarogepathya
Guduci Satvah
Garbhinirogahara Yoga-01
Gambhari Guna
Gaja Ksayahara Suvarcaladi Yoga
Garbhi´¤cikits¢yogaª (a¾°am M¢saª)
Gorocanac¦r´am (02)
Gudabhramsahara Cikitsa
Grisma Ritu Pathya
Guggula Prayoga
Gairika Guna
Graha´¤kap¢°orasaª (3)
Gaja Dantanadihara Vacadi Lepa
Ggop¤jalam
Gaja Visaja Vamathu Nasana Yoga
Gulma Roga Cikitsa
Gandamalayam Katipaya Yoga
Grajana Guna
Gandhaka Druti Nirmana
Goghrta Nasya
Gu®j¢divartiª
Garbhasr¢varodhakayogaª - ½a°mm¢sa
Gulm Cikitsa
Garbhaposaka Curna-04
Garbhavinodi Rasa
Gaja Ahara
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (31)
Garbhi´¤¢h¢raª (Pratham Evam Dvit¤yaª M¢saª)
Galagandayoh Pathyah
Gaja Sarpadaste Pathadi Yoga
Graha´¤harorasaª - 01
Gandhapatra Visesa Gu´a
Garbha Sthapana Yoga
Gandhakadi Lepa-01
Guduci Kvatha Guna
Gaudikasyagunah
Gaja Munja Netraroga Cikitsa
Gu²ahar¤tak¤yogaª
Gok¾ura Gu´a¢ª (01)
Gandhak¢dilepaª
Gok¾uraª
Gav¢k¾y¢diprayogaª
German Silver Nirmana Vidhi-02
Ga¬g¢dharorasaª - 4
Guducyadi Ghrta
Gajahvadi Yoga
Gaja Yavasa Murccha Cikitsa
G¢²h¤kara´ayogaª (02)
Gu°ik¢®janam (02)
Grahani Roga Apathaya
Guducyadi Varti
Granthi Hara Yoga
Gandhak Abhrak Yoga
Gandamalaharahara Lepa
Gugguladi Curnam
Ga´²ad¦rv¢
Gaja Sadya Sneha Vidhi-07
Granthik¢dikv¢thaª
Gandharva
Gandhakagu´¢ª
Gauda Sidhu Guna
Gaja Balacikitsa
Gaja Vatahara Vasti
Gomutrarista Yoga
Gandikadrona
Gunjapatradicurnam
Gu²¦c¤modakaª
Garbhsrava Cikitsa
Girikarni Nila
Gandhak Rasayan Pathya
Garbhini Atisarahara Yogah-5
Gulmahara Rasa
Gaja Upadha Vyapatta Cikitsa
Gu²¦cy¢ª¾a°prayog¢ª (06) (cakradattaª)
Gu²¢rdrakalehaª
Gandhakaras¢yanam 1
Galagande Pathyam
Gulmakalanala Rasa Guna Evam Upayoga
Gugguladi Vrana Dhupan
Gu²uc¤º¤taka¾¢yaª
Gh¨tayogaª (01)
Gaja Snehana Pratipana Bhojana
Gomutradi Ksara
Gom¦trik¢t¨´agu´a¢ª
Gauratittra Mamsa Gunah
Gaja Nadivranahara Nyagrodhradi Kvatha
Graha´¤gajakesar¤rasaª - 04
Galitadadhi Guna
Gaja Kaphaja Vamathu Hara Yoga
Garuri Mula Kvatha Prayoga
Guggulu Sevana Guna
Gaja Padarogahara Ghontaphaladi Yoga
Gaurakal¢v¢m¢¼saª
Gajartha Utakarika Nirmana Vidhi-03
Gu²apippaly¢dic¦r´am
Granthivisarpepa®cavalkalapradehaª
Ghrtadi Gunah
Guduci Kvathah ( Amavate )
Gop¢¬gan¢dika¾¢yaª
Gostani Gu´¢
Godugdha Vashp Prayoga
Gaja Ksayahara Kantakaryadi Yoga
Gaja Jathararogahara Jyotismatyadi Yoga
Graha´¤kap¢°arasaª (06)
Garika Sodhana
Guduci Satva Guna
Gu²ama´²¦ram
Garbhi´¤ Jvarahara Kv¢thaª
Ghreya Yoga
Gokshuradi Yoga
Grdhra Mamsa Guna
Gandhakapi¾°iyoga¾a°kam - 2
Gu²ucy¢digh¨tam (04)
Ga´²am¢l¢haranasyam (05)
Garbhasyasodhana Yoga-02
Gandhaka Sevana Apathya
Gaja Hitakara Dvipancamuladi Taila
Gaja Balaksapane Bhallataka Taila
Gaja Mukhavardhana Pinda
Gaja Abhaktachandino Vacadi Yoga
Gok¾ur¢dikv¢tham
Grtadi Dhuma
Go(pinyakadi Asanaja Jatam) Dugdha Guna
Garbhasr¢varodhakayogaª - Saptamm¢sa
Gandhaka Rasayanam Prayogah
Gu²adadhiprayogam
Gomayadi Kalka
Gokarna-sambhara Mamsa
Gh¨tagu²odanaª
Garbharodhakar¢yogaª (2)
Garbhapatahar Yoga
Gaura Mansa Guna
Gu²¦c¤ Guna
Goksuru Paya
Gagana Drutih
Gavyamamsa
Galatku¾°h¢rirasaª
Gandamalantaka Lepa
Garbhini Mutraghata Cikitsa
Gaja Visaghna Candanadi Kalka
Graha´¤kap¢°arasaª (12)
Godugdhap¢naª
Gu²¦ciyogaª
Gaum¦trap¢naª
Ghrta Vara
Gaja Kitavisahara Dantimuladi Kvatha
Gandhaka Tailam-2
Godh¦m¢dya¼gh¨tam
Gandhanagadruti Jirna Parada
Gorakhacincadi Gutika ( Amlapitte )
Gomayatailam (cakradatta)
Gaja Svanadamse Kusthadi Pinda
Guå¢rdrakanasyam (¹arkar¢dinasyam) (01)
Gu²ucy¢dya®janam
Gaja Utkarnaka Cikitsa
Gavaksyadi Curna
Guducyadi Dantadhavana
Garta Vidhi
Gandhapal¢º¢dibastiª
Garbha´¤vy¢padcikits¢ - 01
Gudadi Modaka
Gaja Bahyakrmihara Durvadi Lepa
Gunja Lepa 1
Ghola¼
Gh¨tam¦rcchanam
Gunjamula Prayoga
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (11)
Garjar Paka
Gaja Bhanga Sveda
Gaja Dhanya Murccha Cikitsa
Guggulugu°ik¢
Gaja Murchhahara Kharjuradi Yoga
Grdhrnakhyadi Svarasa
Garbha Dharana Yoga-9
Garbhinaya Parthammasae Gabhasravahara Yoga
Garbhi´¤jvaracikits¢ - 1
Gomedagu´aª
Gaja Visajanya Vamathu Nasana Yoga-1
Gaja Nadivrana Sodhanartha Sallakyadi Kasaya
Gandhaka Bandhana-02
Grjanam Guna
Gandhakaras¢yanam (05)
Gu²uc¤kalpaª (05)
Gaja Nadivranahara Muskakadi Ksara
G¢ndh¢ry¢digh¨tanasyam
Gandhakava°¤ - 5
Guggulu Yoga(2)
Gu®j¢m¦l¢®janam
Gugguluºodhanam
Gavyatakragu Na
Garbhasr¢vacikits¢ - 07
Gaja Svanadamse Kumkumadi Curna
Gaja Padaroghara Atsyadi Yoga
Gu²¦cy¢di Gh¨tam
Ghrta Sarkara Nasya
Gau Mutra Sadhya Roga
Gandhaka Jarana Phalam-05
Godhamamsa Prayoga
Gu²aprayogaª (01)
Gu²¦cikalkaª
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (18)
Gaja Asthibhagne Lasuna Prayoga
Gaja Ksayahara Mandukyadi Yoga
Gandhakaras¢yanam - 7
Galatku¾°han¢ºanarasaª
Gaja Madaksayahara Araluadi Yoga
Gaja Sarpadaste Manahsiladi Anjana Yoga
Gaja Agnidipaka Nimbadi Yoga
Gudadi Gutika
Gu²¦c¤lauham
Gajadantadi Lepa
Gauri Pasana Sodhana-04
Gomutra-triphala Yoga
Gulvanfsadikvatha(pravahi)
Gudodakadiupanah
Graha´¤º¢rd¦lava°ik¢
Gaja Snehane Sneha-mamsa Prayoga
Gajasya Bhojana
Gok¾uratailam
Gudabhaya Prayoga
Guda Nagara Prayoga
Gandhak Kushtahara Prayoga (01)
Garbhinaya Sastaemasae Garbhasravahara Yoga
Gaja Vataja Sopha Cikitsa
Gambhari Pushpa Guna
Gh¨tadadhy¢diyogaª
Gandhaka Anupana
Gunja Kalka
Gaja Visahara Triphaladi Yoga
Guggulugu´aª
Garbha´¤vy¢padcikits¢ - 14
Grhdhumadi Ghrt
Gandhakakalpaª -10
Ghontadi Lepa
Gaja Sankara Sveda
Gaja Vataja Mada Cikitsa
Gudabhra¼ºec¢¬ger¤gh¨tam
Ghotaka Guna
Garbhi´¤¢h¢rayogaª (4)
Gomeda Pisti Prayoga-01
Gorocana Misrana
Gaja Visanasini Kapitthamuladi Cikitsa
Gaja Digdhaviddhe Pyasyadi Yoga
Gaja Galagraha Cikitsa
Garbharak¾akayogaª (19)
Gom¦traprayogaª
Gandhaka Pisti-1
Ghana Khadava
Gandhodaka Nirmana
Grnjana Guna
Gulmarogeapathyam (1)
Gu²uc¤svarasa
Gandhak Sadguna Jarana
Gandhakakalpaª - 7
Gandhaka Sodhana-04
Gaja Dantarogahara Prapoundrikadi Lepa
Gu²¢rdrakayogaª (01)
Gu²¦c¤kalkaª
G¨®janaª
Granthik¢dyamc¦r´am
Gaja Atisara Nasaka Yoga
Gandhaksevayam Pathyam
Graha´¤vajrakap¢°orasaª - 01
Gu´²¢sin¤t¨´agu´a¢ª
Gu²¦cy¢digh¨tapa®cakaª
Gandhak Vida-sidhtantrayukta
Gaja Pittahara Vasti-01
Gaja Unmadahara Manahsiladi Anjana
Gajapippaly¢dipatraº¢kagu´aª
Gau Mamsa Guna
Gorocanava°¤ (Dvit¤y¢)
Gandhapras¢ra´¤ Guna
Gu²¦c¤¤ra¼tailam-B¨hada - 1
Gho°ak¤dugdha
Gandhaka Sodhanam-5
Girikar´ik¢dilepaª
Gandhakapi¾°¤rasaª
Gaje Ghrta Prayoga
Gandhalauha Prayoga
Grahani Roga Apathya
Gaja Visanasini Arjunadi Yoga
Guggulu Kalpah
Gaje Vatasamaka Vastyartha Dravya
Guduci
Goroc¢n¢di Car´a
Gr¤¾mak¢ledh¢ra´¤yapu¾pam
Gaja Dantanadihara Sfurjakadi Yoga
Garbhasr¢vacikits¢ - 16
Gambh¢r¤phala
Gagan¢dilauham
Gavedukadi Anjana
Godanti Bhasma Prayoga-7
Gok¾ur¢dic¦r´am
Gaganagrasah
Garuranjana-1
Gaja Pratinunna Netraroga Cikitsa
Guru Dravya
Gaja Staulayahara Modaka
Gu®j¢bhadrorasaª
Garbha Vinoda Rasa
Gaja Pravaraki Netraroga Cikitsa
Grdhrasihara Yavagu
Gaur¢dyagh¨tam
Garbharak¾akayogaª (16)
Garbharak¾akayogaª (22)
Gaja Medhra Sothahara Tvakadi Lepa
Gr¢h¤basti
Godhuma Curna Sveda
Gandhaka Tailam
G¢²h¤kara´olepaª
Graha´¤kap¢°orasaª - 04
Gandhakapi¾°iyoga¾a°kam - 5
Ga®j¢ (01)
Gau Mutra Guna
Godh¦m¢diprayogaª
Gud¢p¢kacikits¢yogaª - 01
Gaja Lodhradi Anjana
Gaja Padaksate Phanitasiddha Ghrta
Gudabhra¼ºarogecikits¢yogaª (6)
Garbharak¾akayogaª (10)
Garbha´¤vy¢padcikits¢ - 07
Godhamamsa
Gavedhuka Gunah
Gaja Mamsavardhaka Sallakyadi Yoga
Gandhakadrutiª - 3
Gok¾ur¢dikv¢thaª
Gaja Nadivranahara Pathadi Lepa
Gagneswari Gutika
Gaja Vyadhi Cikitsa-3
Godanti Bhasma Prayoga-9
Guggulukalpaª (07)
Guggulu Gunah
Godugdhadi Yogah
Gu²acatu¾°ayagu°ik¢ (2)
Garavise Kanakadivati
Gandhakadi Lepa-02
Gandamalaroge Pathya
Gaja Agnidagdhe Mamsyadi Taila
Gavjavana Sarbata
Guda-ghrta Yoga
Gandhakakalpaª (01)
Gambharitvakarasa Lepa
Gom¦trahar¤tak¤prayogaª
Gu²acatu¾°yava°ik¢
Guhyavangakaranam Tena Vedhahscha
Garbharak¾akayogaª (20)
Granthipar´abhedaª
Garbhi´y¢yogaª(M¢s¢num¢sik¢ª)(03)
Gudanisarana Pratikara
Gandhakaras¢yanam - 2
Gudabhra¼ºaharayogaª (02)
Ghrta Manda Guna
Gaja Vari Murccha Cikitsa
Garbhacint¢ma´irasaª (01)
Garbhi´¤pathya¢h¢raª (Pa®cam M¢saª)
Guda Sukta
Gaum¢¼sagu´aª
Gu²ucy¢dilehaª
Grahani Cikitsa
Gaja Anaha Cikitsa-4
Gulma Nasaka Arka-2
Grahanigajakesari Rasa
Gaja Dhanya Vyapata Cikitsa
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (17)
Gu²¢ri¾°aª
Girimritadi Lepa
Gok¾ur¢dimodaka
Gaja Utkarnaka Nasaka Himsradi Taila
Gaje Ksiravasti
Garbharak¾akayogaª (14)
Garbhi´¤paricary¢ (07)
Gandhaka Druti
Gaja Sadya Sneha Vidhi-05
Ghansaradi Lepa
Granthipar´aºuddhiª
Granthivisarpebal¢dilepaª
Garbhi´y¢yogaª(M¢s¢num¢sik¢ª)(07)
Gu²¦cy¢¢ditailam
Gagan¢yasac¦r´am
Gaj¢hv¢diyogaª 2
Gandhaka Pama-kanduhara Prayoga Vidhi-01
Gaja Sannipatika Dantaroga Cikitsa
Gokarna Gavaya Gunah
Girikarni Mula Yoga
Garbhadruti Nirmana Vidhi
Gostan¤gu´a¢ª
Godh¦magu´aª
Gudhala Sarbata-1
Garbhinipustikarayogah
Gandamala Hara Taila
Gaja Purisa Sveda
Gaja Visaghna Madhuraganadi Kasaya
Guggulatriphal¢diva°¤
Gudabhramsahara Tail
Gu²¢rdrakayogaª
Grahanikapata Rasa
Gunja(kakadani) Guna
Gairikadi Curna
Garbhini Jvarahara Yoga
Gaja Raksa Vidhana-2
Gok¾urakalpaª
Gomeda Pisti Prayoga-02
Grahani Pathya
Garbhini Mutraghatahara Nabhilepah
Gadamur¢rirasaª - 3
Gaja Pittaja Grahanihara Kiratatiktadi Ghrta
G¢¬ger¦k¤m¦lasvarasaª
Guducyadi Kvatha
Gu²ahar¤tak¤prayogam
Gudayukta Bhaksya Guna
Garbhapata Cikitsa
Gaja Guggulu Prayoga Vidhi
Guduci Gana
Gomutr Nisecana Yogah
Gaja Vatika Dronika Rogahara Malatyadi Yoga
Gajadant¢dilepaª
Granthik¢dikv¢thaª (02)
Garbhaprada Yoga
Garbhi´¤paricary¢ - 06
Gavaksadi Curna
Gu®j¢phal¢dilepaª
Gh¨tabharjitahar¤tak¤ (01)
Gandhaka Pisti Stambhana
Gandhaka Kalpah-10
Graha´¤kap¢°arasaª (10)
Gaja Ksara Atidagdhe Simcana-02
Gandhakadi Lepa
Gaja Nadivranahara Nimbadi Gutika
Gulmarogeapathyam
Gaja Padaksate Rocanadi Lepa
Gangeruki Guna
Guda Gunah
Gandhaka Gunah
Gu²¦cy¢dikalkaª
Gandhak¢dilepaª (04)
Gulmakuthara Rasa Guna Evam Upayoga
G¨hadh¦magh¨tam
Goskrtadi Yoga
Gaja Visanasana Kumkumadi Alepa
Guducyadi Kavala
Garavisa Hara Apamargadi Ghrta
Gaja Udavarta Cikitsa
Gaura Canaka Guna
Gostan¢diyogaª
Graha´¤cikits¢yogaª 01(b)
Gandhaka Sodhana Vidhi-2
Guh¢ºayam¢¼saª
Gaja Visajanya Vamathu Nasana Yoga-3
Giloya Ghana Nirmana Vidhi
Gaja Agnidipaka Kacchuradi Yoga
Gaja Hitakara Ahara Kala
Gandmalahar Yoga-3
Gudabhra¼ºarogecikits¢
Gandhak Shadguna Jarana
Gandhaka Jarana Phalam -01
Gauripasana Satvapatana
Gandhaka Taila
Gaja Abhaktachandino Tejovatyadi Yoga
Gaja Atisarahara Sonita Vasti
Graha´¤harayav¢g¦ª (03)
Galaganda Cikitsa
Gaja Pippallyadi Yoga
Gandhakaras¢yanam (03)
Godhumadya Pupulika
Guda Kandughna Arka
Granthivisarpev¢ru´¤prayogaª
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (13A)
German Silver Visesa Sodhana
Gaja Visanasini Bilvadi Yoga
Gaja Sarpadaste Asvakarnadi Yoga
Graha´¤kap¢°arasaª
Gaja Medhra Sotha Nasaka Yoga
Gop¤jalaª
Gu²apippal¤prayoga
Gairikalepaª
Gudadyam Curnam
Gaja Dantarogahara Parpatadi Taila
Garbhi´¤paricary¢-05
Gu²uc¤ Yoga (01)
Gandamalahara Kalka
Gu®j¢phalalepaª (02)
Gangadharjala Gunah
Gaja Dantanadihara Kustumburu Taila
Grahanisu Pitta Samaka Yoga
Gomutradi Prayoga
Gaja Ksayahara Masadi Yoga
Gatrasyasinchanah
Gav¢dipitran¢vanam
Guducyadi Panakam
Gaja Visanasini Mesasringadi Yoga
Gomedamani Sodhana
Gandhakaras¢yanam 6
Gorak¾ava°¤
Galadaha Cikitsa
Guda Prayoga
Gu²ajahararasaª
Gaja Nadivranahara Srmgyadi Gutika
Gok¾urakv¢tham
Garbhi´¤ud¢vartaharayogaª
Gagan¢dyorasaª
Gudatailadi Yoga
Gu²aºarkar¢gu´a¢ª
Graha´¤kap¢°orasaª - 22
Gh¨tah¤¼gayogaª
Graha´¤vijay¢valeha
Gh¨tajvar¢rirasaª - 02
Gambh¢r¤ ( K¢´²a )
Garbhadruti Bija Samsakara
Gu²an¢garaprayogam(02)
Gaja Ksayahara Ksirapaka
Gaja Sannipatika Dronikarogahara Yoga
Gandhak Shodhan-2
Gandhakagu´aª
Gu²uc¤kalpaª (07)
Gok¾ur¢dic¦r´a (03)
Graha´¤kap¢°arasaª (07)
Ghritam Guna
Gulabi Malham
Garbharak¾akayogaª (09)
Gadamadanadahanorasaª
Garbhini Pittarogae Yastyadi Yvaghu
Garbha´¤vy¢padcikits¢ - 19
Ghosacurna Prayoga
Gandamala Hara Dhupa
Garbhpatk Yoga
Garbhadharana Yoga-1
Gaja Vatakundalika Nasaka Yoga
Gudabhramsa Cikitsa
Gojihv¢dikv¢tham
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (08)
Grism Ritu Charya
Gangeruki Pakvaphala Guna
Gaja Maksikadasta Jvara Cikitsa
Gajashanadala Yoga
Gulabi Malahar
Gunjadi Lepa
Gavya Dadhi Guna
Goº¨¬gvac¢dic¦r´am
Gh¨tavy¢pattin¢ºin¤yav¢g¦
Gulmagaj¢r¢t¤rasaª
Gandhaka Jaranam
Gojihva Guna
Ghratakaranam-04
Gudodaka Prayoga
Gandhadravya - 02
Gulmaku°h¢rorasaª - 2
Ghrtpura Guna
Graha´¤kap¢°apa®c¢nanorasaª
Ghrtapanam
Gandhakac¦r´am
Gulmarogevac¢dic¦r´am (2)
Gaja Balaksapane Pippalyadi Pralepa
Guducyadi Tailam
Gandhaka Kalpah-2
Gorocan¢diva°¤
Gandhakava°a¤ª 3
Gok¾ur¢diva°¤
Gu²¦caº¨taº¤taka¾¢yaª
Guggulukalpaª (05)
Gholik¢ Gu´a
Girikar´ik¢m¦laprayogaª
Gaja Digdhaviddhe Vidulatvakadi Yoga
Galavidradhi Cikitsa
Gu²¢dic¦r´am (03)
Gu²acatu¾°ayagu°ik¢ (3)
Gandh¢ºmagarbharasaª (02)
Gosakrstatamra
Gok¾ura ( Phala )
Gaury¢dyamgh¨tam
Garbhiniparicarya-06
Garbha Sosa Cikitsa-1
Garbha Sulahara Cikitsa-6
Garbhinisulahara Ksirapaka-01
Gandhakakajjal¤vidhiª
Gardabha Mutra Guna
Gandhakadi Tailam
Gandhaka Jarita Parada
Gaja Atisara Samvartana Varga
Gulma Cikitsa-01
Gandhaka Kalpa-1
Garbhi´¤º¦laharop¢yaª (08)
Gu²¢bhay¢yogaª
Garbhi´¤º¦laharop¢yaª (04)
Graha´¤vajrakap¢°arasaª
Gorocan¢dic¦r´am
Gandhaka Pisti Vidhi-2
Ghrtapacita Bhaksya Guna
Guggulu Vati
Garbhaposaka Ksirapaka-12
Garbharak¾akayogaª (13)
Gaja Triphaladi Parisecana
Grhagodhika Damsajanya Visa Cikitsa
Ghrtavisahara Agada
Gu²uc¤gh¨tam
Gavayamamsa Guna
Gaja Sonitameha Cikitsa
Gudabhrmsa Yoga
Gaur¢dyamgh¨tam
Gairikagu´a¢ª (1)
Garbhinaya Cathurthamasae Garbhasravahara Yoga
Godanti Bhasma Upayoga
Garisthanna Pacako Arkah
Grhdhuma Prayoga
Garbhi´¤cikits¢yogaª (2) (Daºam M¢saª)
Gandhakadya Taila
Gaja Nadivranahara Nimbadi Yoga
Gaja Prapaundrikadi Rasakriya
Gaje Hitakara Mahausadhagana
Godhadimamsa Basti
Gok¾ur¢diguggulu
Garbhacint¢ma´irasaª (prathama)
Gaje Kaphasamaka Vastyartha Dravya
Ga¬g¢dharorasaª - 2 (Ku°ajalehaª)
Gandhakaras¢yanam
Gaje Vajikarana Vasti
Godugdha Guna
Gandhapi¾°¤tailam
Gh¨t¢j¤r´ek¨¾´¢prayogam
Gambharipuspa Guna
Garbhinirogahara Yoga-05
Gaja Pittaja Madahara Bisadi Yoga
Gandhakaºodhanavidhi
Garbharak¾akayogaª (06)
Grahya Jala Guna
Galita
Ghan¢digu°ik¢
Ghola Guna
Gaja Carmakila Nasaka Lasunadi Lepa
Gaganamukharasaª
Garbhi´¤pathya¢h¢raª (A¾°am M¢saª)
Gaja Raksa Vidhana-01
Gojihav¢gu´a¢ª
Gaje Pittasamaka Vastyartha Dravya
Girikarni Gunah
Gaja Anaha Cikitsa-9
Granthi- Arbudahara Lepah
Garbha Dharana Yoga-1
Guducyadi Kvatha-yakrita Pliha Roga
Garbhinirogahara Yoga-02
Ga´²¦¾adh¢ra´¢digu´a¢ª
Garbhi´¤º¦laharop¢yaª (01)
Gadhayonikaraka Lepah
Gandhaka Satvam
Gandhajirnarasasya Jarnayogena Kotivedhikaranam
Guduci Kalpah
Gu²uc¤kalpaª (02)
Grhaghni Gutika
Guggulupa®catiktagh¨tam
Gandhaka Sodhana-01
Gaja Balagraha Cikitsa
Gauripasanasyagunah
Gok¾ur¢dyavaleham
Gandhakakalpaª (04)
Gu²ahar¤tak¤ Sapa®cakolatakraprayogau (01)
Gautakrasya Sadharana Gunah
Gaja Asthi Sveda
Gaudika Bhaksa
Gavyaksiraja(vanslocana Bheda )gu´a
Garuåavartiª
Gu²¦cy¢ª¾a°prayog¢ª (04) (cakradattaª)
Ga´²am¢l¢haralepaª
Guducyadi Yoga
Gukhaºo¾ega´²¦¾aprayogaª
Gaja Vartmaklista Netraroga Cikitsa
Garbhaposaka Curna-07
Guggulu Yoga(4)
Garbhacint¢ma´irasaª - 2
Gaja Nadivranahara Langalyadi Kvatha
Garbha´¤vy¢padcikits¢ - 21
Ghrta Ksira Prayoga
Gaja Anaha Cikitsa-2
Gaja Sunarogahara Satadhauta Sarpi
Garbharak¾akayogaª (25)
Gudabhra¼ºarogecikits¢yogaª (4)
Gaja Gudadi Varti Anjana
Gayatryadi Ghrta
Gaja Unmadahara Kakapittadi Anjana
Gaje Aja Karisa Prayoga
Gaja Padarogahara Kasisadi Lepa
Gaja Varuni Prayoga Kala
Gandhak Pisti
Gu²uc¤tailam (02)
Garbhasr¢vacikits¢ - 14
Guggulupa®catiktakamgh¨tam
G¨hadh¦m¢dilepaª (03)
Gaja Slesmarogahara Lasuna Prayoga
Graha´¤harorasaª - 03
Gandhaka Sodhana-4
Godh¢pad¤m¦lakv¢m
Gandhodaka Nirmana Vidhi
Gaja Sarpadaste Sarkaradi Anjana Yoga
Gandhakava°a¤ª 7
Godh¢dim¢¼sarasaprayogaºcaª - 1
Gok¾ur¢dikv¢thaª - 01
Garbhini Svasa Cikitsa
Godanti Bhasma Prayoga-5
Gandhaka Jarana-01
Gaja Unmadanasaka Dhupa
Garbhadravitanam Jaranam-02
Gu²¦cy¢dilauha
Gairika Shodhan
Garbhi´¤v¢tarogep¢°aly¢dikv¢thaª
Gandhaka Pisti Vidhi-1
Gandhak¢dirasaª
Gandha Pisti Vidhi-7
Ghola Sahita Bhakta
Ga¼dh¢dijvaracikits¢
Gu²ata´²ulaprayogaª
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (33)
Gandmalahara Yoga-1
Gandhaka Sodhana Vidhi(01)
Gandhakasya Anupanah-2
Gu²aprayogaª (03)
Gu²uc¤ Gu´a¢ª (03)
Gulmaharaprayogaª - D
Guda Sevana Dosa
Gokshur Paka
Gaja Sarpadaste Khadiradi Dhupana
Gaja Vataja Murccha Cikitsa
Gandharvahasti Kalka
Gandh¢m¨tarasaª
Gugguluºodhanam (02)
Gandhakava°¤ (04)
Gaja Ksayahara Erandadi Dipana Yoga
Godanti Sodhana
Gar¦²adhvajarasaª
Girisindura Gunah
Garbhap¢larasa
Godugdhagu´a¢ª
Gu²abhall¢takaª (1)
Garavi¾aharagh¨tam (Am¨tagh¨ta)
Guggulukalpaª (02)
Gurupatakarirasah
Gopicandanasya Amayika Prayogah-5
Guggula Sodhana
Granthihara Rasakalpa(52)
Gu²apippal¤gh¨tam
Gandhakadravaª
Garbhasravaharo Yoga
Gav¢k¾¤kalkaª
G¢yatry¢dilepaª
Gandamalahara Yoga-02
Gu²¦cy¢disvarasaª
Gaja Taila Vyapanna Cikitsa
Gunjabhasma Prayoga
Garbhi´¤paricary¢-03
Gudadinasyam
Gandhaka Kalpah-4
Grisme Lepa
Gomayabhasma Gunah
Guducyadi Yogah
Gugguludh¦panam
Gaja Padarogahara Gojyadi Yoga
Ghan¢dikv¢thaª
Graha´¤kap¢°orasaª (5)
Gaja Karnarogahara Sigrvadi Taila
Gaja Madya Murccha Cikitsa
Gokshur & Brhat Gokshur
Gh¨tama´²agu´a¢ª
Gr¤¾ma¨tupathyam (3)
Gaja Unmadahara Karaviradi Anjana
Grahani Balcangeri Ghrta
Gandha Taila
G¢tradaurgandhyaharayogaª(02)
Gudaku°°amacikits¢ 8
Gaulya ( Puga Phala ) Guna
Gok¾ur¢dik¾¤rap¢kaª
Garbhaposaka Ksirapaka-04
Gandhaka Satvapatanam
Gaja Karnarogahara Kalyadi Karnapurana
Garavisa Hara Ankotamuladi Kvath Prayoga
Garbhi´¤¢h¢raª (Pa®cam M¢saª)
Gairik¢dilepaª (02)
Ghrta Dadhi
Gandhakasuddhi
Graha´¤haray¦¾aª (01)
Gu®j¢dilepaª
Godanti (haritala) Bhasma Vidhi-01
Gh¨takara®ja Gu´a
Graha´ik¢madav¢ra´asi¼haª
Gardarbha Mutra Guna
Garbhadruti Samskara
Gandhakapi¾°¤ (02)
Gandamalahara Arka-01
Ghrta Guna
Garbhasthapana Dravya
Gulvanapsa Sarbata
Garbhininam Apathya
Gomeda Dharana Phalam
Graha´¤gajakesar¤rasaª (01)
Guggul Tail
Gu²¢¾°akram
Granthivisarpeku¾°hatailam
Gaja Visaghna Siddhakadi Lepa
Garbhasravahar Yoga
Gu²¦cy¢dic¦r´am (02)
Gandhakakalpaª - 6
Gandhakalauhaª
Girikar´ik¢pu¾palepaª
Gom¦trahar¤tak¤yogaª
Graha´¤rogeapathyam
Gu²ucy¢dirasa®janam
Gaja Nadivrane Sallakyadi Yamak Sneha
Godhumadi Utkarika
Godhamamsa Guna
Gaja Slesma Prabhinnasya Cikitsa
Ghola Gunah
Gomayarasa Prayoga
Gulmak¢l¢nalorasaª
Garbhasr¢vaharak¾¤raª
Ga´²am¢l¢haranasyam (03)
Gandhakakalpaª - 21
Gu²¦c¤gh¨tam
Garbhaposaka Curna-10
Garbha´¤vy¢padcikits¢ - 13
Granthiparni Guna
Gu²an¢garaprayogaª
Gaja Vatarogahara Lasuna Prayoga
Galasundika Cikitsa
Galagandahara Haritala Lepah
Garu墮janam (02)
Gauriyadya Ghrta
Gudadilla Guna
Garbhaposaka Ksirapaka-05
Gandamalahara Yoga-07
Gambh¢r¤
Gonavan¤tam
Gaja Nadivranahara Dantyadi Yoga
Gaje Vajrakadi Taila
Gaja Unmadahara Rksapittadi Anjana
Ga¬g¢dharorasaª - 3
Godugdh Maricyadi Lepa
Gandhak¢dyamalaharaª
Gomutradi Ghrt
Gandhar¢ja Telam
Garbha Dravane Musa Yantra Siddhihi
Garbhi´¤¢h¢raª (Caturthaª M¢saª)
Graha´¤kap¢°orasaª - 10
Gu²aj¤rakayogaª
Gajasyahitakaradadhipayah
Gaja Murchhahara Srngveradi Yoga
Gomutra Karnapurana Prayoga
Godhumadi Lepa
Guducyadi Kvatha
Gom¦traga´²¦¾aª
Grdabhi Ghrta Gu´a
Goksura
Gh¢nyay¦¾am
Grahani Kapata Rasa
Gandhakapi¾°iyoga¾a°kam - 1
Graha´¤kap¢°arasaª (08)
Girija Prayoga
Gandmalahar Yoga-2
Gandhakadrutiª 1
Gaja Pittaja Murccha Cikitsa
Gandhak¢j¤r´abaddhorasaª
Gardabhi Dugdha Prayogah
Gaja Visaghna Candrodaya Yoga
Garbha´¤vy¢padcikits¢ - 20
Gulmaº¦lahararasaª - 2
Gyanodaya Rasa-01
Gomutradi Yogah ( Ksiralasake )
Gauripasana Gunah
Garbhavarodhako Arka
Godh¦mapi¾°¢didh¦paª
Garbhasr¢vecikits¢yogaª (2C)
Gogh¨taprayogaª
Graha´¤harayav¢g¦ª (04)
Ga´²¤r¢diharitagu´aª
Garbha Sulahara Cikitsa-2
Guramara Arka
Gaja Sarpadaste Pippalyadi Anjana Yoga
Gulmahara Yoga
Gu²uc¤ka¾¢yaª
Granthik¢dic¦r´am
Gandhaka Sevana
Gandhakatailam-1
Gulma Cikitsa-03
Godha Mansa Guna
Garbharak¾akayogaª (01)
Gu²¦c¤himaª
Guducyadiyogah
Garbhachalanhara Yoga-1
Gh¨tarahitatakram
Garbhagatav¢tacikits¢
Gomutra Gunah
Guduci Svarasa
Gugguluºodhanavidhiª (5)
Guggulv¢diva°¤
Guduci Yogah
Gaulya Rasa
Gandhaka Kalpah-7
Gaja Agnidipaka Kumbhikadi Ksara
Gambharipatra Ahar Guna
Gandhakagandhahara´am
Gaja Padarogahara Prapoundarikadi Yoga
Garbha´¤vy¢padcikits¢ - 18
Gulmaharayogaª (01)
Graha´¤kap¢°ava°ik¢
Gomutragandhi Silajitasya Gunah
Garbhi´¤paricary¢ - 01
Gaja Krmi Kostha Cikitsa
Galatku¾°haharorasaªª
Gautakrasya Gunah
Gaja Slesma-krmihara Modaka
Gaja Sarpadaste Ajapayadi Yoga
Gaur¢dyatailam
Guggulupa®catiktagh¨ta
Gr¢myam¢¼saª
Gaje Netrapakahara Yoga-1
Grahopaºaman¢rthamnasyam
Gu²ucy¢digh¨tam (02)
Garbhavrddhikara Yoga
Gandhakabhraka Caranartha Gandhagra Yogah
Graha´y¢takraª
Gaja Pittahara Niruhavasti
Gambh¢r¤ ( Phala )
Gaja Snehana Pratipana Bhojana Kalpana
Guggulur¦butailayoprayogaª (2)
Ghrt Kumari Prayoga
Gu²¦cy¢ª¾a°prayog¢ª (01) (cakradattaª)
Gr¢h¤dravyaª
Gandhakayogaª (03)
Gaja Unmadahara Tanduliyakamuladi Anjana
Garbhadatri Katipay Yoga
Galaga´²anudrasaª
Gopy¢digh¨tam
Gaja Kaphaja Dronikarogahara Kusthadi Yoga
Gaja Paittika Sarpadasta Cikitsa
Godha Mamsa Gunah
Gaja Visaghna Trikatvadi Yoga
Graha´yantakalehaª
G¢lita¢mrarasagu´a¢ª
Gandhakapi¾°iyoga¾a°kam - 4
Giloya Sarbata-2
Gaja Atisvinna Cikitsa
Gaja Karnarogahara Prapoundarikadi Taila
Gaja Marmagatanadivrane Yavadi Gutika
Gaja Nadivrane Jivantyadi Varti
Gorasadi Yukta Yusa Guna
Ghosh Akrasta Tamra
Guggulu Rasayana
Gop¢tmaj¢digh¨tam
Gaja Nayampreksi Netraroga Cikitsa
Garbhanirodhaka Yoga
Gu®j¢tailam (02)
Gostan¢dinasyayogaª
Gopicandanadi Masi
Guduci Kvatha
Graha´¤º¢rd¦larasaª (01)
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (04)
Guå¢dinasyam (02)
Guduci Kalpa Yoga
Galagandahara Cikitsa
Godhuma Guna
Ga¬g¢dharac¦r´am (06)
Gandhakanagadrutijarana
Gosakrsta Yoga Se Sulva Ka Hema Nirmana
Garbhasosa Chikitsa
Gandhaka Kalpah-6b
Gaja Svanadamse Pippalyadi Kalka
Gaje Anahahara Vasti
Gandhakaºuddhiª (02)
Gom¦trasiddhama´²¦ram
Grinjana Guna
Ghrtamaksikadi Yoga
Gomutra Yoga
Garbhaposaka Yoga-03
Gunjamuladyam Tailam
Garbhasr¢vacikits¢ - 01
Granthivisarpahara Yoga
Gardabha Khura Yogah
Guggulu Bhedah
Garbhapatahara Lajjalvadi Yoga
Garbhini Kasa Cikitsa
Gaja Vataja Madatayayahara Yoga
Gu²acatu¾°ayagu°ik¢ (4)
Gandhat¨´aºodhanam
Gh¨tap¦raª / Ghavaraª
Gulmadebhasi¼horasaª
Guda Guna
Gu²¢¾°aka
Graha´¤kap¢°arasaª (03)
Gu²adugdhayogaª
Ga¬g¢dharac¦r´am (05)
Gu²ucy¢dikali¬gakv¢thaª
Gandmalyam Katipaya Yoga
Gaja Svanadamse Svetasarsapadi Curna
Gaja Patalaksa Netraroga Cikitsa
Gandhaka Kalpah-8
Gandhapasana Yogah
Gudadi Curna
Guggulv¢ditailam
Gavya Dharosna Guna
Garbh¢dh¢nayogaª (1)
Gaja Sura Pratipana Vidhi
Garbhasravahara Yoga
Gugguluras¢yanam (02)
Gaja Vata Sopha Cikitsa
Gandhaka Jarana Phala
Gardhabha Mamsa Guna
Ghrta Saindhava Yoga
Gaja Hriveradi Anjana
Garbhini Raktasrava Cikitsa
Gor¢´¤gu´¢ª
Gandhakakalpaª (02)
Godh¢dim¢¼sasiddhabastiª
Gaja Padaksata Cikitsa
Graha´y¢m¢h¢rakalpan¢ (02)
Gomutra Guna
Godhuma Yoga
Gundr¢didugdham
Guda Kita Chikitsa
Gaja Kitavisahara Ksirivrksadi Kalka
Gaja Anaha Roge Svarjikadi Yoga
Grahaave¾acikits¢yogaª
Garbhaposaka Ksirapaka-02
Garbhaposaka Ksirapaka-08
Garbhadharana Yoga-2
Gaja Sarpadaste Svetadi Yoga
G¨hadh¦m¢dikv¢thaª
Guggulukalpaª (04)
Gaja Balya Medakaa Vidhi-02
Gairikagu´aª
Graha´¤kap¢°apa®c¢nanarasaª
Gunja
Grahanihara Pathya
Gandhaka Rasayanam
Gandhaka Tailam-1
G¢¬geruky¢diphalagu´aª
Gu²¦cisvarasaª
Garbh¢dh¢nayogaª (2)
Gaja Aghataja Sothahara Bisadi Kvatha
Gaja Neelmegha Gutika
Gaja Visaroge Anjana
Gugguluras¢yanam (01)
Gu²¢dic¦r´am (01)
Garbhinaya Tritayamasae Garbhasravahara Yoga
Guhyadaurgandhyan¢ºanayogaª
Garavisa Hara Sitadi Curna
Gar¦²¢gadorasaª - 1
Gaja Karnarogahara Saileyadi Dhupana
Garbhaposaka Curna-01
Gramsukara Mamsa Gunah
Gho°ak¤dugdha Guna
Gundarocanadi Curna
Gu²abhall¢takaª (02)
Guducyadi Kvatha (vataja Masurika)
Guducyadi Rasayana-02
Gaja Slesmahara Vasti
Gh¨tayogaª (02)
Granthivisarpedaºam¦latailam
Gu²apippal¤
Garalakarkaradi Curna
Guggulu Dhupan
Gu²an¢garayogaª
Gandhak¢dilepaª (01)
Gandha Daham
Garbhi´¤cikits¢yogaª (Dvit¤yaª M¢saª)
Graha´¤cikits¢yogaª 04
Gandhak Sodhanam-3
Gaja Aksipaka Cikitsa
Guducyadipacana
Gokanta Guna
Godanti Haratala Bhasma
Guggulu Sevana
Gu²uc¤ Yoga (05)
Gundr¢digh¨tam
Gu°ik¢®janam (03)
G¢²h¤kara´ayogaª (01)
Gaja Ksira Vyapata Cikitsa
Gandupada Anjanam
Ga¼dhak¢diyogaª
Gaja Visaghna Ardrakadi Yoga
Gangavali Svarasadi Yogah ( Arse )
Gomeda Pisti Prayoga-03
Guggulukalpaª (08)
Gaja Padarogahara Suskaksadi Ksara
Garbhi´¤vamanaharayogaª
Gomayadi Lepa
Gu²¢diyogaª
Gairik¢dilepam
Ghandhaka Sodhana-01
Guggulv¢dilepaª
Gaja Sadya Sneha Vidhi-06
Gandhaka Sodhana Vidhi(02)
Guducyadi Pacana
Garbhasr¢vacikits¢ - 15
Ga´²alik¢lepaª
Gok¾urac¦r´a
Garbhini Vata Cikitsa-3
Grsmasundaravataka Guna
Gulmarogepathyam
Gu²¦cy¢dic¦r´am
Garbhadruti
Gaja Snehana Pratipana Ahara
Gogh¨t¢dibastiª
Galagandaroge Pathya
Gh¢n¢gu´a
Garbha´¤vy¢padcikits¢ - 15
Gugguly¢dyams¦ryap¢katailam
Giloya Satva Anupana Evam Guna
Gulmarogepippaly¢dic¦r´am
Ga¬g¢dharakv¢tham
Gu®j¢patr¢dilepaª
Gandhaka Tail
Gu²¦cy¢dika¾¢yaª (05)
Galagandahara Lepa Bandhah
Granthi Artava Cikitsa
Gandhakakalpaª - 1
Ga¬g¢dharac¦r´am (01)
Gaja Dronika Rogahara Grahdhumadiyoga
Gaja Mrttikabhaksanaroge Ahara
Gu²uc¤satvaª (Pittajajvare)
Gh¨t¢j¤r´acikits¢
Gandhakagandhan¢ºanaprak¢raª
Gajapippal¤gu´aª
Gandhaka Bhasma Pariksa Gunah
Garbhapata Hara Cikitsa-2
Gandhaka Sodhana -e
Gandhak Sodhana
Gaja Nadivrana Sodhanartha Sankhinyadi Ghrta
Gauripasana Guna
Gandhaka Gandhanasa-02
Gudabhra¼ºarogecikits¢yogaª (3)
Gandha Tailam
Ghrtkarnapuran Prayoga
Galaganda Upchar
Gandhak¢dipr¢ºanam
Gandhaka Druti Guna
Gavyagh¨t¢diyogaª
Godanti Bhasma Prayoga-2
Ghrta Pana
Garbhaºo¾acikits¢ª
Ghan Mamsa Arka Niskasan Vidhi
Gorocanadi Yoga
Gaja Bahyakrmihara Haridradi Lepa
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (20)
Ga¬g¢dharorasaª (01)
Gandhakaras¢yanam 5
Gau²amadyagu´a¢ª
Gairik¢dilepaª (03)
Garbha´¤vy¢padcikits¢ - 02
Gandupada Krmi Vyadhi Anupana
Ghrtapakva Mamsa Guna
Gajananda Vati
Guhyarasa
Gu²¦c¤svarasaª (01)
Gandhaka Bandhan-pancham Prakara
Graha´¤haram¢¼sarasaª (02)
Garbhasr¢vacikits¢ - 13
Gugguluºodhanam (01)
Gaganagarbh¢va°¤
Godanti Bhasma
Ghrtasadhitaahara Gunah
Ghrta Svedana
Grhadhumadi Vartti
Guhyasutah
Galatkusthari Rasa-01
Gaja Vataja Sula Hara Anjana
Grahavesa Cikitsa
Garuranjana-2
Granthivisarpeaºvagandh¢dilepaª
Guggulaprayogaª
Granthika Gunah
Gu®j¢dilepaª (03)
Gaja Katuka Lavana Sevana Vidhi
Graha´¤kap¢°orasaª - 16
Ghrtadi Upanah
Garbhasr¢vacikits¢¢ - 11
Gandhakadi Yoga Se Mrtasuta Ka Hemakarana
Gaja Dronika Rogahara Sakaparnyadi Lepa
Gaudadhi Guna
Gulvanapsa Sarbata Roganusara Anupana
Guggulv¢diyogaª
Gauri Madhya Guna
Gaja Mrttika Abhilasahara Ustra Mutra
Garbhi´¤º¦laharop¢yaª (05)
Garbhi´¤º¦laharop¢yaª (09)
Grama Sukara Mamsa Guna
Garbhasr¢varodhakayogaª - Pa®camm¢sa
Graha´¤kapardapo°al¤
Ghr¢´aprav¨ttaraktecikits¢yogaª (3)
Graha´¤gajakesar¤rasaª - 02
Gajavyadhi Cikitsa-1
Gaja Kaphadusta Sira Cikitsa
Gandhaka Sodhanam
Gaja Hitakari Vasa Upayoga
Gaja Visanasana Trvrttadi Anjana Yoga
Gorocan¢dilepaª
Guharog¢rirasaª
Gu®j¢ ( B¤ja )
Gaja Anaha Cikitsa-7
Goksuradikvatha
Godh¦mapatraphenik¢
Gairika Satvapatnam
Gudatakra
Granthik¢dikv¢thaª (04)
Gandhapasana Pistika Yoga
Gambhari Phala Guna
Gu²ad¤pyakayogaª
Gaja Nadivrane Pathya
Ghrta Anupana
Gaja Dantanadihara Manjisthadi Yoga
Ghanasaptakaka¾¢yaª
Gorocanadi Yogah
Gandhasma Pistika
Gaja Padarogahara Sitikarana Upaya
Grha Nasaka Dhupa
Graha´¤kap¢°orasaª - 25
Gaja Nadivranahara Pathadi Yoga
Gaja Adhamanahara Hingvadi Yoga
Garbhaprada Lepa
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (1)
Gaja Dantaroga Cikitsa
Ghonasa Sarpadamsa Visahara Yogah
Gaja Dronikarogahara Nimbadi Yoga
Gok¾urakagu´a¢ª
Gudadi Curna
Ga´²agop¢lik¢lepam
Grathitarakta Cikitsa
Gardhabha Mutra Guna
Gaja Rogahara Astakarisa
Gaja Nadivrane Arkaksiradi Yoga
Gaja Sannipataja Prabhinnasya Cikitsa
Gunja Sodhana
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (2)
Granthyadi Kadha
Garbhini Chardihara Yogah
Gaja Ksinatahara Pyasyadi Yoga
Gunjamula Nasya Yogah
Gandhak Shodhan-3
Gandhakaºodhanam
Gagan¢dirasaª
Gaja Padarogahara Trivrtadi Kalka
Gaja Dantanadihara Naktamalasya Taila-02
Gaja Lekhaniya Anjana
Goksura Paka
Godh¦magu´a¢ª (H¢r¤tasa¼hit¢)
Gaja Agnidipaka Brahtyadi Yoga
Gajakarnahara Lepa
Gaja Digdhaviddhe Somavalkaladi Yoga
Garbh Dharak Yoga
Graha´¤kap¢°arasaª (04)
G¨hadh¦m¢dilepaª (01)
Grass Jarana
Gandhaka Bandha-3
Graha´¤kap¢°orasaª (2)
Gr¤¾ma¨tupathyam (6)
Grismakale Secana
Gucchakkanda Gu´a
Garbhadravanayogyabijasiddhih - 6
Gu²atakram (¹uktam)
Gulab Sarbata-1
Gaja Anaha Cikitsa-11
Goksuradi Ghrta
G¢bhm¢r¤¼m¦la Gu´a¢ª
Gandhaka Parlepa Prayoga
Garbhini Urodahahara Yogah
Gudavartti
Garbhasthapana Yoga
Gorocanadi Yogah
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (32)
Gomutradi Guna
Grdhrasi Cikitsa
Gaja Mrttika Abhilasahara Mahisa Mutra
Guhyakhyasutena Vangavedhah
Graha´¤haray¦¾aª (02)
Garbhasravahara Karma
Girikarni
Garbhi´¤¢h¢rayogaª (1)
Graha´¤madav¢ra´asi¼horasaª
Gajopacara-1
Gaja Digdhaviddhe Haridradi Curna Yoga
Garbha Bilasa Rasa
Gaja Vidanga-medaka Prayoga
Graha´¤haray¦¾aª
Garbhaposaka Curna-02
Gh¨t¢divibh¢g¢nus¢ramadhik¢rabhedaª (02)
Guducyadi Kasaya
Gh¨tatail¢diprayogaª - 02 (cakradattaª)
Galagandahara Tailam
Gaja Nadivrana Sodhanartha Brhatyadi Taila
Gauryy¢digh¨tam
Gau Mamsa Guna
Graha´¤hararasaª
Garbhinaya Panchammasae Garbhasravahara Yoga
Grnjana ( Lasuna Bheda) Guna
Gu²aloham
Garmotika Gu´a
Gandhak Sodhan Vidhi-2
Gomayarasaprayogaª
Gudad¢h¢dausekaª (1)
Gaja Padarogahara Somavalkaladi Yoga
Gandha Dravya Sodhana
Garbhi´¤paricary¢-04
Gura Guna
Gom¦trayogaª (01)
Garbhi´¤cikits¢yogaª (Pratham M¢saª)
Goksuradi Lepa
Garbhini Jvara Cikitsa
Gaudugdhagunah
Gu²ayuktadugdham
Gandhakapi¾°¤ (01)
Gaja Dandaksa Netraroga Cikitsa
Gugguluprayogaª (01)
Gandhaka Rasyan
Gaja Atiyatahara Ahara
Gh¨t¢dilepaª
Garbhasr¢vecikits¢yogaª (2B)
Garbharak¾akayogaª (21)
Gaja Kacahara Anjana
Gaja Kaphaja Dronikarogahara Mudgadi Yusa
Gaja Ksayahara Sriparnyadi Yoga
Gomayarasadi Yoga
Gunja Guna
Gaja Visaghna Padmini Pralepa
Garbhacint¢ma´irasaª (02)
Gudabhrmsa Cikitsa
Gaja Anaha Cikitsa-1
Gu²¢nnam
Guggulu Yoga(3)
Gaja Ksara Atidagdhe Simcana-01
Gocandan¢diyoga (Ras¢yana)
Gandhak Kalpah-13
Gajapippaliguna
Godanti Bhasma Prayoga-4
Garahan¤matsyam¢¼saª
Gau Roga Nasaka Yoga
Gaja Vamathu Pathya
Gok¾ur¢digu°ik¢
Ga¬g¢dharac¦r´am
Ga¼dhadravy¢´aiª
Gavya Dadhi Gunah
Garavisa Hara Pippalyadi Kvath
Galatkusthhara Taila
Gu²uc¤
Garbhadravitanam Jaranam-01
Gandhaka Pisti
Ghrtakaranam-01
Guducyadigana Prayoga
Gaja Vapi Sveda
Gu´amahodadhirasaª
Gomak¾ik¢haraprayogaª
Ga´²¤ras¢yanam
Garbhini Rogahara Samanya Upaya
Garbhasr¢vacikits¢ - 06
Gu²aj¤rakagu°ik¢
Gorocan¢gu´a¢ª
Gardabhi Navanita Guna
Gu²aºu´°hy¢diyogaª
Gauripasana Sodhanam
Graha´¤gajakesar¤rasaª - 01
Gaja Vatagatinasaka Dhupana
Gandhakakalpaª 20
Gu²uc¤kalpaª (03)
Godhuma Pisti Guna
Gaja Grisma Ritve Pratipana
Garbharak¾akayogaª (15)
Gandha Dosa Nasana Upaya
Gandhaka Suddhi
Graha´y¢rirasaª
Gaja Murchhahara Badaradi Yoga
Gu®j¢bhadrarasa
Gaja Pittaja Vamathu Hara Yoga
Gau Ghritam Guna
Ghrt Dugdhadi Gandusa
Garbhap¢taka Yoga
Ghrta Unuddhrta Takra
Grahaniroga Pathya
Gaja Vataja Mutrasanga Cikitsa
Gardabhi Ghrta Guna
Gaja Unmadahara Dhupa
Gaja Ratrijagrana Cikitsa
Gomayaras¢diyogaª
Gairikadya Malahara
Graha´¤kap¢°orasaª - 19
Graha´yantakagh¨tam
Gudabhra¼ºaharayogaª
Gu²¢rdrakayogaª (02)
Gaje Sura Prayoga-03
Ghritaprayoga
Gudadi Leha
Guducighana Vati (samsana Vati) Roganusara Anupana-02
Gaja Dantarogahara Rocanadi Curna
Guå¢dilepaª
Graha´¤mihiratailam
Gu²¢dima´²¦ram
Ga´eºvar¤rasaª
Guggulu Kalpa Matra Evam Ayogya
Guh¢garodbhavap¦gaª
Gu²¢digh¨tam
Gojiva
Girimadhya Guna
Garbhadruti Nirman
Gu²¦cy¢ª¾a°prayog¢ª (05) (cakradattaª)
Gandamalahara Arka-02
Gu²¦c¤kv¢thaª
Gandhakakajjalik¢
Gom¦tragugguluprayogaª
Gaja Vataja Grahanihara Jambavadi Asava
Gandhaka Satva
Godh¦map¢kaª
Granthipar´¤ ( M¦la )
Gu²ucy¢digh¨tam (05)
Garbha Varnya Yoga-02
Garbhaposaka Ksirapaka-01
Gopaniyadi Taila
Gandhaka Yoga
Gu®j¢dya Tailam (01)
Guggulu
Gandhaka Kushtahara Prayoga-02
Gandamalahara Yoga-01
Gu²¢dic¦r´am (02)
Ga¬g¢dharorasaª (02)
Gulmahara Pathya
G¨hadh¦magu°ik¢
Gudap¢kaghnayogam (a)
Gok¾ur¢dika¾¢yaª
Gaja Vibhitakadi Anjana
Granthi Roga Nasaka Arka
Gaja Bhara Unmathana Cikitsa
Gavya Navanita Guna
Garbhi´¤º¦laharop¢yaª (02)
Gandhakava°¤ (02)
Gandhakakalpaª - 2
Gile Makhtuma Gunah
Gudabhra¼ºaharayogaª (04)
Gar¦åaº¢lidh¢nyagu´a¢ª (H¢r¤tasa¼hit¢)
Gandhakaºodhana Sista Ghrta Prayoga
Gr¤¾ma¨tupathyam (1)
Gaja Vatika Siroroga Cikitsa
Grahabadhahara Cikitsa
Gok¾ura K¾¢ra Gu´a¢ª
Gucchakara®ja Gu´a
Gulmav¢°yaprayogaª
Gandamala Kupathyam
Garbhadravanayogyabijasiddhih - 2
Graha´¤kap¢°arasaª (11)
Guducighana Vati (samsana Vati) Roganusara Anupana
Gaja Sonitameha Pathya
Gaja Sonitamehahara Mudgadi Yusa
Gomayagh¨tam (cakradatta)
Gaja Siddharthakama Vyadhi Cikitsa
Gaja Siroccheda Parisecana
Gaja Medhra Sothahara Udumbaradi Lepa
Gandhaka Bandhana-03
Gomed Shodhan
Ghola Vataka Nirmana
Gaja Svanadamse Haridradi Kalka
Ghrtadi Visa
Garudodgara Guna
Gandhaka Jarana Phalam-02
Grahani Kalingadicurna
Girikar´ik¢nasyam
Ghrta Uddhrta Takra
Gagan¢diyogaª
Garbhadrutih - 4
Gu²uc¤ Yoga (03)
Garbhi´¤pathya¢h¢raª (Saptam M¢saª)
Garavisa Hara Murvadi Curna
Garbhi´¤º¦laharop¢yaª (10)
Ghola Guna
Grassman Samskara
Gandharaja Taila(dwitiya Paka)
Gile Armani Gunah
Garbhadravanayogyam Bijasadhanam-01
Godherakavi¾¢pahamnasyam
Gudavari Snana
Gandhaka Bhavana-2
Gandhakaras¢yanam (04)
Gauripasana Satvapatanam
Gaja Kanthasotha Cikitsa
Gomeda Bhasma Vidhi
Gaja Slesma Nasaka Ahara
Gadamur¢rirasaª
Gaja Vataja Pandu Cikitsa
Gaja Bhutagraha Cikitsa
Gairikadi Kvathah
Gur¦pa®cam¦l¤kv¢thaª
Goksura Arka Gunah
Gandhakasya Amayika Prayogah-1
Gojihvadi Kvatha
Godh¦magu´a¢ª
Gaja Mutrasangahara Syonakadi Ksirapaka
Ghava Tail
Godhayakrtanjanam
Gudapidanasaka
Gavedhuka Guna
Gaja Visajanya Vamathu Nasana Yoga-4
Galaºu´²ik¢rogaharayogaª - 04
Gajac¢rm¢rirasaª
Gandhakaras¢yanaª
Gaje Majja Prayoga
G¢bhm¢rik¢ Phala¼ Gu´a¢ª (02)
Guhyadigatapidikayama Asvathadilepa
G¨hadh¦m¢dic¦r´am (01)
Godh¦magu´a¢ª (r¢janigha´°auª)
Gudaku°°amacikits¢ 6
Gav¢diºak¨dgu´a¢ª
Gu²uc¤kalpaª (04)
Garbharak¾akayogaª (18)
Garbhini Raktapitta Cikitsa
Gaja Karnarogahara Gandiradi Karnapurana
Gokshruadyavaleha
Gauda Madya Guna
Garbhadharaka Yoga
Gudardraka Vardhamana Prayoga
Gaja Somavalkala Sura Prayoga
Gaja Visanasini Tagaradi Yoga
Guda Yukta Dadhi Guna
Gugguluºodhanavidhiª (2)
Gavaksi Curna
Garbha Dharana Yoga-5
Gugguluyoga
Gaj Pittahara Vasti-02
Galaga´²elepaª
Gudhala Sarbata-2
Gu²ucy¢dibasti (Kv¢thaª)
Garbha Drutikara Vida
Grahaniroghara Yoga
Gom¦traª (kar´ap¦ra´a)
Gaja Svanadamse Siddharthakadi Yoga
Girikadali Gu´¢
Guducydi Ghrta
Gulmaharaprayogaª - A
Gu²uc¤taila
Guducyadi Modaka
Godh¦mak¾¤raprayogam
Garbh¢ºayaºodhanaparicary¢
Gaganaparpa°¤rasaª
Gaja Dantanadihara Kakolyadi Taila
Gandhaka Sevanakale Apathyah
Gairika Sudhi
Gandhakaj¢ra´am (01)
Gaja Slesma Murccha Cikitsa
Garbhdruti Sanskara
Gulm¢rirasaª
Gu²dadhigu´a
Gandhaka Jarana-02
Gok¾ur¢dileha
Gandha Pisti Vidhi -7
Graha Badhahar Yoga
Gaja Guggulu Prayoga Vidhi-2
Ghanacandanadikvathah
Gaja Netraroga Hara Yoga-3
Garbhap¢larasaª - 2
G¢tradurgandhaharalepaª
Gaja Padasthirikarana Yoga
Gudaroge Apathya
Gaja Agnidagdhe Padmadi Curna
Gandhabandha Yoga
Guggula Guna
Gutikanjana
G¨hadh¦m¢dilepaª (02)
Guda Yogah
Gaja Mrttika Abhilasahara Aja Mutra
Godanti (haritala) Bhasma Vidhi-02
Gandhaka Jaranakramena Satavedhi Rasa
Gandhakaprayogam
Garbhadrut Nirmana Vidhi
Guduchyadi Kvathah ( Amavate )
Gudamisrita Dadhi Gunah
Gulmaplihe Visakalpa(18)
Gok¾urab¤jac¦r´am
Gok¾urap¢kaª (02)
Gaja Hitakara Lavana Yoga
Guduci Kalka
Garbhi´¤¢h¢rayogaª (2)
Gandh¢ºmagarbhorasaª
Guda Yukta Jana Guna
Gaja Sarva Dantaroga Cikitsa
Gandhakadi Lepa-03
Girikarnika Kalka
Gardabhi Dugdha Guna
Gu²uc¤tailam (01)
Gaja Padarogahara Cikitsa
Gaja Nadivranahara Trikatvadi Kalka
Gopittadi Anjana
Ghrta Prayog
Gugguluva°ik¢
Gaja Padarogahara Kutajadi Kvatha
Gangambu Gunah
Gau Dharosn Dugdh
Gandhaka Pisti-4
Granthyadi Kvatha
Gaja Nadivranahara Saimdhavadi Gutika
Gandhaka Rasayana
G¢tradaurgandhyaharayogaª(06)
Gajabrmhana Pinda
Gaja Sonita Andasya Cikitsa
Gaja Murchhahara Basti
Gu²¢¾°akam (Bh¢vaprak¢ºª)
Garbhi´¤pittajvaraharakv¢thaª
Gu®j¢phalalepaª (01)
Gaja Mukhadwara Visodhana Cikitsa
Gaja Madaksina Cikitsa
Ga¬g¢vat¤m¦layogaª
Ganeruka Guna
Gandmalahara Yoga
Gaja Dantaroge Vesta Bhaksana
Gandhamrita Rasa
Garan¢ºanorasaª
Guduccyadi Kvatha
Gomeda Rasayana
Grahani Takrayoga
Gaja Visanasaka Haridradi Yoga
Garbhi´¤º¦laharop¢yaª (13)
Gairikasya Gu´aª
Garbhprada Yoga
Gho´°¢phal¢divarttiª
Gandhakava°¤ (03)
Gramya Cataka Mamsa Guna
Gaja Lohitaksa Netraroga Cikitsa
Garbhi´¤º¦laharop¢yaª (17)
Gandhviroja Taila
Gaja Kaphaja Vamathuhara Yoga
Gaja Mrttika Abhilasahara Gaja Mutra
Gaja Krminasaka Putikadi Yoga
Guh¢m¦l¢dya®janam
Garbhasyasodhana Yoga-01
Gandamala Cikitsa
Gu²¦cisvarasayogaª - 1
Gandhaka Visa Cikitsa
Gandhaka Sodhanam-6
Ga´²ik¢dro´aª
Ga¼²¦¾a - 01
Godanti Bhasma Prayoga-8
Gajapippali Sodhana
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (7)
Gostany¢dilehaª
Godh¦mama´²aª
Gaja Anaha Cikitsa-8
Gamdhakamaliya Yasadadrava Nirmana-1
Gaja Sarpadaste Trivrttadi Virecana Yoga
Gandhaka Sodhana Vidhi-1
Gadhayonikaraka Yogah
Graha´¤kap¢°orasaª - 01
Gaja Sarpadaste Aadalyadi Yoga
Granthihara Lepa
Godh¢vi¾acikits¢yogaª (2)
Gaja Pittadusta Sira Cikitsa
Gom¦trasiddhama´²¦ra
Galasothahara Lepa
Gandhakajaranam
Ghanasa¬kocarasaª
Gulmak¢l¢nalorasaª (01)
Garbhadravanayogyabijasiddhih - 3
Gandhakadi Curna
Garbhasth¢panaga´aª
Gandhakava°¤ - 4
Gardhabhah Mamsa Guna
Gaja Balya Vesavara Vidhi-02
Garbhasosahara Yoga
Gandupada Tail
Gu²aharitak¤gu°ik¢
Gandhakadi Kvatha
Gaja Pippali
Gaur¤p¢¾¢´a(malla)¹odhanam
Gu²¦c¤
Gandhakava°a¤ª 9
Gandh¢bhrakam
Gaja Hitakari Bala Sneha
Garbha´¤vy¢padcikits¢ - 04
Gandhaka Kalpah-6a
Goj¤tailam
Gu²¢rdrakaprayogaª
Garbhinaya Saptammasae Garbhasravahara Yoga
Gaja Balaksapane Prapunnagadi Taila
Guduccyadi Pacana
Ghodacoli( Asvakancuki ) Rasah
Guv¢kasvinnaphalagu´aª
Garbhasr¢varodhakayogaª - A¾°amm¢sa
Garbharak¾akayogaª (02)
Gop¤²y¢digh¨tam
Ghanacandan¢dikv¢thaª
Goskrta Guna
Gulabi Malahama
Garbhapatahara Sarkaradi Yoga
Galasundi Cikitsa
Gu²apippal¤gu´aª
Gu²ucy¢di Gh¨ta - 1
Graha´y¢pey¢
Gaja Vidyutadihata Netraroga Cikitsa
Gandhak¢dilepaª (05)
Girisindura Gunah
Gaja Nadivranasodhanartha Tarkaryadi Yoga
G¢bhm¢r¤ Phalamajj¢ Gu´a¢ª
Gandhak¢nup¢nam 1
Gu²asahitadadhiª
Gh¨tap¢nam
Gu²uc¤gh¨tam (04)
Gunja Shodhana Evam Guna
Gu²ucy¢ditailam
Gaja Pittakaphaja Dronikarogahara Asvatthadi Curnayoga
Granthivisarpaharapathya
Gopicandanasya Amayika Prayogah-1
Gaudadi Yoga
Gu²¦c¤prayogaª (04)
Garbhi´¤pathya¢h¢raª (½a¾°ham M¢saª)
Garbhapatahara Yoga
Godadhiª
Gop¢lik¢m¦laba¼dhaª
Grasa Jarita Rasa
Garbhi´y¢yogaª(M¢s¢num¢sik¢ª)(09)
Gunjadi Udvartnama
Grahanivajrakapata
Garbhaajanane Dhusturaprayoga
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (19)
Gu²an¢garaprayogam(01)
Gandhaka Prayoga
Gadamur¢rirasaª - 2
Guda Svayathu Cikitsa
Gandhakaloham
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (15)
Grnjanakabija Yogah
Gh¨tatail¢diprayogaª - 01 (cakradattaª)
Ghanasa¬kocan¢marasaª
Gandhaputana Cikitsa
Garbhini Stanaksatajadaha Cikitsa
Guggulukalpaª (01)
Guda Ksiradi Yoga
Gambhariphala Guna
Garbhi´¤jvaracikits¢ - 2
Gu²ayogaª
Ghrta Madhu Yoga
Gaja Mutrasanganasaka Svadanstradi Kvatha
Gandhakarasa Parpati
Guggulupancatiktaka Taila
Gulmaharaprayogaª - E
Gaja Marga Murccha Cikitsa
Garbhini Atisarahara Yogah
Gaja Netraroge Parisecanartha Dravya
Gaja Mamsa Sveda
Garbhap¢takac¦r´am
Gandhaka Pisti Taravedha(tamra Bhasma)
Gu®j¢dim¦laprayogaª
Ghantavali Guna
Gudabhra¼ºaharayogaª (01)
Gaja Balaksapane Srngadi Lepa
Gu²¢digu°ik¢
Gugguluva°akaª
Gandhaka Guda Vati
Garbhi´y¢yogaª(M¢s¢num¢sik¢ª)(04)
Gu²¦cy¢dika¾¢yaª (06)
Gandhakakalpaª (05)
Garbhasravahara Udumbaradi Yoga
Gu²ar¢sn¢dilehaª
Garan¢ºanarasaª
Gandhaka Guna
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (16)
Granthi- Arbudahara Lepah
Gandhakatailam
Gudaku°°amacikits¢ 7
Gamdhakamaliya Yasada Nirmana
Galaroge Manduralepa
Gaja Vasa Vyapata Cikitsa
Gaja Nadivranahara Sakrdarasadi Yoga
Gaja Balya Lasuna Ksirapaka
Ghrtpurah Guna
Gudbhra¼ºepadmin¤patraprayogaª
Garbhakaraka Yogah-1
Girikarnikadi Yoga
Gandhakayogaª
Garbha Dharana Yoga-8
Gaja Hemanta Ritve Surapana Vidhi
Gaja Ksayahara Palasadi Yoga
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (12)
Gaja Sarpadaste Siddharthakadi Yoga
Gh¨tabharjitahar¤tak¤ (02)
Guducyadiloham
Gaja Medhra Sothahara Sarjadi Kvatha
Gomutra Mandura
Gudaroge Pathya
Graha´yarirasaª - 01
Garbharak¾akayogaª (07)
Granthik¢dikv¢thaª (01)
Gaganasundarorasaª (03)
Gu²ucy¢dilepaª
Ghrtatarpana Vidhi
Ghrt Prayoga
Gaja Vata-pittaja Sula Cikitsa
Galagandahara Lepa-02
Gosakrtadi Lepa
Gorocana Lepa
Grahanikapata Ras
Gandhaka Jirna Rasa
Gandhaka Pisti Vidhi-7
Gudabhra¼ºem¦¾ik¢dyatailam
Gomamsa Dhupana
Garbhaposaka Curna-08
Gavaksimula Prayoga
Gandiradi Taila
Godh¦m¢dic¦r´am (02)
G¢tradaurgandhyan¢ºanaulepau
Gaja Atarusakadi Pariseka
Gaja Aghataja Sothahara Jambavadi Kalka
Galatkusthhara Yoga-01
Gaja Karnarogahara Ankoladi Svarasa
Graha´y¢m¢h¢rakalpan¢ (03)
Girikar´ik¢m¦lalepaª
Gu²uc¤kalpaª (01)
Gaja Atisarahara Piccha Vasti
Ghrtadi Yoga
G²ucy¢digh¨taª
Gunjamulasya Navana
Garbhavinodarasaª
Garbhi´¤rogaharayogaª
Gairik¢dikv¢thaª
Gaja Kitavisahara Amkotadi Kvatha
Gulma Cikitsa-02
Gu²apippal¤yogaª
Gandmalahar Yoga-5
Granthivisarpekampillak¢ditailam
Gaja Sannipatika Siroroga Cikitsa
Garbhachalanhara Yoga-2
Gairikadi Rasakriya
Gaja Katasodhana Curna
Guhyavangakaranam Tenavedhahsca
Granthiparniadi Yoga-01
Gaja Udararoga Hara Lavana Guna
Gu²¢dimodakaª (01)
Grahani Kapata Rasa Prayoga(02)
Gavaya Mamsa Guna
Godhuma Gunah
Guggulu Saka Gunah
Grahani Hara Vati
Garbharodhakar¢yogaª (1)
Gandhakakalpaª - 12
Gom¦tr¢dilepaª
Gudapidika Cikitsa
Gu²¦c¤prayogaª (03)
Gandhak Pistayadi Yoga
Grhdhumadi Yoga
Gairikaºodhanam-2
Gandhak¢dilepaª (02)
Ghranarogahara Gutika
Gandhaka Pisti Stambhanam Vedhacha
Gardabhamamsa
Guru Mamsa
Gandhkadi Yoga
Garbhadrutih - 5
Gu®j¢tailam (01)
Gu²¢dyavalehaª
Gu®j¢ºodhanam
Guhayayogah
Guducyadi Taila
Gandhaka Kalpah-1
Gaja Sura Prayoga-01
Gandharvatailam
Gardabhi Dadhi Guna
Gulmaharayogaª (02)
Gaje Aavika Karisa Prayoga
Gojihv¢dikv¢thac¦r´am
Gaja Kaphaja Atisara Cikitsa
Gaja Mrttika Abhilasahara Gavya Mutra
Garbhinirogahara Yoga-06
Guhyasutajaranam
Gu²uc¤ Satva Gu´a¢ª
Gunjadi Udvartana
Gaja Yava Murccha Cikitsa
Gunjadi Yogah
Garbhini Paricharya
Gaja Vataja Atisara Cikitsa
Gu´avat¤varttiª
Grdhrsyam Rasakalpa(39)
Garbhavatijiva Mamsa Guna
Gosringi Prayoga
Gaja Aja Karisadi Anjana
Gu²¦cy¢ª¾a°prayog¢ª (02) (cakradattaª)
Guggulu ºodhana
Garbha Dharana Yoga-2
Galaºu´²ik¢rogaharayogaª - 01
Gaja Galagrahadi Cikitsa
Gandhamrittorasah
Gandhaka Bandha-4
Gau Ghrta Guna
Gucgay¢dikv¢thaª
Garbhapataharayogah
Gunja Shodhan
Gaja Ksayahara Svayamguptadi Yoga
Gandhapalasi Guna
Gaja Mrtika Sveda
Go(balavatsavivatsanam) Dugdha Guna
Gaja Mrttika Abhilasahara Gardabha Mutra
Ghrta Nasya
Garbhi´¤cikits¢yogaª (T¨t¤yaª M¢saª)
Gaja Vataja Grahani Cikitsa
Gunja ºodhanam
Gu²ucy¢ªsvarasaª (ku°aj¢dikv¢thaª) (01)
Ghrtadi Yusa
Ghrta Gunah
Garbhini Sothahara Lepah-1
Godanti (haritala) Sodhana
Graha´¤gajakesar¤rasaª - 03
Garbhastrava Hara Cikitsa-1
Ghrtapura Guna
Gairik¢dic¦r´a
Garavisahara Agryam
Grahanikapata Rasa -1
Gaja Vatagati Cikitsa
Gandhakatailam (01)
Gaja Sarpadaste Satadi Yoga
Ghrtamanda Guna
Gaja Udumbaradi Anjana
Gambh¢rik¢dugdhaª
Gu®j¢tailam
Gandhakaprayogaª
Gandhaka Kalpa-3
Godanti Bhasma Prayoga
Gaja Abhaktachandana Katukadi Yoga
Girikar´¤m¦layogaª
Gaughrtaguna
Gandhaka Pisti Jarana
Ga¼dham¢rj¢rav¤ryagu´a¢ª
Grismkale Virecana Yoga
Garbhaposaka Curna-03
Grahabadha Chikitsa
Gundalagu´a
Gaja Dantanadihara Suvahadi Taila
Guhyarog¢rirasaª
Garbhini Nasarakte Cikitsa
Gandhapal¢º¤ (Kap¦rakacar¤)
Gaja Vasanta Ritve Pratipana
Gomeda Sodhanam
Gaja Agnidagdha Parisekartha Dravya
Guggulu Kalpa Matra Evam Pathya
Guda Pippali Yoga
Gaja Ksayahara Sriparnyadi Kvatha
Guggulu Anupana
Gaja Sisira Ritve Pratipana
Ghrsta Visuddha Suvarna Guna
Guda
Guducyadi Curnam
Gudat Pravesana
Graha´¤gajakesar¤rasaª - 05
Gandhaka Bandhana-04
Gandhodakanirm¢´aª
Gajapippal¤ ( Phala )
Guntha Guna
Goksuradi Curna
Gohastimahisyadi Mutra Guna
Gok¾urap¢kaª (03)
Gaje Vasa Prayoga
Gundraª
Gandhaka Sodhana-3
Gaja Padarogahara Pinditakadi Yoga
Gunjadya Yoga -3
Gudaku°°amacikits¢ 1
Gaja Padanirvapanakara Nalikadi Yoga
Gorocana Yogah
Gulmaroga Anupana
Gaja Nadivranahara Svarnaksiriadi Gutika
Garbhaposaka Curna-05
Graha´¤cikits¢yogaª 03
Gandhakabhraka Caranam
Galitaku¾°h¢rirasaª
Grhadhumadi Yoga
Gulmaku°h¢rarasaª (01)
Gaja Dantanadihara Sobhanjanadi Kvatha
Ghotaka Mamsa Guna
Gu²¦c¤gh¨tam - T¨t¤ya¼
Gu²uc¤ Yoga (04)
Gugguluºodhanavidhiª (1)
Gomeda Sodhanam
Gulabasa Kanda Lepah
Gomeda Sodhana-01
Guggulu Tiktkam Ghrtam
Garavisa Hara Hemadi Curna
Gaja Lupta Cikitsa
Godhuma Guna
Garbharak¾akayogaª (24)
Grisma Ritu Nadi Jala Guna
Grahabadha Nasaka Agada
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (27)
Gomaya Yoga
Gaje Niruhavastyartha Dravya
Gu²uc¤ Patraº¢ka Gu´a¢ª
Ghrt Guna
Gomutra Ksara Curna
Gojihv¢yogaª
Guduci Svarasa Prayoga
Gu²¦c¤svarasaª (02)
Ghrtadi Lepa
Gh¨tajvar¢rirasaª - 01
Gandupadamamsa
Gudabhramsahara Svedana
Gomutradi Ghrta
Garbhi´¤º¦laharop¢yaª (18)
Gaja Taila Vyapata Cikitsa
Garbhi´¤º¦laharop¢yaª (14)
Gaja Padarogahara Kiratmuladi Yoga
Gomutra Prayoga
Grahaniroge Pathyah
Garbhap¢tanayogaª
Gadamur¢rirasaª (01)
G¢yatry¢dikv¢thaª (01)
Gaganasundarorasaª - 1
Gaja Kaphaja Dronikarogahara Gomayadi Svedana
Gomutramandura
Gandhakakalpaª - 13
Gaja Nadivranahara Nyagrodhradi Ghrta
Gaja Balya Medakaa Vidhi-01
Gulmak¢l¢nalorasaª (02)
Gugguladi Lepa
Galagandahara Lepah
Garbhi´¤cikits¢yogaª (1) (daºam M¢saª)
Gandhaka Shodhana-02
Godanti Bhasma Gunah
Gopicandanasya Amayika Prayogah-2
Gorocanadii Yoga
Gaja Vatika Jathara Sopha Hara Tandulyadi Yoga
Gaja Medhra Sothahara Satavaryadi Yoga
Grahopaºaman¢rthama®janam (02)
Gu²agu´a¢ª
Graha´¤kap¢°orasaª - 11
Gu²ucy¢di Gh¨ta - 2
G¢bhm¢r¤¼pu¾pa Gu´a¢ª
Gh¨t¢divibh¢g¢nus¢ramadhik¢rabhedaª (03)
Gok¾ura ¹¢ka Gu´a¢ª
Gokharu Paka
Gu²apippal¤modakaª (02)
Gugguluprayogaª (02)
Gomayarasalepaª
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (6)
Ghrtasiddhamamsa
Godh¦m¢dyamgh¨tam
Gu²¢j¤r´an¢ºakayoga
Gaja Murcchahara Prasannadi Yoga
Gandhak¢dipo°al¤rasaª
Garudavalli Prayoga
Garbhi´¤paricary¢ - 02
G¨dhras¤harakv¢thaª (02)
Gotakr¢j¤r´an¢ºakayoga
Garbha´¤vy¢padcikits¢ - 12
Garbhaposaka Ksirapaka-09
Gavajavana Arka
Gu²¦cy¢dika¾¢yaª (03)
Gavadanta Prayoga
Girikarni Bija Gunah
Gaganeºvarorasaª - 2
Gonyadi Yoga
Ghrtapura Gunah
Garbhadrutih - 2
Garal¢diva°¤
Gandakarasayan Prayoga
Garbhasta¼bhana Prayogaª (03)
Gandhakakalpaª 17
Garu²¤m¦layogaª
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (23)
Gaja Dantanadihara Varsabhuyadi Kvatha
Gu²ak¾¢rayogaª
Ghrta Manda Prayoga
Gudodakadi Lepa
Garjara Mulavleha
Gudabhramsa Hara Cikitsa
Graha´¤vajrakap¢°arasa
Garbhacintamani Rasa
Gaja Aghataja Sothahara Candanadi Lepa
Gulmahara Ksirapaka
Gu²uc¤prayogaª (01)
Gandhakava°a¤ª 8
Guduchyadi Ganah
Gugguluprayogaª
Gorocanalata Prayoga
Gulkanda
Gaje Gardabha Karisa Prayoga
Graha´¤kap¢°arasaª (09)
Gandhapistika Yoga
Gaja Visa Cikitsa
Graha´¤kap¢°arasaª (05)
Garbhasr¢varodhakayogaª - Daºamm¢sa
Gaja Ksayahara Dhanayakadi Kvatha
Gu°ik¢®janam (05)
Garjara Guna
Gok¾ur¢dic¦r´a (01)
Gaja Bhaktadvesahara Pippalyadi Yoga
Gaje Vaji Karisa Prayoga
Gaja Nadivranahara Kusthadi Gutika
Gulmahar¤vartiª
Gulmatamopah¢r¤k¾¢raª
Gomeda Sodhana
Godhadi Taila
Gaja Abhaktachandino Asavadi Prayoga
Gundradi Churna
Gulmhara Japasvarasah
Gandhak Kalpah 8
Gaja Padarogahara Kaoutakadi Ksara
Gaja Visaghna Candanadi Lepa
Gramya Mahisa Mamsa Guna
Gandhaka Bandhah -2
Gaja Bhaktadvesahara Nagapippalyadi Yoga
Gurubhaksa Jiva Mamsa
Guggulu Prayoga
Gaja Nadivranahara Muskakadi Lepa
Gh¨taprayogaª
Godh¢vi¾acikits¢yogaª (1)
Gaumutradi Yoga
Gairikadianjana Prayoga
Granthivisarpedanty¢dilepaª
Gu´²¢rocanik¢c¦r´am
Gu²¦cy¢dic¦r´am (01)
Gagan¢rkorasaª
Gaja Karnabalajanama Krminama Cikitsa
Gulmodaragajar¢tirasaª
Gala Sphota Cikitsa
Garbhaposaka Curna-11
Gaja Padarogaharatagaradi Ksara
Gandhakakalpaª - 18
Gok¾ur¢dilepaª
Gomeda Sodhana-02
Gulmaharorasaª -03
Gandhakasya Gandha Nasana Prakarah
Gu®j¢dyatailam (02)
Gaje Hitakari Ghrta Upayoga
Ghan¢dika¾¢yaª
Gavyasakratadi Anjana
Gauryastiksali Guna
Goksiraguna
Godanta Sodhanam
Gandhak Sodhana
Garbhini Chhardi Cikitsa
Garbhapala Rasa Guna Evam Upayoga
Garbha Dharana Apathya
Grahanisu Virecana
Gh¨takara®jagu´a¢ª
Gandusa Dravya
Gaja Agnidipaka Ksara
Gardabha ( Gramya ) Mamsa Guna
Golaka Rasa Sevana Yoga
Gandhaka Sodhana-2
Garbhotpadaka Yoga
Gudatankanavarti
Gom¦traª (p¢na)
Gulma Pathya
Grahanihara Yoga
Gu²abhall¢takaª (01)
Gunja Arka Gunah
Garbhi´¤paricary¢ - 04
Gaja Ksinatahara Kadambadi Yoga
Guggulutriphal¢diyogaª
Girikarnikadya Anjanam
Gandhamalayam Pralepa
Gajapippal¤gu´a¢ª
Gu²ucy¢digh¨tam (01)
Gandhak Sodhan Vidhi- 1
Graha´yantakaka¾¢yaª
Graha´¤set¦rasaª - 02
Gom¦traloham
Gairikasya Amayika Prayogah
Gulmaº¢rd¦norasaª
Gar¦²¢gadorasaª - 2
Garbhasya-sothaghna Yoga-01
Gomutra Haritaki
Gargar¢matsyam¢¼saª
Grhadhumasya Amayika Prayogah-2
Gh¨tagu´aª
Garbhni Jvarae Pyasyadi Kasaya
Garbha Varnya Yoga-01
Gandhaka Baddha Parada-ii
Gaja Sarpadaste Ghrta Manda Prayoga
Garbha Cintamani Rasa
Gaja Anaha Cikitsa-6
Garaghni Matsya Guna
Gandhakadi Ksara
Godhum Sthuli
Gandhaka Sodhana-03
Gaja Mutram Guna
Gaja Krmija Siroroga Cikitsa
Graha´¤º¢rd¦lac¦r´am
Gandhakatailam (02)
Galagandahara Lepa-01
Gaja Slaismika Pandu Cikitsa
Gholacolarasa
Gandhakasatvapatanam-2
Gandhakakalpaª (03)
Gomedamanikaranam
G¢¬geruk¤svarasaª
Gaje Hitakari Taila Upayoga
Gaja Amalakyadi Anjana
Gandhak Kalpah-12
Garbhavil¢sarasaª
Guggulur¦butailayoprayogaª (1)
Grahanikapata Rasa Prayoga
Gaja Lutadastahara Haridradi Pralepa
Garbhasr¢vecikits¢yogaª (2)
Gandhadravyaºuddhi (cakradattaª)
Garbharak¾akayogaª (04)
Gu²ucy¢dikv¢tham (b¨hat)
Gaja Sannipatika Sarpadasta Cikitsa
Gaja Sarada Ritve Pratipana
Ga´²am¢l¢pahamtailam
Gandhak Druti
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (03)
Gulme Mahasatpalam Ghrtam
Gu²¦cy¢dikv¢thaª (07)
Garbha Sulahara Cikitsa-1
Gu²¦cy¢diguggulu
Gulab Sarbata-2
Gandhaka Pisti-6
Gaje Vajraka Ghrta
Gayatryadi Lepa
Guda Dadhi Yoga
Gaja Sarpi Vyapata Cikitsa
Ghanan¢dayogaª (01)
Gaja Visajanya Vamathu Nasana Yoga-7
Godha Mamsa Guna
Gandharvagandhagh¨tam
Ghanagarbharasaª
Garavisa Hara Snukadi Gutika
Gomeda Pisti
Galaga´²¢di¾upathy¢niª
Ghrtakaranam-02
Gunja/ Karanja Taila
Guggulutiktagh¨tam
Graha´¤rogepathyam
Gaja Atibhojana Murccha Cikitsa
Godh¦m¢dilepaª
Gopicandana Gunah
Gaje Sura Prayoga-02
Gulorik¢ / ¹akkarap¦r¤
Garbhasr¢vacikits¢ - 10
Gauripasan Kalka
Gajartha Utakarika Nirmana Vidhi-02
Garbhavinoda Rasa Guna Evam Upayoga
Garbhadrutiprakarah - 1
Grdhradi Dhupan
Godh¢dim¢¼sarasaprayogaºcaª - 2
Ga¬g¢dharac¦r´am (02)
Graha´¤kap¢°orasaª - 17
Godanti Bhasma Prayoga-6
Garbhni Jvarae Pathadi Kasaya
Gairik¢dilepaª
Gu²¦cy¢diras¢yanac¦r´am
Gandamalahara Nasayam
Gaje Mahisa Karisa Prayoga
Garbhacint¢ma´irasaª
Gudastaka Curna
Gaja Parimutri Cikitsa
Gajakarni Mula
Gandhaka Drava
Gauri Pasana Sodhana-05
Gaja Sonita Anda Cikitsa
Grahani Haritakiyoga
Gandamalahara Yoga-06
Gaja Netrarogahara Putapaka Svarasa
Garbhasravahara Uparanta Karma
Hartaladi Satva Patana-03
Hrdodbhava Matsya Guna
Hi¬guºodhanam-paradayogartha
Hi¼sr¢dyamtailam 01
Haritakyadi Prayoga
Hemagarbhapo°al¤rasaª
Hikk¢harakv¢thaª -1
Hemadugdha Guna
H¤rakaras¢yanam
Hinjala Arka Gunah
Hi¼gva¾°akac¦r´am
Hetuviºe¾ajapaittikagulmecikits¢yogaª (3)
Hingula Cikitskiya Guna
Haridrdi Lepa
Hi¬gv¢dic¦r´am 04
Hikkasvasa Samanya Cikitsa
Haritala Sodhana(05)
Hapu¾¢gu´a
Hi Prayogaª
Haritaladi Yoga Se Ranjana Vidhi-03
Hemant Ritu Virecanam
Hi¬gv¢dic¦r´am (3)
Har¤tak¤prayogaª (snukk¾¢rabh¢vitapippaliª)
Hi¬gugh¨tayogaª
Ha¼s¢dyagh¨tam
Haritaka Arka Gunah
Harataladi Anjana
Hi¬gu
Haridr¢divartiª
Haritakyadi Kasaya
Hrinayadi Mamsa Curna Yoga
Haritala Bhasma Upayoga-08
Hi¬gulaºodhanam 01
Hastini Sutikakale Dhupana
Hi¬gv¢dic¦r´am - 1
Hira´yagarbhapo°°al¤ (B¢l¢gnikum¢raª)
Hikk¢cikits¢yogaª - 02
Hut¢ºanarasaª (01)
Hijjala Guna
Hikk¢ghn¢lehaª (5)
Hriveradi Kvatha
Haridrakadi Yogah ( Musakavise)
Hingu Patri Guna
Har¤tak¤
Hansodaka Jala Guna
Hrivera Guna
Hingul Bhasma
Haritaki Upayoga
Hema Vida-4
Hemakarana
Hemastaka Yoga
Hrital Satva Vidhi
H¨drogearjun¢disiddhak¾¤ram (3)
Haridr¢bhasmalepaª
Har¤taky¢diyogaªª (01)
H¨dyavirecanam
Hema Bija Vidhanam - 1
Hema¼tak¢levirecanayogaª
Hingu Arka Gunah
Haridr¢di Curna Yogah
Hapusadi Udvartana
Hararudrarasaª (haranetrarasaª)
Hemakarana (20)
Haridradi Udvartana Yoga
Hema Rasayanam
Heman¢tharasaª
Hastini Dadhi Guna
Hartala Sodhan Vidhi-2
Haritakyadi Kvatha
Hidhm¢nigraha´aga´aª
Har¤taky¢dic¦r´am (14)
Hidimvadi Yoga
Hapu¾¢dyac¦r´am
Hrberadi Kvatha Siddha Ahara
Hi¬gunasyaª
Hr¤ber¢dijalam
Haridr¢dilepaª
Hrdaroga Hara Yoga
Haritala Maranam(05)
Hrdaya Curna-01
H¢ridramehaharayogaª
Har¤tak¤prayogam
Hira´yagarbhapo°°al¤ (Saptam¤)
Har¤tak¤yogaª 01
Hi¬gul¢digu°ik¢ - 5
Hemabija( Tiksnabhasma Siddha)-5
Hapu¾¢diy¢panabasti
Har¤taky¢dic¦r´am (06)
Hemakarana Vidhi-7
Hikkasvasaharacikitsa
Hemakarana (06)
Hingvadi Tailam
Hingula Sodhana Vidhi
Hastidanta Lepah
Hi¬guleºvararasaª - 2
Haritaladyanjanam
Haritakyadi Yoga
Haridradi Gana
Haratala Guna
Haritala Bhasma Upayoga-11
Hasti Mutra Nasya ( Apasmare)
Haritakyadi Anjanah
Hinguladi Rasyog-2
Hingula Sodhanam-1
Hemakarana (12)
Hikk¢ºv¢saharama´²aª
Hingula Sodhana
Hiraka Bhasma-2
Hari´aº¨¬gabhasma
Hiraka Shodhan-4
Hamsamandura
Hikkanashak Awaleha
Hemanta¨tupathyam (4)
Harimudgagu´aª
Haritala Bhasma Anupana Vidhi-1
Hemayogaª (03)
H¨drogahararasaª
Hemavajrarasaª
Har¤taky¢digu°¤
Harital Satvpatana
Hiraka Rasayanam
Hi¬gv¢dyagh¨tam
Hiyavali Prayoga
Hitaprabh¢va°ik¢
Hingula Rasayan Vidhi(1)
H¨dayarogapathy¢m
Hiraka Maranam(08)
Haridr¢dic¦r´am (02)
Haridr¢gu´aª
Hingu Pancaka
Haridradi Ghrta
Har¤taky¢dilepaª 01
Hi¬gv¢dic¦r´am 02
Hema Bijam - 14
Haridradi Anjana
Haritakyadi Lehah
Hingvastaka Curnah ( Pandu )
Hema(suvarna) Bhasma
Hemajarana Vida-3
Haridr¢ditailam 06
Haridr¢gu´¢
Hingulottha Parada-01
H¤rabaddharasaª (01)
Harit¢lalepaª
Har¤taky¢diyogaª
Hema Bija And Dhanyabhraka Jarana
Hastikarnapalasa Rasayana Yoga
Haritakyadi Virecana Yoga
Hi¬gv¢diva°ik¢
Hem¢mbudaloham (01)
Higugu´a¢ª (03)
Hi¬gul¢digu°ik¢ (dabba)
Haridr¢dik¾¢raª
Hingulakrustha Rasa
Haranetrorasaª
H¢h¦r¢dic¦r´a
Hinguleshvara Rasa Anupana Evam Upayoga
Hastikarnik Taila
Hridayaroge Apathya
Hingu Guna
Hikkayam Leha Yoga-02
Hikka Hara Yoga-03
Hikk¢harac¦r´am
Hata Mudra (2)
Hingu Guna
Hema Bhasma
Haritakyadi Vati
Hemasundararasaª(02)
Haritakyadi Virecaka Kvathah
Haridradr¢dya®janam 01
Hal¤makacikits¢yogaª (2) (Bh¢vaprak¢ºª)
Hastidantalepaª
Haritala Bhasma Upayoga-03
Haridradhatryo Yoga
Ha¼sapo°al¤rasa
Hemabijam -15a
Hingvadi Vatika
Hikk¢n¢ºakanasyam - 03
Har¤tak¤lehaª
Hikk¢ºv¢saharay¦¾aª - 2
Hi¼sr¢dilepaª (v¢tagranthi)
Hira´yagarbhapo°°al¤ (Hemagarbhapo°°al¤) (03)
Hi¬gulaºodhanam
Haratala Satvapatana-03
Hirakam Guna
Hrdroge Har¤taky¢dic¦r´am
Hanyamana Taru Cikitsa-01
Hijjalagu´a¢ª
Haritalasatvam-04
Hingulotthaparad
H¤rakagu´a¢ª (2)
Hi¬gupatr¤ Guna
Hamsapada Hingulasya Gunah
Haritaki Rohini Prayoga
Hemakristi Yoga Se Svarna Ka Krsnikarana
Hingula Sevanavidhi-2
Hi¼gudh¦mraprayogaª (Saindhav¢dinasyam) (01)
Haritadi Mamsa Gunah
H¢ridramehaharakv¢tham
Hikk¢harayogaª 2
Haridradi Yoga-2
H¨dy¢n¢magryasa¼grahaªdravyam
Haridradi Anjanam
Hastidanta Prayoga
Har¤tak¤yogaª
Hiraka Sodhan
Hi¬guc¦r´am (t¦n¤pratit¦n¤cikits¢) (cakradattaª)
Hikk¢ghnam¢tulu¬garas¢diprayogaª
Haritakya®janam 02
Habu¾¢dyagh¨tam
Hikkahara Yoga-07
Hemdrutibandha
Hema Ka Tamrasamakarana Vidhi
Hiraka Marana(04)
H¨dayav¢taharaa¼ºumaty¢pey¢ª
Hargauri Rasa(suvarna)
Haraºaº¢¬ka :
Haridr¢dyavalehaª
Haridr¢dika¾¢yaª (02)
Har¤taky¢dya®janaª
H¨dyaga´aª
Hrida Matsya Guna
Holaka Guna
Hidhm¢dihar¢´¢magryasa¼grahaªdravyam
Hemabhra Melana-1
Hema Bijam - 8
Hi¼gv¢divargaprayogaª 6
Haridr¢vac¢diºodhanam
Hingvadi Dviruttara Curna
H¨day¢nilan¢ºakayogaª (02)
Hikk¢ºv¢saghn¢bhay¢diprayogaª
Haridr¢ditailam 02
Hastidantamas¤yogaª
Hi¬gv¢dy¢va°¤
Haridra Khanda
H¨drogedaºam¦lakv¢thaª
Hasti Mutra Guna
Hingulakarnam
Hikkaghna Arka-2
Hamsapadyadi Taila
Haridr¢dyagh¨tam
Harital Shodhan-1
Hi¬gu Gu´aª
Hastimadahara Pariseka
Hemakarana Vidhi-1
Hira´yagarbhapo°°al¤ (P¤tahemagarbhapo°°al¤) (12)
Har¤taky¢dikv¢thaª
Harital Maran
H¨dayarogaharatray¦¾a´¢digh¨taª
Hrdroge Katipaya Yoga-01
Hastasthyadi Curna
Hingula Shodhana Vidhi -01
Hikkayam Rasakalpa(09)
Hem¢dirasaª
Hi¼gva¾°akac¦r´ah ( Gulme )
Hut¢ºanorasaª (1)
Hi¬guvac¢digu°ik¢
Hiraka Satva
Hi¬gutrika°uk¢dic¦r´am
Ha¼sa-M¢¼sagu´aª
Hanusthambhahara Yogah
Hysterianasaka Curna
Holakamodakaª
Hingulakrsta Rasa-1
Haritala Bhasma Anupana Vidhi-4
Hema Varna Catustya Vrddhi
Hikka Svasa Hitakari Yoga
Hastikar´akalpaª
Hikkahara Yoga-02
Hi¬gulagu´aª
Har¤taky¢digh¨tam
Haritaki Curnah
Hi¬gunavakac¦r´am
Haritaki Paka-1
Hi¬gav¢dic¦r´am
Hi¼gulagu´a¢ª (2)
Hima Udaka Gunah
Hamsa Mamsa
H¨drogegodh¦m¢rjunac¦r´am
Hi¬gupa®cakamc¦r´am (hi¬gv¢dic¦r´am) (01)
Hi¬gulaºodhana
H¨ber¢dika¾¢yaª(03)
Hemabeej Phal
Hi¼gv¢divargaprayogaª 5
Hingupatri Arka Gunah
Ha¼sama´²¦ram
Haritaki Guna
Hariºa¬karasaª 02 (b¨had)
Hastini Payah Gu´a
Haridr¢dikalkaª
Haritakyadi Udvartana
Hemabhra Sindura
Hastikanda Gu´a
Hilamocikadi Lepa
Hiraka Vikara Santi
Hemadibhasma
Haritaki Rasayana(01)
Haritala Bhasma Upayoga-04
Haritaki Rasayana
Hrdroge Katipaya Yoga-04
Har¤tak¤kha´²aª
Harit¢l¢dilepaª 01
Hingul Shuddhi Guna Dosa
Hikka Svasa Hara Yoga
Hutasana Rasa-1
Haritala Sodhana
Hr¤ver¢dilepaª
Hi¼sr¢dyatailam (Bh¢vaprak¢ºª)
Hi¬gulabhasmavidhiª
Haritaki Kvatha
Hiraka Marana-2
Hemnatha Rasa Anupana Evam Upayoga
Hemakarana (05)
Hemakarana (09)
Haritala Satva-03
Hikke Apathyah
Hi¼str¢dyagh¨tam
Himavatapadanisrta Nadya Jala Guna
H¨day¢r´avarasaª
Haridr¢diva°ik¢
Hi¬gv¢dic¦r´am 08
Hemakrsti Lepavedha-3
Haritakyadi Kalka
Hem¢bhrasind¦ram
Hi¬guprayogaª
Hastimada Cikitsa-2
Har¤taky¢digu°ik¢ 01
Haridr¢digh¨tam
Haritaky¢dikv¢thaª
Hemas¦takarasaª
Hiraka Bhasma Prayoga-1
Haridr¢dilepaª 02
Hemagarbhapottalirasah-6
Hi¼gulagu´a¢ª (1)
Ha¼sapad¤
Hemagarbhapottalirasah-10
Hingula Marana And Anupana
Hemakarana Vidhi
Hira´yagarbhapo°°al¤ (Hemagarbhapo°°al¤) (14)
Ha¼sapad¤m¦layogaª
H¤rakam¢ra´am
Hemasundara Rasa
Hemajarana
Hridroge Pathya
Hrdayaroga Nasaka Abhraka Bhasma Anupana
Hemasundar¤gu°ik¢ (01)
Hemagarbhapo°°al¤rasa (02)
Hi¬gv¢didravyasiddhaghataª
Hingvadi Curnam
Hi¬gv¢di C¦r´ah
Haritaki Vati
Hingvadi Curna
Haridrakav¨k¾ayogaª
Hayacolirasah
Hemtaryohkristi
Haridra Yoga
Hetuviºe¾ajapaittikagulmecikits¢yogaª (5)
Hemadvanda Nirmana Vidhi
Hikk¢ºv¢saghnak¨¾´¢dic¦r´am
Hi¬guleºvarorasaª
Harit¢laºodhanam
Hemak¾¤r¤kv¢thaª
Har¤taky¢dika¾¢yaª(01)
Hastivardhana Jala
Har¤taky¢dikv¢thaª (02)
Hamsodaka Gunah
Hingvadyam Curnam
Hi¬gv¢dic¦r´am 09
Himalayadi Giri Sravana Nadi Jala Dosha
Hi¬gul¢tp¢radaniss¢ra´avidhiª 03
Hingulottha Parada
Hi¬gv¢didravyac¦r´am
Hema Ekavarna Vrddhi
Hira´yagarbhapo°°al¤ (07)
Hastini Sutikakale Madhuraganadi Kvatha
Har¤tak¤yogaª 06
H¨drogepathya
Harisankara Rasa
Hi¬gv¢digh¨tam 04
Hema Raktika
Hi¬gulaºodhanam 02
Haritkyadi Yoga
Haragaurarisaª (Pa®cab¢´arasaª) - 2
Haritaki Phalamajja
Har¤taky¢diras¢yanam
Hingu Sodhana
Hi¬gv¢dilepaª 01
Har¤taky¢dikalkaª (01)
Hinguliyo Manikya Rasa
Hem¢bhrakam (Hem¢mbudam)
Hikk¢ghnamaricac¦r´am
H¤r¢vedhyorasaª
Hinguladi Dhuma
Hyastanadugdhotthagh¨tam
Haritaki Ghrta
Harita Dhanyaka Guna
Haridr¢dya®janam (Saindhav¢dya®janam) (03)
Haritala Bhasma Upayoga-02
Har¤taky¢dika¾¢yaª(02)
Haridradicurnah
Hema Vida-3
Har¤taky¢dic¦r´am (12)
Hikka Nasaka Upaya
Har¤taky¢dipralepanam(c)
Harinmudgagu´a¢ª
Hiranyagarbha Gutika
Hikkahara Yoga-01
Hrasvapa®cam¦lagu´a¢ª
Hasti Mada Gu´aª
Hare´uk¢yogaª
Haridradi Tailam
Haridr¢dy¢ºcyotanam (02)
Har¤taky¢dipralepanam (a)
Hi¬gudh¦maprayogaª ( Sai¼dhav¢diyogaª)
Hingula Vidhi
Haritala Suddhi-1
Hansodak Nirmana
Hirakasisa Sodhanam(03)
Hira´yagarbhapo°°al¤
Haritala Sodhana Marana
Hiraka Sodhana-1
Haridr¢
Hartal Bhasma Anupana
Haritaphalavargagu´aª
Hrdroga Cikitsa
Hemabija Nirmana
Haritkyadi Kadha
Hemant¢diyogaª (01)
Hi¼gv¢diavap¤²aª
Hastini Dugdha Guna
Hikkadisu Pathyam
Hem¢diparpa°¤rasaª
Haritala Satvapatana(1)
Hikkasvasahara Pathya
Haimajala
Hastikar´ayogaª
Hemagarbhapo°al¤rasaª (03)
Hikkahara Prayoga
Haridr¢dikv¢thaª
Hesa´¤y¢par´a Gu´a¢ª
Haritala Maranam(08)
Hemabeeja
Hirakasisa Sevana Vidhi
Hingvadi Prayoga
Haridr¢dyudvavartanam
Hikk¢cikits¢yogaª - 03
Hriveradi Peya
Haritakyadi Rasayana
H¤rakagu´a¢ª
Hariº¼kararasaª - 2
Hemabhraka Dvandvamelapanam
Hema Bijam - 13
Hi¼gv¢digu°ik¢
Haritakyadi Vati ( Arse )
Hingukarpura Vati
Haridradi Pindika
Hribera Guna
Hemanta Ritucarya
Higugu´a¢ª (02)
Hikkahara Yoga-06
Haridr¢dic¦r´am
Hemakarana Vidhi-6
Hemanta Ritu Nadi Jala Guna
Hi¬gv¢dikv¢thaª (02)
Hi¬gva¾°akam C¦r´am (01)
Hemagarbhapottalirasah-9
Hrdyarnava Rasa Roganusara Anupana-02
Hi¬gulaºodhanam 04
Hema Vida-1
Hira´yagarbhapo°°al¤ (Ek¢daº¤)
Hr¤ber¢dyatailam
Haritala Satva Patana
Haribal¢¬kuºarasaª
Har¤tak¤kalkaª
Hi¬gul¢digu°ik¢ - 3
Hanustambhelaºunaprayogaª
Hilamocika Guna
Hajrula Yahuda Bhasma
Hrdroga Nasaka Arka-2
Haritala Bhasma Upayoga-05
Haridr¢dy¢ºcyotanam (01)
Hasti Mamsa Guna
Haritaladi Yoga Se Ranjana Vidhi-04
Hastidant¢dilepaª 02
Hingvadi Curnah
Hapu¾¢dic¦r´a
Hi¬gunimbalepaª
Hinguladi Rasyoga-1
Hikka Hara Yoga-02
Hi¬gv¢di Vati
Hay¢dilepaª
Hit¢®janam
Hrdrogaja Peya
Haritala Suddhi-2
Hartal Godanti Bhasma Prayoga-1
Hemant Ritu Ki Dadhiguna
Hansraja Vati
H¨drogahararas¢yana
Hi¼gv¢dic¦r´am
Hastimehin¢mka¾¢yaª
Hi¬gvadya Gh¨ta
Hingvadi Curnam ( Anahe )
Haridrakhanda-2
Hamsapadi Guna
H¨day¢nilan¢ºakayogaª (03)
Haritala Maranam(20)
Hikkasvasarogesodhana
Haridradi Yoga-1
Hi²gupa®cakac¦r´a
Hinguleswara Rasa
Hemakarana (04)
H¨drogekaku¼bh¢dic¦r´am
Hemabijam - 15c
Haritkyadi Nasyam
Hapu¾¢dilepaª
H¨dayamarmaabhigh¢tacikits¢
Hemayogaª
Hemakarana (08)
Hiraka Maranam(07)
Hingulakrustaparada
Hasti Vardhana Yusa
Hingukaranam-01
Hrdyarnavo Rasa
Harit¢lamgu´aª
Hikk¢n¢ºakanasyam - 02
Haridr¢ditailam 03
Hi¬gv¢didravyakv¢thaª
H¤rabaddha Rasa
Hutasana Rasa-2
Haridr¢didh¦maª
Haridradi Lepa Yogah
Hemaloham
Hastikoº¢tak¤gu´¢ª
Hapusadi Curna
Hingvadi Ksara Prayoga
Har¤tak¤ras¢yanam
Hi¬gva¾°akam C¦r´am
Hira´yagarbhapo°°al¤rasaª
Hikka Chikitsa
Hi¼gv¢dic¦r´am (2)
Haritalesvara Rasa
Hi²gv¢dya®janam
Harina Mamsa Gunah
Hikk¢nigraha´amah¢ka¾¢yaª
Hastisundi Guna
H¤rabaddharasaª (02)
Hikkanasak Yoga
Hiraka Rasayana
Hemakarana (03)
Haratal Sodhana
Haritaki Prayog
Hira´yagarbhapo°°al¤ (13)
Himam¦rcchanarasaª
Hemasutakorasah
Haridradi Parisechan
Harit¢layog¢ª
Haridr¢dika¾¢yaª
Harisankara Rasa Anupana Evam Upayoga
Hemakrstikarana
Hriberdi Taila Nasya
Haritala Bhasma Upayoga-06
Haridr¢diyogaª (01)
Har¤taky¢dic¦r´am (07)
Hi¬gusorvacal¢dyagh¨tam
Hr¤ber¢dikv¢tha (04)
Hikkahara Yoga-05
Hingvadi Kalka
Haritala Maranam(16)
Hingulakrsta
Harital Marana
Harit¢l¢diyogaª- 1
Hikk¢ºv¢san¢ºakanasyam - 02
Hira´yagarbhapo°°al¤ (Mah¢hemagarbhapo°°al¤) (06)
Haritala Satvapatna(03)
Hr¤ber¢dikv¢tha (01)
Harital Guna
Ha¼sama´²¦raª
Haritkyadi Avalea
Hartal Bhasma
Haritala Sodhana
Hema Bhasma Prayoga
Hemamaksikam Guna
Hingula Nirmana
Haritakyadi Kvathah
Harit¢lagu´a¢ª
Haritala Satva Guna And Anupana
Hut¢ºanac¦r´am
Himadilepa
Hi¬gv¢dic¦r´am 05
Hingavadi Curnam
Haridr¢mehar¢jav¨k¾aka¾¢yam
Him¢¼ºurasaª
Hemante Pathya
Haridr¢dika¾¢yaª (03)
Hut¢ºanarasaª 02
Hikk¢n¢ºanarasaª
Haritala Satva Vidhi(02)
Hirakadi Jarita Parada Matra
Herambagu´¢ª
Har¤tak¤prayog¢ntaram
Hikk¢ghn¢lehaª (6)
Hi¼gv¢divargaprayogaª 1
Hutabhug¢dic¦r´am
Haritakyadi Lepa
Haridrugu´a¢ª (r¢janigha´°auª)
Hemagarbhapottali Rasa 1
Hetuviºe¾ajapaittikagulmecikits¢yogaª (2)
Hastivardhana Yusa
Haritaki Amrita Prayoga
Hingula Akrastaras
Hingvadi Gh¨tam
Hira´yagarbhapo°°al¤ Rasa
Haritaki Khanda
Hiraka Gunah
Hingupatridvaya Guna
Haimavati Gu´a
Hriberadi Kvatha
Hemakarana Vidhi-8
H¨drogegodh¦m¢rjunayav¢gv¢prayogaª
Hariº¼kararasaª
Halamikakul¢ntakarasaª
Hastikar´adic¦r´am
Hare´uk¢ºodhanam
Hikkahara Tantra
Herambam¦lagu´¢ª
Hirakasisa Sodhanam(01)
Himakarp¦ragu´a¢ª
Hema Vedhana( By Vajra Bhasma)
Hingulakrshta Parad-3
Haritala Bhasma Upayoga-10
Hi¬gudv¢daºakamc¦r´am
Haritaki Lepah
Harenuadi Gunah
Hikka Roga Cikitsa
Hemakarma Hetu Ratna Jarana
Hi¬gv¢dic¦r´am (1)
Har¤tak¤c¦r´am
Hira´yagarbhapo°°al¤ (¹vetahemagarbha) (09)
Hi¬gulaºodhanam 05
Haritakaydi Udvartana
Hils¢matsyam¢¼saª
Haritala Maranam(06)
Hikkahara Yoga-03
Hastimehep¢°h¢¢dakv¢thaª
Himavaradi Agada
Haridr¢dic¦r´a
Hrdroga Samanya Cikitsa-02
Hima
Habbe Ayariza
Haritaki Guna Karma
Hikk¢ºv¢sat¨¾¢haraprayogaª (01)
Hema Varna Dvaya Vrddhi
H¨dyamah¢ka¾¢yaª
Hemacurna(svarna Bhasma Nirmanarthah)
Hema Bijam - 10
Hi¬g V¢digh¨tam
Haridr¢dilepaª 04
Haritaki Taila Guna
Hemagarbha Pottali Rasa Anupana Evam Upayoga
Hikka Matulungarasadi Yoga
Har¤takyavalehaª
Hastikand
Haritala Bhasma Upayoga-01
Hijjala Anjana
Hikk¢n¢ºakakol¢dic¦r´aª
Hiraka Bhasma Sevana
Hingukaranam-03
Haritaki Kalka
Hi¼gv¢dipeyaª
Hayari Gunah
Hemgrasita Parad Jarana
Hr¤ber¢dika¾¢yaª (02)
Hemakarana (13)
Hemayogaª (02)
Hastivi¾°h¢digh¨tam
H¤rakagu´a¢ª (1)
Hariº¼kararasaª - 1
Har¤tak¤gu´a¢ª - A
Hemgarbha Pottalika
Hikk¢rogepathyam
Haritala Maranam(13)
Hastikar´¢
Hararudrarasaª
Hyena Mamsa Anupana
Hari´am¢¼saª
Hemayogaª (01)
Himja
Hikkahara Yoga-08
Haritaky¢dic¦r´a
Har¤tak¤c¦r´aª
Hapu¾¢digh¨ta
Hiraka Bhasma-5
Hatha Bandha
Hemakristi-1
Haridr¢dic¦r´amvi¾aghnaª
Hemanta Ritu Pathya
Hi¬gv¢digu°ik¢
Hi¼sr¢dikv¢thaª
Hemakrsti-5
Hemadala Nirmana Yoga
Hijjalaras¢®janam
Hikk¢ºv¢saghnapu¾kar¢diprayogaª
Hikk¢ºv¢sat¨¾¢haraprayogaª (02)
Haridradi Dhumah ( Vrscikadamse )
Hikk¢n¢ºakagh¨tam - 02
Hi¬gv¢dyamc¦r´am
Hikk¢harayogaª 3
Hrdroga Nasaka Arka-1
Hr¤ber¢dikv¢thaª
Hingvadi Modaka
Halimake Virecana
Hapu¾¢ditakr¢ri¾°aª
Hiraka Sodhana-4
Har¤taky¢dipralepanam(f)
Hikk¢harakv¢thaª -2
Haridr¢ditailam
Hem¢mbudaloham (02)
Haridru Guna
Hikk¢ghnan¢vanam (3)
Hingu Evam Devadali Curna Yoga
Hema Vida-2
Haratala Satvapatana-04
Hikk¢haroyogam (04)
Hriveradi Pramathya
Har¤tak¤kalpaª
Hi¼gugu´a¢ª
Hingula Sevanavidhi-1
Hikk¢ghn¢lehaª (1)
Haragaur¤rasaª
Higvaditakra Yogah
Hribera Ghrta
Hemapisti,tarapisti
Hi¬gv¢didravyakalkaª
Haridr¢ditailam 05
Hi¬gv¢dic¦r´am
Hijjalapatrasvarasaª
Har¤taky¢dic¦r´a
Himgula Vati
H¢ridrameheka¾¢yaª
Hikkaswasahara Yoga
Hikk¢haroyogam (01)
Hira´yagarbhapo°°al¤ (Ap¦rvahemagarbha) (08)
Hastimehin¢mk¾¢raª
Halimaka Hara Yoga
Hal¤maketriv¨tac¦r´am
Hem¢m¨tarasaª
Hanyamana Taru Cikitsa-02
Hikk¢n¢ºakagh¨tam (1b)
Hikka Anupana-1
Hemantasisirartu Pathya
Har¤taky¢dic¦r´am (11)
Haritaki Putana Prayoga
Hiraka Bhasma-prayoga
Hema Jirna Parada Gunah
Hiraka Sodhanam
Hira´yagarbhapo°°al¤ (Hemagarbhapo°°al¤) (02)
Hi¬gup¢°h¢dic¦r´am (02)
Hi¬gav¢digh¨ta
Hatritakyadi Guggulu Anupana Evam Upayoga
Hastini Sutikakale Snigdha Krsradi Ahara
Hrdyaroga Apathya
Halimaka Roga Nasaka Arka
Hemakarana Vidhi-2
Hingula Rasayan Vidhi(3)
Harinadimamsa Yoga
Hemasiddha Gutika
Haritaki Jivanti Prayoga
Hemabija( Tamrabhasma Siddha)-4
Hemak¾¤r¤lepaª
Haritaky¢diky¢diª
Haritakya®janam 01
Har¤taky¢dilepaª 02
Hi¼guhi¼gupatray¢digh¨taª
Hi¬gul¢digu°ik¢ - 1
Hingvadi Taila
Hingvadi Lepa
Haritaki Sewana Ayogya Rogi
H¨drogearjun¢disiddhak¾¤ram (1)
Hrdroge Katipaya Yoga-02
Hint¢lagu´a¢ª
Haritaki Nisedha
Haritaki Cetaki Prayoga
Haritaki Leha
Hi¼gv¢digh¨tam (Unm¢dacikits¢)
Hingavadijala Yoga
Har¤tak¤kv¢thaª
Hetuviºe¾ajapaittikagulmecikits¢yogaª (4)
Hema Bijam - 11
Haridrugu´a¢ª
Hemakarana (14)
Hinguadi Curna
Harsodaya Vati
Hikka Svasa Hara Cikitsa
Haridr¢dikalkam
Hemarasah
Haritala Satvena Raupyakaranam
Hinguvadi Yoga
Haritakyadi Modaka
Hi¬guvac¢dic¦r´am
Hapu¾¢dvayagu´aª
Hingula Shodhana Vidhi -02
Hikka Hara Yoga
Hariºa¬kararasaª
Hingupakulyadi Ksara
Hem¢dirasa
Haritala Anupana
Har¤taky¢diyogaªª (02)
Har¤tak¤prayogaª
Haritala Maranam(03)
Haritalasatvam-02
Hingu Sodhana Vidhi
Hi¬gv¢didravyagu°ik¢
Haritala Guna
Hikk¢ghn¢lehaª (3)
Hanustambha Cikitsa
Hrdaya Curna-02
Hastimada Cikitsa-1
Hastimadaharalepah
Hartalsodhan
Hiraka Bhasma Gunavardhnam
Haridra Yoga-1
Haridr¢da Lepaª
Hemendrarasaª
Hartal Sodhan Vidhi-1
Hemam¢tr¢ª
Hingula Gunah
Haridr¢c¦r´am (cakradattaª)
Hemant Ritu Pathya
Hriberadi Kasaya
Hikkasvasa Yavagu Yoga
H¨drogepippaly¢dic¦r´am
Hingula Sevanavidhi-3
Haritala Satva-02
Hikk¢ºv¢saghnabibh¤takac¦r´aprayogaª
Hi¬gv¢dic¦r´am - 2
Hiraka Bhasma
Hi¼gv¢dyagh¨tam
Hikkaghna Arka-1
Haritala Guna
Haridr¢dyatailam
Haritaladi Yoga
Hema Jirna Parada Matra
Haritaki Rasayana-02
Harirudrarasaª
Haratal Gunah
Harit¢l¢dilepaª 02
Hastini Navanita Guna
H¨dayaº¦laharasurad¢ruyogaª
Hikk¢ghnan¢vanam (1)
Hem¢rkaloham
Hastinidugdha
Haritala Shodhan-2
Hut¢ºanarasaª (02)
Hikka Anupana - 3
Hriberadyam Ghrtam
Hi¬gul¢digu°ik¢ - 4
Hinguadi Taila
Hr¤ber¢dilepaª
Hemakarana (17)
Hastinidadhi Guna
Haridr¢ditailam 07
Har¤taky¢dipralepanam(d)
Hamsapaka Vida
Haritakyadi Kavala
Har¤taky¢dic¦r´am (13)
Haridr¢dilehaª
Hema Varna Pancma Vrddhi
Harital Bhasma
Hastisundi
Har¤tak¤gugguluª
Hemakristi Yoga
Haridra Prayoga
Hima Karpura Gu´a
Haridr¢dic¦r´aª
Haritala Sodhana Vidhi
Hikka Anupana - 2
Haritaki Arka Gunah
Hinguladi Vati
Hastidanta Masi Lepa
Hrdayapaustika Curna
H¢°ak¢khyarasaª
Haritala Bhasma Upayoga-09
Haritala Amayika Prayogah- Arse
Hemkrishti
Haritaladi Lepa
Haritala Sodhana Vidhi-01
Haritakyadi Catana
Haritakyadi Rasayana Yoga
Hikk¢rogeapathyam
Haridradi Ksara Yoga
Haritkyadi Lepa
Hiraka Bhasma Sevana Guna
Hi¬gu Leºvararasaª02
Haragaurarisaª (Pa®cab¢´arasaª)
Hemakarana (11)
Hut¢ºanorasaª (2)
Hingulottha Parada Nirmana
Higuºodhanavidhiª
Hastikar´aras¢yanam
Haritala Sodhanam
H¨drogearjun¢disiddhak¾¤ram (2)
Hi¬gv¢dic¦r´am 14
Hingulad Rasakarsana Vidhih
Haritala Amayika Prayogah- Arumsike
Hemahya Arka Gunah
Haridrdy¢®janam
Hikk¢ghnayogaª (2)
Haritaki Kalka Prayoga
Hi¼gv¢divargaprayogaª 4
Hikkahara Yoga
Haridradyatailam
Hastapada Daha Cikitsa
Hingvadi Vati Anupana Evam Upayoga
Haridradi Lepa
Haraºaº¢¬karasaª 02
Har¤taky¢dic¦r´am (apat¢nakacikits¢) (cakradattaª)
Hirak Bhasma-3
Hikk¢haroyogam (03)
Haritakyasava
Hira´yagarbhapo°°al¤ (08)
Hemabijam(vanga Bhasma Siddha)-3
Hijjalaphala Yoga
Haridra Lauham
Hikk¢ghn¢lehaª (4)
Haridr¢dikv¢tham
Har¤taky¢divartiª
Hastivardhana Ghrta
Hemanta¨tupathyam (5)
Ha¼sabhairavarasaª
Haritaladi Lepa
Hrasva Pancamula Guna
Hingu Gunah
Hi¼gv¢divargaprayogaª 3
Harit¢l¢dilepaª 03
Har¤taky¢dilepam
Harital Bhasma Prayoga
Hikka Apathyam
Har¤tak¤udvartanam
Hira´yagarbhapo°°al¤ (Svar´agarbhapo°°al¤) (04)
Hingulasya Gunah
Hathadi Yoga
Haritakiadi Yoga
Haritala- Manahsila Visahara Yogah
Haridra Gu´a
Hingvastaka Curna
H¨drogearjun¢disiddhak¾¤ram (4)
Hemajarana Vida-2
Hemasundararasaª
Hi¬guºodhanam
Hi¬gv¢dilepaª 02
Hi¬gv¢divartti
Hemabijam -15b
Hira´yagarbhapo°°al¤ (Hemagarbharas¢yanam) (10)
Hingu Prayoga
Ha¼sap¢d¤tailam
Harilomaniv¢ra´alepaª
H¨ber¢digh¨tam
Har¤tak¤gu´aª
Hemaparpataka Rasa
Hr¤ver¢disiddhak¾¤ram
H¨dgatav¢taharayogaª
Hikk¢ºv¢saharay¦¾aª - 1
Hingula Sodhanam
Hi¬gv¢dic¦r´am (2)
Hinguladi Dhupanah- Vrane
Haridradi Dhuma
Hira Bhasma Anupana Misranasaha
Hasti Kanduhara Eladi Gana
Haragaur¤s¨¾°a Rasaª
Hinguvadi Taila
Haridr¢kha´²aª/P¢ribhadr¢valehaª (1)
Hartal Godanti Bhasma
Hema Vida-5
Hiraka Bhasma -3
H¨drogehi¬gv¢dic¦r´am
Hingula Rasayan Vidhi(2)
Hikk¢harayogaª
Hare´v¢dilepaª 01
Halimakahara Yoga
Haritaladiyoga Se Svarna Ranjana
Har¤tak¤yogaª 02
Hrdayarnava Rasa
Hikk¢n¢ºakayogaª
H¨drogepu¾karam¦lac¦r´am
Hajrulyahood Sodhana
Haridradi Kvatha
Haridr¢ºuddhiª
Hikk¢haroyogam (05)
Haritala Bhasma Guna
Hingvadi Yogah ( Mutrasmari)
Hr¤ver¢dic¦r´am
Har¤tak¤b¤jagu´a¢ª
Hingukaranam-02
Hikk¢ghn¢lehaª (2)
H¢r¤tam¢¼saª
Hrdyarnava Rasa Anupana Evam Upayoga
Haliny¢diyogaª
H¨ber¢di Kvatha
Hansanadorasa
Hapu¾¢dic¦r´am
Haritaki Guna Evam Prayog
Hi¬gvadya Cur´a
Hijjala Gu´a
Hemajarana Vida-1
H¨ber¢dik¾¤rapey¢ª
Hata Mudra (1)
H¨drogahar¤va°¤
Hiranya Garbha Pottali Rasa
Hiraka Maranam(05)
Hi¬gupatr¤
Hr¤berakv¢tham
Hiraka Maranam
Haritaladi Yoga Se Ranjana Vidhi-01
Hingvadi Gutika
Hi¼gutvac¢dic¦r´am
Hingvadi Kvatha
Haridr¢ºakal¤kalkaª
Hastivi¾°h¢digulik¢
Hiraka Gutika Guna
Haritakyadi Ghrtam
Haritkyadi Curnam
Hira´yagarbhapo°°al¤ (05)
Haritaki Rasayana Yoga
Hikkasvasa Manahsila Dhoomavarti
Har¤taky¢dipralepanam(b)
Hasta Mudrika Dharanam
H¨drogen¢gabal¢c¦r´aprayogaª
Haritala Satvapatana(2)
Himgulotha Parada
Hrdroge ¹u´°hy¢dic¦r´am
Har¤taky¢dika¾¢yaª(03)
Hal¤makacikits¢yogaª (1) (Bh¢vaprak¢ºª)
Haritaki Prayoga
Haridr¢diyogaª
Hemadi Rasayanam
Hiraka Bhasma Guna
Hi¬gv¢¾°akac¦r´am
Hikkahara Yoga-04
Haritakyadi Yogah( Arse )
Hirak Bhasma
Haridradi Leha
Har¤taky¢dipralepanam(e)
Har¤taky¢dic¦r´am (10)
Hirakasisa Guna
Higupatr¤gu´a¢ª
Hemakristi-3
Hriberadi Kadha
Hr¤ber¢dikv¢tha
Hikk¢n¢ºakagh¨tam (1a)
Hut¢ºanarasaª (03)
Hikka Svasahara Yoga
Hingula Sodhanam
Hikk¢ghnakadal¤m¦larasaª
Hingulotth Parad
Hare´v¢dima´aiªvi¾aghnaª
Hikk¢harayog¢ª
Hastayasthi Lepa
Hi².Gv¢dic¦r´am
Hemagarbhapo°°al¤rasaª
Haritala Maranam(02)
Haritakyadi Varti
Hemabhra Melana
Hingu Sodhana
Hikk¢harodh¦mam
Harital Shodhan
Hikk¢ghnan¢vanam (2)
Har¤taky¢dikv¢thaª (03)
Hi¬gv¢diphalavartim
Haritakyadi Curna
Hikkaroga Cikitsa
Hemakarana (15)
Hingula Sodhanam-2
Hemabhra Nirmana Vidhi
Harita Mudga Guna
Haritaladi Yoga Se Ranjana Vidhi-05
Haritaki Paka-2
Haridr¢diyogaª (02)
H¤rabaddharasaª (03)
Har¤taky¢dic¦r´am (04)
Haridr¢dika¾¢yaª (01)
Hingulottha Parad
Harital Matra Praman
Har¤taky¢dipralepaª
Hikka Cikitsa
Hingulotthparad (sarvdosarahita)
Haridra Curna
Hemant¢diyogaª (02)
Hajar¦layahudabhasmaª
Hema Jarana
Harita Mamsa Guna-01
Hi¬gv¢dilepaª 03
Haragaur¤s¨¾°irasaª
Haritakyadic¦r´ah
Hi¬gupa®cakamc¦r´am (02)
Hingvadi Nasya
Hr¤ber¢dikv¢tha (03)
Hikke Pathyah
Haritaki Vijaya Prayoga
Hi¬gulotthap¢radaºodhanam
Hemaprabharasaª
Hema Suddhih
Hiraka- Guna
Haritakakhya Varga Guna
Haritala Maranam
Hemakarana Vidhi-9
Hysteria Nasaka Vati
Hi¬gv¢didravyasiddhatailaª
Hastinidugdha Guna
Haritakyanjanam
Ha¼sapo°°al¤rasaª
Hasti Mada Cikitsa-3
Hinguvisahara Agada
Hi¬gv¢dic¦r´am 15
Hamsapadimula Yoga
Hemadri Rasa
Hriberadi Ghrtam
Hingula Parad Niskasanvidhi-2
Him¢¼ºv¢dic¦r´am
Haridr¢dilepaª 01
Hemasudri Gutika
Hikk¢ºv¢san¢ºakaj¤van¤yagh¨tam
Hem¢¬gasundararasaª (01)
Haritaki Guna
Hath Mrttika
Hiraka Druti
Hat Mudra (4)
Hemakarana Vidhi-4
Hi¬gul¢digu°ik¢ - 2
Hemanta¨tupathyam (1)
Haridradi Udvartana
H¢ridr¢mehaharakv¢thaª
H¤rakam¢ra´am 03
Har¤tak¤kalka Prayoga
Haritala Bhasma Anupana Vidhi-2
Hvasva¼pa®cam¦la Gu´a¢ª
Hingu Sodhana Vidhi-02
H¨drogehar¤taky¢dic¦r´am
Hi¬gv¢dinasyam
Haritaki Rasayana-01
Haritala Marana-1
Hemanta¨tupathyam (2)
Haritalasatva-03
Hem¢¬gasundararasaª (02)
Hemataradigutika
Haritakyadi Yogah ( Udare )
Haraluna Guna
Ha¼sapo°°al¤ (02)
Hrdya Roga Pathya
Haritaki Curna
Hema Garbha Pottali Rasah (02)
Hiranyagarbhaka Rasa
Harit¢l¢dipratis¢ra´am
Hastimehatinduk¢dika¾¢yam
Hingvadi Ghrta
Hi¼gv¢dic¦r´am (1)
Har¤tak¤gh¨taª
Haritala Bhasma Upayoga-07
Haritaki Abhaya Prayoga
Haritala Satven Raupyakaranam
Harita Mamsa Guna-02
Haritaladi Se Vanga Loha Putpaka
Henavajra Beej Phal
Hembija Nirmana-02
Hingula Guna
Hiraka Guna
Hiraka Mardavakaranam
Hemakarana (02)
Hiraka Sodhana-2
Hima Tapadi Pidita Taru Cikitsa
Hi¬gv¢didh¦maª
Hemasundarivatika
Hikkahara Yogah
Hayakathara Gu´a
Hikka Nasak Upaya
Haritakyadi Kvath
Haridr¢divarti
Hr¤ber¢dikalkaª
Hi¼sr¢dilepaª
Hingvadi Yoga
Hemakarana (19)
Har¤taky¢dic¦r´am (15)
Haritala Satvapatana
Hut¢ºanamc¦r´am
Hembija Nirmana-01
Hastikarni Patra Kalpah
Hastikoligu´a¢ª
Hi¬gva¾°aka C¦r´ah
Harit¢l¢dibhasmaª
Hi¼gv¢dic¦r´am - 2
Haridr¢dyaºcayotanam
Har¤taky¢diva°ik¢
Hemakristi-4
Hemagarbharasaª
Hanvasthibhagnedevad¢rvy¢disarpinasyam
Hingu Sandhan
Har¤taky¢dilehaª
Hartala Satva Patanam-01
Hikk¢n¢ºakanasyam - 01
Hrdyarnava Rasa Roganusara Anupana-01
Hingula-parada Niskasana Vidhi-1
Hemakarana (10)
Hartala Bhasma Gunah
Hi¼sr¢digh¨tam
Haritala Maranam(19)
Haridr¢kha´²aª
H¢°akevar¤gu°ik¢ª
Hingula Marana
Hingulamrta Malaharah
Hilamocik¢candanayogaª
Haratala Bhasma Yoga
Hira´yagarbhapo°°al¤ (09)
Hemavati Vidya
Hikk¢ºv¢san¢ºakanasyam - 03
Hastimehahasty¢diasthik¾¢ram
Haritaky¢dic¦r´am
Himsradya Taila
Hemabhraadi Bandhana Yoga
Hamsodaka Guna
Haritala Sodhana Vidhi-02
Hema Bijam - 7
Hemakarana Vidhi-5
Har¤takyavalehaª 01
Himas¢garatailam
H¨ber¢dikv¢thaª
Hemadala Varnotkarsa Vidhi
Hingukaranam-04
Haritala Sodhanam(11)
Hrenuvadi Lepa
Hajrul Yahud Pisti
Hiraka Marana(06)
Hikkaghna Dhuma
Hi¼gv¢divargaprayogaª 2
Haritaladya Varnotkarsa
Hatha Rasa Bandhana
Har¤tak¤gu´a¢ª - b
Har¤taky¢dic¦r´am (02)
Hr¤ber¢dikv¢thaª (07)
Hiraka Bhasma-6
Hiraka Bhasma Anupana
Hi¼guvac¢dic¦r´am
Hiraka Shodhan
Hi¬gv¢dic¦r´a
Har¤tak¤yogaª 05
Hrberadi Yoga
Hemagarbhapo°al¤rasaª (02)
Hemakarana Vidhi-3
H¨drogem¨gaº¨¬gabhasmaprayogaª
Hinguluttha Sudha Parada
Hemakrsti Lepavedha-1
Haridradi Tapta Curna Prayoga
Hemakarana (16)
Hararadi Vati
Haritakyadi Leha
Hastikarni
Hemagarbhaª - 2
Harito Mamsa Gunah
Hal¤makegu²ucigh¨tam
Higugu´a¢ª (01)
Hr¤ver¢diyogaª
Hrdroga Pathya
Hikka Hara Yoga-01
Hi¬gv¢dikv¢thaª (01)
Hi¬gv¢dic¦r´am 19
Hiraka Marana-1
Hastini Dugdha Gunah
H¢rah¦r¢dic¦r´am
Harasasankorasa
Hrdya Roge Ausadhi
Hariºa¬karorasob¨hat
Hanustammacikits¢
Hingvadi Vartti
Hema Drtih
Haratala Suddhih
Hrdya Curna
Hema Bijam - 12
Haridraka Guna
Hema Vida-6
Haritaladi Yoga Se Ranjana Vidhi-06
Hi².V¢diyogaª
Hingvadijalayoga
Hingvadi Lepah ( Vrscikadamse )
Har¤taky¢diva°¤
Hrdarogahara Yoga
Hastikar´apal¢º¢dilepaª
Hemasundaratailam
Haritala Maranam(10)
Hingula Satvapatna
Haridrakhanda-1
Hema Bija Jarana
Hikk¢rogepathy¢ª
Har¤tak¤takraprayogam
Hamspadi Arka Gunah
Hingvadicurna Prayoga
Haridr¢dic¦r´am (01)
Hapu¾¢dyac¦r´a
Haritkyadi Viracana Curna
Haritala Dravana Vidhi
Hiraka Amrtopam Gunah
Hi¬gup¢°h¢dic¦r´am (01)
Hriberghrta
Harit¢l¢diyogaª -3
Hingvadi Yogah
Haridradr¢dya®janam 03
Hikka Anupana
Haritala Satva-01
Hemakarana (07)
Hikkayam Balabilvadi Ksaya
Hira´yagarbharasaª (04)
Hikk¢harayogaª 1
Hrdayaroge Apathyah
Hi¬gv¢ditailam
Hansa Mamsa Guna
Haridr¢ditailam 01
Hingula Sodhana
Hingulotthaparada Sodhana
H¨drogearjunatvakc¦r´am
Hastini Sutikakala Cikitsa
Hingupanchamam
Hata Bandha
H¨dayeºvararasaª
Hiraka Sodhana-3
Hikk¢ntakarasaª
Hira´y¢ravyavalehaª
Hi¬gv¢dic¦r´am 13
Hrdroge Katipaya Yoga-03
Haridra Guna
Haritala Sodhana(04)
Hikk¢haroyogam (02)
Hi¬guleºvararasaª 1
Haritala Maranam(07)
Hastidantadi Yoga
Hetuviºe¾ajapaittikagulmecikits¢yogaª (1)
Hemagarbhapottalirasah-8
Hikk¢ghnan¢garak¾¤rap¢kaª
Hingulotha Parada Niskasana
Hingulasyasodhanam
Haridradyam Kvatha
Har¤taky¢dic¦r´am
Hamsa Manduram
Haritala Bhasma
Haridr¢dika¾¢ya
Harada Paka
Harenu Gu´aª
H¨drogearjunac¦r´aprayogaª
Hara Malahama
Hi¬gv¢diyogaª
Haritaleswar Rasa
Hastimeha Hara Yoga
Har¤taky¢dikv¢tham
Haratala Satvapatana-02
Hiraka Maranam(09)
Hikka Roge Ausadhi
Hema Drtih Gunah
Haritaladi Yoga Se Ranjana Vidhi-02
Hema Pisti-gandha Yoga Se Khota Nirmana
Har¤taky¢dikalkam
Hut¢ºanarasaª
Hemakristi-2
Hola Guna
Har¤tak¤yogaª (3)
Hemangasunder Rasa
Hingula Shodhana Guna Dosa
Hikk¢cikits¢yogaª - 01
Hansa Mamsa Gunah
Har¤taky¢dikv¢thaª(apat¢nakacikits¢) (cakradattaª)
Hema Maksika Gunah
Hastikarni Tailam
Hemraj Gutika Phal
Hi¼gulagu´a¢ª
H¨dayarogaapathy¢m
Haratala Shodhana-01
Hingulkrasta Rasa
H¨ber¢dika¾¢yaª(02)
Hiraka Marana-3
Haritaky¢diyogaª
Haridradya Taila
Haliyadi Lepa
Haridr¢dyamc¦r´am
Hemagarbha Rasa
Hariatla Satva Vidhi(04)
Hikkasvasa Hara Dasamuli Kvatha
Haridr¢kha´²aª - 2
Halini Prayoga
Ha¼sapo°°al¤ (01)
Haritala Sodhana Vidhi-03
Hemrakti
Hi¬gugu´aª
Hemabhra Sindura-02
Hingvadiyogah
Hira´yagarbhapo°°al¤ (Hemagarbhapo°°al¤) (05)
H¨day¢nilan¢ºakayogaª (01)
Hamsapadyadi Kvatha
Hingul Yoga-1
Hiraka Bhasma -1
Hemabijam - 6
Haridraadi Lepa
Haritala Satvapatanam
Hartal Godanti Bhasma Prayoga-2
Haridr¢nnam
Hikk¢ghnak¢ºa(¹¤)m¦lac¦r´am
Hingu Karpura Vatika
H¨drogep¢°h¢dyac¦r´am
Haribol¢¬kaºarasaª
Haritaki Yoga
Haritala Yojana
Harenavadi Lepa
Hilamocik¢gu´a¢ª
Hayam¢r¢ditailam
Haridra Arka Gunah
Hastini Mudikavate Vansadi Kvatha
Hi¬gul¢tp¢radaniss¢ra´avidhiª 02
Har¤tak¤p¢kaª
Haratala Puspa
Hiraka Sodhanam
Haritakyadi Avaleha
Haridr¢dika¾¢yaª (04)
Haridr¢dirasakriy¢ª
Hi¬gv¢dyac¦r´am
Hi¼gv¢dic¦r´am - 1
Himaratnakara Curna
Har¤taky¢dika¾¢yaª
Haritala Tutta Yoga
Haritaki Rasayana 02
Hat Mudra (3)
Hemanta¨tupathyam (3)
Hastisundyadi Kalka
Harital Prayoga
Halimaka Cikitsa
Hemant¢diyogaª (03)
Hi².gv¢dic¦r´a
Hrda Jala Guna
Hastini Mudikavate Cikitsa
Hi¼gv¢dip¢naª
Hemakarana Vidhi-10
Hapu¾¢dyagh¨tam
Hapu¾¢ ( Phala )
Hingvadi Vati
Hema Avam Abhradi Melana-2
Harihararasaª
Hikk¢ghnadh¦m¢diyogaª (1)
Hemagarbhapo°°al¤rasa (01)
Hastimada Guna
Hinguladrasasindurah
Ha¼sapo°al¤rasaª(03)
Himavalli Guna
Hikk¢ºv¢san¢ºakanasyam - 01
Haritala Bhasma Anupana Vidhi-3
Haritakadi Kvatha
Haridr¢prayogaª
Haridra Yoga -2
Hr¤ber¢dika¾¢yaª
Hrinasringa Yoga
Ha¼sapad¤ ( Pa®c¢¬ga )
Haricandanagu´a¢ª
Hi¬gul¢k¨¾°ap¢radanirm¢´avidhi
Hingavadi Curna
Haritala Satvapatana(3)
Hiraka Maranam
Hrdayarnava Rasayanam
Hr¤ber¢dim¦trakalkaª
Hastini Ghrta Guna
Haridradi Taila
H¨drogesu Pathyam
Haritala Taila Patana
Haridr¢mehin¢mka¾¢yaª
Hema Jala Guna
Hikka Svasa Samanya Cikitsa
Haritkyadi Kvatha
Haritala Satvapatna
Hi².Gv¢divartti
Har¤tak¤c¦r´aprayogaª
Halimakebaladi Rasayana Yoga
Hingula Visahara Yogah
Hilamocik¢patrasvarasaª
Harittala Satvena Raupyakaranam
Hingula Satvapatanam
Hemagarbhapo°al¤rasaª (01)
Hikk¢n¢ºakakapitth¢dirasam
Hastini Dugdha Guna
Har¤tak¤gu´a¢ª
H¨ber¢dyavag¢hanam
Harit¢l¢diyogaª -2
Haritaladi Curnam
Har¤taky¢dic¦r´am (03)
Hi¬gav¢ditailam
Haritakyadi Nasya
Harit¢labhasmaª
Har¤taky¢dinasyam
Hemadrirasah
H¢°akeºvar¤gu°ik¢
Haratala Lepah ( Arse )
Hrivera Curna
Hingula Maranam
Haritaladi Asava
Hingulottha Parada-02
Hema Garbha Pottali Rasah (01)
Hi¬gav¢dic¦r´a
Hingula Sodhanam-3
Haritala Pathya-apathya
Hemakarana (18)
Hemasilajita Guna
Harindari Ka Rasakarma Me Prayoga
Hingulesvara Rasa Amayika Prayoga
H¨ber¢dika¾¢yaª(01)
Hinguladya Malaharah
Hingulattha Rassinduar Nirmana
Hastidanta Masi Prayoga
Hastin¤k¾¤ragu´a¢ª
Hi¬gav¢digh¨tam
Hamsa Mamsa Guna
Haritaladi Yoga Se Ranjana Vidhi-07
Harenu Gunah
Hastini Ghrta Gu´a
Hemam¨g¢¬karasaª
Har¤taky¢dic¦r´am (08)
Hapusa Guna
Hi¬gv¢dyamgh¨tam
Hi¬gulaºodhanam 03
Hastikar´apal¢ºagu´a¢ª
Hi¬gv¢dic¦r´am 10
Haridradi Ganah
Hi¼gv¢diyav¢g¦
Habusa Arka Gunah
Haritkyadi Gutika
Hingulasatvapatanam
Hapusadi Ghrta
Hemagarbhapo°°al¤rasa
Hapu¾¢gu´a¢ª
Hapusadi Takram
Hi¼gv¢diyav¢g¦ª
Hemagarbhapottali Rasa 2
Haratala Satvapatan
Haritala Maranam(18)
Haridr¢kha´²a
Hemakarana (01)
Haridradvaya Prayoga
Harenvadi Lepa
Ha¼sap¢d¤gu´a¢ª
Hema Bija
Hira´yagarbhapo°°al¤ (06)
Hi¼gv¢ditailam (Aj¢m¦tr¢ditailam)
Hingula Yogah
Hi¬gul¢diyogaª
Haridradi Varti
Hemantaritu Dadhi
Hema Varna Traya Vrddhi
Hikka Pratikara
Haritala Satva-01 Sphatikopamam
Haridradr¢dya®janam 02
Haritaki Kalpa
Hastikarni Pancanga Kalpah
Hingulotthaparada-04
Haridradi Yoga
Ik¾v¢kuvamanakarayogaª
Ik¾v¢kuka¾¢yakalpaª - 02
Indraluptahara Lepa-01
Itreefal Mulaiyan
Iksvaku Prayoga(2)
Ik¾v¢kugu²akalpa
Isabagol Yogah ( Raktarse )
Ikshvaku Ksirapaka
Ik¾v¢kuvamanayogaª - 9
Indrayavadi Lepa
Indrayav¢dikv¢thaª
Ik¾v¢kuvardham¢nakalpa - 05
I¼gud¤phalagu´aª
Ik¾v¢kupalvakalpa-05
Icch¢bhed¤rasaª (15)
Icch¢bhed¤rasah
Indrayan Mula Lepa
Iksu
Indraluptarogecikits¢yogaª (6)
Indrav¢ru´¤gu´a¢ª
Indrayava ( B¤ja )
Ik¾v¢kuvamanayogaª - 4
I¼gud¤gu´a¢ª
Indralupta Cikitsa 1
Indrayavadi Yoga
Icch¢bhed¤rasaª (2)
Ik¾v¢kuk¾¤rakalpa - 04
Imali Phala(pakva)
Ik¾v¢kuc¦r´akalpa
Indralupta Cikitsa-3
Ik¾v¢kugh¨takalpaprayogaª
Iksu Svarasa Guna
Ik¾v¢kusatt¦kalpaª
Ik¾udarbh¢gu´a¢ª
Ik¾v¢kuvamanayogaª - n
Irimedadi Ghrta
Indraras¢yanam - 1
Ik¾v¢digan²¦¾aª
Icch¢bhed¤rasaª (08)
Ik¾v¢kuvardham¢nakalpa - 02
Indrayav¢dya¼tailam
Indrav¢ru´¤m¦layogaª - 01
Icch¢bhed¤rasaª (07)
Ik¾v¢kuk¾¤rakalpa-01
Icchabhedi Rasah
Ik¾v¢kuka¾¢yakalpaª - 05
Ik¾v¢kulehakalpaª - 02
Iksvadi Yogah
Ijjalaª
Indrashana Yoga
Indrayavakv¢thaª
Iksu Svaras Prayoga
Iksuadi Dhupan
Indraluptahara Cikitsa
Indraluptaharalepaª 2
Indraluptaghnam¢laty¢dyatailam (cakradattaª)
Ishwari Prayoga
Indraluptarogecikits¢yogaª (3)
Indrav¢ru´¤ ( M¦la )
Ik¾v¢kuk¾¤rakalpa - 02
Indrav¢ru´y¢diyogaª
Iksvadi Ghrta
Ik¾v¢kuvamanayogaª - m
Iksuradi Curna
Ingudi Phala Guna
Ik¾v¢kuvamanayogaª - 3
Ik¾v¢kuvamanayogaª - r
Indravalli Kalpah
Irimed¢dyatailam
Ikshvaku Kalpa
Irasa Matsya Guna
Ik¾v¢dikavala
Ik¾urak¢dya¼ C¦r´am
Ik¾v¢kusur¢ma´²akalpa
Iksvaku Svarasa
I¾°ik¢c¦r´¢di Prayoga
Induk¢ntagh¨tam
Ik¾v¢kuvamanayogaª - t
Indrav¢ru´¤m¦layogaª - 02
Indraluptaharayogaª - 01
I¼gudy¢ditailaª
Isabagoladi Yogah
Indivara Guna
Icchabhedi Rasa Prayoga
Icch¢bhed¤rasaª (11)
Ik¾v¢kuka¾¢yakalpaª - 08
I¼duras¢ª / Aÿdaraseª (2)
Ik¾v¢kuvardham¢nakalpa - 03
I¼gud¤phalamajj¢gu´a¢ª
Icch¢bhed¤rasaª - B¨had
Indravatirasa
Isvari Guna
Indralupta Cikitsa
Indraluptaharayogaª - 04
Istikacurnadi Yogah
Ik¾uprayogaª
Isavasa Karpura Gu´a
Ik¾v¢kunavanitakalpa-03
Ik¾v¢dy¢valehaª
Irimedagu´aª
Indravarunyadi Yogah ( Ksiralasake )
Imli ( Cinca ) Ksara Anupana-01
Iksvaku Prayoga(1)
Indralupta Cikitsa-2
Indravarunyadi Lepah
Iksu Guna
Icch¢bhed¤rasaª (13)
Imali ( Cinca ) Ksara Anupana-02
Indralupta Nasakayoga
Indravaruni Dvaya Guna
Iksuagrya Guna
Indrav¢ru´im¦lalepaª - 01
Ik¾v¢kuvamanayogaª - j
Icch¢bhed¤rasaª-01
I¬gud¤phalamajj¢lepaª
Ik¾v¢kuvatikalpa-08
Indrab¤j¢dic¦r´am
Ik¾v¢kulehakalpaª - 03
Iksurasadi Yoga For Kesaranjana
Indrav¢r¦´ik¢dic¦r´am (rasendras¢rasa¼grahaª)
Imali Phala(apakava)
Icch¢bhed¤rasaª (10)
Icch¢bhed¤rasaª (14)
Indrav¢ru´¤/ Mahendrav¢ru´¤
Indralupta Hara Yoga
Ik¾v¢kutakrakalpa
Indrabrahmva°¤ (rasendras¢rasa¼grahaª)
Icch¢bhed¤gu°ik¢
Indraluptaharayogaª - 02
Ik¾v¢kuk¾¤rakalpa - 05
Indraluptarogecikits¢yogaª (7)
Ikshavaku Kalpa
Ik¾u ( K¢´²a )
Indumar¤civa°ik¢
Iksugunah
Indraluptahara Yoga
Indravaruni Guna
Ik¾v¢kuvamanayogaª - p
Indranilakarnam
Ikcchabhedi Rasa
Ik¾v¢kulehakalpaª - 04
Ik¾v¢kv¢divarttiª
Irimed¢dyamtailam
Ik¾v¢kuvamanayogaª - q
Iksvaku Siddha Dadhi
Indrasanadi Yoga
Indravarunyadicurnah
Ik¾v¢kuvamanayogaª - s
Indraluptarogecikits¢yogaª (9)
Intuppuk¢´a / Sai¼dhavabh¢gac¦r´am
Indraluptarogecikits¢yogaª (5)
Induºekhararasaª
Irimeda Guna
Iksu Svaras
Indralupta Pratikara
Iksavakubijadi Vartti
Indrava°¤
Indrabrahmava°¤
Ik¾v¢kusveditakalpa-07
Iksu Rasa Dosa
Ik¾uvargagu´a¢ª
I¼duras¢ª / Aÿdaraseª (1)
Indrav¢ru´y¢dilepaª - 02
Indraras¢yanam - 2
Ik¾v¢kuvamanayogaª - 8
Ik¾ud¦rv¢digh¨ta
Indrav¢ru´im¦lalepaª - 02
Iksvadi Yoga
Iksu Guna
Ik¾ur¢dilehaª
Indraluptahara Lepa-02
Iksuvikara Guna
Imali ( Cinca ) Ksara
Ik¾v¢kuk¾¤radadhikalpa-02
Ik¾u¼mehaharakv¢thaª
Indusundari Gutika
Isvarimuladibandhana
Indravaruni Prayoga
Ik¾um¦l¢dilepaª
Icch¢bhed¤rasaª (09)
Ik¾v¢kuvamanayogaª - 7
Isvarimuladilepa
Indraluptaharacikitsa
Ik¾v¢kuk¾¤rakalpa - 03
Indrayavagu´aª
Ik¾v¢kuvamanayogaª - 5
Indravarunadi Curna
Icch¢bhed¤rasaª
I¬gudy¢dilepaª
Indrav¢r¦ ³¤c¦r´aª
Ik¾urak¢dya¼c¦r´am
Induva°¤
Ik¾v¢kuka¾¢yakalpaª - 03
Icch¢bhed¤rasaª (1)
Indr¢yyudh¢dilepaª
Ik¾urasagu´a¢ª
Indralupta Har Yoga
Indrav¢ru´y¢dic¦r´am
Ik¾v¢kuvamanayogaª - o
Itreefal Kashniji
Indukal¢va°ik¢
Iksvaku Bija Prayoga
Indryava Curna
Indrav¢r¦´¤rasaª
Indravaruni Phala Yogah
I¬gud¤gu´aª
Ik¾v¢kuphanitakalpa-04
Indravarunyadi Yoga
Indravaruni Praksalana
Indrav¢ru´¤ ( Phala )
Icch¢bhed¤rasaª (02)
Ingudi Tail Guna
Ik¾ugh¨tam
Iksunalamika Guna
Indralupharalepaª
Ik¾v¢kuvamanayogaª - k
Ik¾v¢dic¦r´am
Indraluptarogecikits¢yogaª (1)
Imli ( Cinca ) Ksara Anupana-03
Ik¾v¢kum¢¼sarasakalpaª
Iksura Guna
Ik¾v¢kuvatikalpa-10
Ik¾uaj¤r´an¢ºakayoga
Indragopadi Taila
Ik¾v¢kuvardham¢nakalpa - 06
Irimedadyam Tailam
Ik¾v¢kudadhikalpa
Iksvaku Prayoga
Iksu Taila Guna
Indr¢´¤m¦layogaª
Ik¾umehavaijayant¤ka¾¢yam
Imali ( Cinca ) Ksara Anupana-05
Icch¢nidhirasaª
Iksvaku Ksira
Ik¾v¢kukovidarakalpa-06
Indr¢´¤gh¨tam
Imali ( Cinca ) Ksara Anupana-04
Iksu Rasa Guna
Ik¾v¢kuvatikalpa-09
Icch¢bhed¤rasaª (05)
Icch¢bhed¤rasaª (01)
Iswarimuladi Lepa
Ingudadyadi Lepa
Iksuvalikadi Ksirapaka
Iksumadhya Guna
Ik¾ugh¨tam (ma®ji¾°h¢dic¦r´am)
Irindiri Kalpa
Icch¢bhed¤rasaª (18)
Ik¾auª
Ikshu And Dakha Sukta
Iksu Muladi Yoga
Indragopadi Yogah
Iksu Madya Guna
Iksu Bheda
Icch¢bhed¤rasaª (12)
Iksu Yugma Guna
Ingudyadi Yoga
Ik¾v¢kuk¾¤rakalpa - 06
Indralupaharalepaª
Indrayavadi Kasaya
Ingudimajjaprayoga
Indrayavalepaª
Ik¾v¢kuka¾¢yakalpaª - 01
Indra Vati
Indraluptahara Lepah
Icch¢bhed¤rasaª - 02
Indrav¢ru´¤ ( Patra )
Imli Svarasa Yoga
Itkata Prayoga
Indrayavadyam Curnam
Iksu Tvak
Indali Guna
I¾°¢rthasiddhigu°ik¢
Ik¾v¢kulehakalpaª - 05
I¬gudiphalanasyam
Indravarunyadi Yogah
Indrayanadi Yogah ( Udare )
Icch¢bhed¤rasaª (17)
Indravarunyadi Kvathah ( Abhinyasa Sannipate )
Ik¾v¢dikv¢thaª
I¼gud¤phalagu´a¢ª
Indraluptarogecikits¢yogaª (4)
Indraluptarogecikits¢yogaª (8)
Iksu Agra
Iksu Vikara
Ik¾v¢kuka¾¢yakalpaª - 06
I¾°ik¢c¦r´¢dilepam
Ind¤varayogaª
Ik¾amehaharayogaª
Ik¾v¢kuvamanayogaª - 1
Ik¾uvik¢ragu´a¢ª
Indrav¢ru´ik¢m¦l¢dy¢va°¤
Iksumula Guna
Ik¾v¢kuvardham¢nakalpa - 01
Indraluptaharayogaª - 03
Indraluptahara Lepa
Indrav¢ru´y¢dilepaª - 01
Iksurasa Prayoga
Ik¾v¢kuvamanayogaª - l
Ik¾v¢digh¨tam
Ik¾v¢diyogaª
Indralupta Cikitsa-4
Ik¾uyogaª
Ik¾v¢kv¢dic¦r´am
Ik¾v¢kug¢ralai¼²akalpa
Indraluptaghnasnuhy¢dyatailam (cakradattaª)
I¼gud¤pu¾pagu´a¢ª
Indraluptarogecikits¢yogaª (2)
Icch¢bhed¤rasaª - 03
Indr¢ya´¤c¦r´am
Indraluptahar Lepa
Ik¾v¢kuka¾¢yakalpaª - 04
Istika Sveda Yogah
Ingudyadi Lepa
Ik¾v¢kuvamanayogaª - 2
Icch¢bhed¤rasaª (16)
Ik¾v¢kulehakalpaª - 01
Ik¾v¢dip¢nakam
Icch¢bhed¤rasaª (03)
Ik¾v¢dimodakaª
Indravarunikadigutika (skandhavate)
Ingudi Taila Guna
Indrayav¢dika¾¢yaª
Imlikalka
Ik¾umehin¢mka¾¢yaª
Ik¾v¢kutailakalpa
Ingudi Taila Gunah
Ingudi Tailam
Ingudaphala Guna
Indragopadi Lepah
Ik¾v¢kuvamanayogaª - 6
Indralupte Bhallatakadilepa
Indraluptaharalepaª 1
Ingudi Guna
I¬gud¤lepaª
Iksvalika Ksirapaka
Ik¾v¢kumastukalpa
Ik¾v¢kuka¾¢yakalpaª - 07
Ik¾v¢kuk¾¤rakalpa - 01
Iksu Rasa
Ik¾ud¦rv¢digh¨tam
Ik¾v¢kuvardham¢nakalpa - 04
Ikshvaku Kalpa
Iksurasa Gunah
Indrasana Curnam
Iºvar¤ ( M¦la )
Iksumula Prayoga
Indravarunikadi Curna
Iksumeha Hara Yoga
Icch¢bhed¤rasa
Jatyadi Vataka
Jivaniyagana Kasaya
Jvaran¢ºak¢®janam (03)
J¤va¼tay¢disa¼gr¢h¤bastiª
J¤vantay¢diyav¢g¦ª
Jatiphaladi Vati Prayoga
Jaipala Sodhana-3
Jagata Vasikarana Yoga-1
Jambu Panaka
Jaran Sanskarit Parad
Jvarmurarirasa Guna Evam Upayoga-02
Jal Bandha
Jvaravairiva°akaª
J¤m¦tak¢digh¨tam
Jv¢l¢li¬garasaª
Jayagutikakhya Visakalpa(75)
J¢lakragardabhach¢tr¤prayogaª
Jvara Pathyam
J¢takarmaª - 01c
J¤m¦takavamanayogaª - 12
Jirna Jvare Dugdha Prayogah
Jalodar¢rirasaª -2
Jvarebhasi¼harasaª (prathamaª)
Jar¢vy¢dhiharorasaª
Jvaret¨¾¢haraprayogaª (01)
J¤r´ajvar¢rirasaª (01)
Jvarad¢haira´²apatraprayogaª
Jvare Katipayesarpi Yoga-06
J¤m¦tabh¨¼g¢ditailam (5)
J¤van¤yatailabastiª
Jay¢patrayogaª
Jambirasadhitamatsya Guna
Jirnajvare Ksira Yoga-06
Jivaniya Vargadi Sandhana
Jalajambuk¢phalagu´aª
Jayagutikakhya Visakalpa(81)
Jayagutikakhya Visakalpa(114)
Jangala Desa Paksi Mamsa Guna
Jayap¢lab¤jatailagu´a¢ª
J¤vakagu´a¢ª
Jatidaladi Yogah
Jayagutikakhya Visakalpa(79)
Jvrari-abhra Guna Evam Upayoga-04
Jimutaka Ksirapaka
Jihvagataroga Hara Yoga
Jirna Nidranasa Cikitsa
Jvara Yusa Prayoga
J¤m¦takavartikalpa - 02
J®¢nodayagu°ik¢
Jvarahara Yoga-02
J¤van¤yagh¨taª
Jvaraharaanjana
J¢ty¢dikv¢thaª
Jvaraharapey¢ª (4b)
J¤van¤yaga´atailam
J¤m¦takaj¤vak¢dikalpayogaª - 02
Jambuadi Dhupan
Jvaratisara Cikitsa
J¤van¤yak¾¤ram
Jivaniya Sarpi Prayoga
Jvare Katipaye Sarpi Yoga-05
Jvaracikitsa-1
J¤m¦tabh¨¼g¢ditailam (2)
Ja¼bv¢mrapallavarasaª
Jvalanala Bidah
Jayava°ik¢
Jvarar¢jarasaª
J¢ty¢ditailam (02)
J¤rak¢dyatailam (yogaratn¢karaª)
Jirna Kasa Kharpar Bhasma Upayoga
Jirakadi Kadha
Jvar¢¬kuºarasaª (mall¢diª) - 22
Jihv¢rogecikits¢yogaª (5)
Javaharamohara(sadharana)
J¤r´ajvaraghn¤va°¤
Jvar¢rirasaª (caturdaºª)
Jatipushpa Nasya
Jvaraharakhya Rasa-3
J¢tiky¢di / J¢t¤phal¢digu°ik¢
Jhingighrita Guna
Jivanti Guna
Jvare Apathyah
J¢tiphal¢diva°¤ (04)
Jvare Anjana Yoga
Jalaj¢m¨tarasaª
J¢²lam¢¼sarasap¢naª (Netre¢ºcyotanam)
Jvare-aruciharakavalam (b)
Jalatrikayogaª
Jivaniya Tail
Jaipala Sodhana-2
J¤r´ajvar¢¬kuºarasaª
Jaladhar¢dikv¢thaª
Jvare Katipaye Sarpi Yoga-02
Jvare Aparajit Dhupa
Jirnamadya Guna
J¤vant¤ Gu´a¢ª (01)
J¤m¦takakalpayogaª - 03
J¤rak¢dyari¾°aª
Jivaniya Ksiraghrtam
Jambv¢mrapallav¢dilepaª (01)
Jvalanala Bhairava Rasa
Jimuta Varti
Jivantyadi Ghrta
J¤m¦takavamanayogaª - 19
Jatumani Masaka Tilakalak Ckitsa
Jvara Cikitsa
Jatipatradi Yogah
Jaya¼t¤m¦lik¢ba¼dhaª
J¢t¤phalamadaharayogaª - 1
Jvarari Rasa
J¤rak¢valehaª
Jvarehar Anjana
Jirakadi Kasaya
Jati Puspa
Jambvadi Tail
J¢t¤phal¢dic¦r´am
Jatyadi Lepa
J¢t¤patr¢dic¦r´am
Jambu Phala Guna
J¤m¦takavamanayogaª - 18
J¤m¦takaj¤vak¢dikalpayogaª - 03
Jap¢pu¾parasanasyam
Jatipatra Svarasa Prayoga
J¢tyadilehaª
Jyotismati Taila Kalpa
Jambv¢dyamyogaª (01)
Jihvalehhana
Janmaghunti
Jayagutikakhya Visakalpa(100)
J¤vanty¢digh¨tam (2)
Jyotismatyadi Gutika ( Apasmarahara )
Jaipala Vikara Santi
J¤rak¢dic¦r´am
Jalavetasadi Kvatha
Jvarakeºar¤rasaª
J¢ty¢ditailam (04)
Jvaravairi Vatuka
Jaluka Bandha(03)
J¢t¤patr¤
Jvarek¢saharaprayogaª
J¤rakagh¨tam (02)
Jap¢diyogaª
Jalayukta Pakva Dugdha Guna
Jalauka Mamsa Gunah
Jayap¢larasaª
Japa Gunah
Jar¢mara´aharorasaª
Jambira Guna
Jivantyadi Ghrt
Jivantyadya Ghrta
J¤m¦takavamanayogaª - 5
Jalauka Prayoga
Jalaºir¤¾ik¢gu´aª
Jvarahar Taila
J¤m¦takaj¤vak¢dikalpayogaª - 04
Jatikasthadi Dantagharsanam
J¢lin¤phalanasyam (karko°am¦l¢dinasyam)
Jalakumbh¤bhasmaprayogaª
Jivakadinasya Yoga-01
Jvarevamanam (4)
Jyoti¾mat¤ Nasyam
J¢ty¢digh¨tam (03)
Jimutaka Kalka
Jayavatikakhya Visakalpa(116)
Jvaremamsa Prayoga
Jaip¢lalepaª (01)
Jala Sodhana Curna
Jvarabhed¤rasaª
Jalauka Bandha
Jalodaravara Yoga-2
Jalaprayogaª (02)
Jvare Lepa-02
Jirnajvare Visakalpa(03)
J¤vanty¢dyamc¦r´am (02)
Jyotismati Arka Gunah
Jalasadhita Ahara Gunah
Jvarsamhara Rasa Guna Evam Upayoga
Jambv¢diyogaª
J¢ty¢dyagh¨tam
J¢t¤patraras¢diyogaª
Jvarabhairavarasaª (03)
J¤rak¢dirasaª
Jambv¢dyasvarasap¦ra´am
Jatyadi Ghrta
Jvarsulahara Rasa Guna Evam Upayoga
Jala Nisedha
Ja°¢m¢¼s¤gu´a¢ª
Jatyadi Ghana
J¤m¦takavartikalpa - 04
Jirna Jvare Niruha Basti
Jala Prakara Guna
Jayamangala Rasa Prayoga
Jalakumbh¤k¾¢rayogaª
J¤vanapa®cam¦lagu´a¢ª
J¢takarmaª- 01d
J¢t¤dal¢hilehaª
J¤rakaº¢lidh¢nyagu´a¢ª (H¢r¤tasa¼hit¢)
Jvara Evam Trsna Anupana
Jivakadi Taila
Jirnajvare Abhraka Bhasma Anupana
Jyoti¾mat¤ras¢yanam
Jivha Roga Samaka Yoga
J¢mbv¢disvarasaª (01)
Jvaramur¢ri Dvit¤ya
Jap¢pu¾pam
Jaharmohra Bhasma Prayoga-3
Jala Taila Yoga
Jyoti¾mat¤tailanasyam
Jal¢gnigarbharasaª
Jvar¢¬kuºarasaª (Sudarºan¢diª) - 28
Jvaropayog¤ka¾¢yaª - 8
Jvar¢ntakaurasaª - 2
J¢mbv¢diº¤taka¾¢yaª (01)
Jarita Parada Sevana
Jayavati Prayoga
Jatimukuladi Varti
Jabhb¤ragu´a¢ª
Jvara Samhara Rasah
J¨mbh¢cikits¢ (2)
Javahara Mohara-02
Jihv¢rogecikits¢yogaª (3)
Jalakumbhi Ksara Yoga
Jatiphaladi Curna
Jatyadi Anjanah ( Naktandhye)
Jvarahara Cikitsa
Jvara Hara Yoga-01
J¤m¦taka Ka¾¢ya Kalpa Yogaª - 03
Jvarasi¼harasaª
Jangala Mamsa Guna
Jvaraghnaga´aª
Jimutakadi Yogah
J¤m¦takavamanayogaª - 14
Jar¢mara´ahararasaª
Jvaraghn¢yogaª (1)
Jaipala Taila Patana
Jay¢va°¤
Jyoti¾mat¤tailaprayogaª (02)
J¤rak¢dic¦r´am (02)
J¢tam¢trapr¢ºanam
Jalacaram¢¼sasiddhabastiª
Jambu Tvak Rasa
Jvar¢¬kuºarasaª (Laghuª) - 9
Jaipaladi Anjana
Jimutadi Varti
Jvare Uddulanam (02)
Jvarankusa Rasa Guna Evam Upayoga-01
J¢t¤phal¢dilepaª (02)
Jaipala Sodhana Vidhi
Jvar¢¬kuºarasaª - 5
Jiranajvara Anupana
Jayap¢lab¤jaºodhanaª
Jimutaka Yoga
Janam Ghutti
Jarane Kramah
Jvaraharapey¢ª - 1
Jaranaya Abhraka Satva Nirmana Prakara-4
Jvaraghna Saka
Jvarapa®c¢nanorasaª (01)
J¢ty¢ditailam
J¤vanty¢dika¾¢yaª(02)
Jvarevamanam (2)
Jihvavisodhane Jayaprayoga
Jambv¢dyamtailam (02)
Jvare Pathyani
Jvarak¢laketurasaª
Jatiphalapaka-2
Jvaratasirahara Hima
Jambavyadi Yoga
Jvrari-abhra Guna Evam Upayoga-02
Jalodar¢rirasaª
J¤vanty¢dyoeyamakaª
Jaharmohara Guna
Jvaraharapey¢ª (3)
Jvaraghn¤va°¤ (2)
Jirnajvare Visakalpa(02)
J¢tiphal¢diva°¤ (02)
Jvara Hara Yoga-02
Jvarari Vati
Jvarari Rasa-26
Jalabhave Suskataru Cikitsa-01
Jivaniyagana Guna
J¢t¤lava¬g¢dic¦r´am
Jala Pana Guna
Jamb¦gu´a¢ª (2)
Janusotha Cikitsa
Jayagutikakhya Visakalpa(106)
Jalodar¢rirasaª (01)
Jatyadyam Ghrtam
Jvar¢¬kuºarasaª (B¢l¢diª) - 29
Jalapippal¤gu´a¢ª
J¤r´ajvarek¾¤rap¢nam (1)
Jarita Parada Guna
Jamb¦ ( B¤ja )
J¤m¦takaka¾¢yakalpayogaª - 07
Jvarabhairavarasaª (04)
Jv¢l¢nalabhairavorasaª
J¤van¤y¢dyatailam (cakradattaª)
Jvarah¢r¤rasaª
J¢ty¢dia®janam (Viddhek¾´ia®jan¢ni)
Jalodar¢rirasaª - 2
Jimutak Curna
Jvaropayog¤ka¾¢yaª - 5
Jaladi Prayoga
Jaluka Bandha(04)
J¤rak¢dic¦r´aª
Jaharmohara Sodhana
Jalodar¢rirasaª (02)
Jabhb¤ragu´a¢ª (Pakvaphala)
Jyotismati Tail Guna
J¤m¦takaka¾¢yakalpayogaª - 10
Jvara Stambhak Arka Guna
Jvarejalapana Vidhi
Jvar¢¬kuºarasaª (12)
Jayagutikakhya Visakalpa(95)
Jamb¤raphalagu´aª
J¤van¢dyoyamakaª
J¤rakatritayagu´a
Jayapala ºodhanam
Jayagutikakhya Visakalpa(76)
Jvar¢¬kuºarasaª (¹a¬khavi¾odyaª) - 27
Jaip¢lapatralepaª
Jvaraharakv¢thaª
J¤m¦tabh¨¼g¢ditailam (1)
Jarana Parkara-02
Jvalamukha Vida
Jvarak¢sahanabal¢digh¨ta
Jambvadi Ghritam
Jalayasti Arka Gunah
Jayagutikakhya Visakalpa(98)
Jvar¢¬kuºarasaª - 20
Jaranartha Bida-03
Jvarahan¤ Gu°ik¢
Jaipala Bija Sodhana
Jivantyadyam Tailam
Jatiphaladi Prayoga
Jyoti¾mat¤patrayogaª
Jvaradh¦maketuª
Javahara Mohara
Jvaraharoddh¦lanam (1)
Jvarantaka Curna
J¢t¤phal¢dyac¦r´am
Jvarapa®c¢nanorasaª - 1
J¤rak¢dilepaª (02)
Jvaran¢ºanovirekaª
Jvare Rasakalpa(01)
Jirakadi Yoga
Jvaraharapey¢ª - 6
Jivantyadi Malham-02
J¤rak¢dyamodakaª (02)
J¤m¦takaka¾¢yakalpayogaª - 08
J¤vanty¢dyagh¨tam
Jaranarho Badavanala Vida
Jayagutikakhya Visakalpa(87)
Jivantitaila Pragoyga
Jayagutikakhya Visakalpa(93)
Jalodarari Rasah
Jvar¢¬kuºarasaª (mah¢n) - 35
J¢t¤phal¢valehaª
J¤m¦takavartikalpa - 08
Jangamvisa Hara Yoga
Jirakavaleha
Jambbadi Tail
Jayagutikakhya Visakalpa(109)
Jalodararogaharorasaª
J¢t¤patraras¢®janam
Jaipal Tail Patan Vidhi
Jatiphala Guna
Jangala Desa Jala Guna
Jvar¢¬kuºarasaª (04)
Jvare Atinidra Pratikara
Jvarmurarirasa Guna Evam Upayoga-04
J¢mbv¢dikv¢thaª
Jvar¢¬kuºarasaª - 31
Jvare Ghrta Yogyavastha
Jalakumbh¤bhasmalepaª
Jiraka Yoga
J¤rak¢dimodakaª (01)
Jalamajjanam¨taprat¤k¢raª
Jyoti¾maty¢ditailam
J¢takarmaª - 02b
Jamb¦ram¦l¢di/ Jamb¦m¦latvag¢dic¦r´am
Jangal Mamsa Guna
Jiraktrya Guna
J¢t¤phal¢diva°¤ Prayoga
Jvaropayog¤y¦¾aª
Jvarebhasi¼horasaª (02)
Jimginipatrasveda
Jvaharamah¢ka¾¢yaª
Jvarabhairavorasaª - 4
Jvaraku®jarap¢r¤ndrarasaª
Jirnajvarahara Curnah
Jvara Agryam
Jvaropayog¤ka¾¢yaª - 2
J¢lin¤phal¢dinasyam (02)
Jvarahar Kvatha
Jvar¢¼kuºarasaª
J¤vak¢dikalkaªpralepaª
Jvarevirecanam (2)
Jyotismati Taila
J¤van¤yaka¾¢yaª
Jvar¢ntakorasaª
Jurna Guna
Jatipatradicarvanam
Jalamusta Guna
Jvare Peya-10
Jivak
Jvaragajakesari Rasa
Jimutaka Kalpa
Jala Pana Guna-1
J¢tamdadhigu´a¢ª
Jyotismati Guna
Jvare Katipaye Sarpi Yoga-04
J¢t¤pu¾p¢digu°ik¢
Jivaniya Ksira Paka
Jvrari-abhra Guna Evam Upayoga-03
Jalauk¢yogaª - 3
Jalavetasa Guna
Jihv¢stambhacikits¢ (3)
J¤r´avra´esarpiyogaª - 2
Jvar¢¬kuºorasaª (3)
Jalasukti Sodhana-maranam
Jarita Parada
Jvar¢rirasaª - 3
Jalapras¢danam
Jurna Gunah
Jhullapu¾pagu´¢ª
J¢ty¢digh¨tam (02)
Jvaran¢ºakabastiª
Jvalamukhi Rasa
Jirakadya Taila
Jvarabhairavorasaª
Jvar¢¬kuºarasaª (05)
Jalodaravara Yoga-1
Jvar¢rirasaª (Mah¢n) - 6
Jatiphalapaka-1
Jamb¤raphala
Jaharmohara Bhasma Vidhi
Jap¢pu¾pagu´¢ª (Gh¨tabharjitaª)
Jvarasi¼horasaª
Jirnajvare Anupan
J¢t¤phalagu´a¢ª
Japamukula Prayoga
Jvaraharorasaª - 8
Jvare Usnodaka Prayoga Vidhi
Jambu Phala Guna
Jalarka Gunah
Jvaragaj¢¬kuºª (V¢t¢diª) - 2
Jvara Samhara Rasah Prayoga-01
Jimutaka Guna
Jambadi Yoga
Jaip¢lalepaª (02)
Jambuayadi Yusa
Jvaraghn¢yogaª (5)
J¤m¦tabh¨¼g¢ditailam (3)
Jameen Par Sayan
Jatuka
Jvarasamhara Rasa Prayoga
Jayagutikakhya Visakalpa(85)
J¢t¤phala
Jayagutikakhya Visakalpa(89)
Jyoti¾mat¤tailam
Jiraka Guna
J¢lin¤phal¢dinasyam (01)
Jvaraghn¤gu°ik¢
Jayant¤kv¢thaª
Jimutaka Kvath
Jayagutikakhya Visakalpa(113)
Jvarevirecanam (3)
Jv¢l¢mukhac¦r´am
J¢t¤patr¤gu´a¢ª
Jvar¢¬kuºarasaª (Mah¢n) - 36
Jivaka Guna
Jyotismati Tail
Jaldhar Kadha
J¤r´abha´²¦rac¦r´am
Jvar¢¬kuºarasaª (T¨t¤ya)
Jvar¢¬kuºarasaª (08)
J¤vanty¢dyamgh¨tam (01)
Jvar¢rirasaª (daºamaª)
Jvaraharoddh¦lanam (2)
J¢mbv¢diº¤taka¾¢yaª (02)
Jvarevamanam (1)
Jvarasamhara Rasa Prayoga-kapha Jvara-01
Jvarari Abhra
J¤m¦taka Ka¾¢ya Kalpa Yogaª - 04
J¢t¤pu¾p¢dya®janam
Jaranaya Abhraka Satva Nirmana Prakara-3
Jalesaya Mamsa Guna
Jvare Pathyapathya
J¤vanty¢digh¨tam (1)
J¤vananand¢bhram
Jalanasyam
Jirna Dhauta Guda Gunah
Jvar¢rya®janam
J¤vad¢nabasti - 01
Jabhb¤rapatragu´a¢ª - 01
Jalaºuktigu´a¢ª
Jvarebibh¤tak¢dikv¢thaª
J¢t¤phal¢diva°¤
J¤rakagu´a¢ª
J¤m¦tabh¨¼g¢ditailam (6)
Jirna Jvarantaka Curna
J¢tiphalagu´aª
J¤m¦takaka¾¢yakalpayogaª - 05
Jatiphaladi Takra
Jaharmohara Pisti Yoga
Jvaraharorasaª - 1
J¤vanan¢m¢rasaª
Jala Prayoga(1)
J¤vaka¨¾ibhakagh¨tabastiª
Jayava°¤
J¤rakatailam
Jvar¢rirasaª (Taru´¢diª) 12
Jivaniya Gana Kvatha
Jaranaprakarah Anya
Jh¢vukagu´¢ª
Jvaraharapey¢ª (4d)
Jamb¦pallav¢dikv¢thaª (02)
Jalasev¤rasaª
J¢t¤phal¢diva°¤ - 1
Jatiphaladi Panaka
J¤rak¢dic¦r´am (03)
Jirnajvara Pathya
Jvar¢rirasaª (05)
Jambava Madira Guna
J¤van¤yaga´agh¨tam
J¢t¤ko¾agu´¢ª
J¢tiphalapralepaª
J¢t¤phalamadaharayogaª - 2
Jvar¢¬kuºarasaª (Ravisundar¢khyaª)
Jal¢dyagh¨tam
Jaranaya Abhraka Satva Nirmana Prakara-2
Jirakadyao Gutika
J¢ty¢divarti:
J¤rak¢dipeyaª
Jirnajvare Ksira Yoga-02
Jayagutikakhya Visakalpa(94)
J¢ty¢divarttiª
Jangamavise Visakalpa(66)
Jvarapa®c¢nanorasaª (02)
Jayap¢latailam
Jay¢m¦l¤ba¼dhaª
Jvar¢¬kuºarasaª (T¢p¢diª) - 18
Jivaniyagana Ksirapaka
Jvar¢rirasa
J¤r´ajvarek¾¤rap¢nam (2)
Jalacara Mamsa Guna
Jvare Uttamdravya
Jala Bandha
Jihivikamarkati Cikitsa
Jvarahara Yoga-06
Jalapippali Guna
Jaipala Sodhana(03)
Jayagutikakhya Visakalpa(107)
Jarana Purvarasasodhana
Jayama¬galorasaª - 4
Jivana Kalpa
Jamb¦pallav¢dikv¢thaª (01)
Jirna Jvara Kharpara Bhasma Upayoga
Jamb¦gu´a¢ª (1)
Jaip¢l¢®janam
Jvaranasak Yoga
J¤m¦takavamanayogaª - 9
Jaranartha Vida-02
Jvarahara Yoga-03
Jirnabhraka Rasa Laksana--b
Jivaniya Tailam
Jay¢dikv¢thaª
Japa Prasunakanda
Jvarahara Yusa (02)
Jvaradijanya Daha Cikitsa
Jvara Ankushs Rasa
J¢ty¢didh¦mraª (03)
J¤m¦takaka¾¢yakalpayogaª - 11
Jv¢l¢nalarasaª - 2
Jvarantaka Rasa-19
Jaladi Prayoga
J¤van¤yadravyasiddhapayaprayogaª
Jyotismatyadi Taila
Jvarahar Parisheka Avagahana
J¤van¤yamah¢ka¾¢yaª
J¤vant¤phala Gu´a¢ª
Jvarankusa Rasa Guna Evam Upayoga-04
Janghasthi Varti
Jvare Lepa-03
Jvarabhairavarasaª (05)
Jyoti¾mat¤kalpaª
Jayant¤va°¤
Jyoti¾mat¤tailaprayogaª
Jv¢l¢li¼garasaª
Jvar¢rirasar¢jaª
Jala Stambhana Vidhi-1
J¢t¤phal¢digraha´¤kap¢°arasaª
Jvar¢ntakaurasaª (pitr¢diª) - 5
J¤vanty¢dilehaª
Jvarahar Kalka
Jalavetasa Arka Gunah
Jagala Guna
Japapuspa Guna
Jati Guna
Jirnaguda Guna
Jayant¤ ( B¤ja )
Jayap¢laºodhanam
Jvar¢¬kuºabhairavarasaª
Jvare Peya-11
Jalasukti Maranam
J¢t¤gu´a¢ª
Jasadagu´a¢ª
Jivakadyam Tailam
Jambu Phala
Jala Pana Guna-2
Jvaraharorasaª (Sarv¢diª) - 5
J¢ty¢ditailam (03)
Jayagutikakhya Visakalpa(111)
J¢t¤phalamadacikits¢ (c)
Jvara Nasaka Dhupa1
Jambbamrapatra Yoga
Jatyadi Kvatha
Jvar¢¬kuºorasaª (2)
Jivantika Haritaki Guna
Jasta Vikara Santi
Jalukabandha
Jambulacikits¢c¦r´am (m)
Jvaragaj¢¬kuºª (Taru´¢diª) - 1
Jayapala Visaktatahara Yogah
Jvareraktaº¢liprayogaª
Jvaret¨¾¢haraprayogaª (02)
Jay¢gu°ik¢
J¤rak¢didh¦paª
Jihv¢rogecikits¢yogaª (4)
Jvarahara Yoga-01
Jirnajvare Sirovirecana
Jatamansi Curna
Jambuphalavisahara Agada
Jvaraga´avidhva¼sanarasaª (Arddhay¢mikaª)
Japa Pusp Arka
Jayama¬galorasaª (03)
Jihv¢rogecikits¢yogaª (7)
Jayagutikakhya Visakalpa(82)
Japamuladi Yogah
Jirnajvarhara Yogah
Jatiphaladiguti
J¤m¦tabh¨¼g¢ditailam (4)
Jyotismati Tailah
Jvarak¨tsanorasaª
Jvaropayog¤ka¾¢yaª - 9
Jvare Peya Prayoga Vidhi
Jvare Udvartanam
Jirna Trsnahara Yoga
Jaharmohara Pisti Prayoga
Jivaniyaganadi Ghrta
Jamb¦phalagu´aª
J¤van¤yagh¨tam (Yamakam)
Jvaraharobastiª
Jvare Damsanadi Kriya
Jvarahara Dhupana
Jvarem¦rcch¢haracikits¢ (a)
Jivantyadi Kasaya Nasyam
Jala Stambhana Vidhi-3
Jalodar¢rirasaª-1
J¤r´apar´a Gu´a¢ª
Jaipala Guna
Jalodara Pathyam
Jvaraghni Gutika
Jimutakadi Kvatha
Jaharamohar¢pi¾°¤
Jara´¢dic¦r´am (02)
J¤van¤yagh¨tam
Jhingini Guna
J¤m¦takaka¾¢yakalpayogaª - 12
Jvare Pathya Apathya
Jihvagata Roge Upaya
Jambv¢didh¦paª
Jalac¢rid¤n¢mºak¨dgu´a¢ª
Jalagardaba Cikitsa
Jvaragaj¢¬kuºarasaª
J¤m¦takavamanayogaª - 6
Jalodara Cikitsa
Jalabhave Suskataru Cikitsa-02
Jvare Sitodaka Prayoga Pratisedha
Jvaropayog¤ka¾¢yaª - 6
Jamb¤radr¢vaª
Jivaniyagana Dravyani
Jalauka Varti
J¤rak¢dyoari¾°aª
Jvarahara Yoga-04
J¤vant¤ Gu´a¢ª (02)
J¢t¤patr¢dilehaª
Jalatailaprayogaª
Jaharmohra Bhasma
Jivakadinasya Yoga-02
J¢t¤patrasvarasaª
Jangala Desaja Jala Guna
Jatyadi Kasaya
J¢t¤ras¢valehaª
Jaladh¢r¢prayogaª
Jayama¬galorasaª - 2
Jambv¢mrapallav¢dilepaª (02)
Jalaja Kukkuta Mamsa Guna
Jal¢diyogaª
Jambira Nimbu Guna
Jayapala Sodhana
J¢t¤phal¢di / J¢t¤niº¢ditailam
Jaganamohanarasaª
J®¢nodayarasaª
J¢t¤phalagu´¢ª
Jivaka Rsabaka Guna
Jalodaravara Yoga-3
Javahara Mohara-01
Jaipala Lepa
Jyotismatyadi Lepa
Jambhiri Drava
J¤van¢nand¢bhrarasaª
J¤m¦takavamanayogaª - 20
J¢ty¢ditailam (05)
J¤van¢nand¢bhram
Jvare Pathya
Jivana Panchmula Guna
Jyoti¾mat¤gu°ik¢
Jihv¢rogecikits¢yogaª (2)
Jvarari Rasaraja Rasa
Jatyadi Varti
Jvare Pathyopyuktasakani
Jalakumbha Guna
Jivantyadya Yamaka
Jvarhar Arka
J¢ty¢di Curna
Jvarabhairavarasaª (02)
Jayagutikakhya Visakalpa(90)
Jvar¢tis¢residdhayogaª (1) (Cakradattaª)
Jvare Lepa-01
Jatyadi Hima
Jantorjayedathaka¾¢yaª
Jalaga´²agu°ik¢
J¤m¦takaka¾¢yakalpayogaª - 06
Jvaraharapey¢ª(4c)
Jivana Pancamulam
Jambv¢mrapallav¢dika¾¢yaª(01b)
J¤m¦taka K¾¤ra Kalpa Yogaª - 05
Jvar¢¬kuºarasaª (T¢p¢diª) - 16
Jambu Guna
Janusothahara Lepah
Jvare Dugdha Gunadosa
J¤m¦takakalpayogaª - 06
Jirakadi Nasyam
J¤van¤yagh¨tam Param
J¢t¤phal¢diva°¤ - 3
Jatiphal¢di Curnah
Jimutak Prayoga
Jarita Rasa Maranam - D
J¤vanty¢dyamc¦r´am (01)
Jvara Chikitsa
Juhi Puspa
Jvar¢rirasaª - 7
Jabhb¤ragu´a¢ª ( Svalpa)
Jayantivatikakhya Visakalpa(115)
J¤vany¢dim¢¼sarasaprayogaª (Ruj¢dyupadravacikits¢)
Jamb¦tvac¢dyavalehaª
J¤m¦takavamanayogaª - 15
Jvaraºanirasaª
J¢lin¤phal¢dinasyam (03)
Jangala Desa Jantu Mamsa Guna
Jvar¢¬kuºarasaª - 19
Jaadye Rasakalpa(49)
Jantughn¤gu°ik¢
Jvarankusa Rasa
Jatiphaladi Curnah
Jayama¬gala Rasa
Jvarebh¢¬kuºorasaª
Jay¢gu°¤
J¤rakasai¼dhavalepaª
J¤vak¢dic¦r´am
J¤van¤yagh¨tabastiª
Jvaran¢ºin¤gu°ik¢
J¢ty¢did¢ÿtanagu´aª
Jvarehikk¢haranasyam (02)
Jv¢l¢mukh¤rasaª
Jambupatra Nasya
Jvaracikitsa-4
Jayagutikakhya Visakalpa(84)
J¤r´¢tis¢rech¢g¤dugdhap¢nam
Jvara Hara Pathya
Jirakadi Kvatha
J¢t¤ ( Patra )
Jvaraharorasaª (Sarv¢diª) - 4
Jayapalavisahara Agada
J¢t¤patr¢ditailam
Jatumanyadayaharayoga
Jatiphaladi Yoga
Jvaram¢ta¬gakesar¤rasaª
Jambu Bheda
J¤m¦takavartikalpa - 07
Jalapana
Jivantimula Kasaya
Jvaram¢ta¬gakeºar¤rasaª
Jvaram¢r¤rarasaª
Jayagutikakhya Visakalpa(86)
J¢¬galam¢¼saª (2)
J¢lin¤phalavartiª
Jivaniya Gana Kvatha Prayoga
Jayagutikakhya Visakalpa(92)
Ji¬gin¤gu´aª
Jayagutikakhya Visakalpa(102)
Jambbadi Kvatha
Jambv¢disvarasaª
J¤vanty¢dilepaª (01)
Jay¢diva°¤
Jyoti¾kab¤jalepaª
Jyoti¾matigu´aª
Jvara Apathya
Jvar¢¬kuºarasaª - 24
Jvarmurarirasa Guna Evam Upayoga-03
Jagalagu´aª
Jvaropayog¤ka¾¢yaª - 4
J¤m¦takakalpayogaª - 05
Jyotismatipatra Prayoga
Jyotismati Svarasa
Jatipatradi Kvathah
J¤r´ajvar¢rirasaª
Jvaraharapey¢ª - 2
Jvare Snehabhyangavastha
Jayanti Va°ik¢
Jvara Nasaka Dhupa3
Jirakadi Curna
Jvaramattebhakesar¤rasaª
Jarita Suta
Jwalamaricasalatu Yoga
Jambuadi Kvatha
J¤rak¢dimodakaª
Jantuka(granthi Parni) Guna
J¤m¦taka Ka¾¢ya Kalpa Yogaª - 02
J¤rakagh¨tam (01)
Jivanti Gu´¢
Jambu
Jatyadi Vartih ( Naktandhye )
J¢t¤phalalepaª
Jvarabhairavorasaª - 5
Jihv¢stambhacikits¢ (2)
Jaluka Bandha
Jasad Guna
Jalauk¢yogaª - 4
Jangala Jantu Medas Guna
Jvare Aruci Cikitsa
Jvaragajasi¼harasaª
Jaavadyakasturikaranam
Jivantikadi Ksiram
Jarnantaram Praksalanam-01
Jvaraharapey¢ª - 7
Ja°har¢gnivardhanac¦r´am
Jvara Prothitta Rasa-7
Jvarebhasi¼horasaª (01)
Jayagutikakhya Visakalpa(101)
J¢ty¢divartiª
Jangali Satapuspa Guna
J¢tili¼g¢di / Hi¼gul¢digu°ik¢
Jvaracint¢ma´irasaª
Jivanti Sar Yoga
Jayagutikakhya Visakalpa(80)
Jivaniye Gana Arka Guna
J¤vant¤gh¨tam (Niº¢nghyetimirayoºcikits¢)
Jatamamsyadi Lepa
J¤vanty¢dyamgh¨tam (02)
Jvare Uddulanam (01)
Jvara Samhara Rasah Prayoga-02
Jvaragaj¢¬kuºª (sarv¢diª) - 3
Jvar¢rirasaª - 2
Jambv¢mrapallav¢dika¾¢yaª(02)
Jerij¤la / Gok¾urabilv¢digh¨tam
J¤vanty¢dyanuv¢sanam
Jvarankusha Rasa
J¤van¤yapa®cam¦l¢dika¾¢yasiddhapayaª
Jvaranasaka Yusah
Jirna Jvare Haritatkatukam Ghrtam
Jihvangavatankusa Rasa
J¢ty¢ditailam (01)
Jivaniyadi Ghrta
Jyotismati Nasya
Ja°har¢gnid¤panorasaª
Jalauk¢yogaª - 2
Jvaradi Apathya
Jvar¢rirasaª (A¾°¢daºª)
Jvarahar¤va°¤
Jirnabhraka Rasa Laksana--h
Jay¢kha´²ac¦r´am
Jyotismati Tailaprayoga
Ja°¢m¢¼s¤
Jihv¢lekhan¤
J¢ty¢digh¨tam
Jvare Apathyam
Jvar¢¬kuºarasaª - 23
Jamb¦kam¢¼sopayogaª (yogaratn¢karaª)
Jalavetas¢diyogaª
J¤m¦takakalpayogaª - 02
Jambira Lavana Vati
Jingini Yoga
Jirna Narikelodaka Guna
Jalabandhurasa
J¤rakakha´²aª
Jaipal Shodhan
Jihv¢rogecikits¢yogaª (6)
Jivakadi Tailam
Jvar¢¬kuºarasaª (cint¢ma´aiª) - 25
Jambvamrapatradi Tail
J¢tiphal¢diva°¤ (01)
Jirakadi (krsna) Nasya
Jingini Guna
Jangaladesaja Vrksa Secana
Jirakadi Yogah
J¤m¦takavartikalpa - 01
Jatipuspa Nasya
J¤m¦takavamanayogaª - 17
J¤rak¢dyagu°ikaª
J¢t¤patr¤p¢kaª
Jivaka Arka Gunah
J¤r´acel¤bhasmaprayogaª
Javadi Kasturi Gunah
Jalakumbha
Jvarem¦rcch¢haracikits¢ (c)
Jvara Manda
Jvaar Hara Yoga-03
Jivanta Guna
Jantughn¤va°¤
J¢¬ga Lajala
Jayagutikakhya Visakalpa(78)
J¤vanty¢dikamgh¨tam
J¢tipatr¢dikv¢thaª
Jalodare Punarnavadi Yoga
Jvaregharsana Yoga
Jvar¢¬kuºarasaª (Dvit¤ya)
Jambv¢dic¦r´am
Jaravyadhihararasah
Jvar¢¬kuºarasaª - 3
Jvar¢tis¢raharorasaª
J¤rakvyo¾¢dika¾¢yaª
Jayapala Taila Patanam
Jyotismatitaila Panavidhi
Jvarapha´igaru²arasaª
Janghala Mamsa
Jvaropayog¤ka¾¢yaª - 1
Jvaret¨¾¢haraprayogaª (04)
Jati Tail
Jayavikramarasaª
Jvar¢tis¢raharaph¢´°aª
Jvara Samhara Rasa
J¤r´ajvaregu²uc¤svarasaª
J¤m¦takavamanayogaª - 4
J¤m¦takaka¾¢yakalpayogaª - 09
Jala Adhivasanam Dravya
Jirnatisare Dugdhapana
Jirna Madya Guna
J¤m¦takavamanayogaª - 11
Jvare Mardana
Jalaprayogaª (01)
J¢t¤phal¢dy¢va°¤
J¢t¤pu¾p¢dya®janam (02)
J¤r´ajvar¢rirasaª (02)
Jyotsnikabija Lepa
Jvar¢rirasaª - 9
J¢t¤phal¢dipu°ap¢kaª
Jambv¢dyatailap¦ra´am
Jaharmohara Pisti
Jala Gunah
Jimutakadi Gutika
Jarita Rasa Maranam -b
Jala Pippali
Jvaran¢ºak¢®janam (02)
Jalodare Haritakyadi Yoga
Jyotsnik¢m¦la Lepaª
J¤rak¢dilehaª
Jala Updrava Cikitsa
Jalasuktisya Gunah
Jvarari Rasah
Jara´¢dic¦r´am (01)
Jambiri Nimbu Guna
Jvaraº¦laharorasaª
J¤vak¢dyamiºrakam
Jamb¢laºuddhiª / Jayap¢laºuddhiª
Jalajamb¦gu´a¢ª
Jvarari Gada
Jivantyadi Malahara
Jirnajvare Vividhataila
Jirnajvare Ksira Yoga-03
Jvarabhairava Curna
Jvaratisare Kiratadikvatha
Jvar¢¬kuºarasaª (06)
Jvar¢¬kuºarasaª (02)
Jayagutikakhya Visakalpa(103)
J¤r´ajvarahararasaª
Jayagutikakhya Visakalpa(91)
Jambavasava
Jivaniya Ghrtam
Jvar¢¬kuºarasaª (Ka)
Jvaresaka Prayoga
Jirak Arka Gunah
Jamb¦kapu¾p¢diyogaª
Jvar¢¬kuºarasaª - 13
Jalodaradi Rasa
J¤m¦takavamanayogaª - 16
Jala Pana Guna-3
Jala Stambhana Vidhi-4
Jivantikadi Lepa
Jvara Nasaka Dhupa2
Jvaramur¢rirasaª - 4
Jala
J¤m¦takavamanayogaª - 3
Jal¢dilepaª
Jvaraharapey¢ª - 4
J¤rak¢dyamtailam
Jvar¢¬kuºarasaª (09)
Jatipatra Prayoga
J¤vad¢nabasti - 02
Jvarakul¢ntakarasaª (V¢t¢diª)
Jamb¦dal¢dyudvartanam
Jvar¢¬kuºarasaª - 2
Jalasukti Gunah
Jvararirasah
Jvalatpuspa Guna
J¢t¤phal¢dyava°ik¢
Jvar¢ntakaurasaª (Pitr¢diª) - 4
Jambv¢mrapallav¢dika¾¢yaª(01a)
Jihvakantaka Cikitsa
Jagata Vasikarana Yoga-2
Jvarehar Nasya
Jyotismati Kalph
Jvaraghn¢yogaª (4)
J¤m¦takavamanayogaª - 2
Jayap¢laª
Jv¢l¢mukh¤va°¤
Jvara Hara Yoga-05
Jvaraharorasaª (s¢m¢di) - 6
J¢mbv¢disvarasaª
J¤m¦taka Sur¢ma´²a Kalpa Yogaª
Jvar¢¬kuºarasaª - 7
Javara Pathya
J¤vanty¢dic¦r´am
Jambv¢ditailam (02)
Jvarasamhara Rasa Prayoga-svasanaka
Jap¢pu¾pagu´¢ª
Jayap¢la ( B¤ja )
J¢ty¢digh¨ta
Jvar¢¬kuºarasaª (Mah¢n) - 30
Jivanti Yamaka
Jalakaravellaka Phalam
Jatiyadi Yoga
Jayanti Prayoga
Jvar¢rirasaª
J¤rakatritayagu´aª
Jvarakesar¤rasaª (Dvit¤ya)
Jap¢gu´¢ª
Jvar¢riva°¤
Javaharmohara
Jvaratisare Utpaladikvatha
Jihv¢stambhacikits¢ (1)
J¤m¦takakalpayogaª - 07
Jvare Raktasali Prayoga
Jayagutikakhya Visakalpa(108)
Jayagutikakhya Visakalpa(88)
Jayapaladi Anjana
Jihvaka Cikitsa Yoga
Jvarahara Yoga-07
Jayamangala Rasa Guna Evam Upayoga
Jyotismati Yogah
J¤m¦takavamanayogaª - 10
J¢t¤patrayogaª
J¢ty¢di Dh¦ma
Jvara Hara Lepa-01
Jambv¢mr¢dipallavasvarasaª
J¢t¤phal¢diva°¤ - 2
Jyotismati Taila Gunah
Jvara Cikitsa
Jirnajvare Guduci Kvatha
J¤r´api´y¢katailam
Jyotismatitaila Rasayanam
Jatiphaladi Vati
J¢ty¢didh¦mraª (02)
Jvaraharapey¢ª (2)
Jingini Satva Guna
Jhillagu´¢ª
Jvar¢¬kuºarasaª (N¢r¢ya´¢diª) - 39
Jimutaka Prayogah
J¢t¤patr¢dilepaª
J¢t¤phalatailagu´a¢ª
J¢mbv¢disvarasaª (02)
Jirna Mandura Curna
Jvare Anupana
J¤vant¤pu¾paº¢kagu´a¢ª
Jivaniyagana Ghrta
Jvar¢ºanirasaª
Jvaranasaka Kadha
Jyotismatyadi Kalka Yogah
Jivaniya Taila
Jvar¢¬kuºarasaª (Caturtha)
Jaip¢lava°¤
J¢t¤phalamadacikits¢ (a)
J¤van¤yaka¾¢yadaºakaª
Jalayogika Rasah
Jvar¢¬kuºarasaª (manaªºil¢di) - 38
Jimutak Kalka
Jangala Mansa Gunah
J¢t¤patr¢dikv¢thaª (01)
Jivanti Arka Gunah
Jap¢kusumalepaª
Jalavetasaª
Jay¢va°¤ Amayika Prayoga
Jirna Narikala Guna
J¤r´ajvar¢¼kuºorasaª
Jhi®jhin¤v¢tacikits¢ (cakradattaª)
Jvare Chikitsa
Jalamarisa
Jaipala Sodhana(04)
Jvar¢ryabhram
Jvara Samhara Rasah Prayoga-03
J¢t¤phal¢diva°¤ - 4
Jambuadi Svarasa
J¤vant¤
Jivanti Guna
Jvaracikitsa-5
Jvaran¢ºakanasyam
Jvaretarpan Yoga
J¤m¦taka K¾¤ra Kalpa Yogaª - 01
Jarita Rasa Maranam - 2
Jayarasaª
Jvar¢rirasaª - 8
J¢ty¢dyatailam
Jalavetasagu´a¢ª
Jvare Dugdha Pana
Jvarebhasi¼harasaª (dvit¤ya)
J¢mbav¢dic¦r´am
Jvare Aparajit Lepa
Jvaravidr¢va´orasaª
Jati Evam Mallika Secanartha
Jaluka Bandha(05)
Jvare Ghrtayogya Avastha
Ja¬gh¢sthivarti:
Jalaya¾°yarkagu´a¢ª
Jivaniya Gana Guna
Jivakadi Ghrtam
Jarita Hema Bija
Jvar¢¬kuºarasaª - 8
Jvarmurarirasa Guna Evam Upayoga
J¤m¦takakalpayogaª - 04
Javadi Kasturi Guna
Jvarabhairavorasaª - 2
Jarnantaram Praksalanam-02
Jangala Mamsa
Jangamavise Visakalpa(67)
Jalapipali Guna
Jvar¢¬kuºarasaª
Jalaºuktigu´a¢ª (R¢janigha´°auª)
Jvarankush Rasa
Jaipala Sodhana
Jvaramur¢rirasaª (Rasama¬galoktaª)
Jvara Vyadhi Anupana
Jvaradhv¢ntadiv¢kararasaª
Jayagutikakhya Visakalpa(97)
Jangalabhumijata Sali Gu´a¢ª
J¢t¤pu¾pagu´aª
Jivaka-rsabhaka Guna
J¢¬galam¢¼saª
Jvaran¢ºakatarpa´aª
J¤m¦takavartikalpa - 06
J¢ty¢dy¢ºcyotanam (01)
Jivantyadi Malham-01
J¤vant¤m¦lalepaª
J¢ty¢dia®janam
Jvare Nistivana Yoga
Jayagutikakhya Visakalpa(104)
Jvaran¢ºakarasaª - 2
Jvar¢rirasaª - 5
Jaritarasena Vedhah
Jambuadi Curna
Jyoti¾apu®jorasaª
J¤vanty¢digh¨tam
Jaranartha Vida-01
J¤r´ajvarek¾¤rap¢nam (3)
J¢t¤kalik¢gu´a¢ª
Jvaraghni Vati
Jvarapa®c¢nanorasaª - 2
Japapushpa Lepa
J¤m¦takavamanayogaª - 8
Jalapippal¤
Jatipuspa Prayoga
Jalamadh¦kagu´aª
Jvar¢¬kuºarasaª - 26
Jarita Rasa
Jala Prayoga(2)
Jvarahara Pradeha
Jvaramur¢rirasaª (01)
Jvaran¢ºakaka¾¢yaª - 3
J¢t¤phal¢diyogaª
J¢t¤patrarasaª
J¤vitavardhanorasaª
Jaipala Sodhana-1
Jivaniya Gana
Jvara Hara Ghrta
Jaharamohar¢bhasmaª
Jay¢kv¢thaª
J¢ty¢didh¦mraª (01)
Jamb¤ra Patra
Jamb¦gu´a¢ª (R¢jam¢rta´²aª)
Jvaramurari
J¤m¦takaj¤vak¢dikalpayogaª - 01
Jatiphaladi Lepah
Jyotirdruma Kalpah
J¢takarmaª - 02c
Jvarem¦rcch¢haracikits¢ (b)
Jamb¤ra Phala Gu´a¢ª
Japa Puspa Guna
Jhiva Nilekhan
J¢t¤patry¢diva°¤
Jiraka Avaleha
Jalaºaiv¢layogaª
Jvararipurasaª
Jangala Jala Guna
Jvar¢rirasaª (Saptadaºª)
Jvar¢rirasaª - 1
Jayagutikakhya Visakalpa(110)
Jvar¢¬kuºorasaª (1)
Jamb¦pallav¢di Yoga
Jamikanda Guna
Jivanti
Jvareapathyam
Jaipal Sodhana
Jatamatra Paricarya
Jirnajvarahara Yogah
Jayama¬galorasaª - 3
Jvarankusa Rasa Guna Evam Upayoga-03
J¢ty¢digu°ik¢
Jvar¢ryagadaª
Jvrari-abhra Guna Evam Upayoga-01
J¢¬gamasnehaª
Jatiphaladi Vati(stambhaka) Anupana Evam Upayoga
Jalauk¢yogaª - 1
Jayap¢lagu´a¢ª
Jambu Phala Bhasma
Jambuk¢dyatailam
Jvaraharapey¢ª - 3
Jyoti¾m¢nrasaª
Jvaramur¢rirasaª (02)
Jvar¢rirasaª (V¢rt¢diª) 16
Jyoti¾mat¤ ( B¤ja )
Jaladadi Kadha
Jatiphaladi Gutika
Jyotismati
Jivanti Taila Guna
Jalodarari Rasa Guna Evam Upayoga
Jatyadi Anjana Varti
J¢takarmaª - 01e
Jaranaya Abhraka Satva Nirmana Prakara-1
Jala Stambhana Vidhi-2
J¤vanty¢dilepaª (02)
Jvarabhairavarasaª (01)
Jivantyadi Yoga
Jvarankusa Rasa Guna Evam Upayoga-02
J¤van¤yaga´aª
Jvarantaka Rasayana
Jyotismati Taila Guna
Jvaran¢ºakaka¾¢yaª - 2
J¤m¦taka Ka¾¢ya Kalpa Yogaª - 01
Jirnabhraka Rasa Laksana--a
Jivantyadi Curna
Jvar¢ryabhrarasaª
J¢ty¢digh¨tam (01)
Jaharmohra Bhasma Prayoga-1
Jvaraharorasaª (Sarv¢diª) - 3
Jalodara Pathya
J¢t¤lepaª
Jvar¢¬kuºarasaª - 15
Jihva Roga Cikitsa-2
Jvaredasamula Prayoga
Jiraka Paka
Jvar¢rirasaª - 4
Jaloedararogaharatakrayogaª
J¤rak¢dyac¦r´am
Jarita Rasa Maranam - C
J¢ty¢ditailam (06)
J¤vanty¢disnehabasti
Jihv¢rogecikits¢yogaª (1)
Jvarasamhara Rasa Prayoga-kapha Jvara-02
Jalinica Yogah
Jirnajvare Ksira Yoga-05
Jirakadi Hima
Jvaropayog¤ka¾¢yaª - 7
Jvaracikitsa-3
Jambv¢ditailam (01)
Jvare Siravyadh
J¤m¦taka K¾¤ra Kalpa Yogaª - 04
Jvaraghn¢yogaª (3)
Jarana Vida
Jvaret¨¾¢haraprayogaª (03)
Jaritanam Punah Ranjanam-01
Jyotismati Kalka
J¢t¤prav¢laras¢diyogaª
Jala Prayoga
Jangara
Jvaraharapey¢ª - 8
J¢ty¢di Gh¨tam
J¤rak¢diyoga
J¤rakagh¨tam
Jvare-aruciharakavalam (a)
Jayapala Guna
Jambvadi Taila
Jayantyadi Curnam
Jalabaddha Parada Bandhana
J¤vakaputrakab¤japrayogaª
Jamb¦ ( K¢´²atvak )
J¢t¤pu¾p¢dya®janam (01)
Jvalamukhovida-09
J¢takarmaª- 02a
J¤vad¢nabasti - 03
Jambv¢dikv¢tham
Jvaramur¢rirasaª - 3
Jvaradh¦maketurasaª
J¤van¤y¢n¢magryasa¼grahaªdravyam
Jirakadi Curnam
Jayap¢lab¤jaºodhanam
Jalasnayi Rasa
Jirakadi Lepa
Jaip¢laºodhanam
Jivaniyadi Ksirapaka
J¤m¦takabasti
Jvaraharorasaª (Sarv¢diª) - 2
Jayama¬galorasaª (01)
Jvar¢¬kuºarasaª (Mah¢n) - 1
Jaipalaprayoga
Jambava Sidhuh Guna
Jvare Dahana Karma
Jvaratasirahara Curna
Jvarahara Kvatha
Jv¢l¢mukh¤c¦r´am
Jayasundarorasaª
Jalmanjari Rasa
Jvarakrntano Rasa
Jyotismati Yoga
J¢ty¢dy¢ºcyotanam (02)
J¤vant¤ Gu´a¢ª (03)
Jalac¦²¢ma´irasaª
Jantughna Malahama
J¢t¤patratailam
Jambira Taila
Jirakadi Guna
Jvar¢¬kuºarasaª - 33
Jambv¢dya Taila
Jvare Mahapadmakam Tailam
J¤m¦takavamanayogaª - 7
Jvaran¢ºak¢®janam (01)
Jasada Marana-02
Jar¢hararasaª
Jvaragajasi¼harasaª (jvaragajaharorasaª)
Jangaladi Varti
Jantukari Guna
Jvaracikitsa-2
Jirna Jvare Dugdha Prayoga
Jvar¢¬kuºarasaª (Ravisundararasaª) - 6
Jayagutikakhya Visakalpa(83)
Jvar¢rirasaª (Taru´¢diª) 13
Jalavetasa
Jivaniyagana Ghrt
Janugranthihara Lepa
J¤r´aº¦laharayoga
Jayama¬galorasaª (02)
Javahar Mohara No. 1 Rasa Guna Evam Upayoga
Jivniya Tail
J¤vant¤yamakaª
Jatiphaladi Taila
J¤van¤yak¾¤rap¢kaª
Jvarahara Yoga
J¤vanty¢ditailam
Jaluka Bandha(06)
J¢tiphal¢diva°¤ (03)
Jvaraku°h¢rarasaª
Jvar¢¬kuºarasaª - 10
J¤van¤yak¾¤rabastiª
Jivantayadi Ghrta
Jyoti¾mat¤tailaprayogaª (01)
Jirna Rasa Roga Samanaya Upaya
Jatv¢didh¦paªvi¾aghnaª
Jvarakesar¤rasaª
Jiraka Curna
Jala Suvasana Vidhi
Jivha Danta Rogaghno Yoga
Jalakumbh¤prayogam
Jalodar¢rirasaª - 1
Jvaraharorasaª - 7
Jvara Hara Yoga-04
Jirnejvare Nidigdhikadikvath
Jalodarae Anna
Jathara Vatahara Yoga
Jambv¢dikv¢thaª
Jambira Rasa Yoga
Jvaramurari Gutika
Jvarenidrakarana Pralepa
Jvare Cikitsa
Jvarajanyasosa Cikitsa
J¤m¦takavamanayogaª - 1
Jalauk¢prayogam
Jatyadi Yoga
Jambira Sevana
Jvare Pathyah
Jvare Katipaye Sarpi Yoga-01
J¢t¤phalaprayogaª
Jatipatra Adi Curna
Jatiphala Lepa
Jvarehikk¢haradh¦panam
Jap¢kusumaprayogaª
Jvarevirecanam (1)
Jaritanam Punah Ranjanam-02
Jambv¢dyamtailam (01)
J¤vant¤ Gu´a¢ª (04)
Jvare Katipaye Sarpi Yoga
J¢t¤phalamadacikits¢ (b)
J¢ty¢divarti: (Niº¢nghyetimirayoºcikits¢)
J¤r´avra´esarpiyogaª - 1
Jamb¦phalamajj¢gu´a¢ª (1)
Jvara Pathya
Jvaredugdhapaka
Jvar¢ntakarasaª - 1
J¢t¤patr¢dilepaª (Bh¢vaprak¢ºª)
J¤m¦takavamanayogaª - 13
Jvaramur¢rirasaª
Jatipuspadi Nasaya
Jayama¼galarasaª
Jvarahara Pathya
Jambvadi Curna
Jvare Pathya-apathya
Jambuka Mamsa Upayoga
Jimutaka Curna
J¤m¦takakalpayogaª - 01
Jvar¢¬kuºarasa
Jayap¢laºodhanam (03)
Jvar¢gnirasaª
Jihva Roga Cikitsa-1
Jvar¢¬kuºarasaª (mah¢n) - 34
J¢t¤phal¢dilepaª (01)
Jivaniya Ghrta
Jiravalyadi Curna
Jvarahara Yoga-05
Jayagutikakhya Visakalpa(96)
Jvarahara Gana
J¢t¤pu¾pagu´a¢ª
Jhandu Guna
Jvar¢ntakaloham (V¨hat)
Jvar¢rirasaª (Sadya¢diª) 15
Jvaran¢gamay¦rac¦r´am
Jvarevamanam (3)
Jaipalatutthadi Vati
J¢t¤phalarasaª
Jvar¢¬kuºarasaª - 11
Jivannama Rasa
Jaya Mangala Rasa
Jirakatritayama Gunah
Jvaran¢ºakaka¾¢yaª - 1
Jvar¢rirasaª (04)
J¤rak¢dyamodakaª (01)
J¤rak¢dilepaª (01)
Jirnajvaretaila Prayoga
Jvar¢¬kuºarasaª (03)
Jha´²ugu´a¢ª
Jvar¢¬kuºarasaª (07)
Jvaraku®jarap¢r¤ndrorasaª
Jvaran¢ºakarasaª - 1
Jaharmohra Bhasma Prayoga-2
Jalauka Yoga
Jalodara Cikitsa
J¢²lam¢¼sarasaprayogaª (Kaphajatimiracikits¢)
Jyoti¾maty¢dilepaª
Jvarem¦rdhar¦j¢paholepaª
J¤rak¢dyamgh¨tam
Jayagutikakhya Visakalpa(112)
Jvarabhairavorasaª - 3
Jvrari-abhra Guna Evam Upayoga-05
Ji¬giny¢dinasyam
Jarana Parkara-01
Jvar¢¬kuºarasaª - 21
Jivanti Bheda Guna
Jvarabhairavac¦r´am
Jvaraghn¢yogaª (2)
Jala Prayoga(3)
Jvar¢tis¢residdhayogaª (2) (Cakradattaª)
Jvaraharaka¾¢yadaºakaª
Jvaramur¢ri V¢°ik¢
Jvar¢tis¢repey¢
Jv¢l¢nalorasaª
Jambvadi Kvatha
Jala Pana Guna-4
Jangala Mamasarasa Nasya
Jalinyadi Kvatha
Jvar¢¬kuºarasaª - 32
Jvaraghn¤va°¤
J¢mbv¢dikv¢thaª Eva¼ C¦r´am
Jvaraharorasaª
Jayagutikakhya Visakalpa(77)
J¢tipatry¢d¤n¢mgu´a¢ª
Jyotismatitail Prayoga
Jav¢haramohar¢
Japa Kalka
J¢¬gamavi¾acikits¢yogaª
Jvarehikk¢haranasyam (01)
Jihvaroga Hara Yoga
Jantughna Dhupa
Jirnkasantaka Vati
Jayagutikakhya Visakalpa(105)
J¤rakayogaª
J¤m¦takavartikalpa - 05
Jatamansyadi Lepa
Jvare Peya
Jhivasulahar Cikitsa
J¤m¦takagh¨takalpaprayogaª
Jalauka Avacharana
Japa Gu´a
J¢t¤phal¢dyamc¦r´am
Jalagardabha Cikitsa
Jvar¢¬kuºarasaª (11)
J¢t¤pu¾p¢dilepaª
Jvar¢rirasar¢jaª (¥navi¼ºª)
Jvaraharapey¢ª (1)
Jangama Visa Upadrava
Jv¢l¢nalarasaª
Jirakaprayoga
J¢t¤phal¢dic¦r´a
Jvarahara Yusa (01)
Jalasarpa Rakta Yoga
Jvara Atisara Cikitsa
Jaleshaya Mrga Mamsa Guna
Jalajantumamsa Guna
J¤van¤yoyamakaª
Jarana Vidhi
Jvare Dhupa
Jvaraharapey¢ª - 9
Jyotilata Prayoga
J¤m¦takavartikalpa - 03
Jambbamrapatra Tail
Jatipatri Guna
J¢takarmaª-01a
J¢t¤patr¢dikv¢thaª (02)
Jyotishmati Adi Yoga Se Svarna Mrdukarana
Jatyadi Tailam
Jvar¢¬kuºah
Jyotiªpu®jarasaª
Jirnajvare Ksira Yoga-01
J¤rak¢dic¦r´am (01)
Jambv¢dika¾¢yaª
Jvaras¦danarasaª
Jalapras¢d¢sthy¢dika¾¢yaª
Jvar¢rirasaª (03)
J¨mbh¢cikits¢ (1)
Jagalamgu´a¢ª
J¤vakar¾abhakagu´a¢ª
Jamb¦phalamajj¢gu´a¢ª (2)
Jvare Pathyam
Jaka Ksira Guna
Jvaropayog¤º¢kaª
Jala Guna
Jvaropayog¤ka¾¢yaª - 3
Jangal Mamsanam Arka Guna
Jarana
Jambavadi Yoga
J¢takarmaª - 01b
Jvaraghna Yusa
Jambv¢disvarasam
Jatiphal¢di Kvathah
Jayagutikakhya Visakalpa(99)
Jvaraharapey¢ª - 10
Ketak¤gu´¢ª
Krmiroga Anupana
Kshudradi Kvatha
Kharj¦r¤tar¦toyagu´aª
Ksira Palandu Guna
Karnamaladi Yogah
Ksaragada
Karka°agu´¢ª
Kanakapota Mamsa Guna
Kankola Kalp
K¢s¤sac¦r´am
Kaphajav¢taraktemadhuk¢digh¨tam
Kir¢t¢dikv¢thaª (06)
Kumari Kalpah
Kalasaka Guna
Kandavadau Rasadipralepa
Kancanyadivisa Yoga
Ksayaroge Anupana
Kusmanda Avaleha
Kantkari Guna
Karnasula Pratikarah
Karav¤r¢dyatailam (01)
Ksaudradi Lepa
Kanguni Taila Se Hemakarana
Krsna Vaikrantajarnen Sasvarnen Satavedhi Rasa Tarakaranam
Kharpara Satvapatana
Kasahara Leha
K¢mal¢harayogaª( 02)
K¢º¢dyamgh¨tam
Kar´aº¦lecikits¢yogaª (1)
K¢saghnaga´aª
K¢mal¢harac¦r´am (02)
Kravy¢darasaª
K¾ay¢rirasaª
Kamadipano Rasa
Kukku°am¢¼saª
Karanjadiphala Guna
Karp¦r¢dyarasaª
Kesapate Haridradilepa
Karp¦r¢dyadvartanam
Kilatadadhikurca Guna
Kusthadyam Tailam
Kuºa ( M¦la )
Kar´aviddhecikits¢yogaª
K¢saharaprayogaª -4
Kanakajarana Vidhi
Katutrikadi Kvatha Navanam
Kulattha Gunah
Karkandhu-badara Saktu
Karpasmajjadi Nasyam
Kunakha Cikitsa
Kaphajak¢san¢ºakapippal¤yogaª
Kanakasundaratailam
Ku¾°h¢dya¼c¦r´am
Kamala Nasya Yoga
Ku°ajad¢²imakv¢thaª
Kirmaladi Kadha
Krimighna Gana
Katurohiniprayogah
Kanakam¦l¢divartti:
Kapittha Bija Ropana
Ku¾°h¢diyogaª
Ksaye Kapimamsayoga
Karnasulavata Cikitsa
Kajjali Amayika Prayogah-11
Kurmasthi Bhasma
Ketak¤yogaª
Kaphaj Sotha Cikitsa
Ketaky¢di Taila
Kari Guna
Kinjalakam Gunah
Kalayana Vataka
Kamsya Pittala Dosa
K¢ºmary¢digh¨tam (03)
Ku¾°haghnorasaª - 1
Karanja Tailam
Kokil¢varti (Phaphajatimira Cikits¢ 5)
Kilase Rasakalpa(35)
Kar´ap¢l¤vardhakayogaª (b)
K¢lay¢divra´aprap¤²anayogaª
Kanjisrta Guna
K¢ravy¢dikv¢thaª
Kajjal¤yogaª
K¨tavedhanalehakalpaª (02)
Keºara®janayogaª (3)
Kase Rasakalpa(05)
Kakodumbara Svarasah
Karanjadi Lepa
Kedara(jala)mrttika Janya Sali Guna
Kumaryadilepah
Kampav¢taharorasaª
K¢®cany¢dilepaª
Kanermula ºodhanam
Kalyanak Awaleha
Katrnadi Kasaya
Krishneksu Guna
Kar´apakahara Yoga-06
K¾¤r¢lasakacikits¢ 5
K¢meºvaramodaka (dvit¤ya)
K¾yam¢k¢sek¾audr¢didhgh¨taª
Kalasheya
K¢lakul¢ntakagu°ik¢
Ka´°hyaga´aª
Krimighna Yogah
Ku¾°hem¦tr¢savaª
Kulatthagu²aª (cakradattaª)
Karnasfota
Kharpara Guna
Ka´°ak¢ryy¢dikv¢thaª (3)
Ku°aj¢valehaª (3)
Ksaya Cikitsa
Koladi Panaka
Kashmaryadi Panakam
Ksayaroga Cikitsa-05
K¢nt¢dikalkaª
Khadiras¢ragu´a¢ª
Kumkumakaranam-01
K¢larasaª (02)
Kustha Hara Yoga-4
Kutkyadi Ghrt
K¤°avi¾an¢ºakak¾¤r¤v¨k¾alepaª
Kakatundyadi Lepa
Kacchunasaka Lepah
Ka°phal¢dic¦r´am (01)
Khadirsaradi Curn
Kum¢raºo¾acikits¢ 14
K¾¢r¢diyogaª 01
Kuberam Ahiphena Guna
Kusthadi Yoga
Ka´²¦m¢nacikits¢lepam (j)
K¢mal¢ntakaª (kapardakarasaª)
Kaphajamad¢tyayacikits¢ (06)
Kapitth¢digandusa
Khadgimamsa
Kokilaksa Prayoga
Kharpara Sodhanam -3
Kadalyadi Yogah ( Udavarte )
Karviradi Yoga Se Sulva Ka Hemkaran
Ku¾°heark¢dikv¢thaª
Kanakadi Yoga
Kimkini Guna
Ku°aj¢diloham
Ka´°ak¢r¤
Khadir¢dikv¢thaª
K¢®jik¢diyogaª
Ka´°ak¢r¤ (Pu¾pa)
K¢liyak¢dilepaª
Ku¾°haghnalepam (g)
Ksatajakasanasaka Upcara
K¦¾m¢´²akaras¢yanam (1)
Kupilyadi Yogah
Kamsya Marana
Kumkuma Guna
Ku¾°haghnalepam (c)
Kapharogopacara-04
K¢ntarasaª
Kusthahara Lepa
Kharparaºodhanam (03)
K¢¼syagu´aª
Krmikarna Yoga
Karav¤ram¦lapralepaª
Ku¾°haharagh¨taª (07)
Kaphajamasurika Cikitsa
Kumudeºvarorasaª (01)
K¢saku°h¢rorasaª (01)
Kaservadi Ksirapaka
K¢sarogepathy¢ni
Kanjikam Guna
Kulatth¢ditailam
K¨tavedhanapicch¢kalpaª (10)
Kulattadi Lepa
Kumuda Guna
Kusmanda Bijamajja Guna
Krsnagatarogahara Anjana-03
K¢lavidhva¼sakarasaª
Kaphajaºl¤padevi²a¬g¢ditailam
Khadir¢diva°¤ - 2
K¨midrumaku°h¢rorasaª
Kapitthdi Ksirapaka
K¢¼canas¦paª / Dhov¢d¢laª (1)
Katakadyanjanam
K¢ca¼lava´a Gu´a¢ª (01)
K¢kal¤dr¢k¾¢gu´a¢ª (1)
Kaser¦kam Puspam
Kuk¦´akacikits¢ 13
Krsnalohadi Yoga
K¢meºvaromodakaª (06)
Kaphakartarirasa
Ku¾°haharayogaª - 2
K¢sakarttar¤rasaª
Ku¾°haku°h¢rorasaª (02)
Kikkisarogacikits¢ - 01
Karp¦ravartiª(01)
K¨tavedhanam¢¼sakalpaª (04)
Krisnadi Modak
Kaphotkli¾°avartmacikits¢ 1
Kancanara Puspa Guna
Kosastha Mansa Guna
Ku¾m¢´²aºiph¢c¦r´am
Kaphajavisarpetriphal¢prapau´²ar¤k¢dic¦r´am
K¢laka´°akorasaª (04)
Kuber¢k¾ayogaª
Ksiri Phala
Ksudha Nivaraka Yoga-2
K¢mavardhanorasaª (Har¾odayaª)
Kembukadi Kvatha
Katakagu´a¢ª (1)
Kumara Bandha
Kharbuj Marmara
Ksar Pancaka
Ku°aj¢dikv¢thaª
K¾¢ratailam
Katurohani Curna
Kapitthadi Kalpa
Khall¤cikits¢
Koº¢tak¤kv¢thaª (Ku¾°h¢diyogaª)
Kankusth Guna
Ku¾°h¢diprayogaª (jal¢diyogaª)
K¨mirogedh¦panam - 1
Ka°uk¢dibhasmaª - 1
Koladi Kalka
K¾¤rado¾aharavid¢r¤leepaª
Ka°abhy¢dikalkaª (ka°abhy¢diyogaª)
Ku¾°hekarav¤r¢dilepaª
Kara®japatrayogaª
Krimighna Taila
Ko¾°hav¢tacikits¢
Kanakakandarpa Rasa
Krsna Visaharana- Sarpavisa-02
Kanchan Yoga
Kalasaka
Kharjura Purana Paka
Ku¾°haharatailaª (b)
Kusambhataila Guna
Krimihara Cikitsa
Kanadi Nasyam
Kapikacchup¢kaª (02)
Ksaya Roga Hara Yoga
Ksirtuttha Suddhi
Karnapalivardhak Sneha
K¢¼syabhasma
Kosamra Guna
K¾¢ratrayagu´aª
K¢meºvaramodaka
K¢®can¢yasarasaª (Hem¢yasam) - 2
Ka°uk¢dikalkaª
Ksiri Vriksha
K¾¤rak¢kol¤gu´a¢ª
Ka´¢dilehaª
K¢mal¢pahagu²uc¤svarasaª
Krimikuthara Rasah
Kaphajasvarabhedepippaly¢dic¦r´am
Ku¾°haghnalepam (j)
Kali¬g¢dyavap¤²aª (2) (cakradattaª)
Kapatam Guna
Kaly¢´agu²aª
Kanduhara Lepah
Kamadugha Rasah
Kannikk¦kil¢di / Par´¢jamod¢di / Belicce´a / N¢likeratailam
Krtrim Takra Nirman Vidhi
Kum¢raºo¾acikits¢ 4
K¾¢rapippal¤ 02
Kapitth¢¾°akac¦r´am (cakradattaª)
Kace Visakalpa(43)
Ketakyadi Kalka Yogah
Ksara Pakva Bhakta Yoga
Kvathit¢ª / Kaåh¤
K¢kam¢c¤gu´a¢ª 1
K¢nt¢rek¾auª
K¾udh¢vodha Rasa
Krimiroge Satyadikvatha
K¢s¢riva°¤ (pittak¢s¢ntakatrinetram)
K¨tavedhanagh¨takalpaª
Kesya Yoga
Kapha Kasahara Avaleha
K¢°°udhena / Vanas¦ra´agh¨tam
Kankushta Prayoga
Kajjali Amayika Prayoga-14
K¨tavedhanam¢¼sakalpaª (01)
Kamkushthadi Lepa
Kh¢²avamc¦r´am
Khadiragu´a¢ª
Ka°uk¢dika¾¢yaª
Kusthadyavlehah
Karanjadi Prayoga
Kv¢thapa®cakaª (4)
Kantaka Karanja Guna
Katakagu´a¢ª (6)
K¢mal¢haranasyam
Ku°ajakalkaª
Kaphajavispho°an¢ºakakv¢thaª
K¾¤rik¢
Kamboji Gunah
K¢¼canas¦paª / Dhov¢d¢laª (2)
Kasadi Ksirapaka
Ku¾°haghn¢yogaª (2)
K¢®can¢bhrarasaª
Karnikara Phala Guna
Karira Guna
K¨tavedhanapicch¢kalpaª (05)
Kulecar Arka Guna
Kaphajayoenivy¢padharatriphal¢kv¢thaª
Kankushta Sodhana
K¾¤rav¨k¾¢digh¨tam
Kaphaketurasaª (03)
Kadali Guna
Ku¾°h¢rirasaª (01)
Kakoli Arka Gunah
Kacch¦r¢k¾asatailam
K¾¤´ahitayogaª (01)
Ku°aj¢disvedaª
Kapitthadi Yoga
Kantalauha Bhasma
Kinjalka Guna
Kaphajarohi´¤harayoga - 01
Kardamagu´aª
Kantakaryadi Curna
Kaca Lavana Guna
K¾¤r¢lasakacikits¢ 1
Kiratatiktadi Kvathah ( Amlapittahara )
K¢meºvarorasaª (02)
Kaºeruk¢j¤r´acikits¢
Kaphajaºothaharayogaª
K¨mighna Curna Guna Evam Upayoga
Kajjali Bandh
Kankuci Kalpah
Kaphasansrsta Kosthe Nimba Kvatha
K¢katendukagu´aª (Pakva) - 3
K¨mivin¢ºanorasaª
Kamsya Patre Bhojana Gunah
K¾¤rodadhi Rasaª
K¢mal¢n¢ºakayogaª - 3
Karkatasrmgi Guna
Kadaly¢dilepaª (02)
Kasthasa Arka Gunah
Khadiraras¢yanam
Kha´²ak¦¾m¢´²akam
Kumbh¤k¢cikits¢
Kar´aº¦laharasvarasaª - 2
Kulatth¢digh¨ta Vid¢r¤gandh¢digh¨ta
Kodrava Gu´aª
Kharjurika Guna
Kar´ap¢l¤roga (Parileh¤) Cikits¢ - 04
Krsara
Kutaj Yoga
Khadira Niryasa Guna
Kamalaksadicurna
Kakatindukagu´¢
Ku¾°haharac¦r´am
Kiratatiktadi Curnah
K¢lavajr¢ºanirasaª
K¢mal¢haraprayogaª - D
Kar´asr¢vecikits¢yogaª (2)
Kolabijamajja Guna
Kulatthakv¢thaª (03)
Kaly¢´asundar¢bhram
K¢laº¢kagu´aª
K¢mavil¢sin¤va°¤
Kaphajabh¢ra¬gy¢ditailam
Ksayaroge Apathyah
Karama¼rddagu´a¢ª (3) (¹o²halanigha´°auª)
Ku¾°hep¦t¤k¢diari¾°aª
Kanak¢rkoerasaª
Kanakadi Lepa Prayoga
Kol¢digh¨taª
Kharj¦r¢dilehaª
K¢samard¢digh¨tam (02)
Kara®j¢dikv¢thaª (kara®j¢dilepaª)
Kancatadi Kvatha
Kuber¢dic¦r´am
Kamalahara Yoga
K¾¢ratailam 01(laghu)
Kalavidhvamsa Rasa
Kumkumadi Tailam
K¨¾´asarpasyamas¤yogaª
Kinihi Guna
Krsnajirkadi Lepa
Kalari Rasa Guna Evam Upayoga
Kandagrahaharayogaª - C
Kar´aº¦laharakapitth¢diyogaª
Kittadikasaya01
Kapittha Taila Guna
K¢nt¢bhraras¢yanam - 2
Katukadi Taila
Kalpav¨k¾orasaª
Ksudrasankha Gunah
K¢ru´yabhairavorasaª
K¢®canagu°ik¢gugguluª
Kharjj¦r¢dimastakagu´a¢ª 01
K¢ravellagu´¢ª (V¨had)
Kalka Bandha
Kuº¢dik¾¤ram
Ksveda Kvatha
K¢kam¢c¤tailam
Kamalahara Pathya
Kuk¦´akaharayogaª - 4
K¾udr¢valehaª
Ka°phalaprayogaª
Kast¦rigu´a¢ª
Kalagnibhairava Rasa Prayoga-02
Ksetrikarana (parada Prayoga)
Kadal¤pakvaphalagu´a¢ª
Kaishor Guggulu
Kha´²¢rdrakayogaª
Kha´²ak¦¾m¢´²a
K¾¢r¢¾°aka
Kaphajatimirahar¢®janam
Kavaca Paka
Kara®ja
Kadal¤kandayogaª
Ka°utumb¤tailam
K¢sarogepathy¢niª
Kumarakalyana Rasa Guna Evam Upayoga
Kachalavanasyagunah
Karnasule Visakalpa (51)
Ksaye Abhyangadi Upacara
Ketak¤pu¾pagu´a¢ª
Ku°ajad¢²imaka¾¢yaª
Ku¾°he¢ragvadh¢disur¢
Kaphajapramehaharayog¢ª(10)
Kharj¦r¢digu´aª
Khadayusa Prayoga
Krsna Vaikranta Bandha
Khadira Sara Guna
Kantakanchanvajra Beej Phal
Kamal¢º¢lidh¢nyagu´a¢ª (H¢r¤tasa¼hit¢)
Kaphapramehe Kasaya Yoga
Kanthasudhar Vati
Karavira Guna
Ka°uk¤yogaª
Ka´°ak¢ryy¢dikv¢thaª
Kalaya Gunah
Katutumbyadi Lepa
K¨mid¢v¢nalorasaª
Kasisa Satvapatana
Ksaravibhrama Cikitsa-01
Kutjastak Prayoga
K¢ºmary¢dic¦r´am
Kosataki- Amlika Dhupanam ( Arse )
K¨tavedhanaka¾¢yakalpaª (01)
Khadir¢ditaila
Ka°uk¢dyalauham
Kamala Curna ( Cuna ) Guna
Kusta Cikitsa
Kanji Taila Guna
K¢rp¢sab¤jaª
Kadaly¢dik¾¢ratailam
Khadiradi Kavala Gunah
Ku¾°han¢ºanorasaª - 2
Kaphaja Stanyadusti Cikitsa
Kukkuta Mamsa
K¨miharakv¢thaª
Kuk¦´ak¢dy¢k¾irogaghn¢yog¢ª 2
Karanjadi Kvatha
K¾udraketak¤phala
Kacopakrama
Kasturibhairavarasa(brhat) Guna
Kakubhalehaª
Kasisadinama Sodhanam
Kasa Anupana
K¢¾°h¢garugu´a¢ª
Kaphajav¨ddhauvirecanam
Kusthe Rasakalpa(34)
Kasamarda Guna
Ka´°ak¢r¤gh¨tam - 1
Ka¬ku¾°havi¾an¢ºanam (ka¬ku¾°haºodhanam)
Kast¦r¤bhairavarasaª
Kase Dhumayoga
K¢mal¢n¢ºakayogaª - (01)
Kaly¢´alava´am (02)
Ksudra Roga Cikitsa
Kantakari Svarasah ( Svanadamse )
Ka®ca°¢valehaª
Kuhal¤kusum¢dika¾¢yaª
Karnapakaja Vedana Hara Yoga
Krsnikarana Anjanam
Kapigoksuradi Curna
Kanakasundarorasaª (02)
Ku°aj¢valehaª (7)
Ku°ajavamanayogaª - 16
Kodrava Visahara Yogah
Kucandana Guna
Kaphaja Rohini Cikitsa
Kutajadi Yoga
Kusthanikrntana Rasa
Kamadudha Rasa Upayoga-02
Ksirasara Rasa
Karamardapakvaphalagu´aª
Ketaky¢ditailam
K¢ravellam
Kamadhenurasa
Kapot¢dim¢¼s¢j¤r´acikits¢
Kaphajam¦trak¨cchan¢ºakavyo¾¢dic¦´arrm
Kha°°¢º¤ºuddhi:
Kara¼j¢dyagh¨tam
Kaph¢ntakarasaª
Ksaudra Gunah
Kalingaadi Curna -01
Ki°°¢digulik¢
Karka°aº¨¬g¤gu´aª
Ku¼²alin¤ / Jaleb¤ (1)
Kuk¦´akacikits¢ 8
K¢mal¢haraprayogam (02)
Kum¢raºo¾acikits¢ 8
Kantajirnarasah
K¢lindamapakvaphalagu´aª
Kajala-01
Krasn Kakoli Svaras Yoga
Kha´²ak¦¾m¢´²ako²avalehaª
Kura´²adhnalepaª
Koº¢mramajj¢gu´a¢ª
Kali¬g¢dika¾¢yaª (03)
Krida Basti
Ka°utrik¢dic¦r´am
Kadal¤pu¾pagu´a¢ª
Kaºer¦k¢dika¾¢yaª
Krsnatiladi Yoga
Ka´¢dyaloham
Kantkari
Krsna Visaharana- Visucika
Kataphaladi Curna
Kakamaci
Kar´ak¤°an¢ºakayogaª -2
K¢yasy¢didh¦paª
Krsnadi Vati
Kar´aº¦laharam¦traª
K¾¤ravid¢r¤kandagu´a¢ª
Kamsakhayo Guggulu
Karna Pratinaha Cikitsa
Kushta Kandu Tailam
Krasnatila Yoga
Ka°iv¢taharala²²¦
Kaphadu¾°astanyacikits¢ 4
Kharpararas¢yanam
Kakajangha Arka Gunah
Ksudramatsya Guna
Kshiri Guna
Karmarda Gu